GÓi thầu số 12: TƯ VẤn khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toán hạng mục hệ thống cấp nưỚc mặNtrang1/8
Chuyển đổi dữ liệu11.08.2016
Kích1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

-----    -----HỒ SƠ MỜI THẦU TƯ VẤN

GÓI THẦU SỐ 12:

TƯ VẤN KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN HẠNG MỤC HỆ THỐNG CẤP NƯỚC MẶN.

DỰ ÁN:

HẠ TẦNG KHU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN CÁT XÃ ĐIỀN HƯƠNG, HUYỆN PHONG ĐIỀN.
ĐỊA ĐIỂM:

XÃ ĐIỀN HƯƠNG, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ ĐẦU TƯ:

BAN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUYỆN PHONG ĐIỀN,

TỈNH THỪA THIÊN HUẾHỒ SƠ GỒM:

- PHẦN THỨ NHẤT: CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

- PHẦN THỨ HAI: MẪU ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT

- PHẦN THỨ BA: MẪU ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH

- PHẦN THỨ TƯ: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU, TIÊN LƯỢNG

- PHẦN THỨ NĂM: YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG


Phong Điền, ngày 28 tháng 6 năm 2016

TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

Giám đốc Giám đốc
Nguyễn Quân Trịnh Đức Nhu


Nguyễn Quân


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO MỜI THẦU


Phong Điền, ngày 28 tháng 6 năm 2016
1. Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền có kế hoạch tổ chức đấu thầu Gói thầu số 12- Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục hệ thống cấp nước mặn thuộc dự án Hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản trên cát ven biển xã Điền Hương, huyện Phong Điền từ nguồn vốn Ngân sách và huy động hợp pháp khác.

2. Bên mời thầu là Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham gia đấu thầu gói thầu số 12 nêu trên.

3. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền:

Địa chỉ: Kiệt 39 đường Phò Trạch Thị Trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0543.551326. Fax: 054.3551326.

4. Nhà thầu tham dự sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng Việt Nam./.).

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ 00, ngày 02 tháng 7 năm 2016 đến trước thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 22 tháng 7 năm 2016 (theo giờ làm việc hành chính).

5. Tất cả các hồ sơ dự thầu nộp đúng hạn và theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30, ngày 22 tháng 7 năm 2016 tại Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền theo địa chỉ nêu trên.

Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phong Điền kính mời các đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

ĐẠI DIỆN BÊN MỜI THẦU

GIÁM ĐỐC

Trịnh Đức Nhu

MỤC LỤC


TỪ NGỮ VIẾT TẮT 5

Phần thứ nhất: CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU 7

Chương I: YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU 7

A. TỔNG QUÁT 7

Mục 3.Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 7

Mục 4.Chi phí dự thầu 7

Mục 5.HSMT và làm rõ HSMT 8

Mục 6.Sửa đổi HSMT 8

Mục 7.Ưu đãi đối với nhà thầu 8B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU 9

Mục 8.Ngôn ngữ sử dụng 9

Mục 9.Nội dung HSDT 9

Mục 10. Đơn dự thầu 9

Mục 11. Giá dự thầu và giảm giá 10

Mục 12. Đồng tiền dự thầu 10

Mục 13. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 10

Mục 14. Thời gian có hiệu lực của HSDT 11

Mục 15. Quy cách của HSDT và chữ ký trong HSDT 11

C. NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU 12

Mục 16. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT 12

Mục 17. Thời hạn nộp HSDT 12

Mục 18. HSDT nộp muộn 13

Mục 19. Sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT 13

D. MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU 13

Mục 20. Mở HSĐXKT 13

Mục 21. Làm rõ HSDT 14

Mục 22. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT 15

Mục 23. Đánh giá chi tiết HSĐXKT 15

Mục 24. Mở HSĐXTC 16

Mục 25. Đánh giá HSĐXTC 17

Mục 26. Sửa lỗi 17

Mục 27. Hiệu chỉnh sai lệch 18

Mục 28. Bảo mật và việc tiếp xúc với bên mời thầu 18

Mục 29. Thương thảo hợp đồng 19

E. TRÚNG THẦU 20

Mục 30. Điều kiện được xem xét, đề nghị trúng thầu 20

Mục 31. Quyền của bên mời thầu đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc hủy đấu thầu 20

Mục 32. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu 20

Mục 33. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng 21

Mục 34. Kiến nghị trong đấu thầu 21

Mục 35. Xử lý vi phạm trong đấu thầu 23

Mục 36. Tham gia theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu 23Chương II: BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 24

Chương III: TÍNH HỢP LỆ CỦA HSDT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT 28

Mục 1.Tính hợp lệ của HSDT 28

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT 29

Phần thứ hai: MẪU ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT 35

Mẫu số 1 36

Mẫu số 2 37

Mẫu số 3 38

Mẫu số 4 40

Mẫu số 5 42

Mẫu số 6 42

Mẫu số 7 43

Mẫu số 8 45

Mẫu số 9 47

Phần thứ ba: MẪU ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH 48

Mẫu số 10A 49

Mẫu số 10B 49

Mẫu số 11 51

Mẫu số 12A 52

Mẫu số 12B 53

Mẫu số 13 54

Phần thứ tư: ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 55

Phần thứ năm: YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG 62

Chương IV: ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 62

Chương V: ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 67

Chương VI: MẪU HỢP ĐỒNG 69

Mẫu số 14 69
: dichvu -> dauthau
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: toàn bộ phần xây lắp của dự ÁN
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứC
dauthau -> Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 06
dauthau -> Tên gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công trình: Hội trường khu huấn luyện dự bị động viên Bình Thành Phát hành ngày: 10/09/2015
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU


  1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương