UploadFiles/DauThau
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do- hạnh phúc
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
  BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
Resource/hoso/cacbieumau
  Mẫu số 01 Đcnt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Phụ lục số 06 MẪu biên bảN ĐIỀu tra tai nạn lao đỘng
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
  Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/cacbieumau
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc thanh lý HỢP ĐỒng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đẦu cho học sinh, sinh viêN
  PHỤ LỤC 02 Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995
resource/hoso
  THÔng tư­ CỦa bộ y tế SỐ 10/2009/tt-byt ngàY 14 tháng 8 NĂM 2009 HƯỚng dẫN ĐĂng ký khám bệNH, chữa bệnh ban đẦu và chuyển tuyếN khám bệNH, chữa bệnh bảo hiểM y tế
Resource/hoso/cacbieumau
  Phụ lục pgnhs 313 HƯỚng dẫn danh mục hồ SƠ
  Đơn vị: Bộ phận
  Tên cơ quan (đơn vị): Mã đơn vị
  Mẫu số: C84b-hd ban hành theo Thông tư số 178/tt-btc
  Mẫu D01d-ts tên đơn vị Mã đơn vị: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso
  Số Hồ sơ: 201/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh tự nguyện
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
resource/hoso
  CỦa bộ y tế SỐ 05/2008/QĐ-byt ngàY 01 tháng 02 NĂM 2008 VỀ việc ban hành danh mục thuốc chữa bệnh chủ YẾu sử DỤng tại các cơ SỞ khám bệNH, chữa bệNH
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
danguy/maubieu/hosoketnap
  HƯỚng dẫn khai lý LỊch của ngưỜi xin vàO ĐẢng theo Hướng dẫn số 05/hd tctw ngày 26-2-2002
images/stories/thutuchanhchinh
  HỒ SƠ HƯỞng trợ CẤp theo quyếT ĐỊnh 290/QĐ-ttg I/ Hồ sơ gồm có
3cms/upload/syt/File/HOSO_HANHNGHE_DUOC
  Mẫu số 3/gxn giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở dược hợp pháp
danguy/maubieu/hosoketnap
  Người vào Đảng
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng bhxh, bhtn
Resource/hoso
  Số Hồ sơ: 620/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
  Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
  Số Hồ sơ: 304/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads/hosoluutru
  Hộp số Hồ sơ số
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 308/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia bhxh; Xác nhận tham gia bhyt liên tục
  Số Hồ sơ: 309/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Thu hồi sổ bhxh đã chốt của nlđ đóng bhxh
  Số Hồ sơ: 310/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Bổ sung hồ sơ cấp sổ bhxh cho lao động kỳ trước
  Số Hồ sơ: 311/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ bhxh
  Số Hồ sơ: 313/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 313/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/cacbieumau
  Mẫu 314/sbh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 316/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bhxh cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp
  Số Hồ sơ: 316/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bhxh cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp
  Số Hồ sơ: 317/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 321/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận quá trình đóng bhxh, bhtn
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  BẢo hiểm xã HỘi quậN (huyệN) thủ TỤc hành chính phần I. Danh mụC thủ TỤc hành chính lĩnh vực cấp sổ bhxh, thẻ bhyt
  Số Hồ sơ: 402/ /the cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại hoặc đổi thẻ bhyt do mất, bị hư hỏng
uploads/hosoluutru
  Ủy ban Hành chính khu vực Vĩnh Linh MỤc lục hồ SƠ
Resource/hoso/cacbieumau
  BẢo hiểm xã HỘi việt nam phụ LỤC 03: CÁc loại giấy tờ LÀm căn cứ CẤp lạI, ĐIỀu chỉnh thông tin đà ghi trên sổ bhxh, thẻ bhyt
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính I. Danh mục tthc lĩnh vực chi trả các chế độ bhxh
  BẢo hiểm xã HỘi quậN (huyệN) thủ TỤc hành chính phần I. Danh mụC thủ TỤc hành chíNH
  Số Hồ sơ: 506/ /cs-bhyt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/cacbieumau
  Mẫu số 01-QĐ52 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Mẫu số 02-QĐ52 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai đỀ nghị giải quyết trợ CẤp theo quyếT ĐỊnh số 52/2013/QĐ-ttg
data/vanban/hosobieumau/congtachssv/phu-luc
  Ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020
upload/files_cua_nguoi_dung/hosodinhkem/2015/08/15
  HỒ SƠ NĂng lực cá nhân vị trí Ứng tuyểN: KẾ toán viên thông tin cá nhâN
documents/10180/14067
  Ủy ban nhân dân quận thanh khê
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 602/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 603/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 604/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 604/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 606/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 606/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 606/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 607/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 607/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 607A/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 607B/ /CĐbhxh độc lập Tự do Hạnh phúc Số Hồ sơ: 607HA/ /CĐbhxh
  Số Hồ sơ: 608/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/hoso
  Chuyển đến hưởng tại bhxh tỉnh, thành phố khác)
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 610/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 612/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
resource/hoso
  Số Hồ sơ: 612/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 614/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Đối với người đang làm việc (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 20 ngày làm việc)
  Số Hồ sơ: 620/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 621/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 623/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Cấp Giấy xác nhận hưởng bhxh có dán ảnh; cấp Giấy xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã
  Số Hồ sơ: 625/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 626/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Số Hồ sơ: 626 nộp 2T/ /CĐbhxh phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: thanh toán kinh phí cho các cơ sở dạy nghề
Portals/60/FileAttachment/490470
  Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hà Ngày sinh: 05/04/1992 Địa chỉ liên lạc
danguy/maubieu/hosoketnap
  ĐẢng cộng sản việt nam đẢng ủY
Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 803/ /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 804/ /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Số Hồ sơ: 805/ /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 806/ /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BẢo hiểm xã HỘi quậN (huyệN) thủ TỤc hành chính phần I. Danh mụC thủ TỤc hành chíNH
DPTTH/2012/hosocv.nsf/str/81EE68BA6995A053472579E4002E5A3F/$file
  Phòng Thời sự BẢn tin thời sự trong nưỚc và quốc tế Tối ngày 14 tháng 11 năm 2011
Resource/hoso/cacbieumau
  Độc lập Tự do Hạnh phúc giấY Ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ bhxh, bhyt, bhtn I. Người ủy quyền
upload/filecv
  HỒ SƠ xin việc thông tin cá nhâN
directory Resource hoso  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương