gallery/27321
  Phụ cấp độc hại, nguy hiểm
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  CHƯƠng I kế toán vốn bằng tiềN
  KẾ toán vốn bằng tiền I. YÊU cầU
  Phụ lục II nguyên tắC, NỘi dung và KẾt cấu tài khoản kế toáN
  Mẫu số C4-08/KB
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Stt tài liệu
  H phụ lục số 01. 1 uyện: Mẫu số: C51- X
  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC
  CƠ chế kiểm soát chi thưỜng xuyên theo thông tư SỐ 161/2012/tt-btc I. Một số điểm mới của Thông tư số 161/2012/tt-btc
  Kho bạc nhà NƯỚC
  Phụ lục số 01 SƠ ĐỒ quy trình nghiệp vụ chi nsnn theo
  Trong cơ quan y tế tại vùng có điều kiên kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn như là lái xe, văn thư, kế toán có được hưởng phụ cấp ưu đãi ngành không?
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Kho bạc nhà NƯỚc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước
  Quy chế TẠm thời về việc quản trị, VẬn hành chưƠng trình thanh toán song phưƠng điỆn tử
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
  Mẫu số C2-04/NS
  QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước
  Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 128/2004/NĐ-cp ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước
  BỘ TÀi chính số: 08/2013/tt-btc
directory gallery 27321  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương