Hải Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2014 quyếT ĐỊnh cho phép chạy xe vận chuyển vật tư tạm thời trên đê từ K7+828 – K8+008, đê tả sông Thương, xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNGtải về 17.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích17.45 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 2033 /QĐ- UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Cho phép chạy xe vận chuyển vật tư tạm thời trên đê từ K7+828 – K8+008, đê tả sông Thương, xã Hưng Đạo, thị xã Chí LinhCHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đê điều;

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết của các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 175/TTr-SNN-ĐĐ ngày 11 tháng 8 năm 2014,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Ban quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc được chạy xe vận chuyển vật tư tạm thời trên đê từ K7+828 – K8+008, đê tả sông Thương, xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh với các qui định sau:

1. Vị trí, địa điểm:

- Đoạn đê tương ứng từ K7+828 – K8+008, đê tả sông Thương.

- Địa điểm: Xã Hưng Đạo, thị xã Chí Linh.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Đường vận chuyển trên đê dài 180m; trong đó: đoạn từ K7+828 – K7+961 dài 133m mặt đê chưa cải tạo; đoạn từ K7+961 – K7+968 dài 7m mặt đê bê tông; đoạn từ K7+968 – K8+008 dài 40m chạy dưới cơ đê bê tông.

- Trước khi vận chuyển phải tiến hành sửa chữa, cải tạo mặt đê đoạn từ K7+828 – K7+961 đê tả sông Thương theo hình thức san lấp ổ gà, bù vênh, tạo dốc 3% hai bên bằng đá cộn hoặc đất núi và lu lèn đảm bảo độ chặt K=0,95. Chỉ được sử dụng mặt đê làm đường vận chuyển sau khi đã thực hiện xong việc cải tạo lại mặt đê, được Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão và Hạt quản lý đê Chí Linh nghiệm thu theo quy định.

- Trong quá trình sử dụng mặt đê làm đường vận chuyển phải thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng mặt đê đảm bảo mặt đê luôn phẳng, không có ổ gà để đảm bảo giao thông phòng, chống lụt, bão, không gây cản trở các phương tiện được phép đi trên đoạn đê này và thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường.

- Xe vận chuyển đi trên đê có tổng tải trọng không quá 10 tấn.

3. Thời gian cho phép: Từ ngày ký đến hết ngày 30/8/2014.


Điều 2. Ban quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc phải chấp hành những quy định sau:

1. Thực hiện theo đúng những quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

2. Trong quá trình sử dụng mặt đê làm đường vận chuyển phải đảm bảo an toàn cho công trình đê điều; nếu phát hiện thấy các hiện tượng gây nguy hiểm cho an toàn của đê, cống như: lún, nứt,.. phải dừng hoạt động và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý đê điều biết để xử lý và phải chịu trách nhiệm xử lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Kinh phí sửa chữa, cải tạo mặt đê đơn vị xin phép tự đầu tư. Sau khi hết thời gian cho phép; yêu cầu phải hoàn trả lại mặt đê theo hiện trạng như trước khi sửa chữa để sử dụng. Nếu đoạn mặt đê, cơ đê bê tông bị nứt, vỡ yêu cầu phải sửa chữa lại.

4. Ngoài các quy định trên không được tiến hành bất kỳ một hoạt động nào khác trong phạm vi bảo vệ đê điều làm ảnh hưởng tới an toàn đê.
Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Chí Linh, Hạt quản lý đê Chí Linh và Trưởng ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (Để báo cáo);

- Lưu: VT. Ô.Đông (9b)KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký


Nguyễn Anh Cương
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương