Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen Lilium spp bản địa và nhập nội bằng chỉ thị rapd nguyen Thi Phuong Thao, Ninh Thi Thao, Vu Quang Khanh, Nguyen Quang Thach


Nhập các ký tự trong hình:






Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương