HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh đỒng nai cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 87.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích87.32 Kb.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPhụ lục số 01

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH SAU ĐIỀU CHỈNH NĂM 2011 (ĐỢT 02)

(Kèm theo Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND

ngày 08 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh Đồng Nai)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung các khoản thu

Dự toán giao đầu năm 2011

Điều chỉnh. bổ sung dự toán

Dự toán sau điều chỉnh

A

B

1

2

3 = 1 + 2

 

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)

20.080.000

2.518.810

22.598.810

A

Tổng các khoản thu cân đối ngân sách Nhà nước

19.580.000

2.063.000

21.643.000

I

Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

11.950.000

1.300.000

13.250.000

01

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương

1.430.000

310.000

1.740.000

 

Thuế GTGT, TNDN, TTĐB

1.372.500

271.000

1.643.500

 

Thuế tài nguyên, môn bài, thu khác

57.500

39.000

96.500

02

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương

1.850.000

180.000

2.030.000

 

Thuế GTGT, TNDN, TTĐB

1.827.870

148.430

1.976.300

 

Thuế tài nguyên, môn bài, thu khác

22.130

31.570

53.700

03

Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4.030.000

332.000

4.362.000

 

Thuế GTGT, TNDN, TTĐB

3.972.300

331.900

4.304.200

 

Thuế tài nguyên, môn bài, thu tiền mặt đất, thu khác

57.700

100

57.800

04

Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh

2.164.000

61.100

2.225.100

 

Thuế GTGT, TNDN, TTĐB

2.102.000

51.100

2.153.100

 

Thuế tài nguyên, môn bài, thu khác

62.000

10.000

72.000

05

Lệ phí trước bạ

320.000

30.000

350.000

06

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

0

0

07

Thuế nhà đất

40.000

0

40.000

08

Thuế thu nhập cá nhân

1.300.000

285.000

1.585.000

09

Thu phí xăng dầu

90.000

0

90.000

10

Thu phí và lệ phí

90.000

13.500

103.500

11

Thuế chuyển quyền sử dụng đất

0

0

0

13

Tiền sử dụng đất

500.000

50.000

550.000

13

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

50.000

25.500

75.500

14

Thu tiền thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

0

0

0

15

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản,... của NS xã

6.000

900

6.900

16

Thu khác

80.000

12.000

92.000

II

Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu

7.630.000

763.000

8.393.000

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Thuế XK, NK, TTĐB

2.590.000

259.000

2.849.000

 

- Thuế GTGT hàng nhập khẩu

5.040.000

504.000

5.544.000

III

Thu huy động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN

0

0

0

B

Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

500.000

455.810

955.810

Trong đó:

 

 

 

 

- Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết

500.000

 

500.000

 

- Ghi thu học phí,…

 

27.810

27.810

 

- Ghi thu viện phí,…

 

428.000

428.000

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.240.382

2.015.620

9.256.002

*

Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương

6.740.382

1.517.095

8.257.477

01

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ

6.660.382

712.779

7.373.161

 

- Các khoản thu 100%

1.283.310

158.190

1.441.500

 

- Thu phân chia theo tỷ lệ %

5.377.072

554.589

5.931.661

02

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

80.000

594.012

674.012

 

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương đầu năm

80.000

 

80.000

 

- Bổ sung chương trình mục tiêu Quốc gia

 

70.414

70.414

 

- Nguồn tiền thưởng vượt thu dự toán năm 2010

 

338.713

338.713

 

- Hỗ trợ từ NSTW cho NSĐP (hỗ trợ Dự án cầu Hóa An)

 

100.000

100.000

 

- Thu vay nguồn vốn ưu đãi để đầu tư kiên cố hóa kênh mương

 

20.000

20.000

 

- Hỗ trợ cho công tác bầu cử

 

17.885

17.885

 

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2011

 

47.000

47.000

03

Nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2010

0

210.304

210.304

 

- Hỗ trợ giảm thu NSĐP do thực hiện chính sách
miễn giảm thuế năm 2009

 

145.572

145.572

 

- Nguồn tiền đất thu vượt năm 2010

 

64.732

64.732

**

Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN

500.000

498.525

998.525

Trong đó:

 

 

 

01

Thu từ lĩnh vực xổ số kiến thiết

500.000

42.715

542.715

 

- Giao dự toán đầu năm

500.000

 

500.000

 

- Thu kết dư ngân sách từ nguồn xổ số kiến thiết năm 2010 chuyển sang

 

42.715

42.715

02

Ghi thu học phí,…

 

27.810

27.810

03

Ghi thu viện phí,…

 

428.000

428.000

: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương