Fn 6 Chapteò Thirty-one fn 3 S#ri Mohini#-kr#ta-stotra S#ri Mohini#'ó Prayers Texô fn 2 kim /as#caryam# s#rutam# na#tha caritam# su-manoharam adhuna# s#rotum iccha#mi brahman#ah# s#a#pa-ka#ran#am kim=howtải về 109.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.03.2018
Kích109.34 Kb.
.fn 6 Chapteò Thirty-one .fn 3 S#ri Mohini#-kr#ta-stotra S#ri Mohini#'ó Prayers Texô 1 .fn 2 kim /as#caryam# s#rutam# na#tha caritam# su-manoharam adhuna# s#rotum iccha#mi brahman#ah# s#a#pa-ka#ran#am kim=how?» /as#caryam##wonderful» s#rutam##heard» na#tha#Ï Lord»  caritam#’activities; sõ-manoharaí#charming; adhuna#now;  s#rotum=tï hear» iccha#mi#É wish» brahman#ah##oæ Brahma#» s#a#pá- ka#ran#am#thå causå oæ thå curse. .fn 3 Ï master¬ ho÷ wonderfuì anä beautifuì waó thaô story¡ No÷ É  wisè tï heaò thå reasoî Brahma‘ waó cursed. Texô 2 .fn 2 yï vidha#ta# tri-jagata#m# tapasa#m# phala-d/ayakah# sá katham# kulat#a#-s#a#pa#d apu#jyas# cá babhu#vá ha yo=who» vidha#ta##thå creator» tré-jagata#m##oæ thå threå worlds»  tapasa#m##oæ austerities» phalá-daya#kah##givinç thå results» sa#he»  katham##why?» kulat#a-s#a#pa#d=froí thå curså oæ aî unchastå woman»  apu#jyas##ntï tï bå worshiped» ca#and» babhu#va#became» ha#indeed. .fn 3 Brahma‘ ió thå creatoò oæ thå threå worlds® Hå giveó thå  resultó oæ austerities® Why¬ becauså oæ aî unchastå woman'ó  curse¬ ió hå nï longeò worshiped? Texô 3 .fn 2 s#ri#-kr#s#n#á uva#ca manvantarå raivate ca sucandrï nr#pa-pun#gavah# tapasvi# vais#n#ava-s#res#t#ho j{.sy 241}a#n/i parama-dharmikah# s#ri…-kr#s#n#á uva#ca=S#ri Kr#s#n#á said» manvantare#iî thå manvantara»  raivate#Raivata» ca#and» sucandro#Sucandra» nr#pá-pun#gavah#=á greaô  king» tapasvi##austere» vais#n#avá-s#res#t#ho#á greaô devoteå oæ Lorä  Vi//s/nu» j{.sù 241}a#n/i=learned» paramá-dharmikah#=verù  religious. .fn 3 Lorä Kr#s#n#á saidº Durinç thå reigî oæ Raivatá Manõ ruleä á  greaô kinç nameä Sucandra¬ whï waó austere¬ religious¬ learned¬  anä á greaô devoteå oæ Lorä Vi//s/nu. Texô 4 .fn 2 Šsá cá pu#rvam# tapah# kurvann a#jaga#ma mamá priye imam# cá malaya-dron#im# bha#rates#u manoharam sa=he» ca#and» pu#rvam##before» tapah##austerity» kurvann#doing»  a#jaga#ma#came» mama#oæ me» priye#Ï beloved» imam##this» ca#and» malayá- dron#im#=valleù oæ thå Malayas» bha#rates#u=oî thå earth»  manoharam#beautiful. .fn 3 Ï beloved¬ iî ancienô timeó hå camå tï thió valleù oæ thå  Malayas¬ thå mosô beautifuì valleù oî thå earth¬ anä performeä  austeritieó tï pleaså Me. Texô 5 .fn 2 tapas# caka#ra ra#jendro vars#a#/na#m# cá sahasrakam ji#rn#am# tasyá s#ari#ram# ca ka/thoren#a tapasvina# tapas=austerities» caka#ra#did» ra#jendro#thå greatâ king»  vars#a#/na#m##oæ years» ca#and» sahasrakam#á thousand» ji#rn#am##withereä  anä old» tasya#oæ him» s#ari#ram#=body» ca#and» ka/thoren#a#bù harsh»  tapasvina##austere. .fn 3 Thaô greaô kinç performeä austeritieó foò á thousanä years®  Thå harsè austeritieó madå hió bodù withereä anä old. Texô 6 .fn 2 valm/ika#ccha#ditam# deham# dr#s#t#va# dha#ta# kr#pa#-nidhih# a#jaga#ma varam# d/atum# tapah#-stha#nam# su-nirjanam valm/ika=bù aî anô-hill» a#ccha#ditam#=covered» deham##body»  dr#s#t#va##seeing» dha#ta##Brahma#» kr#pa-nidhih##aî oceaî oæ mercy»  a#jaga#ma#came» varam#=á boon» d/atum##tï give» tapah„-stha#nam##tï thå  placå oæ austerities» sõ-nirjanam#verù secluded. .fn 3 Seeinç thå king'ó bodù covereä bù aî anthill¬ Brahma#¬ whï ió  aî oceaî oæ mercy¬ wenô tï thaô secludeä placå tï granô á boon. Texô 7 .fn 2 kaman#d#alu-jalenaiva mamá dehodbhavená ca si//secá tam# cá mantren#a maya# dattená yoga-vit kaman#d#alõ-jalena=witè wateò froí hió kamandalu» eva=indeed;»  mama#oæ Me» dehodbhavena#manifesteä froí thå body» ca#and»  si//seca#sprinkled» tam##him» ca#and» mantren#a=witè á mantra» maya##bù  Me» dattena#given» yogá-vit#thå knoweò oæ yoga. .fn 3 Chantinç á mantrá giveî bù Me¬ thå learneä yogi Brahma‘  sprinkleä hií witè wateò froí hió kama/n/dalu¬ wateò thaô haä  washeä Mù body. ŠTexô 8 .fn 2 kaman#d#alu-jala-spars#a#d uttha#ya nr#patih# svayam nana#ma bhaktya# jagata#m# sras#t#/aram# cá purah# sthitam kaman#d#alõ-jalá-oæ thå wateò froí thå kamandalu» spars#a#d=bù  thå touch» uttha#ya#rising» nr#patih##thå king» svayam#personally»  nana#ma#bowed» bhaktya##witè devotion» jagata#m#=oæ thå universe»  sras#t#/aram##tï thå creator» ca#and» purah##before» sthitam#stood. .fn 3 Toucheä bù wateò froí thå kama/n/dalu¬ thå kinç stooä  up¬ devotedlù boweä dowî beforå Brahma#¬ thå creatoò oæ thå  worlds¬ anä agaiî respectfully stooä beforå him. Texô 9 .fn 2 sá tam# namantam# ra#ja#nam# uva#ca ka#malodbhavah# varam# v/r/nö ité ra#jendra yaô tå manasé va#{.sy 241}chitam sas=he» tam##tï him» namantam##bowing» ra#ja#nam##thå king»  uva#ca#said» ka#malodbhavah##Brahma#» varam##boon» v/r/nv#choose» iti#thus»  ra#jendra=Ï greaô king» yat#whatever» te#oæ you» manasi#iî thå heart»  va#{.sù 241}chitam=desired. .fn 3 Aó thå kinç boweä dowî, Brahma‘ saiä tï himº Ï greaô king¬ yoõ  maù asë á boon¬ whateveò youò hearô desires. Texô 10 .fn 2 tasyá taä vacanam# s#rutva# varam# vavrå para#t param mamaivá caran#e bhaktim# madi#yam# d/asyam evá ca tasya=oæ him» tad#that» vacanam##staement» s#rutva##hearing»  varam##á boon» vavre#chose» para#t#thaî thå greatest» param#greater»  mama=oæ Me» eva#certainly» caran#e=foò thå feet» bhaktim##devotion»  madi#yam##My» d/asyam#service» eva#indeed» ca#and. .fn 3 Hearinç theså words¬ thå kinç askeä foò thå besô oæ alì  boons: servicå tï Må anä devotioî tï Mù feet. Texô 11 .fn 2 kr#pay/á cá varam# brahma# dattava#n abhiva#{.sy 241}chitam sá cá taô purataó tasthau ka#madeva-sama-prabhah# kr#pay/a=witè mercy» ca#and» varam##boon» brahma##Brahma#»  dattava#n#giving» abhiva#{.sù 241}chitam=desired» sa#he» ca#and»  tat=him» puratas#before» tasthau#stoiod» ka#madevá-samá- prabhah##splendiä likå Ka#madeva. .fn 3 Brahma‘ kindlù fulfilleä thió desire® Theî thå king¬ no÷  splendiä likå Ka#madeva¬ stooä beforå Brahma#. Š Texô 12 .fn 2 etasminn antarå ra#ja# dadars#á ratham uttamam /ak/a/sa#n nipatantam# vai s#ata-s/urya-sama-prabham etasminî antare=then» ra#ja##thå king» dadars#a#saw» ratham#á  chariot» uttamam#great» /ak/a/sa#n#froí thå sky»  nipatantam#=descending» vai#indeed» s#atá-s/uryá-samá- prabham#splendiä likå á hundreä suns. .fn 3 Theî thå kinç sa÷ descendinç froí thå skù á greaô charioô  splendiä likå á hundreä sunó¬ ® ® . Texô 13 .fn 2 tejasa#ccha#ditam# sarvam# su-pradi#ptam# di/sï das#a ratnendra-sa#ra-nirma#n#am# s#ata-cakra-samanvitam tejasa#=bù thå splendor» /accha#ditam#=covered» sarvam##all» sõ- pradi#ptam##shining» diso#directions» das#a#ten» ratnendra#thå kinç oæ  jewels» sa#ra=best» nirma#n#am#=made» s#atá-cakrá-samanvitam#witè á  hundreä wheels. .fn 3 ® ® ® á charioô thaô filleä thå teî directionó witè light¬ á  charioô madå oæ thå kingó oæ jewels¬ witè á hundreä wheels¬ ® ® . Texô 14 .fn 2 amu#lya-ratna-racitam# vicitra-kalasojjvalam mukta#-m/a/nikya-h/ira#n#a#m# ma#la#-ja#lais# cá ra#jitam amu#lyá-ratná-racitam#=madå oæ pricelesó jewels» vicitrá- kalasojjvalam’witè wonderfullù splendiä domes; mukta-m/a/nikyá- h/ira#n#a#m#=oæ pearls¬ rubies¬ anä diamonds» ma#la-ja#lais##witè á host»  ca’and; ra#jitam#splendid.. .fn 3 ® ® ® á charioô madå oæ pricelesó jewels¬ witè wonderfuì domes¬  splendiä witè manù pearls¬ rubies¬ anä diamonds¬ ® ® . Texô 15 .fn 2 sad-ratna-darpa/naiò di#ptair ati#vá su-manoharam bhu#s#itam# divya-vastrais# ca /sveta-c/amara-kot#ibhih# saä-ratná-darpa/nair=witè jeweì mirrors» di#ptair#shining»  ati#va’very; sõ-manoharaí#charming; bhu#s#itam–#decorated;  divyá-vastrais=witè splendiä curtains» ca#and» /svetá-c/amará- kot#ibhih##witè millionó oæ whitå camaras. .fn 3 ® ® ® beautifuì witè jeweì mirrors¬ decorateä witè splendiä  curtainó anä millionó oæ whitå ca#maras¬ ® ® . Š Texô 16 .fn 2 pa#rija#ta-prasuna#na#m# ma#la#-ja#laih# su-s#obhitam mano-y/ayé maha#s#caryam# na#na#-citren#a citritam pa#rija#tá-prasuna#na#m#=oæ parijatá flowers» ma#la-ja#laih##witè  hosts» sõ-s#obhitam#verù beautiful» manï-y/ayi#fasô aó thå mind»  maha#s#caryam#=verù wonderful» na#na-citren#a#witè manù colorfuì  pictures» citritam#decorated. .fn 3 ® ® ® beautifuì witè manù pa#rija#tá flowers¬ fasô likå thå mind¬  verù wonderful¬ decorateä witè colorfuì pictureó anä designs¬ ® ® . Texô 17 .fn 2 ve//s/titam# pa#rs#adaiò divyai ratna-bhu#s#an#a-bhu#s#itaih# catur-bhujaih# /sy/amalais# ca jvaladbhih# sthita-yauvanaih# ve//s/titam#=filled» pa#rs#adair#witè associateó oæ theLord»  divyai#liberateä anä spl;endid» ratná-bhu#s#an#á-bhu#s#itaih##decorateä  witè jeweì ornaments» catuò-bhujaih#=witè fouò arms»  /sy/amalais#dark» ca#and» jvaladbhih#=shining» sthitá- yauvanaih##eternallù youthful. .fn 3 ® ® ® anä filleä witè thå Lord'ó splendiä associates¬ whï haä  fouò armó anä werå alì dark¬ eternallù youthful¬ decorateä witè  jeweì ornaments¬ ® ® . Texô 18 .fn 2 pi#ta-vastra-par/idh/anai/s candana#guru-carcitaih# dr#s#t#va# ratha-stha#n dev/am#s# ca nana#ma nr#patiò muda# pi#tá-vastrá-par/idh/anai/s=wearinç yello÷ garments»  candana#gurõ-carcitaih##anointeä witè sandaì anä aguru»  dr#s#t#va##seeing» rathá-stha#n=oî thå chasriot» dev/am#s##thå demigods»  ca#and» nana#ma#bowed» nr#patir#thå king» muda##happily. .fn 3 ® ® ® dresseä iî yello÷ garments¬ anä anointeä witè sandaì anä  aguru® Seeinç theí anä thå demigodó alsï ridinç oî thaô chariot¬  thå kinç happilù boweä dowî beforå them. Texô 19 .fn 2 sahasa# tasyá s#irasi pus#pa-vr#s#t#iò babhu#vá ha neduò dundubhayah# svarge c/anak/as# cá manoharam sahasa#=aô once» tasya#oæ him» s#irasi#oî thå head» pus#pá- vr#s#t#ir#á showeò oæ flowers» babhu#va#was» ha#indeed» nedur#sounded»  dundubhayah#=dundubhé drums» svarge#iî Svargaloka» ca=and»  /anak/as#anaká drums» ca#and» manoharam#beautiful. Š.fn 3 Alì oæ á suddeî dundubhé anä a#naká drumó soundeä  beautifullù iî Svargaloká anä manù floweró raineä oî hió head. Texô 20 .fn 2 r#s#ayï munayï siddhah# prakurvanté muda#s#is#am pra/sa/sam#suh# sura#h# sarve ra#ja#nam# hars#a-nirbhar/ah# r#s#ayo=rsis» munayo#munis» siddhah##siddhas» prakurvanti#did»  muda#=happily» /as#is#am#blessing» pra/sa/sam#suh#=praised» sura#h#=thå  demigods» sarve#all» ra#ja#nam##thå king» hars#á-nirbhar/ah##filleä witè  happiness. .fn 3 Thå r#s#is¬ munis¬ anä siddhaó happilù blesseä thå king® Thå  jubilanô demigodó praiseä him. Texô 21 .fn 2 ra#j/á cá pa#rs#ada#n dhy/atva# tad-ru#pas# cá babhu#vá ha pa#rs#ada#s tam# rathå kr#tva# n/itva# jagmuò mama#layam ra#j/a=thå king» ca#and» pa#rs#ada#n#thå Lord'ó associates»  dhy/atva##meditating» taä-ru#pas##á forí likå theirs» ca#and»  babhu#va#was» ha#indeed» pa#rs#ada#s#thå associates» tam#=him» rathe#oî  thå chariot» kr#tva##doing» n/itva##taking» jagmur#went» mama=oæ Me»  alayam#tï thå abode. .fn 3 Meditatinç oî thå Lord'ó associates¬ thå kinç attaineä á  forí likå theirs® Placinç hií iî theiò chariot¬ thå Lord'ó  associateó tooë thå kinç tï Mù abode. Texô 22 .fn 2 madi#yah# pa#rs#adï bhu#tva# sá cá tasthaõ mama#ntike tatah# sva-mandiram# y/antam# dadars#á mohini# vidhim madi#yas=My» pa#rs#ado#associate» bhu#tva##becoming» sa#he» ca#and»  tasthau#stood» mama=Me» antike#near» tatah##then» svá-mandiram#=owî  palace» y/antam##going» dadars#a#saw» mohini##Mohini#» vidhim#Brahma#. .fn 3 Iî thió waù thaô kinç becamå Mù associatå anä wenô tï Mù  abode® Afteò thaô thå apsara‘ Mohini sa÷ thå demigoä Brahma‘  returninç tï hió owî palace. Texô 23 .fn 2 pus#pody/anå cá ramyå ca pus#pa-candana-v/ayuna# sadyï mumohá tam# dr#s#t#va# pradagdha# madan/analaih# pus#pody/ane=iî á floweò garden» ca#and» ramye#beautiful»  ca#and» pus#pá-candaná-v/ayuna##witè á breezå scenteä witè sandaì anä Šflowers» sadyo#aù once» mumoha#becamå enchanted» tam#=him»  dr#s#t#va##seeing» pradagdha##burned» madan/analaih##witè thå fireó oæ  lust. .fn 3 Seeinç hií iî á floweò-gardeî pleasanô witè á breezå oæ  floweró anä sandal¬ shå becamå enchanted® Shå burneä iî á firå oæ  lust. Texô 24 .fn 2 vilokyá vakra-nayana# jugopá sa-smitam# mukham sind/ura-bindum# dadhat/i kast/ur/i-binduna# saha vilokya=gazing» vakrá-nayana##witè crookeä eyes» jugopa#hid»  sá-smitam#’smiling; mukhaí#face; sind/urá-bindum–#witè sindurá dots;  dadhat/é=placed; kast/ur/é-binduna#witè á musë dot; saha#with. .fn 3 Gazinç aô hií witè crookeä eyes¬ shå hiä heò smilinç face®  Theî shå carefullù decorateä heò facå witè dotó oæ sindu#rá anä  musk® Texô 25 .fn 2 ca#ru-campaka-varn#a#bha# s#atatam# sthira-yauvana# br#han-nitamba-yugala# pi#na-s#ro/ni-payodhara# ca#rõ-campaká-varn#a#bha#=thå coloò fï á berautifuì campaká  flower» satatam##always» sthirá-yauvana##alwayó young» br#haî-nitambá- yugala#=broaä thighs» pi#ná-s#ro/né-payodhara##largå breastó anä hips. .fn 3 Mohini#¬ splendiä likå á campaká flower¬ alwayó youthful¬  witè largå breasts¬ hips¬ anä thighs¬ ® ® ® Texô 26 .fn 2 /sarat-p/arva/na-s#ubhr/am#/su- prabha#-mus#t#a-kar/anana# s/uks#ma-vastra-par/idh/ana# ratn/alan#k/ara-bhu#s#ita# /sarat=autumn» p/arva/na=season» s#ubhr/am#/su=moon»  prabha#=light» mus#t#a=robbing» kara=doing» /anana#=face»  s/uks#ma=fine» vastra=garments» par/idh/ana#=wearing»  ratn/alan#k/ará-bhu#s#ita##decorateä witè jeweì ornaments. .fn 3 ® ® ® heò facå eclipsinç thå splendoò oæ thå autumî moon¬  wearinç finå garments¬ decorateä witè jeweì ornaments¬ ® ® . Texô 27 .fn 2 trailokyam# mohitum# s#akta# ka/t/aks#aiò evá l/ilaya# ati#vá ka#mini# s#as#vad gajendra-manda-ga#mini# trailokyam#=thå threå worlkds» mohitum##tï charm» s#akta##able» Ška/t/aks#air#witè sidelonç glances» eva#indeed» l/ilaya##playfully»  ati#va#very» ka#mini##passionate» s#as#vad=always» gajendrá-mandá- ga#mini##witè thå gracefuì slo÷ gaiô oæ aî elephant. .fn 3 ® ® ® ablå tï enchanô thå threå worlä witè heò playfuì glances¬  alwayó passionate¬ walkinç witè thå gracefuì slo÷ gaiô oæ aî  elephant¬ ® ® . Texô 28 .fn 2 pulak/an#kita-sarva#n#g/i mu#rcha#m# sampra#pá vartmani saîniri#ks#yá cá t/am# brahma# jaga#ma s#ri#-harim# smaran pulak/an#kitá-sarva#n#g/i=thå hairó oæ heò bodù standinç up»  mu#rcha#m##enchantment» sampra#pa#attained» vartmani#oî thå path»  sanniri#ks#ya#seeing» ca=and» t/am##her» brahma##Brahma#» jaga#ma#went»  s#ri…-harim##oæ Lorä Kr#s#n#a» smaran#thinking. .fn 3 ® ® ® anä thå hairó oæ heò bodù no÷ erecô witè excitement¬  becamå enchanteä aó shå gazeä aô Brahma#® Wheî Brahma‘ sa÷ heò oî  thå path¬ hå simplù thoughô oæ Lorä Kr#s#n#á anä wenô hió way. Texô 29 .fn 2 sa-vik/aram# ná hé pra#pa hù a#tm/ar/amï jitendriyah# brahmalokam# cá sampra#pa brahma# cá jagata#m# patih# sá-vik/aram#=witè tranformationó oæ excitement» na#not»  hi#indeed» pra#pa#attained» hy#indeed» a#tm/ar/amo#satisfieä witè thå  self» jitendriyah##controllinç thå senses» brahmalokam#=Brahmaloka»  ca#and» sampra#pa#attained» brahma##Brahma#» ca#and» jagata#m##oæ thå  worlds» patih##thå master. .fn 3 Brahma#¬ thå ruleò oæ thå universe¬ whï waó selæ-satisfieä  anä iî controì oæ hió senses¬ diä noô becomå exciteä bù seeinç  Mohini#® Hå simplù returneä tï Brahmaloka. Texô 30 .fn 2 sa-ka#m/a s/á cá kulat#a# babhu#vá hata-cetana# diva#-nis#am# cintayant/i svapnå j{.sy 241}a#nå caturmukham sá-ka#m/á-passionate» s/a#she» ca#and» kulat#a##thå unchastå  woman» babhu#va#became» hatá-cetana##heò minä destroyed» diva- nis#am##daù anä night» cintayant/i=thought» svapne#iî dream» j{.sù  241}a#ne=anä awake» caturmukham#oæ Lorä Brahma#. .fn 3 Thå passionatå apsara‘ Mohini waó devastated® Daù anä night¬  awakå anä asleep¬ shå thoughô oæ Lorä Brahma#. Texô 31 .fn 2 sarvam# j/aram# visasma#ra tatya#ja#ha#ram i#s#var/i Šuttis#t#hant/é nivasat/i s#ayanam# kurvat/é ks#an#am sarvam#=all» j/aram##lovers» visasma#ra#forgot»  tatya#ja=renounced» a#ha#ram#=food» i#s#var/i#thå apsara#»  uttis#t#hant/i#stood» nivasat/i=sat» s#ayanam##sleeping» kurvat/i#doing»  ks#an#am#foò á moment. .fn 3 Shå forgoô alì otheò lovers® Shå stoppeä eating® Shå becamå  restless® Onå momenô shå stood¬ anotheò momenô shå sat¬ anä  anotheò momenô shå laù down. Texô 32 .fn 2 tapta-p/atrå yatha# /sasyam# bhramatù evá yatha# pathi etasminn antarå rambha# vidagdha#psarasa#m# vara# taptá-p/atre=iî á heateä pot» yatha##as» /sasyam##rice»  bhramaty#wanders» eva#indeed» yatha##as» pathi#oî thå path» etasmiî  antare=then» rambha##rambha#» vidagdha#=expert» apsarasa#m##oæ thå  apsara#s» vara##thå best. .fn 3 Shå becamå feverish¬ likå ricå cookinç iî á pot® Onå daù shå  waó restlesslù walkinç tï aî frï oî thå path® Theî Rambha#¬ thå  mosô wiså oæ thå apsara#s¬ Texô 33 .fn 2 gacchant/é ka#malokam# sa# sa-ka#m/a tená vartmana# dr#s#t#va# sahacari#m# tatra s#us#ka-kan#t#hos#t#ha-ta#lukaí abhipra#ye/ná bubudhå papracchá sa-smita# tada# gacchant/é ka#malokam– sa sá-ka#m/á tená vartmana dr#s#t#va  sahacari#m– tatrá s#us#ká-kan#t#hos#t#há-ta#lukaí abhipra#ye/ná bubudhå  papracchá sá-smita tada#. .fn 3 ® ® ® whï waó eagerlù goinç tï Ka#maloka¬ sa÷ heò frienä Mohini#¬  heò lipó throat¬ anä palatå drieä up® Understandinç heò friend'ó  desire¬ shå smileä anä askeä á question. Texô 34 .fn 2 rambhova#ca katham evam-vidham# tvam# hi trailokya-citta-mohini# vadá s#i#ghram# maha#-bh/age rambha#ham# cetanam# kuru rambh/á uva#ca=Rambha‘ said» katham#why?» evaí-vidham##likå this»  tvam##You» hi#indeed» trailokyá-cittá-mohini##enchantinç thå heartó oæ  thå threå worlds» vada=tell» s#i#ghram##aô once» maha-bh/age#Ï  beautifuì one» rambha#=Rambha#» aham##É am» cetanam##heart» kuru#do. .fn 3 Rambha‘ saidº Yoõ havå thå poweò tï charí thå heartó oæ thå Šthreå worlds¿ Whaô haó happeneä tï You¿ Ï beautifuì one¬ telì må  aô once® É aí Rambha#® Telì må whaô ió iî Youò heart. Texô 35 .fn 2 samuddi/sya sa-ka#m/a tvam# gaãchá tvam# ka#ntam i#psitam kulat#a# sarva-saubh/agya# ná vayam# kula-pa#lik/ah# samuddi/sya=iî relatioî tï that» sá-ka#m/a#passionate»  tvam##You» gaccha#go» tvam##You» ka#ntam#tï thå beloved» i#psitam#desired»  kulat#a##apsara#s» sarvá-saubh/agya#=witè alì beauty» na#not» vayam##we»  kulá-pa#lik/ah##repsectablå girló protectinç theiò family'ó  reputation. .fn 3 Yoõ havå falleî iî love® Gï tï thå loveò Yoõ desire® Wå arå  beautifuì apsara#s® Wå arå noô respectablå girló worryinç abouô  ouò family'ó reputation. Texô 36 .fn 2 sarvå vyagr/á indriya#/na#m# sukha#ya bhuvana-traye y/anté pra#n#a# yatah# ka#le k/á lajja# tatrá ji#vina#m sarve=all» vyagr/a#agitated» indriya#/na#m#=oæ thå senses»  sukha#ya#foò thå happiness» bhuvaná-traye#iî thå threå worlds»  y/anti#go» pra#n#a##life» yatah#=because» ka#le#aô thå time» k/a#what?»  lajja##shame» tatra#there» ji#vina#m#oæ thå livinç entities. .fn 3 Everyonå iî thå threå worldó desireó tï pleaså thå senses®  Whaô gooä witè modestù dï aô thå timå oæ death? Texô 37 .fn 2 ná ca#tmana# purah# kas#cit priyï 'sté bhuvana-traye ka#ntå patyaõ sva-bandhaõ ca snehï yah# sva#tma-hetukah# na=not» ca=and» a#tmana#=oæ thå self» purah##iî thå presence»  kas#cit#someone» priyo#dear» asti=is» bhuvaná-traye#iî thå threå  worlds» ka#nte#dear» patyau=tï thå wife» svá-bandhau#relatuves»  ca#and» sneho#love» yah##who» sva#tmá-hetukah##foò hió owî benefit. .fn 3 Iî thå threå worldó nï onå ió dearer thaî one'ó owî self®  Husband¬ wife¬ relatives¬ anä friendó arå deaò onlù foò selfisè  reasons® Texô 38 .fn 2 sambandhah# sva#tmanï ya#vat t/avat snehï 'sté tatrá vai yes#u yan-m/anasam# /sa/svat tes#a#m# pra#n#a#ó tá evá hi sambandhah#=relation» sva#tmano#oæ thå self» ya#vat#as» t/avat#sï  long» sneho#love» asti=is» tatra#there» vai#indeed» yes#u#iî whom» Šyaî-m/anasam#=whoså heart» /sa/svat#always» tes#a#m##oæ them»  pra#n#a#s#life» ta#they» eva#indeed» hi#indeed. .fn 3 Lovå lastó aó lonç aó one'ó selfisè interesô ió fulfilled®  Foò selfisè reasonó á girì giveó heò hearô anä heò life'ó breatè  tï heò lover. Texô 39 .fn 2 gacchanti#m# k/amalokam# ca sa-ka#mam# pas#ya ma#m# priye sahá sakhy/á sam/alocya manasa# gacchá tam# priyam gacchanti#m#=going» k/amalokam##tï Kamaloka» ca#and» sá-ka#mam##witè  desire» pas#ya#look» ma#m##aô me» priye#Ï beloved» saha#with»  sakhy/a=friend» sam/alocya#considering» manasa##witè thå heart»  gaccha#go» tam##tï him» priyam#youò lover. .fn 3 Ï deaò one¬ Yoõ seå ho÷ É aí passionately hurrying tï  Ka#maloká tï meeô mù lover® Confeò witè me¬ Youò friend¬ anä theî  gï tï Youò lover. Texô 40 .fn 2 nibaddhyá n/ivim# kes#am# ca kr#tva# ves#am abhi#psitam muni-mohana-bi#jam# ca taî moham# kurõ mohini nibaddhya=tying» n/ivim##belt» kes#am##hair» ca#and» kr#tva##doing»  ves#am#decoration» abhi#psitam#desired» muné-mohana=charminç thå  sages» bi#jam=thå root» ca#and» tan#oæ him» moham##enchantment»  kuru#do» mohini#Ï Mohini#. .fn 3 Ï charminç Mohini#¬ tighteî Youò belt¬ arrangå Youò hair¬  decoratå Yourselæ iî á waù tï bewildeò eveî thå greaô sages¬ anä  brinç Youò loveò undeò Youò spell. Texô 41 .fn 2 kathayasvá maha#-bh/age vacanam# hr#dayan#gamam raks#a#tma#nam# prabha#vam# ca stri#-ja#ti#na#m# jagat-traye kathayasva=pleaså tell» maha-bh/age#Ï beautifuì one»  vacanam##words» hr#dayan#gamam#iî thå heart» raks#a=protect» a#tma#nam##thå  self» prabha#vam#=thå power» ca#and» stri…-ja#ti#na#m##oæ women» jagaô- traye#iî thå threå worlds. .fn 3 Ï verù beautifuì one¬ telì må whaô ió iî Youò heart® Yoõ  shoulä carefullù hidå thå contentó oæ Youò hearô froí alì womeî  iî thå threå worlds. Texô 42 .fn 2 sva#bhipra#yas# cá suratau îá praka#s#yah# kada#cana sv/antam# ka#ntam# sva#nuraktam# Š r#jvi#m# sahacari#m# vina# sva#bhipra#yas=intention» ca#and» suratau#iî amorouó pastimes»  na#not» praka#s#yah##tï bå revealed» kada#cana#even» sv/antam##owî heart»  ka#ntam#=lover» sva#nuraktam##affectionate» r#jvi#m##sincere»  sahacari#m##girì freind» vina##excepô for. .fn 3 Youò amorouó desireó shoulä neveò bå revealeä tï anyone® Yoõ  shoulä onlù reveaì theí tï Youò loveò or tï á girì thaô ió á  sincerå friend. Texô 43 .fn 2 tasma#d yatnená hr#d-va#kyam# praka#s#yam# cá priyå priye anyatha# copah/as/aya maran#/ayaivá kalpate tasma#d=therefore» yatnena#carefully» hr#ä-va#kyam##wordó oæ thå  heart» praka#s#yam##shoulä bå revealed» ca#and» priye#Ï deaò one»  priye#deaò one» anyatha##otherwise» ca=and» upah/as/aya=foò beinç  thå objecô oæ laughter» maran#/aya=foò death» eva#indeed» kalpate#ió  fit. .fn 3 Dear¬ deaò friend¬ pleaså telì må whaô ió iî Youò heart® Iæ  Yoõ dï not¬ theî everyonå wilì laugè aô Yoõ anä Yoõ wilì becomå  ruined. Texô 44 .fn 2 tasy/as# cá vacanam# s#rutva# sa-smita# s/á su-lajjita# hr#dyam# cá kathaya#m a#sa yad-dhetor y/adr#s#/é gatih# tasy/as=oæ her» ca#and» vacanam##thå words» s#rutva##hearing» sá- smita##smiling» s/a#she» sõ-lajjita##ashamed» hr#dyam##oæ heò heart»  ca#and» kathaya#í a#sa=told» yaä-dhetos#oæ thå reason» y/adr#s#/i#likå  which» gatih##thå movement. .fn 3 Hearinç theså words¬ Mohini smileä witè embarrassment® Theî  Shå spokå whaô waó iî Heò heart. Texô 45 .fn 2 s#ri#-mohinù uva#ca ya#vaä dr#s#t#ï maya# rambhe nirjanå catur/ananah# t/avan manï må 'ti-dagdham# /sa/svaî manasij/analaih# s#ri…-mohinù uva#ca=S#ri Mohini said» ya#vad#as» dr#s#t#o#seen» maya##bù  Me» rambhe#Ï Rambha#» nirjane#iî á secludeä place»  catur/ananah#=Brahma#» t/avan#sincå then» mano#thå mind» me#oæ Me»  até-dagdham#=burning» /sa/svan#always» manasij/analaih##witè thå  fireó oæ lust. .fn 3 S#ri Mohini saidº Ï Rambha#¬ sincå thå daù É firsô sa÷ thå  demigoä Brahma‘ iî á secludeä place¬ mù hearô haó burneä witè Šthå desirå tï enjoù witè him. Texô 46 .fn 2 ná dattam a#tmanå bhaks#yam# antarå ná hé rocate j/ana#mi n/aham udayam# y/amini#/sa-dines#ayoh# na=not» dattam#diven» a#tmane#tï thå self» bhaks#yam##food»  antare#within» na#not» hi#indeed» rocate#pleases» j/ana#mi#É know»  na=not» aham=I» udayam#=rising» y/amini#/sá-dines#ayoh##oæ thå suî anä  thå moon. .fn 3 É nï longeò eat® Nothinç pleaseó Mù heart® É dï noô noticå  thå risinç oæ thå suî oò thå moon. Texô 47 .fn 2 adhuna# ná hé bhedï me satatam# svapna-j{.sy 241}a#nayoh# mamá pra#n#a#h# prati#ks#ante tasya#lin#ganam evá ca adhuna#=now» na#not» hi#indeed» bhedo#difference» me#oæ Me»  satatam##always» svapná-j{.sù 241}a#nayoh#=awakå oò asleep» mama#oæ  Me» pra#n#a#h#=life» prati#ks#ante#waits» tasya=oæ him» a#lin#ganam=thå  embrace» eva#indeed» ca#and. .fn 3 É caî nï longeò distinguisè betweeî wakinç anä dream® Mù lifå  breatè longó for Brahma#'ó embrace. Texô 48 .fn 2 ks#an#am# vij{.sy 241}a#ya ná ciram# y/asyant/é n/anyatha# priye ka#ma-jvala-kal/apas# ca svarn#/ak/aram# kalevaram ks#an#am#=foò á moment» vij{.sù 241}a#ya=knowing» na#not»  ciram##long» y/asyant/i#wilì go» na=not» anyatha#=otherwise» priye#Ï  deaò friend» ka#má-jvalá-kal/apas=thå firå oæ lust» ca#and»  svarn#/ak/aram##goldeî form» kalevaram#only. .fn 3 Deaò friend¬ iæ É dï noô sooî attaiî hií É wilì perisè likå  á goldeî statuå meltinç iî flameó oæ lust. Texô 49 .fn 2 ana#ha#ren#a ced/an/im# babhu#vá dagdha-/sailavat gantum# sth/atum# ná s#akta#ham# s#ayanam# kartum udyata# ana#ha#ren#a=withouô eating» ca=and» id/an/im#=now» babhu#va#was»  dagdhá-/sailavat#likå á burninç mountain» gantum##tï go» sth/atum##tï  stay» na=not» s#akta#=able» aham#=I» s#ayanam##tï sleep» kartum#tï do»  udyata##about. .fn 3 Noô eating¬ É havå becomå likå á mountaiî peaë ravageä bù Šfire® É cannoô walk¬ stanä still¬ oò eveî sleep. Texô 50 .fn 2 dhiç astõ pum#s#cali#-ja#tim# ma#m evá cá vis#es#atah# kam upa#yam# karis#ya#mi vadá rambheté sa#mprataí lajja#m# va#pi s#ari#ram# va visr#ja#mi cá kim# dvayoh# dhiç astu=fie» pum#s#cali…-ja#tim##oî thió lifå oæ aî apsara#»  ma#m#tï Me» eva#indeed» ca#and» vis#es#atah##especially» kam#what?»  upa#yam##method» karis#ya#mi=É wilì employ» vada#pleaså tell» rambhe=Ï  Rambha#» iti#thus» sa#mpratam#now» lajja#m##shame» va#pi#or» s#ari#ram##body»  va##or» visr#ja#mi#É wilì givå up» ca=and» kim##which?» dvayoh##oæ thå  two. .fn 3 Ho÷ terriblå ió aî apsara#'ó life¡ Ho÷ terriblå ió Mù life¡  Whaô shalì É dï now¿ Ï Rambha#¬ pleaså telì Me® Shall É renouncå  Mù shamå oò Mù body¿ Whicè oæ thå twï shall É renounce? Texô 51 .fn 2 mohini#-vacanam# s#rutva# prahasya#psarasa#m# vara# tam uva#ca hitam# n/itam# upa#yam# s#ubha-ka#ran#am mohini…-vacanam#=Mohini#'ó words» s#rutva##hearing»  prahasya=laughed» apsarasa#m#’ vara#thå besô oæ apsaras» tam#tï her»  uva#ca#spoke» hitam##beneficial» n/itam#=righteous» upa#yam##method»  s#ubhá-ka#ran#am#bringinç auspiciousness. .fn 3 Hearinç Mohini#'ó words¬ thå greaô apsara‘ Rambha#¬ laughing¬  spokå truå anä auspiciouó words. Texô 52 .fn 2 rambhova#ca evam etaä ahï bhadre bhadrasyá ka#ran#am# tava sarvam# tö apanayis#ya#mi s#r#n#/upa#yam# bhayam# tyaja rambh/á uva#ca=Rambhá said» evam#thus» etad#this» aho#O»  bhadre=beautifuì one» bhadrasya=oæ auspiciousness» ka#ran#am##thå  cause» tava#oæ You» sarvam##all» tv#indeed» apanayis#ya#mi#wilì remove»  s#r#n#u=pleaså hear» upa#yam##method» bhayam##fear» tyaja#abandon. .fn 3 Rambha‘ saidº Givå uð Youò fears® Heaò mù solution¬ á  solutioî thaô wilì brinç Yoõ auspiciousness¬ á solutioî thaô wilì  takå awaù alì Youò troubles. Texô 53 .fn 2 kr#tva# ves#am apu#rvam# ca pu#rvam /ara#dhyá manmathaí tená sa#rdham# svayam# gatva# moham# kurõ cá bh/amini Š kr#tva#=doing» ves#am#decoration» apu#rvam##unprecedented» ca#and»  pu#rvam#before» /ara#dhya#worshiping» manmatham#Ka#madeva» tena#him»  sa#rdham#=with» svayam##personally» gatva##going» moham##enchantment»  kuru#do» ca#and» bh/amini#Ï beautifuì one. .fn 3 Worshið Ka#madeva¬ dresó anä decoratå Yourselæ iî á waù morå  beautifuì thaî eveò before¬ anä then¬ takinç Ka#madevá witè You¬  gï tï thå demigoä Brahma‘ anä brinç hií undeò Youò spell. Texô 54 .fn 2 jitendriya#/na#m# pravaram# sa#ks#a#î-na#ra#yan#a#tmakam vina# ka#ma-saha#yena k/á s#akta# jetum i#s#varam jitendriya#/na#m#=controllinç thå senses» pravaram##best» sa#ks#a#î- na#ra#yan#a#tmakam#directlù empowereä bù Lorä Na#ra#yan#a» vina##without»  ka#má-saha#yena=witè Ka#madeva'ó help» k/a#who?» s#akta##able» jetum#tï  defeat» i#s#varam#thå controller. .fn 3 Withouô Ka#madeva'ó help, whaô girì caî defeaô thå demigoä  Brahma#¬ whï ió empowereä bù Lorä Na#ra#yan#a¬ anä whï ió thå besô  oæ theù whï controì thå senses? Texô 55 .fn 2 bhajá ka#mam# tapah# kr#tva# pus#karå vrajá mohini sadyah# sa#ks#a#t sá bhavita# daya#luò yos#it/am# prabhuh# bhaja=worship» ka#mam##Ka#madeva» tapah##austerity» kr#tva##doing»  pus#kare#aô Puskaras» vraja#go» mohini#Ï Mohini» sadyah##aô once»  sa#ks#a#t#directly» sa=he» bhavita##wilì be» daya#lur#kind» yos#it/am##oæ  women» prabhuh##thå master. .fn 3 Ï Mohini#¬ gï tï Pus#kará-ti#rtha¬ perforí austerities¬ anä  worshið Ka#madeva¬ whï ió alwayó kinä tï women. Texô 56 .fn 2 itù uktva# tam apsarasa#m# pravar/á ka#mam antikam jag/amendriya-/s/anty-artham# s/á jaga#ma cá pus#karam ity=thus» uktva##speaking» tam#tï her» apsarasa#m##oæ apsaras»  pravar/a#thå best» ka#mam#ka#madeva» antikam#near» jag/ama=went»  indriyá-/s/antù-artham#=tï mpacifù heò senses» s/a#she» jaga#ma#went»  ca#and» pus#karam#tï Puskara. .fn 3 Afteò speakinç theså words¬ Rambha#¬ thå mosô beautifuì oæ  apsara#s¬ wenô tï Ka#madevá tï pacifù heò senses¬ anä Mohini wenô  tï Pus#kara-ti#rtha. Texô 57 .fn 2 pus#karå cá tapah# kr#tva# ka#mam# sampra#pyá mohini# Šjaga#ma tená sa#rdham# ca brahmalokam ana#mayam pus#kare=aô Puskara» ca#and» tapah##austerity» kr#tva##perfomring»  ka#mam##Ka#madeva» sampra#pya#attaining» mohini##Mohini#» jaga#ma#went»  tena#witè him» sa#rdham#=with» ca#and» brahmalokam#tï Brahmaloka»  ana#mayam#beyonä thå diseaså troubles. .fn 3 Mohini wenô tï Pus#kará-ti#rtha¬ performeä austerities¬  attaineä thå associatioî oæ Ka#madeva¬ anä wenô witè hií tï  Brahmaloka¬ á realí freå froí diseaseó anä troubles. Texô 58 .fn 2 dadars#á nirjana-stham# ca mohini# kamalodbhavam tam evá mugdham# kartum# ca sam/arebhå purah#-sthita# dadars#a=saw» nirjaná-stham##iî á secludeä place» ca#and»  mohini##Íohini#; kamalodbhavaí#Brahma#; taí#him; evá#indeed;  mugdham#=tï bewilder» kartum##tï do» ca#and» sam/arebhe#began» purah„- sthita##standinç beforå him. .fn 3 Seeinç Brahma‘ iî á secludeä place¬ Mohini approacheä anä  trieä tï bewildeò hií witè Heò charms. Texô 59 .fn 2 ks#an#am# nartanam# su-ciram# su-g/anená ks#an#am# jagau san#gi#tam# mamá sambandhi bhakta#na#m# citta-mohanam ks#an#am#=foò á moment» nartanam##dancing» sõ-ciram##foò aó lonç  time» sõ-g/anena#sining» ks#an#am##foò á moment» jagau#singing»  san#gi#tam##song» mama=oæ me» sambandhi#iî thå company» bhakta#na#m##oæ  devotees» cittá-mohanam#charminç thå heart. .fn 3 Foò á shorô timå Shå danceä anä foò á lonç timå Shå sanç  songó abouô Me¬ songó thaô charí Mù devotees§ hearts. Texô 60 .fn 2 vidha#ta# jagata#m# tasya#h# s#rutva# san#gi#tam i#psitam pulaka#{.sy 241}cita-sarva#n#go mumohá sa#s#ru-locanah# vidha#ta#=thå creator» jagata#m##oæ thå worlds» tasya#h##oæ Her»  s#rutva##herariong» san#gi#tam#songs» i#psitam#desired» pulaka#{.sù  241}citá-sarva#n#go=bodilù hairó erect» mumoha#waó enchanted» sa#s#rõ- locanah##tearó iî hió eyes. .fn 3 Hearinç theså songó, Brahma#¬ thå creatoò oæ thå planets¬ waó  deeplù moved® Thå hairó oæ hió bodù stooä erecô, anä hió eyeó  becamå filleä witè tears. Texô 61 .fn 2 Šdr#s#t#va# mugdham# caturvaktram# mohini# hr#s#t#a-manasa# kal/a-prama#n#am# bha#vam# ca caka#ra tatrá l/ilaya# dr#s#t#va#=seeing» mugdham##bewildered» caturvaktram##Brahma#»  mohini##Mohini#» hr#s#t#á-manasa##happù aô heart» ka#lá- prama#n#am#=art» bha#vam##love» ca#and» caka#ra#did»  tatra#there» l/ilaya##witè pastimes. .fn 3 Seeinç thaô Brahma‘ haä becomå enchanted¬ Mohini becamå happù  aô heart® Shå playfullù begaî tï sho÷ Heò experô skilì iî thå arô oæ  seduction. Texô 62 .fn 2 sva#n#gam# sandars#aya#m a#sa smera-bhru#-bhan#ga-pu#rvakam k/á lajja# tasyá sam#s/are yah# ka#ma-hata-cetanah# sva#n#gam#=Heò limbs» sandars#aya#í a#sa=showed» smerá-bhru- bhan#gá-pu#rvakam#smilinç knitteä eyebrows» k/a#what?» lajja##shame»  tasya=oæ him» sam#s/are#iî thå world» yah##who» ka#má-hatá- cetanah##thoughtó destroyeä bù lust. .fn 3 Shå begaî tï exposå Heò limbó tï hió sight® Shå knitteä Heò  eyebrowó witè amorouó playfulness® Whaô embarrassmenô remainó foò  á persoî whoså hearô ió destroyeä bù lusô iî thió world? Texô 63 .fn 2 vij{.sy 241}a#ya brahma# taä bha#vam# nata-vaktrï babhu#vá ha prada#ya tasyá d/anam# ca viratah# s#ri#-harim# smaran vij{.sù 241}a#ya=understanding» brahma##Brahma» tad#that»  bha#vam##nature» natá-vaktro#boweä head» babhu#va#becqame» ha#indeed»  prada#ya=giving» tasya#oæ him» d/anam##charity» ca#and»  viratah##stopped» s#ri…-harim##Lorä Kr#s#n#a» smaran#remembering. .fn 3 Understandinç Heò intention¬ Brahma‘ boweä hió head¬ gavå  charitù tï Her¬ turneä froí Her¬ anä fixeä Hió thoughtó oî Lorä  Kr#s#n#a. Texô 64 .fn 2 vij{.sy 241}a#ya brahman#o bh/avam# s#us#ka-kan#t#hos#t#ha-ta#luk/a hatodyam/á s/á tus#t#/ava ka#mam# ka#ma-pradam# varam vij{.sù 241}a#ya=understanding» brahman#o#oæ Barham#» bh/avam##thå  statå oæ mind» s#us#ká-kan#t#hos#t#há-ta#luk/a#drù throat¬ lips¬ anä  palate» hatodyam/a=thwarted» s/a#She» tus#t#/ava#prayed» ka#mam##tï  Ka#ma» ka#má-pradam##thå fulfilleò oæ desires» varam#á boon. .fn 3 Mohini understooä Brahma#'ó thoughts® No÷ thwarteä iî Heò  attempt¬ Shå prayed¬ Heò lips¬ throat¬ anä palatå dry¬ tï ŠKa#madeva¬ thå fulfilleò oæ desires. Texô 65 .fn 2 s#ri#-mohinù uva#ca sarvendriya#/na#m# pravaram# vis#n#oò am#/sam# cá m/anasam taä evá karman#a#m# bi#jam# tad-udbhavá namï 'stõ te s#ri…-mohinù uva#ca=S#ri Mohini said» sarvendriya#/na#m##oæ alì  senses» pravaram##best» vis#n#or#oæ Lorä Vi//s/nu» am#/sam##thå part»  ca#and» m/anasam=thå heart» tad#that» eva#indeed» karman#a#m##oæ deeds»  bi#jam##thå seed» taä-udbhava#risinç froí that» namo#obeisaances»  astu#are» te#tï you. .fn 3 S#ri Mohini saidº Thå minä ió thå besô oæ senses® Iô ió likå  aî incarnatioî oæ Lorä Vi//s/nõ Himself® Iô ió thå seeä froí whicè  alì actionó sprout® Ï Ka#madeva¬ Ï demigoä borî froí thå mind¬  obeisanceó tï you! Texô 66 .fn 2 svayam a#tm/á hé bhagava#n j{.sy 241}a#na-ru#pï mahes#varah# namï brahmaî jagat-sras#t#as tad-udbhavá namï 'stõ te svayam=personally» a#tm/a#thå mind» hi#tndeed» bhagava#n#thå  Lord» j{.sù 241}a#ná-ru#po=iî thå forí oæ knowledge»  mahes#varah##Siva» namo#obeisances» brahman=Ï Brahma#» jagaô- sras#t#as#vreatoò oæ thå universe» taä-udbhava#borî froí that»  namo#obeisances» astu=are» te#tï you. .fn 3 Lorä Vi//s/nõ ió thå mind¬ Lorä S#ivá ió knowledge¬ anä Lorä  Brahma‘ ió thå universe'ó creator® Ï Ka#madeva¬ Ï demigoä borî froí  thå mind¬ obeisanceó tï you! Texô 67 .fn 2 sr#s#t#ih# sarva-s#ari#res#u dr#s#t#is# cá yogina#m api jagat-sa#dhyá dur/ara#dhya durniv/ará namï 'stõ te sr#s#t#ih#=creation» sarvá-s#ari#res#u#iî alì bodies» dr#s#t#is##sight»  ca#and» yogina#m#oæ thå yogis» api#also» jagaô-sa#dhya#iî thå universe»  dur/ara#dhya=difficulô tï worship» durniv/ara#invincible»  namo#obiesances» astu=are» te#tï you. .fn 3 Yoõ arå thå acô oæ creatioî iî alì bodies® Yoõ arå thå eyeó  oæ thå yogi#s® Ï masteò whï liveó iî thå world¬ Ï masteò worshipeä  onlù witè greaô effort¬ Ï invinciblå one¬ obeisanceó tï you! Texô 68 .fn 2 sarva#jita jagaj-jet/a Š ji#va-ji#vá manohara rati-bi#já rati-sva#min rati-priyá namï 'stõ te sarva=all» ajita=undefeated» jagaê-jet/a#thå efeateò oæ all»  ji#vá-ji#va#thå lifå oæ alì thatlive» manohara#charminç tï thå heart»  raté-bi#ja#thå seeä oæ happiness» raté-sva#min=thå masteò oæ amorouó  pastimes» raté-priya#deaò tï amorouó pastimes» namo#obeisances»  astu=are» te#tï you. .fn 3 Ï invinciblå master¬ Ï conqueroò oæ all¬ Ï lifå oæ alì thaô  live¬ Ï enchanteò oæ thå heart¬ Ï seeä oæ amorouó pastimes¬ Ï  masteò oæ amorouó pastimes¬ Ï husbanä oæ Rati¬ obeisanceó tï you! Texô 69 .fn 2 s#as#vad-yos#id-adhis#t#h/ana yos#it-pra#n#a#dhika-priya yos#id-v/ahaná yo//sa#stra yos#id-bandhï namï 'stõ te s#as#vaä-yos#iä-adhis#t#h/ana=Ï eternaì masteò opæ alì women»  yos#iô-pra#n#a#dhiká-priya’Ï frienä morå deaò thaî lifå foò woemn; yos#iä- v/ahana=Ï vehicvlå employeä bù women» yo//sa#stra#Ï weapoî employeä  bù women» yos#iä-bandho#Ï frienä oæ women» namï 'stõ te=obeisanceó  tï you. .fn 3 Ï eternaì ruleò oæ women¬ Ï masteò tï womeî morå deaò  thaî life¬ Ï charioô oæ women¬ Ï weapoî oæ women¬ Ï frienä oæ  women¬ obeisanceó tï you! Texô 70 .fn 2 pati-sa#dhya-kart/as#es#a- ru#pa#dha#rá gun#a#s#raya sugandhi-v/ata-saciva madhu-mitra namï 'stõ te paté-sa#dhyá-kart/a=Ï masteò whï giveó thå husband» as#es#á- ru#pa#dha#ra=Ï restinç plascå oæ alì beauty» gun#a#s#raya#Ï restinç  placå oæ virtue» sugandhé-v/atá-saciva=Ï masteò whoså ministeò  ioó thå fragranô breeze» madhõ-mitra#Ï frienä oæ spirngtime» namï  'stõ te=obeisanceó tï you. .fn 3 Ï masteò whï bestowó husbandó tï thå womeî¬ Ï restinç  placå oæ handsomeness¬ Ï restinç placå oæ virtues¬ Ï kinç whoså  counseloò ió thå fragranô breeze¬ Ï frienä oæ springtime¬  obeisanceó tï you! Text 71 .fn 2 s#as#vad-yuni-kr#ta#dha#ra stri#-sandars#ana-vardhana vidagdha#na#m# virahina#m# pra#n#a#ntaká namï 'stõ te s#as#vaä-yuné-kr#ta#dha#ra=thå restinç placå oæ youth» stri…- sandars#aná-vardhana#increasinç thå sighô oæ women» vidagdha#na#m##oæ  thå expert» virahina#m#=iî separation» pra#n#a#ntaka#Ï endeò oæ life»  namï 'stõ te=obeisanceó tï you. Š.fn 3 Ï resting placå oæ youthfulness¬ Ï masteò whï makeó loveró  yearî tï seå theiò beloveds® Ï masteò whï enä thå liveó oæ loveró  separateä froí theiò beloveds¬ obeisanceó tï you! Texô 72 .fn 2 akr#pa# yes#u tå 'nartham# tes#a#m# j{.sy 241}a#na-vin/a/sanam an/uha-ru#pa-bhaktes#u kr#pa#-sindhï namï 'stõ te akr#pa#=mercilessness» yes#u#iî whom» te#they» anarthaí-{.sù  168}useless» tes#a#m##oæ them» j{.sù 241}a#ná-vin/a/sanam=destructioî  oæ knowledge» an/uhá-ru#pá-bhaktes#u=oæ youò sincerå devotees»  kr#pa-sindho#aî oceaî oæ mercy» namï 'stõ te=obeisanceó tï you. .fn 3 Withouô mercù yoõ destroù thå knowledgå oæ theù whï slighô  you® Ï masteò likå aî oceaî oæ mercù tï youò sincerå devotees¬  obeisanceó tï you! Texô 73 .fn 2 tapasvina#m# cá tapasam# vighna-bi#j/aval/ilaya# manah# sa-k/amam# mukta#na#m# kartum# s#aktá namï 'stõ te tapasvina#m#=oæ ascetics» ca#and» tapasam##austerities» vighná- bi#ja=t\Ï seeä oæ impediments» aval/ilaya##playfully» manah##thå mind»  sá-k/amam##witè passion» mukta#na#m#=oæ thå libreateä souls» kartum##tï  do» s#akta#able» namï 'stõ te=obeisanceó tï you. .fn 3 Ï seeä oæ obstacleó thaô thwarô thå austerities oæ the  ascetics¬ Ï masteò ablå tï filì thå heartó oæ eveî liberateä  souló witè lustù desires¬ obeisanceó tï you! Texô 74 .fn 2 tapah#-sa#dhyas# cá ra#dhyas# ca sadaivá pa{.sy 241}ca-bhautikah# pa{.sy 241}cendriya-kr#ta#dha#ra pa{.sy 241}ca-ba#n#a namï 'stõ te tapah„-sa#dhyas=attainablå bù austerities» ca#and» ra#dhyas##tï bå  worshiped» ca#and» sad/a=always» eva=indeed» pa{.sù 241}cá- bhautikah#=witè fivå elements» pa{.sù 241}cendriyá-kr#ta#dha#ra=Ï  restinç placå oæ thå fivå senses» pa{.sù 241}cá-ba#n#a=Ï archeò  holdinç fivå arrows» namo=obeisances» astu=are» te#tï you. .fn 3 Ï masteò attainablå bù austerities¬ Ï masteò whï shoulä bå  worshipeä bù all¬ Ï restinç placå oæ thå fivå materiaì elements¬  Ï restinç placå oæ thå fivå senses¬ Ï archeò holdinç fivå arrows¬  obeisanceó tï you! Texô 75 .fn 2 mohini#tù evam uktva# tu manasa# s/á vidheh# purah# virara#ma namra-vaktra# Š babhu#vá dhya#na-tat-para# mohini#=Mohini#» iti=thus» evam=thus» uktva##speaking» tu#indeed»  manasa##bù thå heart» s/a#she» vidheh##oæ Brahma#» purah##before»  virara#ma#stopped» namrá-vaktra#=boweä head» babhu#va#became» dhya#ná- taô-para##rapô iî meditation. .fn 3 Afteò speakinç theså words¬ Mohini stoppeä anä becamå  silent® Bowinç Heò head¬ Shå waó rapô iî meditation. Texô 76 .fn 2 uktam# madhyandinå ka#nte stotram eta#n manoharam pura# durv/asasa# dattam# mohinyaé gandhama#dane uktam#=spoken» madhyandine#iî thnå Madhyandiná-sruti» ka#nte#Ï  beloved» stotram#prayer» eta#n#this» manoharam#beautiful» pura##before»  durv/asasa#=Bù Durvasa» dattam##given» mohinyai#tï Mohini#»  gandhama#dane#oî Mounô Gandhamadana. .fn 3 Ï beloved¬ oî Mounô Gandhama#daná Durva#sa‘ Muné gavå thió  beautifuì prayeò froí thå Madhyandiná-s#ruté tï Mohini#. Texô 77 .fn 2 stotram etan maha#-pun#yam# ka#m/i bhaktya# yada# pat#het abh/is#t#am# labhatå n/unam# nis#kalan#kï bhaveä dhruvam stotram=prayer» etan#this» maha-pun#yam##verù sacred»  ka#m/i#desiring» bhaktya##2witè devotion» yada##when» pat#het#recites»  abh/is#t#am##desired» labhate=attains» n/unam##indeed» nis#kalan#ko#pure»  bhaved#becomes» dhruvam#indeed. .fn 3 Á lustù persoî whï devotedlù reciteó thió verù sacreä prayeò  attainó hió desire® Iî thå enä hå becomeó freå oæ alì sins. Texô 78 .fn 2 ces#t#a#m# ná kurutå ka#mah# kada#ciä api tam# priyam bhaveä arog/é s#ri#-yuktah# ka#madeva-sama-prabhah„ vanita#m# laâhatå sa#dhvi#m– patn/im# trailokya-mohini#m ces#t#a#m#=activity» na#not» kurute#does» ka#mah##ka#madeva»  kada#cid#ever» api#even» tam##tï him» priyam#dear» bhaved#becomes»  arog/i#freå froí disease» s#ri…-yuktah#=handsomå anä wealthy»  ka#madevá-samá-prabhah##likå Ka#madeva» vanita#m##woman» labhate#attains»  sa#dhvi#m##saintlù anä chaste» patn/im##wife» trailokyá- mohini#m=charminç thå threå worlds. .fn 3 Ka#madevá wilì noô attacë him® Hå becomeó handsome¬ wealthy¬  healthy¬ anä splendiä likå Ka#madevá himself® Hå attainó a  chastå anä saintlù wifå sï beautifuì thaô shå charmó thå threå  worlds. Š.pa .fn 6 Chapteò Thirty-two .fn 3 Brahma-mohini#-samva#da A Conversatioî oæ Brahma‘ anä Mohini# Text 1 .fn 2 s#ri#-kr#s#n#á uva#ca mohini#-stavanenaiva ka#maó tus#t#ï babhu#vá ha caka#ra sa#ra-sandh/anam# a#ntariks#å sthitå svayam s#ri…-kr#s#n#á uva#cá mohini…-stavanenaivá ka#maó tus#t#ï babhu#vá há  caka#rá sa#rá-sandh/anam– a#ntariks#å sthitå svayam. .fn 3 Texô 2 .fn 2 mantra-p/utam# maha#stram# ca ciks#epá pitaram# muda# babhu#vá ca{.sy 241}calï brahma# ka#ma#stren#a cá k/amukah# mantrá-p/utam– maha#stram– cá ciks#epá pitaram– muda babhu#vá  ca{.sù 241}calï brahma ka#ma#stren#á cá k/amukah#. .fn 3 Texô 3 .fn 2 ks#an#am# niri#ks#an#am# cakre mohiny-/asyå punah# punah# j{.sy 241}a#nam# pra#pyá tada# dha#ta# virara#ma harim# smaran ks#an#am– niri#ks#an#am– cakrå mohinù-/asyå punah„ punah„ j{.sù  241}a#nam– pra#pyá tada dha#ta virara#má harim– smaran. .fn 3 Texô 4 .fn 2 bubudhå manasa# sarvam# caritam# manmathasyá ca sas#a#pa tam# sutam api vidha#ta# krodha-vihvalah# bubudhå manasa sarvam– caritam– manmathasyá cá sas#a#pá tam–  sutaí apé vidha#ta krodhá-vihvalah#. .fn 3 Texô 5 .fn 2 hå ka#ma yauvanonmatta m/u/dhais#varye/ná garvitah# Šbhavita# darpa-bhan#gaó te guroò må helana#d iti hå ka#má yauvanonmattá m/u/dhais#varye/ná garvitah„ bhavita  darpá-bhan#gaó tå guroò må helana#ä iti. .fn 3 Texô 6 .fn 2 hatodyamï jaga#ma#s#u manmathï madhuna# saha brahman#ah# s#a#pa-bh/itas# ca s#us#ka-kan#t#hos#t#ha-ta#lukah# hatodyamï jaga#ma#s#õ manmathï madhuna sahá brahman#ah„ s#a#pá- bh/itas“ cá s#us#ká-kan#t#hos#t#há-ta#lukah#. .fn 3 Texô 7 .fn 2 itù uva#ca jagad-dha#ta# mohini#m# madana#tur/am caturvaktram# cá pas#yanti#m# sa-smitam# vakra-caks#u//sa# itù uva#cá jagaä-dha#ta mohini#m– madana#tur/aí caturvaktram– cá  pas#yanti#m– sá-smitam– vakrá-caks#u//sa#. .fn 3 Texô 8 .fn 2 ma#tar mohini gacchá tvam# nis#phalam# karmá c/atrá te j{.sy 241}a#tas tava#bhipra#yas# ca n/aham# yogyï 'syá karma/nah# ma#taò mohiné gacchá tvam– nis#phalam– karmá c/atrá tå j{.sù  241}a#taó tava#bhipra#yas“ cá n/aham– yogyï 'syá karma/nah#. .fn 3 Texô 9 .fn 2 vedå jugupsitam# karma taä evá kartum aks#amah# veda-karta# svayam aham# vyavasth/a-k/arakï bhave vedå jugupsitam– karmá taä evá kartuí aks#amah„ vedá-karta  svayaí aham– vyavasth/á-k/arakï bhave. .fn 3 Texô 10 .fn 2 aki#rtiò veda-vaktus# ca nindyam# cá kim atah# param Šupasthita# cá ya# yos#id atyajy/á r/agi/na#m api aki#rtiò vedá-vaktus“ cá nindyam– cá kií atah„ paraí upasthita  cá ya yos#iä atyajy/á r/agi/na#í api. .fn 3 Texô 11 .fn 2 s#rutaõ s#rutam ité tyajya# sarva-veda-tapasvina#m ahï sarvaih# parityajy/a pum#s#cali#vá vis#es#atah# s#rutaõ s#rutaí ité tyajya sarvá-vedá-tapasvina#í ahï sarvaih„  parityajy/á pum#s#cali#vá vis#es#atah#. .fn 3 Texô 12 .fn 2 dhan/ayuh#-pra#n#a-yas#asa#m# na#s#ini# duh#kha-da#yini# sva-ka#rya-tat-par/á s#as#vat para-ka#rya-vina#s#ini# dhan/ayuh„-pra#n#á-yas#asa#m– na#s#ini… duh#khá-da#yini… svá-ka#ryá-taô- par/á s#as#vaô pará-ka#ryá-vina#s#ini#. .fn 3 Texô 13 .fn 2 nis#t#hur/aî avagha#tibhyah# sarva#pad-bi#ja-ru#pin#i# vidyud-di#ptiò jalå rekha# lobha#n maitri# yatha#bhavet nis#t#hur/aî avagha#tibhyah„ sarva#paä-bi#já-ru#pin#i… vidyuä-di#ptiò  jalå rekha lobha#î maitri… yatha#bhavet. .fn 3 Texô 14 .fn 2 para-drodha#d yatha# sampat kulat#a#-premá tat-samam sarvebhyï him#sra-jantubhyo vipad-bi#j/á saäaivá hi pará-drodha#ä yatha sampaô kulat#a-premá taô-samaí sarvebhyï  him#srá-jantubhyï vipaä-bi#j/á sadaivá hi. .fn 3 Texô 15 .fn 2 yï vis#vaseô t/am# sammu#d#ho vipaô tasyá padå pade Štvam# cá ru#pavati#-dhanya# va{.sy 241}cita# kamukaih# sada# yï vis#vaseô t/am– sammu#d#hï vipaô tasyá padå padå tvam– cá  ru#pavati…-dhanya va{.sù 241}cita kamukaih„ sada#. .fn 3 Texô 16 .fn 2 y/un/am# sampat-svaru#p/á ca vis#a-tuly/á tapasvina#m tvam eva#psarasa#m# s#res#t#ha# sarvada# sthira-yauvana# y/un/am– sampaô-svaru#p/á cá vis#á-tuly/á tapasvina#í tvaí  eva#psarasa#m– s#res#t#ha sarvada sthirá-yauvana#. .fn 3 Texô 17 .fn 2 tavaivá karma-yogyam# ca yuva#nam# pas#ya sundari tvam# vidagdha# cá yos#itsu vidagdh/anves#a/nam# kuru tavaivá karmá-yogyam– cá yuva#nam– pas#yá sundaré tvam– vidagdha  cá yos#itsõ vidagdh/anves#a/nam– kuru. .fn 3 Texô 18 .fn 2 vidagdhaya# vidagdhena san#gamï gun#ava#n bhavet jara#turï 'ham# vr#ddhas# ca tapasvi# vais#n#avï dvijah# vidagdhaya vidagdhená san#gamï gun#ava#î bhaveô jara#turï 'ham–  vr#ddhas“ cá tapasvi… vais#n#avï dvijah#. .fn 3 Texô 19 .fn 2 asvatantrah# para#dhi#nah# k/á ratih# pum#s#cali#s#u me ayå vatså gacchá s#i#ghram# viha#ya pitaram# ãá m/am asvatantrah„ para#dhi#nah„ k/á ratih„ pum#s#cali#s#õ må ayå vatså  gacchá s#i#ghram– viha#yá pitaram– cá m/am. .fn 3 Texô 20 .fn 2 n/amn/aham# cá jagat-sras#t#a# tasma#t tavá pita# sada# Šmanmatham# candra-mitram# ca jayantam# nalak/uvaram n/amn/aham– cá jagaô-sras#t#a tasma#ô tavá pita sada manmatham–  candrá-mitram– cá jayantam– nalak/uvaram. .fn 3 Texô 21 .fn 2 svar-vaidyaõ candra-tanayam# diti-putr/am#s# cá sundara#n ka#ma-s#a#stres#u nis#n#/ata#n rati-karma-vi/sa#rada#n svaò-vaidyaõ candrá-tanayam– dité-putr/am#s“ cá sundara#î ka#má- s#a#stres#õ nis#n#/ata#î raté-karmá-vi/sa#rada#n. .fn 3 Texô 22 .fn 2 y/á m/á y/asé hé ta#m#s tyaktva# s/á vidagdha# cá k/amuk/i sada# sambhoga-vis#aye striyam# pra#rthayatå puma#n y/á m/á y/asé hé ta#m#ó tyaktva s/á vidagdha cá k/amuk/é sada  sambhogá-vis#ayå striyam– pra#rthayatå puma#n. .fn 3 Texô 23 .fn 2 stri# ceô praya#ti purus#am# vipar/itam# vid#ambanam sarves#a#m# caivá ratna#na#m# stri#-ratnam# durlabham# param stri… ceô praya#té purus#am– vipar/itam– vid#ambanaí sarves#a#m–  caivá ratna#na#m– stri…-ratnam– durlabham– param. .fn 3 Texô 24 .fn 2 svayam# pa#rthayatå sva#m/i ná tõ sva#minam evá ca yos#ij-ja#tis#u dhië t/as# ca svayam# y/ah# samupasthit/ah# svayam– pa#rthayatå sva#m/é ná tõ sva#minaí evá cá yos#iê-ja#tis#õ  dhië t/as“ cá svayam– y/ah„ samupasthit/ah#. .fn 3 Texô 25 .fn 2 bhaveä d/uram# svalpa-mu#lyam# ratnam# svayam upasthitam Šnityam# puma#n striyam# ya#ti stri# va# ya#ti cá ná priyam bhaveä d/uram– svalpá-mu#lyam– ratnam– svayaí upasthitaí nityam–  puma#î striyam– ya#té stri… va ya#té cá ná priyam. .fn 3 Texô 26 .fn 2 lok/ac/ares#u vedes#u ná stri# ya#ti para-priyam sva-vastu-bhun#ktayah# ka#le s#a#strokta-vidhi-pu#rvakam lok/ac/ares#õ vedes#õ ná stri… ya#té pará-priyaí svá-vastõ- bhun#ktayah„ ka#lå s#a#stroktá-vidhé-pu#rvakam. .fn 3 Texô 27 .fn 2 sá pu#jyï ná bhaveô pu#jyo yad-ratih# para-vastu//su kah# kasyá s#atruò abale ni/s/amayá jagat-traye sá pu#jyï ná bhaveô pu#jyï yaä-ratih„ pará-vastu//sõ kah„ kasyá  s#atruò abalå ni/s/amayá jagaô-traye. .fn 3 Texô 28 .fn 2 svendriyah# s#atravah# sarve s#atruta# yan-nimittatah# vedokt/acaran#e sarvam# mitram# cá jagata#m# jagat svendriyah„ s#atravah„ sarvå s#atruta yaî-nimittatah„  vedokt/acaran#å sarvam– mitram– cá jagata#m– jagat. .fn 3 Texô 29 .fn 2 kr#tå veda-viruddhå ca mitram# s#atruò bhaveä dhruvam vedoktam# kr#tavantam# ca harió tus#t#ï diva#-nis#am kr#tå vedá-viruddhå cá mitram– s#atruò bhaveä dhruvaí vedoktam–  kr#tavantam– cá harió tus#t#ï diva-nis#am. .fn 3 Texô 30 .fn 2 haraõ tus#t#ï jagaô tus#t#am# tasmiî rus#t#å bhavï ripuh# Škutr/asté kulat#a#-ja#tih# sa#dhvi#-ja#tis# cá kutrá va# haraõ tus#t#ï jagaô tus#t#am– tasmiî rus#t#å bhavï ripuh„ kutr/asté  kulat#a-ja#tih„ sa#dhvi…-ja#tis“ cá kutrá va#. .fn 3 Texô 31 .fn 2 svaki#y/acaran#a#t sarvam# bhavå bhavaté karma/nah# stri#-ja#tih# prakr#teò am#/sa# na#ra#yan#a-vinirmita# svaki#y/acaran#a#ô sarvam– bhavå bhavaté karma/nah„ stri…-ja#tih„  prakr#teò am#/sa na#ra#yan#á-vinirmita#. .fn 3 Texô 32 .fn 2 duh#/s/il/á pum#s#cali# nindya# su/s/il/á cá pati-vrata# pati-vrata#s tõ tri-vidh/ah# pum#s#cali#s#u cá yos#itah# duh#/s/il/á pum#s#cali… nindya su/s/il/á cá paté-vrata paté- vrata#ó tõ tré-vidh/ah„ pum#s#cali#s#õ cá yos#itah#. .fn 3 Texô 33 .fn 2 ta#sa#m evam-vidh/ana#sti svayam# ya#ti para-priyam stri#-ja#ti#na#m# cá madhyå ca k/astù evam# kula-kajjala# ta#sa#í evaí-vidh/ana#sté svayam– ya#té pará-priyaí stri…-ja#ti#na#m–  cá madhyå cá k/astù evam– kulá-kajjala#. .fn 3 Texô 34 .fn 2 bhavå ratyaé svayam# dr#s#t#va# vedam# kr#tva# praya#ti tam ks#obhita# yadé pas#yanti bhaks#ya-dravyam asa#dhyakam bhavå ratyaé svayam– dr#s#t#va vedam– kr#tva praya#té taí ks#obhita  yadé pas#yanté bhaks#yá-dravyaí asa#dhyakam. .fn 3 Texô 35 .fn 2 vaikulya#n ná hé tat-sa#dhyam# s/amanyam evá kevalam Šitù evam uktva# jagata#m# vidha#ta# virara#ma cá vaktum# samudyata# sá cá kopa-prasphurita#dhara# vaikulya#î ná hé taô-sa#dhyam– s/amanyaí evá kevalaí itù evaí  uktva jagata#m– vidha#ta virara#má cá vaktum– samudyata sá cá kopá- prasphurita#dhara#. .fn 3 Texô 36 .fn 2 s#ri#-mohinù uva#ca j{.sy 241}a#tam# sarvam# jagad-dha#tas caritam# tavá sa#mpratam tvaya# nibodhita# n/itir manï må ná sthiram# bhavet s#ri…-mohinù uva#cá j{.sù 241}a#tam– sarvam– jagaä-dha#taó caritam–  tavá sa#mprataí tvaya nibodhita n/itiò manï må ná sthiram– bhavet. .fn 3 Texô 37 .fn 2 bhu#tam# tvayé vi/sis#t#am# ca ya#vaä dr#s#t#ah# ks#a/nå bhava#n tvad-vakra-dr#s#t#i-ma#tren#a sarvå j/ar/as# cá vismr#t/ah# bhu#tam– tvayé vi/sis#t#am– cá ya#vaä dr#s#t#ah„ ks#a/nå bhava#î tvaä- vakrá-dr#s#t#é-ma#tren#á sarvå j/ar/as“ cá vismr#t/ah#. .fn 3 Texô 38 .fn 2 deham# ka#ma#gnina# dagdham# yada# tyaktum# samudyata# nisi//secá cá ma#m# rambha# pradadaõ mantram /idr#s#am deham– ka#ma#gnina dagdham– yada tyaktum– samudyata nisi//secá cá  ma#m– rambha pradadaõ mantraí /idr#s#am. .fn 3 Texô 39 .fn 2 tada# ka#ma-saha#yena tvat-sami#pam# sama#gata# sá madhuó tavá s#a#pena sá jaga#ma hatodyamah# tada ka#má-saha#yená tvaô-sami#pam– sama#gata sá madhuó tavá  s#a#pená sá jaga#má hatodyamah#. .fn 3 Texô 40 Š.fn 2 ahï gantum as#akta#ham# tvaya# yadyapi bhartsita# sarva#n#ges#v evá må j/a/dyam# babhu#vá sa#mpratam# vibho ahï gantuí as#akta#ham– tvaya yadyapé bhartsita sarva#n#ges#ö evá  må j/a/dyam– babhu#vá sa#mpratam– vibho. .fn 3 Texô 41 .fn 2 kr#pa#m# kurõ kr#pa#-sindho ná ma#m# hantum# tvam arhasi tav/a/sles#a/na-ma#tren#a vijvar/aham# su-nis#citam kr#pa#m– kurõ kr#pa-sindhï ná ma#m– hantum– tvaí arhasé  tav/a/sles#a/ná-ma#tren#á vijvar/aham– sõ-nis#citam. .fn 3 Texô 42 .fn 2 tvam evá jagata#m# dha#ta# kulat#a#ham# cá karman#a# santï garvam# ná kurvanti karma-sa#dhy/as# cá ji#vinah# tvaí evá jagata#m– dha#ta kulat#a#ham– cá karman#a santï garvam– ná  kurvanté karmá-sa#dhy/as“ cá ji#vinah#. .fn 3 Texô 43 .fn 2 kas#ciô praya#ti y/anena vahanté tam# cá kecana karam# gr#hn#a#té nr#patih# karman#a# dadati praj/ah# kas#ciô praya#té y/anená vahanté tam– cá kecaná karam– gr#hn#a#té  nr#patih„ karman#a dadaté praj/ah#. .fn 3 Texô 44 .fn 2 kas#ciô sim#hasana-sthas# ca nr#pa-p/atras# cá kas#cana karman#a# v/ahak/ah# kecit keciä v/ahana-pa#lak/ah# kas#ciô sim#hasaná-sthas“ cá nr#pá-p/atras“ cá kas#caná karman#a  v/ahak/ah„ keciô keciä v/ahaná-pa#lak/ah#. .fn 3 Texô 45 Š.fn 2 /s/ukar/i-jat#haram# kas#cit sampraya#ti sva-karman#a# kas#ciã chacy/as# cá jat#haram# tavá putr/as# cá kecana /s/ukar/é-jat#haram– kas#ciô sampraya#té svá-karman#a kas#ci㠍 chacy/as“ cá jat#haram– tavá putr/as“ cá kecana. .fn 3 Texô 46 .fn 2 keciô kr#tva# hareò bhaktim# karman#a# tasyá pa#rs#ad/ah# keciä bhavanté k/rmayo vis#t#/ay/am# daiva-dos#atah# keciô kr#tva hareò bhaktim– karman#a tasyá pa#rs#ad/ah„ keciä  bhavanté k/rmayï vis#t#/ay/am– daivá-dos#atah#. .fn 3 Texô 47 .fn 2 svargam# praya#nti ra#jendr/ah# keciã cá sva-sva-karman#a# keciô praya#nti narakam# vin#-m/utrå tatrá pacyate svargam– praya#nté ra#jendr/ah„ keciã cá svá-svá-karman#a keciô  praya#nté narakam– vin–-m/utrå tatrá pacyate. .fn 3 Texô 48 .fn 2 karman#a# kas#ciä indrendrah# sura#n#a#m# pravarah# svayam keciô sur/á nar/ah# kecit keciã cá ks#udra-jantavah# karman#a kas#ciä indrendrah„ sura#n#a#m– pravarah„ svayaí keciô  sur/á nar/ah„ keciô keciã cá ks#udrá-jantavah#. .fn 3 Texô 49 .fn 2 keciã cá karman#a# vipra# varn#a-s#res#t#há mah/i-tale keciä bh/up/á vai/sya-/s/udr/ah# keciã cá mleccha-ja#tayah# keciã cá karman#a vipra varn#á-s#res#t#há mah/é-talå keciä  bh/up/á vai/syá-/s/udr/ah„ keciã cá mlecchá-ja#tayah#. .fn 3 Texô 50 Š.fn 2 keciô sva-karman#a# pra#j{.sy 241}a# j{.sy 241}a#nená sarva-dars#inah# keciî m/urkh/ah# keciä andh/ah# sva#n#ga-hi#n/as# cá kecana keciô svá-karman#a pra#j{.sù 241}a j{.sù 241}a#nená sarvá- dars#inah„ keciî m/urkh/ah„ keciä andh/ah„ sva#n#gá-hi#n/as“ cá kecana. .fn 3 Texô 51 .fn 2 keciã cha#stram# bodhayanti /sis#ya-varga#n sva-karman#a# keciô pat#hanté sarva#rtham# ja#nanté guru-vaktratah# keciã cha#stram– bodhayanté /sis#yá-varga#î svá-karman#a keciô  pat#hanté sarva#rtham– ja#nanté gurõ-vaktratah#. .fn 3 Texô 52 .fn 2 bhavanté karman#a# kecid dehå sth/avara-jan#game tapasvi# nara-gh/at/é ca tvam# cá brahma# cá karman#a# bhavanté karman#a keciä dehå sth/avará-jan#gamå tapasvi… nará- gh/at/é cá tvam– cá brahma cá karman#a#. .fn 3 Texô 53 .fn 2 ka#ciô sva-karman#a# sa#dhvi# pu#jyåhá cá paratrá ca ka#ciä ves#ya# tada#ha#ram# bhun#ktå kr#tva#n#ga-vikrayam ka#ciô svá-karman#a sa#dhvi… pu#jyehá cá paratrá cá ka#ciä ves#ya  tada#ha#ram– bhun#ktå kr#tva#n#gá-vikrayam. .fn 3 Texô 54 .fn 2 svar-ves#ya#ham# sura-pure sura-bhogy/á su-pu#jita# yes#a#m a#lin#ganenaiva karman#a# khan#d#anam# bhavet svaò-ves#ya#ham– surá-purå surá-bhogy/á sõ-pu#jita yes#a#í  a#lin#ganenaivá karman#a khan#d#anam– bhavet. .fn 3 Texô 55 Š.fn 2 manah# sva-bha#va-bi#jam# ca sva-bha#vah# karma-bi#jakah# tat-karmá phala-bi#jam# ca sarves#a#m# janakï harih# manah„ svá-bha#vá-bi#jam– cá svá-bha#vah„ karmá-bi#jakah„ taô-karmá  phalá-bi#jam– cá sarves#a#m– janakï harih#. .fn 3 Texô 56 .fn 2 phalam# dad/até niyatam# karma-dva#r/á vibhuh# svayam sarvebhyï balava#n nityam# karma-ru#p/é jan/ardanah# phalam– dad/até niyatam– karmá-dva#r/á vibhuh„ svayaí sarvebhyï  balava#î nityam– karmá-ru#p/é jan/ardanah#. .fn 3 Texô 57 .fn 2 kutï hetoò nindita#ham# tvayaivá bhartsita# katham jagat-sras#t#uò i#s#varasya pa#da#bjam# dras#t#um a#gata# kutï hetoò nindita#ham– tvayaivá bhartsita kathaí jagaô- sras#t#uò i#s#varasyá pa#da#bjam– dras#t#uí a#gata#. .fn 3 Texô 58 .fn 2 svapnå yasyá pada-dvandvam# ná hé pas#yanté yoginah# tam i#s#varam# patim# kartum# icchaya# svayam a#gata# svapnå yasyá padá-dvandvam– ná hé pas#yanté yoginah„ taí  i#s#varam– patim– kartum– icchaya svayaí a#gata#. .fn 3 Texô 59 .fn 2 gatva# hé kasyaciô stha#nam# asp/r/syehá paratrá ca kasyaciô pa#da-rajasa# yas#asa# bh/anté yos#itah# gatva hé kasyaciô stha#nam– asp/r/syehá paratrá cá kasyaciô  pa#dá-rajasa yas#asa bh/anté yos#itah#. .fn 3 Texô 60 Š.fn 2 itù uktva# mohini# s#i#ghram# gatvova#sa hareh# purah# svayam# vidha#ta# jagata#m# cakampå kulat#a#-bhaya#t itù uktva mohini… s#i#ghram– gatvova#sá hareh„ purah„ svayam–  vidha#ta jagata#m– cakampå kulat#a-bhaya#t. .fn 3 Texô 61 .fn 2 sa-smita# vakra-nayana# ka#ma-bha#vam# caka#ra ha sva#n#gam# cá dars#aya#m a#sa ka#ma-ba#n#a-pra#pi#d#ita# sá-smita vakrá-nayana ka#má-bha#vam– caka#rá há sva#n#gam– cá  dars#aya#í a#sá ka#má-ba#n#á-pra#pi#d#ita#. .fn 3 Texô 62 .fn 2 etasminn antarå ka#mah# sarvaj{.sy 241}ah# sarva-yoga-vit a#virbhu#yá pa{.sy 241}ca-ba#n#a#n niciks#epá cá brahma/ni etasminî antarå ka#mah„ sarvaj{.sù 241}ah„ sarvá-yogá-viô  a#virbhu#yá pa{.sù 241}cá-ba#n#a#î niciks#epá cá brahma/ni. .fn 3 Texô 63 .fn 2 sammohanam# samudvegam# bi#ja-stambhita-ka#ran#am unmatta-bi#jam# jvaladam# s#as#vac-cetana-h/arakam sammohanam– samudvegam– bi#já-stambhitá-ka#ran#aí unmattá-bi#jam–  jvaladam– s#as#vaã-cetaná-h/arakam. .fn 3 Texô 64 .fn 2 eta#n praks#ipyá madanï 'py antariks#a-sthitah# svayam kin#kara#n pres#aya#m a#sa sammoha#ya pituò muda# eta#î praks#ipyá madanï 'pù antariks#á-sthitah„ svayaí kin#kara#î  pres#aya#í a#sá sammoha#yá pituò muda#. .fn 3 Texô 65 Š.fn 2 vasantam# kokil/al/is# ca gandha-v/atam# manoharam niyujy/abhyantaram# gatva# taä-vik/aram# caka#ra ha vasantam– kokil/al/is“ cá gandhá-v/atam– manoharaí  niyujy/abhyantaram– gatva taä-vik/aram– caka#rá ha. .fn 3 Texô 66 .fn 2 pum#s-kokiláh# kalam# r/avam# uva#ca tat-sami#patah# //sa/tpadah# sundaram# s/uks#mam# jugu{.sy 241}jå puratah# sthitah# pum#ó-kokilah„ kalam– r/avam– uva#cá taô-sami#patah„ //sa/tpadah„  sundaram– s/uks#mam– jugu{.sù 241}jå puratah„ sthitah#. .fn 3 Texô 67 .fn 2 s#as#vaä vavaõ gandha-vaho mandï 'ti-s#i#talah# priye santatam# muditaó tatra babhra#ma cá madhõ svayam s#as#vaä vavaõ gandhá-vahï mandï 'té-s#i#talah„ priyå santatam–  muditaó tatrá babhra#má cá madhõ svayam. .fn 3 Texô 68 .fn 2 pulaka#{.sy 241}cita-sarva#n#go babhu#vá jagata#m# vidhih# dadars#á mohini# bha#vam# prahasyá cá punah# punah# pulaka#{.sù 241}citá-sarva#n#gï babhu#vá jagata#m– vidhih„ dadars#á  mohini… bha#vam– prahasyá cá punah„ punah#. .fn 3 Texô 69 .fn 2 ati#va-vakra-nayana# ka#ma#stra-hata-cetana# vidha#ta# bubudhå sarvam# sarva-bandha-nibandhanam ati#vá-vakrá-nayana ka#ma#strá-hatá-cetana vidha#ta bubudhå  sarvam– sarvá-bandhá-nibandhanam. .fn 3 Texô 70 Š.fn 2 niyantum# ná manah# /saktah# sasma#ra s#ri#-harim# bhiya# tus#t#a#va manasah# kr#s#n#am# /s/antam# hr#t-pan#kaja-sthitam niyantum– ná manah„ /saktah„ sasma#rá s#ri…-harim– bhiya tus#t#a#vá  manasah„ kr#s#n#am– /s/antam– hr#ô-pan#kajá-sthitam. .fn 3 Texô 71 .fn 2 dvi-bhujam# mural/i-hastam# harim# pi#t/ambraam# param ati#va-kamani#yam# ca ki/soram# sthira-yauvanaí ratn/alan#k/ara-bhu#s#/a/dhyam– sa-smitam# /sy/ama-sundaram dvé-bhujam– mural/é-hastam– harim– pi#t/ambraam– paraí ati#vá- kamani#yam– cá ki/soram– sthirá-yauvanaí ratn/alan#k/ará-bhu#s#/a/dhyam–  sá-smitam– /sy/amá-sundaram. .fn 3 Texô 72 .fn 2 s#ri#-brahmova#ca raks#á raks#á harå ma#m# ca nimagnam# ka#ma-s/agare du//ski#rti-jala-pu#rn#å ca dus#p/arå bahu-san#ka/te s#ri…-brahmova#cá raks#á raks#á harå ma#m– cá nimagnam– ka#má-s/agarå  du//ski#rté-jalá-pu#rn#å cá dus#p/arå bahõ-san#ka/te. .fn 3 Texô 73 .fn 2 bhakti-vismr#ti-bi#jå ca vipat-sop/ana-dus#t#are ati#va-nirmala-j{.sy 241}a#na- caks#uh#-pracchanna-ka#ran#e bhakté-vismr#té-bi#jå cá vipaô-sop/aná-dus#t#arå ati#vá-nirmalá- j{.sù 241}a#ná­ caks#uh„-pracchanná-ka#ran#e. .fn 3 Texô 74 .fn 2 janmormi-san#gha-sahite yos#in-nakraugha-san#kule rati-srotah#-sam/ayukte gambh/irå ghorá evá ca janmormé-san#ghá-sahitå yos#iî-nakraughá-san#kulå raté-srotah„- sam/ayuktå gambh/irå ghorá evá ca. .fn 3 Š Texô 75 .fn 2 prathama#mr#ta-ru#på ca pari/na#ma-vis#a#laye yama#laya-prades#/aya mukti-dva#ra#ti-vismr#te prathama#mr#tá-ru#på cá pari/na#má-vis#a#layå yama#layá-prades#/ayá  mukté-dva#ra#té-vismr#te. .fn 3 Texô 76 .fn 2 buddhy/á tara/ny/á vij{.sy 241}a#nair uddhar/asma#n atah# svayam svayam# cá tvam# karn#adha#rah# pras/idá madhus/udana buddhy/á tara/ny/á vij{.sù 241}a#naiò uddhar/asma#î atah„  svayaí svayam– cá tvam– karn#adha#rah„ pras/idá madhus/udana. .fn 3 Texô 77 .fn 2 mad-vidhah# katiciî na#tha niyojyá bhava-karma/ni santé vis#ves#a vidhayo hå vis#ves#vará m/adhava maä-vidhah„ katiciî na#thá niyojyá bhavá-karma/né santé  vis#ves#á vidhayï hå vis#ves#vará m/adhava. .fn 3 Texô 78 .fn 2 ná karma-k//setram evedam# brahmalokï 'yam i#psitah# tatha#pi ná sp/rh/á ka#me tad-bhakti-vyavadh/ayake ná karmá-k//setraí evedam– brahmalokï 'yaí i#psitah„ tatha#pé ná  sp/rh/á ka#må taä-bhakté-vyavadh/ayake. .fn 3 Texô 79 .fn 2 hå na#thá karun#a#-sindho di#na-bandhï kr#pa#m# kuru tvam# mahes#a maha#-j{.sy 241}a#ta duh#svapnam# ma#m# ná dars#aya hå na#thá karun#a-sindhï di#ná-bandhï kr#pa#m– kurõ tvam– mahes#á  maha-j{.sù 241}a#tá duh#svapnam– ma#m– ná dars#aya. .fn 3 Š Texô 80 .fn 2 itù uktva# jagata#m# dha#ta# virara#ma sana#tanah# dhy/ayam# dhy/ayam# mat-pada#bjam# s#as#vaô sasma#ra ma#m iti itù uktva jagata#m– dha#ta virara#má sana#tanah„ dhy/ayam– dhy/ayam–  maô-pada#bjam– s#as#vaô sasma#rá ma#í iti. .fn 3 Texô 81 .fn 2 brahman#a# cá kr#tam# stotram# bhakti-yuktas# cá yah# pat#het sá caiv/akarn#a-vis#aye ná nimagnï bhaveä dhruvam brahman#a cá kr#tam– stotram– bhakté-yuktas“ cá yah„ pat#heô sá  caiv/akarn#á-vis#ayå ná nimagnï bhaveä dhruvam. .fn 3 Texô 82 .fn 2 mamá ma#ya#m# vinirjitya sá j{.sy 241}a#nam# labhatå dhruvam ihá lokå bhakti-yukto mad-bhakta-pravarï bhavet mamá ma#ya#m– vinirjityá sá j{.sù 241}a#nam– labhatå dhruvaí ihá  lokå bhakté-yuktï maä-bhaktá-pravarï bhavet. .fn 3 .pa Š .fn 6 Chapteò Thirty-three .fn 3 S#ri Mohini#-s#a#pa-brahma-darpa-bhan#ga S#ri Mohini#'ó Curså Breaks Brahmá#'ó Pride Texô 1 .fn 2 s#ri#-kr#s#n#á uva#ca kr#tva# brahma# hareh# stotram# tasthaõ tasya#h# sami#patah# mano-matta-gajendram# ca ka#masaktam# nivarayan Text 2 .fn 2 divya-j{.sy 241}a#nan#kusenaiva maya# dattená ra#dhike uva#ca mohini# tam# ca parihasa-param# vacah# Text 3 .fn 2 s#ri#-mohinù uva#ca in#gitenaivá narina#m# sadyï mattam# bhaveî manah# karotù akrsyá sambhogam# yah# sá evonmattï vibho Text 4 .fn 2 j{.sy 241}a#tva# sphut#am abhipra#yam# naryá sampres#itï hé yah# pas#ca#t karoté s#r#n#ga#ram# purus#ah# sá cá madhyamah# Text 5 .fn 2 punah# punah# pres#itas# ca striyá ka#ma#rtaya# cá yah# taya# sá liptï rahasi sá klibï ná puma#n aho Text 6 .fn 2 gr#hé tapasvi# ka#mi va# tyajeô striyam upasthitam vrajeô paratrá narakam# apu#jyas# cá bhaveä iha Text 7 .fn 2 nas#t#a-stri#-bhras#t#a-ru#pas# ca bhras#t#a-buddhiò bhaveä dhruvam sá sadyah# klibatam# ya#ti brahma-s#a#pená yos#itah# Text 8 .fn 2 uttis#t#há jagati-na#tha Š param# kurõ smararn#ave nimagnam# dus#t#arå ghore karn#adha#ra-bhaya#nake Text 9 .fn 2 ati#va-nirjana-stha#ne sarva-jantu-vivarjite sugandhi-vayuna# ramye pum#s-kokila-ruta-s#rute Text 10 .fn 2 satatam# tvan-manaska#mam# dasim# janma#ni janma#ni krinihé rati-pun#yena- mu#lya-ratnená sa-tvaram Text 11 .fn 2 itù uktva# mohini# sadyo jagat-sras#t#us# cá brahman#ah# vicakars#á varam# vastram# sa-smita# ka#ma-vihvala# Texô 12 .fn 2 vij{.sy 241}a#ya samayam# dha#ta# tam uva#ca bhaya#turah# pi#yusa-tulyam# vacanam# varam# vinaya-pu#rvakam Text 13 .fn 2 s#ri#-brahmova#ca s#r#n#õ mohini# mad-va#kyam# satyam# sa#ram# hitam# sphut#am ná kurõ tvam# cá trailokye stri#-ja#ti#na#m apatrapam Text 14 .fn 2 tyajá ma#m ambikå putram# vr#ddham# nis#ka#mam evá ca tvat-karma-yogya-rasikam# yuva#nam# pas#ya su-smite Text 15 .fn 2 nisekaì labhatå patni guru-bhartuh# s#ubhas#ubham mantra-silpam apatyam# ca sarvam eta#n ná yatnatah# Text 16 .fn 2 tvaya# sahá mamá rate nibandhï na#sti suvrate ks#udram# maha#ä va# yaô karma sarvam# daiva-nibandhakam ŠText 17 .fn 2 itù uktavantam# brahma#n#am# smarantam# mat-pada#mbujam vicakars#á punaò ves#ya# ka#mená hata-cetana# Text 18 .fn 2 etasminn antarå s#i#ghram# stha#nam# taô sumanoharam a#jagmuò munayah# sarve jvalantï brahma-tejasa# Text 19 .fn 2 atrih# pulastyah# pulaho vasis#t#ah# kratuò an#girah# bhr#guò maricih# kapilo vodhuh# pa{.sy 241}casikhï rucih# Text 20 .fn 2 asuris# cá pracetas# ca svayam# sukrï br#haspatih# utathyah# karakah# kan#vah# kasyapï gautamaó tatha# Texô 21 .fn 2 sanakas# cá sanandas# ca kardamas# cá sana#tanah# sanat-kuma#rï bhagava#n yogina#m# paramï guruh# Texô 22 .fn 2 s#atatapah# pippalas# ca s#an#kuh# s#an#khah# parasa#rah# markandeyï lomasas# ca mrkandus# cyavanaó tatha# Texô 23 .fn 2 durvasas# cá jaratkarur astikas# cá vibhandakah# rsyas#r#n#gï bharadvajo vamadevas# cá kausikah# Texô 24 .fn 2 dr#s#t#vaitam#s# cá tapo-nis#t#ha#n a#gatam#s# cá muni#s#vara#n tatya#já mohini# s#i#ghram# vridaya# kamalodbhavam Texô 25 .fn 2 tatrova#sa jagad-dha#ta# tad-vama-pa#rs#vatas# cá sa Špran#emuò munayaó tam# ca bhakti-namra#tma-kandharah# Texô 26 .fn 2 a#s#is#am# yuyujå brahma# vasaya#m a#sá ta#n vibhuh# tes#u madhyå prajajvala# yatha# tarasõ candrama# Texô 27 .fn 2 papracchuò munayï devam# katham es#a# tava#ntike svar-ves#ya#nam# cá pravara# mohini#tù evam evá ca Texô 28 .fn 2 s#rutva# munina#m# vacanam# uva#ca ta#n prajapatih# stri#-ja#ti#na#m# cá vacanam# lajja#-cchadanam evá ca Texô 29 .fn 2 s#ri#-brahmova#ca apu#rvam# nr#tya-gi#tam# ca ciram# kr#tva# s#ubha#vaha# uvaseyam# paris#ra#nta# yatha# kanya# pituh# purah# Texô 30 .fn 2 itù uktva# jagata#m# dha#ta# jaha#sa muni-sam#sadi jahasuò munayah# sarve sarvaj{.sy 241}a#s tatrá ra#dhike Texô 31 .fn 2 sarvam# rahasyam# vij{.sy 241}a#ya jagat-sras#t#us# cá manasam sadyas# cukopá kulat#a# hasya-vyajená sam#sadi Texô 32 .fn 2 sarva#n#ga-kampamana# sa# kulat#a# kutila#nana# rakta-pan#kaja-netra# ca kopa-prasphurita#dhara# Texô 33 .fn 2 uttha#ya cá sabha-madhye tes#a#m# cá puratah# sthita# sambodhyova#ca brahma#n#am# mr#tyu-kanya# yatha# rusa# Texô 34 Š.fn 2 s#ri#-mohinù uva#ca ayå brahmaî jagan-na#tha veda-karta# tvam evá ca kim# va# veda-pranihitam# karmá kim# tad-viparyayam Texô 35 .fn 2 vicaram# manasa# svena kurõ veda-vidam# guro sva-kanya#yam# yat-sprhá sa katham# hasasé nartakim Texô 36 .fn 2 nirmita#ham i#s#varen#a svar-ves#ya# svarga-ga#mini# satam# karma-viruddham# yat taä atyanta-vid#ambanam Texô 37 .fn 2 dasi-tulyam# vini#tam# ca daivená s#aran#a#gatam yatï hasasé garvena tatï 'pu#jyï bhavaciram Texô 38 .fn 2 acira#d darpa-bhan#gam# te karis#yaté harih# svayam nobodhá vacanam# brahman ves#ya#yas# cá tõ sa#mpratam Texô 39 .fn 2 tavaivá vacanam# stotram# gr#hn#a#té yï narah# sada# bhavita# tasyá vighnas# ca sá yasyatù upahasyatam Texô 40 .fn 2 bhavita# vars#iké pu#ja# devata#na#m# yugå yuge tavá madhyam# cá san#krantyam# ná bhavis#yaté sá punah# Texô 41 .fn 2 kalpa#ntarå 'tra kalpå va# dehå deha#ntarå 'trá va# punah# pu#já ná bhavita# ya# gatasa# gataivá ca Texô 42 .fn 2 itù uktva# mohini# s#i#ghram# jaga#ma madana#layam tená sa#rdham# ratim# kr#tva# Š babhu#vá vijvará punah# Texô 43 .fn 2 pas#ca#t sá cetanam# pra#pya vilalapá bhr#s#am# punah# ayam# katham# maya# sa#pto jagad-vidhiò ati-priyah# Texô 44 .fn 2 svar-ves#ya#ya#m# gatayam# ca munayï duh#khita# bhr#s#am svayam# vidha#ta# jagata#m# cakampå nata-kandharah# Texô 45 .fn 2 upa#yam# munayaó tasmai daduh# kalya#n#a-ka#rin#ah# s#aran#am# vrajá vaikun#t#ham# itù uktva# tå gr#ha#n yayuh# Texô 46 .fn 2 brahma# jaga#ma s#aran#am# mamá mu#rty-a#ntaram# param santam# tam# kamala-ka#ntam# syamam# na#ra#yan#a#bhidham Texô 47 .fn 2 gatva# vis#anna-vadanah# pran#amyá cá caturbhujam tatrova#sa jagat-karta# na#ti-du#re sami#patah# Texô 48 .fn 2 rahasyam# kathaya#m a#sa s#us#ka-kan#t#hos#t#ha-ta#lukah# di#na-bandhum# daya#-sindhum# vipat-taran#a-ka#ran#am Texô 49 .fn 2 s#rutva# rahasyam# taô sarvam# prahasyova#ca tam# vibhuh# satyam# sa#ram# hitam# va#kyam# jagata#m# cá sukha#vaham Texô 50 .fn 2 s#ri#-na#ra#yan#a uva#ca svayam# tvam# veda-viä asi vidus#am# cá guroò guruh# tvaya# kr#tam# cá yaô karma ihá kená ná taô kr#tam Texô 51 .fn 2 Šstri#-ja#tih# prakr#teò am#sa jagata#m# bi#ja-ru#pin#i# stri#na#m# vid#ambanenaiva prakr#tes# cá vid#ambanam Texô 52 .fn 2 ná taä bha#rata-vars#am# ca pun#ya-ks#etram anuttamam krida-ks#etrå brahmaloke kaó tavendriya-nigrahah# Texô 53 .fn 2 yadé taä bha#ratå daiva#t ka#mini# samupasthita# svayam# rahasé ka#ma#rta# ná sá tyajyá jitendriyaih# Texô 54 .fn 2 tyaktva# paratrá narakam# vrajeä ité vid#ambatah# bhaveä evá hé duh#kha#rta# s#a#pam# dadyaã cá tam# dhruvam Texô 55 .fn 2 viha#ya sva-kalatram# ca yï gr#hn#a#té para-striyam lobha#t ka#ma-sukha#d va#pi sï 'dhamï na#tra sam#s#ayah# Texô 56 .fn 2 patayitva# cá sá pated das#a pu#rva#n das#a#para#n tyaktva# sva-sva#minam# ya# ca param# gacchaté ka#matah# Texô 57 .fn 2 ná puma#n ná cá ves#ya# ca kula-stri# tatrá dusyati upa#yená cá ya# sa#dhyam# karoté para-purus#am Texô 58 .fn 2 sá tis#t#hatù eva#ndha-ku#pe ya#vaã candra-divakarau svar-ves#ya# cá divam# ya#ti satatam# kula-dharmatah# Texô 59 .fn 2 dhruvam# bhaveô sï 'para#dhi tasyá apy avamanatah# tam upa#yam# karis#ya#mi sa#ptï yatrá visudhyati Š Texô 60 .fn 2 ks#an#am# tis#t#há jagan-na#tha pa#pina#m# cá bhavarn#ave etasminn antarå kas#cid a#jaga#ma hareh# purah# dva#ra-pa#lah# s#i#ghra-ga#mi#ty uva#ca nata-kandharah# Texô 61 .fn 2 s#ri#-dva#ra-pa#lá uva#ca anya-brahma#n#d#a#dhipatir brahma# das#a-mukhá svayam dva#rå tis#t#haî maha#pbhaktas tvam# dras#t#um# svayam a#gatah# Texô 62 .fn 2 dva#ra-pa#la-vacah# s#rutva# sá caiva#numatim# dadau dva#ra-pa#la#j{.sy 241}aya# brahma# tus#t#a#vagatyá bhaktitah# Texô 63 .fn 2 stotraiò ati-vicitrais# ca caturvaktra#s#rutaiò aho stutvova#sa#j{.sy 241}aya# vis#n#oh# kr#tva# pas#ca#c caturmukham Texô 64 .fn 2 na#ra#yan#ï dva#ra-pa#la#n itù uva#ca catur-bhuja#n agantukam# janam api praves#ayatá sa#daram Texô 65 .fn 2 etasminn antarå tatra vr#nda#vana-vinodini# a#jaga#ma#ti-pran#ato brahma# s#ata-mukhah# svayam Texô 66 .fn 2 divayih# stotrais# cá tus#t#a#va nigu#d#ha-mati-sundaraih# stutvova#sa varaih# stotraih# sarves#a#m as#rutaiò aho Texô 67 .fn 2 taä-ana#ntarayoò agre bhaktya# s#ata-mukhah# svayam jagad-vidhaõ sabha#ya#m# ca tatrá tis#t#haté tat-ks#ane Texô 68 Š.fn 2 a#jaga#ma#ti-brahma#n#d#a- dhipï brahma# hareh# purah# sahasra-vadanah# s#ri#ma#n bhaktya# namra#tma-kandharah# Texô 69 .fn 2 stutvova#sa varaih# stotraih# sarves#a#m as#rutaiò aho tam# cá papracchá sarves#a#m# brahma#n#d#a#na#m# cá brahma#n#am vartam# vis#ayina#m# caiva sura#n#a#m# cá kramen#á ca Texô 70 .fn 2 caturmukhasyá ta#n dr#s#t#va# darpa-bhan#gï babhu#vá ha a#tma#nam# vis#n#u-sadr#s#am# manyama#nasyá darpatah# Texô 71 .fn 2 anya#n sá dars#aya#m a#sa brahma#n#d#a-stha#n vidhiî harih# dr#s#t#va# cá kr#pa#yá tatra mr#ta-tulyam# caturmukham Texô 72 .fn 2 ya#vanté ga#tra-loma#ni santé na#ra#yan#asyá me tat-prama#n#as# cá brahma#n#d#a# brahman#ah# santé santatam Texô 73 .fn 2 na#ra#yan#am# pran#amya#s#u jagmuó tå sva#layam# prati sá menå vidhiò a#tma#nam# aty-alpam# vis#aya#dhipam Texô 74 .fn 2 papracchá pran#atam# vis#n#ur lajja#-namram# caturmukham vadá taô kim idam# dr#s#t#am# svapnavaä bhavatadhuna# Texô 75 .fn 2 na#ra#yan#a-vacah# s#rutva# vidhiò itù uktava#m#s tada# bhu#tam# bha#vyam# bhavis#yam# ca tavá ma#ya#-samudbhavam Texô 76 .fn 2 itù evam uktva# sá vidhis Š tasthaõ sam#sadé lajjaya# sarva#ntarya#mi# bhagava#n tasyopa#yam# vinirmame ####################################
: downloads -> Puranas -> Brahmavaivarta%20Purana -> Sanskrit
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia
Sanskrit -> Fn 6 Chapte� Ninety-four
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương