Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát cụ thể, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu và đề cương đính kèm Công văn số 770/bkhđt-ttr ngày 06/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tưtải về 10.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích10.51 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 275 /UBND-VP

V/v cung cấp tài liệu phục vụ

công tác thanh tra, kiểm tra

năm 2015


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương , ngày 09 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:Sở Kế hoạch và Đầu tưỦy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 770/BKHĐT-TTr ngày 06/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra kiểm tra năm 2015 (Công văn số 770/BKHĐT-TTr ngày 06/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) (Gửi kèm).

Sau khi xem xét, Đồng chí Nguyễn Dương Thái – Phó Chủ tịch thường UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát cụ thể, tổng hợp báo cáo theo yêu cầu và đề cương đính kèm Công văn số 770/BKHĐT-TTr ngày 06/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian hoàn thành và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 15/4/2015./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh (Ô Thái);

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Ô Khương,

Ô Khuyến;

- Lưu: VP, Thư (08b).


TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký
Nguyễn Đình Khuyến
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương