tailieu
  Trung tâM ĐÀo tạo mạng máy tính nhất nghệ 105 Bà Huyện Thanh Quan – 205 Võ Thị Sáu, Q3, tp. Hcm
files/ChuaChuyenDoi
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hương XÂy dựng quy trình quản lý CÁc công trìNH
luanvan
  Phần mở đầu Tính cấp thiết của đề tài
uploads/Luan Van Mau/Bao hiem
  Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
files/ChuaChuyenDoi
  TS. NguyÔn Lai Thµnh
  Luận văn Cao học Người hướng dẫn: ts. Nguyễn Thị Hồng Vân
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cao-hoc
  MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
files/ChuaChuyenDoi
  1 Một số vấn đề cơ bản về đất đai và sử dụng đất 05 1 Đất đai 05
  Lê Thị Phương XÂy dựng cơ SỞ DỮ liệu sinh học phân tử trong nhận dạng các loàI ĐỘng vật hoang dã phục vụ thực thi pháp luật và nghiên cứU
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Hà Linh
  ĐÁnh giá Đa dạng di truyền một số MẪu giống lúa thu thập tại làO
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Cường
  ĐÁnh giá thực trạng và ĐỀ xuất giải pháP
  Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng năm Tác giả Trần Thị Xuân
sites/dtsdh.hsph.edu.vn/files
  HÀ NỘI, 2014 BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ y tế trưỜng đẠi họC y tế CÔng cộNG
luanvan
  CHƯƠng I. PhưƠng pháP ĐÁnh giá hiệu quả huy đỘng vốn của nhtm tổng quan về Ngân hàng thương mại
uploads/Luan Van Mau/Dau Tu
  “Một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn Việt Nam từ nay đến năm 2010”
files/ChuaChuyenDoi
  Với tấm lòng chân thành nhất, tôi xin chân thành cảm ơn tới
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cao-hoc
  Nguyễn Thị Hồng Ngát BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
files/ChuaChuyenDoi
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN ►◙◄ Đỗ Thị Hải Vân nghiên cứu xử LÝ NƯỚc thải chế biến tinh bột sắn theo hưỚng tiếp cận cơ chế phát triển sạch (cdm)
cpis/files/References/4Report
  CÁc từ, CỤm từ viết tắT 4
files/ChuaChuyenDoi
  Nguyễn Thị Huynh Cao học Môi trường K16
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
Portals/0/files/T12-2015
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ TÀi chính học viện tài chíNH
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Thế kỷ 21, cùng với sự phát triển nh­ vũ bão của khoa học kỹ thuật, của công nghệ thông tin. Sự phát triển kinh tế tác động đến tất cả mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
  VIỆN ĐẠi học mở HÀ NỘi khoa công nghệ thông tin đỒ Án tốt nghiệP ĐẠi họC
files/ChuaChuyenDoi
  HÀ tiến lưỢng phân tích xáC ĐỊnh hàm lưỢng pb, Cd VÀ Zn trong sữa bằng phưƠng pháp pha loãng đỒng vị icp-ms luận văn thạc sĩ khoa họC
  NguyễN ĐÌnh tâN
luanan/26
  VIỆn nghiên cứu khoa học y dưỢc lâm sàng 108 trầN ĐẮc tiệP
luanvan/19123
  Chương 1: Lý luận chung về tỷ giá hối đoái và tác động của tỷ giá tới ngoại thương
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cao-hoc
  LUẬn văn thạc sỹ
sdh/attachments/article/416
  1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Phần một : Tình hình thu hút vốn đầu tư trên thị trường vốn việt nam hiện nay
  TRƯỜng đẠi học cần thơ khoa công nghệ BỘ MÔN ĐIỆn tử viễn thôNG
uploads/Luan Van Mau/KD Quocte
  MỤc lục lời mở đầu Chương I : Tình hình thu hút fdi,vai trò của nó đối với nền kinh tế Việt Nam
uploads/Luan Van Mau/Marketing
  LỜi mở ĐẦu n
jspui/bitstream/123456789/4280/1
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên viện khoa học và CÔng nghệ việT NAM viện hoá HỌC
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Em xin chân thành cảm ơn! Vị Xuyên, ngày 19 tháng 5 năm 2012 sinh viêN
Luan/niemphatphapyeu
  NIỆm phật pháp yếU 念佛法要 Cư sĩ Dịch Viên Mao Lăng Vân cung kính sưu tập (惕園毛凌雲敬緝)
caf/capnhat/uploads/thuvien
  Danh sách luận văN ĐẠi học năM : 2012
files/ChuaChuyenDoi
  MỤc lục danh mục từ viết tắt danh mục bảng biểu danh mục hình vẽ MỞ ĐẦU
jspui/bitstream/123456789/3907/1
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên viện khoa học và CÔng nghệ việT NAM viện hoá HỌC
files/ChuaChuyenDoi
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên bùi Thị Huế nghiên cứU Ảnh hưỞng của nhiệT ĐỘ NUng đẾn quá trình ổN ĐỊnh hóa rắn bùN ĐỎ SẢn xuấT
luanvan
  Chương 1: Lý luận cơ bản về dự án đầu tư và thẩm định dự án tại nhtm khái quát chung vể dadt
files/ChuaChuyenDoi
  Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái rừng đầu nguồn tỉnh Nghệ An và định hướng bảo tồn hợp lý
  Trần Xuân Hoàng CẤu trúc và TÍnh chất từ CỦa các mẫU
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn quang nam nghiên cứu nâng cao hiệu quả XỬ LÝ
  HỒ thị oanh nghiên cứu chế TẠo và TÍnh chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ SỞ blend của cao su thiên nhiêN
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên vũ triệU Ánh hồNG
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
cpis/files/References/4Report
  MỤc lục mở ĐẦU 1
files/ChuaChuyenDoi
  Nghiên cứU ĐỊa tầng và trầm tích của cáT ĐỎ khu vực phan thiết và ĐÁnh giá tiềm năng khoáng sản liên quan
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên lê Thị Thu Huyền phân lập VI khuẩn có hoạt tính keratinaza và MỘt số ĐẶc tính của enzim
  LỜi cảM ƠN Đầu tiên, em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến cố pgs. Ts. Trần Công Yên
resources
  MỤc lục chưƠng : 1 TỔng quan về thanh toán không dùng tiền mặt và thẻ thanh toán trong nền kinh tế việt nam 1
files/ChuaChuyenDoi
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Hiếu nghiên cứu thành phần loàI, CẤu trúc quần xã san hô CỨng và HÌnh thái rạN san hô ven đẢo phú quý TỈnh bình thuậN
  Hệ thống sông Thái Bình
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Thị Hải phân lập VI khuẩn khử sulphate (srb) ĐỂ Ứng dụng trong xử LÝ NƯỚc thải axit từ hoạT ĐỘng khai thác khoáng sảN
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Văn Tuyến
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  Nguyễn Mạnh Hải nghiên cứu một số TÍnh chất nhiệT ĐỘng của vật liệu bằng phưƠng pháp tích phân quỹ ĐẠo luận văn thạc sĩ khoa họC
  TÍch phân và Ứng dụng tóm tắt luận văn thạc sỹ khoa họC
  Khí tượng Khí hậu học Mã số: 60440222
  LuËn v¨n th¹c sü Bïi ThÞ Thanh Hµ MỞ ĐẦU
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên ngô Thị Quỳnh Trang
upload/4989/fck/files
  HÀ NỘI, 2015 BỘ giáo dục và ĐÀo tạo ngân hàng nhà NƯỚc việt nam
edata/Uploads/Turnitin2015/Luan van THS/Luanvants/QLKT/192 Trần Quang Tường
  Tiến sỹ Mai Khắc Thành
files/ChuaChuyenDoi
  CÁn bộ HƯỚng dẫN: ts. Nguyễn Lai Thành Hà Nội 2010 LỜi cảM ƠN
uploads/Luan Van Mau/Thương mại
  MỤc lục trang Lời nói đầu
files/ChuaChuyenDoi
  Luân văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Phương Dung
  Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường do các hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người đã và đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội
jspui/bitstream/123456789/1819/1
  Bentonit là loại khoáng sét tự nhiên, thuộc nhóm smectit gồm montmorilonit và một số khoáng khác. Bentonit có các tính chất đặc trưng là trương nở, kết dính, hấp phụ, trơ, nhớt và dẻo [1,3,4,35,37]
files/ChuaChuyenDoi
  Xã hội ngày một phát triển, nhu cầu của con người ngày càng cao. Sự tăng trưởng mạnh của nền kinh tế đã đưa nhu cầu của con người từ mong muốn "ăn no, mặc đủ" lên "ăn ngon, mặc đẹp"
  “Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano ZnS pha tạp Mn”
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên khoa môi trưỜng trần Thị Thúy nghiên cứu tuyển chọn và sản xuất chế phẩM ĐƠn dòng nấM ĐỐi kháng trichoderma phòng trừ tác nhân gây bệnh thốI Đen quả ca cao luận văn thạc sỹ khoa
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
luanan/11
  Vddm do nhiễm
edata/Uploads/Turnitin2015/Luan van THS/Luanvants/KTĐT/132 Bùi Khắc Tiệp
  LỜi cam đoan
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  PHẦn I mở ĐẦu tầm quan trọng và SỰ ra đỜi của giấY
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cao-hoc
  Hvth : Hà Thị Xuyên danh mục các chữ viết tắT
edata/Uploads/Turnitin2015/Luan van THS/Luanvants/QLKT/221Trần Thị Kim Cúc
  LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là luận văn được nghiên cứu độc lập của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, đáng tin cậy và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào kác
edata/Uploads/Turnitin2015/Luan van THS/Luanvants/QLKT/85 Hoàng Thu Trang
  LỜi cam đoan
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Đề tài: Tìm hiểu về vấn đề sử dụng hợp đồng mẫu trong đàm phán ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương và thực tiễn ở Việt Nam
files/ChuaChuyenDoi
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN ĐẶng thị trang nghiên cứu chế TẠo kit thử ĐỊnh lưỢng amoni, nitrit và nitrat trong nưỚc luận văn thạc sĩ khoa họC
luanvan
  1. Giíi thiÖu chung vÒ Ngn hµng Ngo¹i th­¬ng Hµ néi
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Đề tài phân tích thực trạng kinh doanh xuất khẩu cà phê nhân của các doanh nghiệP
jspui/bitstream/123456789/1799/1
  LuËn v¨n th¹c sÜ TrÇn V¨n Kh¸nh
luanan/9
  Trước kia hiv/aids được coi là một bệnh đương nhiên gây tử vong. Tuy nhiên, với sự ra đời của các thuốc arv, tiên lượng của bệnh nhân hiv/aids đã được cải thiện rất đáng kể
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Giao tiếp máy tính và thu nhận dữ liệU ĐỀ TÀI: TÌm hiểu công nghệ 4g lte
  TRƯỜng đẠi học văn hóa hà NỘi khóa luận tốt nghiệP
files/ChuaChuyenDoi
  LỜi cảM Ơn trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến ts. Nguyễn Văn Rực
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
  Nguyễn Văn Luận
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Tăng cường công tác quản trị bán hàng ở Công ty Muối Thanh Hoá
files/ChuaChuyenDoi
  Khoa Hóa học-Trường Đhkhtn-đhqgn luận văn Thạc sĩ
luanvan
  Bảng chữ viết tắt
edata/Uploads/Turnitin2015/Điện tử/Da xong/1.Lê Văn Kỷ
  LỜi cam đoan
files/ChuaChuyenDoi
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  MỤc lụC 1 Cung cấp nước nóng bằng năng lượng mặt trời 7 1 Cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời 11 1 Các ứng dụng khác 13 Đối tượng nghiên cứ
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Đề tài: so sánh chuẩn mực kế toán quốc tế VÀ chuẩn mực kế toán việt nam về TÀi sản cố ĐỊNH
files/ChuaChuyenDoi
  Lê Trần Tiệp nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số HỢp chấT 2-amino-4-aryl-4
  Tạ Thùy Linh nghiên cứu quy trình xử LÝ MẪu nưỚc tiểU ĐỂ phân tích một số chất ma túy tổng hợp nhóm ats bằng phưƠng pháp ce-c4d luận văn thạc sĩ khoa họC
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ Họ và tên học viên: LÊ thị LỆ quyêN
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đổi mới cải cách nền kinh tế trong những năm vừa qua nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt
files/ChuaChuyenDoi
  MỤc lục danh sách các từ viết tắT 12 Đbscl: 12 Đồng bằng sông Cửu Long 12
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên hoàng Thị Huyền thiết kế thang chuẩn adn
  Luận văn thạc sĩ Sinh học Hoàng Đăng Hiếu
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN    nguyễn thị ngọc tú phân tích đỘt biến gen tarn và nd3 CỦa adn ty thể Ở BỆnh nhân ung thư ĐẠi trực tràNG
  Sự sản xuất hàng hóa và dịch vụ ở quy mô công nghiệp nhờ việc sử dụng sinh vật, các hệ thống sinh học và các quá trình sinh học
jspui/bitstream/123456789/4150/1
  LỜi cảM Ơn trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới pgs. Ts. Nông Văn Hải – Phó Viện trưởng, Giám đốc Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen, Trưởng phòng Công nghệ adn ứng dụng
files/ChuaChuyenDoi
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên vũ Thị Thơm XÁC ĐỊnh giá trị trung vị CỦa afp, hcg, ue3
luanan/7
  600 ng/ml thì vẫn có hơn 40% bệnh nhân utg không được chẩn đoán
sites/default/files/AnnFiles
  Vietnam national university, hanoi vnu university of science
files/ChuaChuyenDoi
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  ĐẨy mạnh hoạT ĐỘng cho vay tiêu dùng tại sở giao dịch ngân hàng thưƠng mại cổ phầN
luanvan
  Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
  Báo cáo thực tập tổng hợp
  Chương I những vấn đề cơ bản về thẻ thanh toán
  Luận văn tốt nghiệp
  MỤc lục lời mở ĐẦU 1 Chương I. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng ngoại thưƠng chưƠng dưƠng 3
files/ChuaChuyenDoi
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  Phân tích proteomic mô gan của người bị ung thư gan nguyên phát
  Võ Thị Hải Yến Mục lục LỜi nóI ĐẦU
  Hà Nội, tháng 12 năm 2010
  PHỤ LỤc phụ lục 1: Danh sách mẫu mô của bệnh nhân ung thư gan nguyên phát (hcc) cùng với mẫu mô lành cách khối u 5cm sử dụng trong nghiên cứu
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ Họ và tên học viên: Phùng Thị Thu
  ĐẠi học quốc gia hà NỘI
luanan/37
  Chuyên ngành : GÂy mê HỒi sức mã SỐ : 62. 72. 01. 22 tãm t¾t luËn ¸n tiÕn sÜ y häc
upload/QD5/2010/Doan/Thong bao
  LUẬn bàn câu hỏi trắc nghiệm cuộc thi tìm hiểU “THĂng long – HÀ NỘi nghìn năm văn hiến và anh hùNG”
files/ChuaChuyenDoi
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN ĐỖ MẠnh tuân nghiên cứu tưƠng quan bồi tụ XÓi lở BỜ biểN
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Phan Đức Dũng phiếu giao nhiệm vụ ĐỒ Án tốt nghiệP
files/ChuaChuyenDoi
  DẦu thầu dầu bằng nấm men yarrowia lipolytica luận văn thạc sĩ khoa họC
  Luận văn Thạc sĩ Khoa học Tỏi Lý Sơn
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên bùi thị Ánh dưƠng nghiên cứu sử DỤng liều kế nhiệt huỳnh quang (tld) ĐỂ Đo liều bức xạ gamma trong môi trưỜNG
luanan/16
  Nghiên cứu kỹ thuật cấy Implant trên bệnh nhân mất răng có ghép xương
files/ChuaChuyenDoi
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn quang huy
jspui/bitstream/123456789/4681/1
  MỤc lục error: Reference source not found danh mục các bảng biểU 3 danh mục các hình 4
files/ChuaChuyenDoi
  Khoa Môi Trường Trường Đhkhtn-đhqghn
luanvan
  Một trong những nhiệm vụ then chốt của Chiến lược phát triển xuất nhập khẩu
files/ChuaChuyenDoi
  “Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở Vườn Quốc gia Ba Vì, Hà Nội”
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên kiều bá chiến nghiên cứu phổ HẤp thụ HỒng ngoạI
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Chương 1 LỜi nóI ĐẦU
files/ChuaChuyenDoi
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ Họ và tên học viên: Nguyễn Thanh Quân Giới tính: Nam Ngày sinh
  Information on master’s thesis
  “Đánh giá đặc tính thành thành phần tinh dầu một số loài Bạch đàn (Eucalyptus) trồng ở Việt Nam và mối liên hệ của nó với một số vấn đề sinh thái môi trường điển hình’’
  Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cô giáo pgs. Ts phan Hồng Liên, người thầy đã nhiệt tình hướng dẫn, giảng dạy và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn
edata/Uploads/Turnitin2015/Luan van THS/Luanvants/QLKT/185 Đỗ Thị Thu Hà
  1. Cơ sở khoa học, ý nghĩa thực tiễn của đề tài
files/ChuaChuyenDoi
  Đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh rối loạn chuyển hóa glucid mạn tính. Bệnh có tốc độ gia tăng nhanh chóng trên thế giới, đặc biệt ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐẠi học nông lâm tp. HỒ chí minh
files/ChuaChuyenDoi
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiên hà quốc dưƠng nghiên cứu tác dụng hạ glucose và lipid máu của dịch chiết vỏ quả MĂng cụT
  MỞ ĐẦu tính cấp thiết của luận văn
  Chương 1- tổng quan giới thiệu chung về nước mắm
  BẢng kí hiệu các chữ viết tắT
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  Tuấn thị thanh vân nghiên cứU Ứng dụng tảo spirulina trong chế phẩm khẩu phầN Ăn giàu dinh dưỠNG
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiên nguyễn Đình Dũng nghiên cứu tuyển chọn VI khuẩn malolactic và Ứng dụng trong công nghệ SẢn xuất rưỢu vang luận văn thạc sĩ khoa họC
  Tổ chức y tế thế giới ước tính hàng năm có khoảng 90 triệu ca nhiễm
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
caf/capnhat/uploads/thuvien
  Danh mục luận văn sau đẠi họC (Đưa lên mạng)
files/ChuaChuyenDoi
  Học viên Trần Ngọc Thanh MỤc lụC
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  ĐỒ Án tốt nghiệP ĐỀ TÀI: Thiết kế hệ thống lái trên xe cơ sở ô tô huyndai 24 tấn hd 370 mục lụC
Ebook/htktuyen/Luanvanthacsi/Danhmucthamkhao/LuanVanDot1
  TÀi liệu tham khảo tiếng Việt
files/ChuaChuyenDoi
  Nguyễn hoàng anh xáC ĐỊnh cáC ĐẶc trưng của thanh nhiên liệu hạt nhân dựa vào nhữNG
  Luận văn Thạc sĩ Phạm Thị Nghĩa LỜi cảM ƠN
  Nguyễn thị viểN Đo liều bức xạ MÔi trưỜng bằng detector nhiệt huỳnh quang liF(Mg, Cu, P) luận văn thạc sĩ khoa họC
  Xã hội loài người ngày càng phát triển, cùng với nó là sự bùng nổ của các đại dịch mà nổi bật nhất là lao, hiv và sốt rét. Theo thống kê của tổ chức y tế Thế giới (who), tỉ lệ nhiễm lao hiện nay chiếm 1/3 dân số thế giới
  Theo thống kê của tổ chức y tế Thế giới (who), tỉ lệ nhiễm lao hiện nay chiếm 1/3 dân số thế giới. Hàng năm có thêm khoảng 9 triệu người mắc lao mới và có khoảng 3 triệu người chết vì lao
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  TRƯỜng đẠi học nông nghiệp hà NỘi khoa công nghệ sinh họC    khóa luận tốt nghiệP
  MÃ ngành : 05115 ĐỀ TÀI : XÂy dựng hệ thống hỗ trợ giao tiếp trong doanh nghiệP
files/ChuaChuyenDoi
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ
  THÔng tin về luận văn thạc sĩ Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thu Giới tính: nữ
  TRƯỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  MỤc lục lời nóI ĐẦU 1
  TIỂu luận môN: quản trị HỌC
  Xây dựng website tin tức với ngôn ngữ lập trình php và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mysql mục lụC
Uploaded/admin/2017_08_25
  HỌc viện báo chí VÀ tuyên truyềN
Ebook/htktuyen/Luanvanthacsi/Danhmucthamkhao/LuanVanDot1
  TÀi liệu tham khảo tài liệu tiếng việT
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Đồ Án Bảo mật wlan bằng radius server và wpa2
dspace/bitstream/DNTU_123456789/1987/1
  M· sè: 60. 22. 80 Ng­êi h­íng dÉn khoa häc: pgs. Ts nguyễn Quang Hưng
wp-content/uploads/downloads/2011/05
  LM. jb. Hoaøng vaên khanh luaân lyù kitoâ giaùO
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Danh mục các bảNG, biểU, SƠ ĐỒ, HÌnh vẽ
  TIỂu luận môN: LÝ thuyết tài chính tiền tệ Đề tài
cpis/files/References/4Report
  Nghiên cứu sinh
LuanAn/33
  VIỆn nghiên cứu khoa học y dưỢc lâm sàng 108 nguyễn văn tuyến nghiên cứU ĐẶC ĐIỂm lâm sàNG, CẬn lâm sàng và chỉ ĐỊnh thông khí CƠ HỌC
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  TIỂu luận lập trình trên thiết bị di đỘNG
  Mô hình thị trường tiền tệ Việt Nam và một số nước trên thế giới
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cao-hoc
  Hà Nội 2014 quản trị TÁc nghiệp thưƠng mạI ĐIỆn tử NỘi dung tổng quan về thưƠng mạI ĐIỆn tử
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  BÀi tiểu luậN Đề tài: “Các cách thức xây dựng, vai trò của Triết lý kinh doanh trong hoạt động của doanh nghiệp”
  BÁo cáo tốt nghiệp ngành du lịch đề tài
luanvan/19123
  Bảng danh mục các ký hiệu viết tắt
upload/fckeditor/file
  C¸c ch÷ viÕt t¾t
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cao-hoc
  Tiểu luận Quản trị học sv: Đào Thị Mỹ Linh – Lớp Cao học Đêm 3 Khóa 16
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  BỘ MÔN: ĐIỆn tử viễn thôNG
  CHƯƠng 1: TỔng quan nghiên cứU ĐỀ TÀI
wp-content/uploads/downloads/2011/03
  Thaàn hoïc luaân lyù caên baûN
sach/caodaiban/tayninh/sach/baophapnguyentrunghau/luanhoiquabao
  ÐẠI ÐẠo tam kỳ phổ ÐỘ TÒa thánh tây ninh loại sách sưu tầm luân hồi quả BÁO
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Tìm hiểu về Search Engine và xây dựng ứng dụng minh hoạ cho Search Engine tiếng Việt
uploads/files
  Trong các cơn điển hình, có biểu hiện ức chế toàn bộ hoạt động tâm thần
edata/THIET KE - LUAN VAN/LUAN VAN THAC SI - FULL/THAC SI - WORD
  Hải Phòng, ngày 01 tháng 09 năm 2016
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  Đơn vị thực tập: Trạm y tế xã Việt Hùng
  TRƯỜng đẠi học quốc tế HỒng bàng khoa quản trị kinh doanh báo cáo thực tập tốt nghiệP
jspui/bitstream/123456789/4910/1
  College of foreign languages department of graduate studies
books/luan-van-de-tai/luan-van-de-tai-cd-dh
  TIỂu luậN Đề tài
directory Duy-Thuc-Tong Luan  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương