upload/vanban/2012/12/19
  Của Thủ tướng Chính phủ số 276/2005/QĐ-ttg ngày 01 tháng 11 năm 2005 Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề
ctt/vanban
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
upload/vanban/2012/12/26
  BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
AnhBaiviet/Vanban
  VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata quyếT ĐỊNH
upload/vanban/2012/12/19
  ® Trung tâm pháp luật tlđ Thông tư số 07-LĐtbxh/tt ngày 11-4-1995
ctt/vanban
  CHÍnh phủ Số: 42/2012/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/vanban/2012/12/26
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 33/2004/QĐ-btc hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2004 quyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi chính về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt
AnhBaiviet/Vanban
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 136/2009/tt-btc ngàY 02 tháng 07 NĂM 2009 BỔ sung, SỬA ĐỔi mục lục ngân sách nhà NƯỚC
QTIUpload/VanBan/201245
  I – Đối tượng và mức đóng đảng phí của đảng viên
AnhBaiviet/VanBan
  BỘ thông tin
QTIUpload/VanBan/2012627
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
ctt/vanban
  Trong tuần lập bản đồ dịch tễ để báo cáo Lãnh đạo Bộ
Upload/Upload/vanban/2012
  BỘ TƯ pháp số: 189/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
AnhBaiviet/Vanban
  QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TƯ pháp số 2105/QĐ-btp ngàY 20 tháng 9 NĂM 2006
  Phụ lục số 01 danh mục các chấn thưƠng ðỂ XÁC ÐỊnh loại tai nạn lao ðỘng nặNG
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh đIỆn biêN
  QuyếT ĐỊnh của bộ y tế SỐ 29/2006/QĐ-byt ngàY 29 tháng 9 NĂM 2006
  BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
AnhBaiviet/VanBan
  BỘ TÀi nguyên và
  BẢng số 10 BẢng giá ĐẤt khu dân cư NÔng thôn thuộc huyệN Ứng hoà
  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010
  Ban hành quy chế TỔ chức và hoạT ĐỘng trưỜng mầm non tư thụC
  BẢng số 10 BẢng giá ĐẤt khu dân cư NÔng thôn thuộc huyện thưỜng tíN
  BẢng số 10 BẢng giá ĐẤt khu dân cư NÔng thôn thuộc huyện chưƠng mỹ
  BẢng số 10 BẢng giá ĐẤt khu dân cư NÔng thôn thuộc thị XÃ SƠn tâY
UploadFile/VanBan/2012/05/15
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
ctt/vanban
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn cục trồng trọT
UploadFile/VanBan/2012/08/15
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
UploadFile/VanBan/2012/08/29
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
UploadFile/VanBan/2012/12/28
  BẢo hiểm xã HỘi thành phố HÀ NỘI
AnhBaiviet/Vanban
  Số: 761/QĐ-bxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
upload/vanban/2012/12/20
  CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nghị ĐỊNH: chưƠng I quy đỊnh chung
AnhBaiviet/Vanban
  A/ BẢng giá ĐẤt huyệN Đak đoa năM 2012
images/vanban
  SỔ tay hưỚng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế XÃ HỘI ĐỊnh hưỚng thị trưỜNG
directory upload vanban  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương