hopdong
  HỢP ĐỒng dịch vụ GỬi giữ xe ôTÔ/xe máY
dichvu/dauthau
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
BieuMauDinhKem/017_017
  Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường
BieuMauDinhKem/149_002
  Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem/039_010
  79. Tên thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
dichvu/dauthau
  HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: toàn bộ phần xây lắp của dự ÁN
  HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứC
  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
  HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 06
Files/TTHanhChinhCong/2016/Thang6
  BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
BieuMauDinhKem/057_004
  4. Thủ tục Tiếp công dân
BieuMauDinhKem/091_021
  Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- cp ngày 12/12/2006 của Chính phủ
BieuMauDinhKem/156_003
  Tặng Giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lists/DichVuCong/Attachments/949
  Biểu mẫu Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
BieuMauDinhKem/156_002
  Tặng Giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề
BieuMauDinhKem/107_026
  26. Tên thủ tục
Portals/0/DVC
  UỶ ban nhân dân tỉnh quảng nam số: 1739 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
BieuMauDinhKem/035_002
  2. Tên thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
dichvu/dauthau
  Tên gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công trình: Hội trường khu huấn luyện dự bị động viên Bình Thành Phát hành ngày: 10/09/2015
BieuMauDinhKem/105_008
  Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức
danh-sach-dich-vu-cong-muc-2/can-cu-phap-ly-cua-thu-tuc-hanh-chinh
  Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-cp ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí
BieuMauDinhKem/145_015
  Giải quyết đề nghị trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi
BieuMauDinhKem/008_003
  3. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam đang sử dụng tại
UserFiles/phihoanglong/QHXDNONGTHONMOI/2014/HANOI/HUYENGIALAM/XALECHI
  MỤc lục chưƠng 1: MỞ ĐẦU 6
BieuMauDinhKem/151_002
  Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
BieuMauDinhKem/158_001
  Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của ubnd cấp xã và các dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp trên giao ubnd cấp xã làm Chủ đầu tư
BieuMauDinhKem/105_003
  3. Tên thủ tục Xét tuyển đặc cách viên chức
BieuMauDinhKem/125_006
  Giải quyết chế độ mai táng phí cho người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem/112_001
  Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (ctnh)
dichvu/dauthau
  GÓi thầu số 12: TƯ VẤn khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toán hạng mục hệ thống cấp nưỚc mặN
BieuMauDinhKem/048_007
  7. Tên thủ tục Công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường
BieuMauDinhKem/091_022
  Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ ttg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
soldtbxh/Lists/DichVuHanhChinhCong/Attachments/2376
  Mẫu số 1: Bộ, ngành, địa phương CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam doanh nghiệp, đơn vị Độc lập Tự do Hạnh phúc
dichvu/dauthau
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam đỘc lập tự do hạnh phúc hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU
UserFiles/phihoanglong/QHXDNONGTHONMOI/2014/HANOI/HUYENGIALAM/XABATTRANG
  Quy ho¹ch xy dùng n ng th n míi x· B¸t Trµng – HuyÖn Gia Lm – tp. Hµ Néi
dichvu/dauthau
  GÓi thầu số 09: toàn bộ phần xây lắp tuyến kè giai đOẠN 1, ĐƯỜng thi côNG, CÔng trình phụ trợ VÀ chi phí LÁn trại phục vụ thi côNG
  GÓi thầu số 03: khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toáN
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam đỘc lập tự do hạnh phúc hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
UserFiles/phihoanglong/QHXDNONGTHONMOI/2014/HANOI/HUYENGIALAM/XADUONGQUANG
  Ủy ban nhân dân xã DƯƠng quang thuyết minh tổng hợP
dichvu/dauthau
  HỒ SƠ MỜi thầu xây lắp gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây lắp tuyến đê đoạn từ Km23+470 đến Km25+036 và công trình trên tuyến
BieuMauDinhKem/148_011
  Chuyển hộ khẩu
BieuMauDinhKem/148_001
  Đăng ký hộ khẩu trở lại gốc
BieuMauDinhKem/066_002
  Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã
BieuMauDinhKem/100_006
  6. Tên thủ tục: Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư
dichvu/dauthau
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam đỘc lập tự do hạnh phúc hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
BieuMauDinhKem/149_012
  Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
BieuMauDinhKem/088_001
  Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân apec thuộc tỉnh Hưng Yên
ebookseo
  Guide to seo
directory dichvu  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương