Ha noi deparment of education training Ha noi Amsterdam high school for the giftedtải về 69.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích69.46 Kb.Ha noi deparment of education training

Ha noi - Amsterdam high school for the gifted

Hoang Minh Giam street, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam.Tell: +84 4 38463096

Fax: +84 4 38463666


School transcript


Full name:………………………………………………………

Gender: …………………

Date of birth : ………………………...

Class: ………………

School year: …………….

Present address: ………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………..

Telephone: …………….
subjects

(M«n häc)

Grade


Grade


Grade


Mathematics

To¸n


Physics

VËt lý


Chemistry

Hãa häc


Biology

Sinh häc


Computer Science

Tin häc


Vietnamese Literature

Ng÷ v¨n


History

LÞch sö


Geography

§Þa lý


English

TiÕng Anh


Civic Education

GDCD


Technology

C«ng nghÖ


Physical Education

ThÓ dôc


Army Education

GD QP -AN


Average Grade

Trung b×nh m«n

Evaluation

(§¸nh gi¸ xÕp lo¹i)

grade

grade

grade

Academic ability Häc lùc


Moral training H¹nh kiÓm

* Grading system:

8.0 -10.0: Excellent

7.0 - 7.9: Good

6.5 - 6.9: Fair

5.0 - 6.4: Average

Below 50: Weak

N/A: Not availableDate:
Certified by

Principal /Vice Principal

of HaNoi - Amsterdam High School for the gifted

Ha noi deparment of education training

Ha noi - Amsterdam high school for the gifted

Hoang Minh Giam street, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam.Tell: +84 4 38463096

Fax: +84 4 38463666


School transcript


Full name:………………………………………………………

Gender: ………………..

Date of birth : ………………………...

Class: ………………

School year: ……………

Present address: ………………………………………………………………………………

Email: …………………………………………………………..

Telephone: …………….
subjects

(M«n häc)

Grade

(1 st semmester)


Grade

(2 nd semmester)


Grade

( Full year)

Mathematics

To¸n


Physics

VËt lý


Chemistry

Hãa häc


Biology

Sinh häc


Computer Science

Tin häc


Vietnamese Literature

Ng÷ v¨n


History

LÞch sö


Geography

§Þa lý


English

TiÕng Anh


Civic Education

GDCD


Technology

C«ng nghÖ


Physical Education

ThÓ dôc


Army Education

GD QP -AN


Average Grade

Trung b×nh m«n

Evaluation

(§¸nh gi¸ xÕp lo¹i)

Grade

(1 st semmester)


Grade

(2 nd semmester)


Grade

( Full year)

Academic ability Häc lùc


Moral training H¹nh kiÓm

* Grading system:

8.0 -10.0: Excellent

7.0 - 7.9: Good

6.5 - 6.9: Fair

5.0 - 6.4: Average

Below 50: Weak

N/A: Not availableDate:
Certified by

Principal /Vice Principal

of HaNoi - Amsterdam High School for the gifted

: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương