Giáo trình Nhập môn Tin học LỜi nóI ĐẦUtải về 4.67 Mb.
trang39/63
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích4.67 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   63

2.2.3 Một số khái niệm cơ bản trong Linux


2.2.3.1. Cấu trúc thư mục
Hệ thống tệp của Linux, với tên gọi ext2, là hệ thống thư mục dạng cây. Thư mục gốc (ký hiệu là /), là gốc của toàn bộ hệ thống tệp. Khái niệm “ổ” (ổ C, ổ A,. .) của Windows không sử dụng trong hệ thống tệp của Linux. Thay vào đó, các thiết bị như ổ mềm sẽ được ánh xạ vào một thư mục nào đó nằm dưới thư mục mộc của toàn bộ hệ thống. Cũng giống như trong Windows, các thư mục có thể chứa thư mục con và các tệp. Tên tệp trong Linux có thể tùy ý và có thể chứa cả chứ số, dấu cách, dấu gạch, . . . Tệp trong Linux phân biệt chữ hoa và chữ thường.


Hình 2.12: Kết quả của lệnh “ls -la”.
Tên đường dẫn (pathname) có thể là tuyệt đối hoặc tương đối. Tên đường dẫn tuyệt đối bắt đầu bằng “/” và tại thư mục gốc (Windows sử dụng “\”). Các thư mục con kế tiếp sau đó cũng được phân cách bằng “/”. Cũng giống như hệ thống tệp của Windows, hệ thống tệp của Linux lưu giữ thông tin về các tệp và thư mục.

Các thông tin này bao gồm quyền đối với tệp/thư mục, người tạo tệp/thư mục, nhóm (group) của tệp/thư mục đó. Người dùng có thể xem quyền truy cập của mỗi tệp bằng cách sử dụng lệnh “ls-l”. Quyền truy cập được chia làm ba lớp người dùng: người tạo ra, nhóm làm việc mà nó thuộc về, và tất cả các người dùng khác. Quyền cho mỗi loại người dùng được chia làm ba loại: quyền đọc (r), quyền viết (w) và quyền thực hiện (x). Cách phân quyền của thư mục khác với tệp. Với một thư mục, quyền thực hiện có nghĩa là người dùng có truy cập vào sâu trong thư mục đó. Quyền đọc của thư mục có nghĩa là người dùng có thể xem tên các tệp/thư mục trong thư mục đó. Quyền viết đối với thư mục có nghĩa là người dùng có thể tạo ra một tệp/thư mục trong thư mục đó.


Ví dụ, nếu ta gõ “ls –l”, thông tin hiện ra như sau:
drwxr-xr—x 2 userid users 1024 May 3 11 : 24 temp

rw———— 1 userid users 5400 Jan 8 2001 thcs.doc


Trong ví dụ này, thư mục hiện thời chứa một thư mục con và một tệp. Người dùng có quyền đọc và quyền truy cập vào trong thư mục con, còn đối với tệp thì chỉ người tạo ra nó mới có thể đọc và viết vào tệp đó. Ngoài ra không ai có quyền gì với tệp đó.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   63


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương