Giao Công an tỉnh bố trí địa điểm ăn, nghỉ cho Đoàn làm phimtải về 7.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích7.77 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 1984 /UBND-VP

V/v hỗ trợ Đoàn làm phim của Truyền hình Công an nhân dân


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 03 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Giám đốc Công an tỉnh

- Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

UBND tỉnh nhận được Công văn số 494/ANTV ngày 29/9/2014 của Truyền hình Công an nhân dân về việc đề nghị tạo điều kiện, giúp đỡ Tổ phóng viên ghi hình một số di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh để sản xuất phim “Phật hoàng Trần Nhân Tông”. Thời gian: Từ ngày 06/10/2014 đến 30/10/2014.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo:

- Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ Tổ phóng viên của Truyền hình Công an nhân dân khi thực hiện nhiệm vụ ghi hình, làm phim tại Hải Dương theo đề xuất của Truyền hình Công an nhân dân tại Công văn số 494/ANTV ngày 29/9/2014.(có văn bản kèm theo)

- Giao Công an tỉnh bố trí địa điểm ăn, nghỉ cho Đoàn làm phim./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND tỉnh; (Để b/c)

- Truyền hình Công an nhân dân;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu. VT, NC (6)TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG


Đã ký


Hoàng Mai Khương

: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương