DƯỢc sư LƯu ly quang như lai bản nguyện công đỨc kinhtải về 187.73 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2017
Kích187.73 Kb.
1   2   3   4

Nhĩ thời A Nan bạch phật ngôn, đương hà danh thử pháp môn, ngã môn vân hà phụng trì. Phật cáo A Nan, thử pháp môn danh thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức, diệc danh thuyết Thập Nhị Thần Tướng Nhiêu Ích Hữu Tình Kết Nguyện Thần Chú, diệc danh Bạt Trừ Nhất Thiết Nghiệp Chướng, ưng như thị trì. Thời Bạc Già Phạm thuyết thị ngữ dĩ, Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, cập Đại Thanh Văn, Quốc Vương, Đại Thần, Bà La Môn, Cư Sĩ, Thiên, Long Dược Xoa, Kiện Đạt Phược, A Tố Lạc, Yết Lộ Trà, Khẩn Nại Lạc, Mạc Hô Lạc Già, Nhân, Phi Nhân đẳng nhất thiết đại chúng văn Phật sở thuyết giai đại hoan hỉ, tín thụ phụng hành.


DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH.


DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN
Nam Mô Bạc Già Đại Đế Ti Sát Xã Lũ Lỗ Bệ Lưu Ly.

Bát Lạt Bà. Hát La Ám Dã. Đát Tha Yết Đa Dã. A La Hát Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Da. Đát Điệt Tha. Án. Ti Sát Thệ Ti Sát Thệ. Ti Sát Xã Tam Một Yết Đế Sa Ha (03 lần)


DƯỢC SƯ TÁN

Dược Sư Phật, Diên Thọ, Vương Quang Lâm, Thủy Nguyệt.


Đàn Tràng, Bi Tâm Cứu Khổ, Giáng Cát Tường.

Miễn Nan, Tiêu Tai, Chướng, Xám Hối Chúng Đẳng Tam Thế.

Tội, Nguyện Kỳ, Phúc Thọ, Miên Trường

Cát Tinh Cao Chiếu Mộc Ân Quang, Như Ý, Bảo

An Khang, Cát Tinh Cao Chiếu Mộc Ân Quang, Như Ý, Bảo An Khang.
DƯỢC SƯ KỆ.

Vạn nhân quảng tu Giới Định Tuệ, thiên gia trường minh nhật nguyệt đăng

Tiêu tai điên thọ thường hoan khánh, tăng phúc tấn đức đại địa xuân

Nam mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Nam mô Tăng Phúc Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát (03 lần)
QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN.

Nam Mô Bạc Già Đại Đế, Ti Sát Xã, Lũ Lỗ Bệ Lưu Ly, Bát Lạt Bà, Hát La Ám Dã, Đát Tha Yết Đa Dã, A La Hát Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Da, Đát Diệt Tha, Án. Ti Sát Thệ, Ti Sát Thệ, Ti Sát Xã, Tam Một Yết Đế, Sa Ha.


DƯỢC SƯ TÁN

Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.


TAM QUY Y.

Tự Quy Y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải Đại Đạo, phát Vô Thượng Tâm.

Tự Quy Y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh Tạng, trí tuệ như hải.

Tự Quy Y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.


HỒI HƯỚNG KỆ

Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não

Nguyện đắc trí tuệ chân minh liệu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo.
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT.
DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH

(THE SUTRA OF LAPIS-LAZULI-LIGHT-MEDICINE BUDDHA’S GREAT VOWS & MERITS)


Phần dịch diễn nghĩa.
Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật đi giáo hóa các nước, đến Quảng Nghiêm thành, tạm trú dưới gốc cây “Âm Nhạc” cùng với 8,000 Đại Tì Kheo, 36,000 Bồ Tát Ma Ha Tát và Quốc Vương, Đại Thần, Bà La Môn, Cư Sĩ, Trời, Rồng, Bát Bộ, Người, Phi Nhân, vân vân, thêm vô lượng đại chúng cùng nhau, cung kính đi vòng quanh Phật, đến nghe Phật thuyết Pháp.

Lúc bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi nhờ vào uy thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy với áo mặc để trống bên trái, đầu gối phải quỳ dưới mặt đất, hướng mặt về phía Phật cung kính chắp hai tay và bạch với Phật “Thế Tôn, xin nguyện Phật cho chúng con biết về hình tướng cùng danh hiệu và lời nguyện cùng công đức cao dày của các vị Phật mà khi người nào nghe được thì nghiệp chướng tiêu trừ, đây cũng vì lợi ích sau này cho các giống hữu tình trong thời kỳ Tượng Pháp”

Lúc bấy giờ Thế Tôn khen Văn Thù Sư Lợi “Tốt lắm, tốt lắm, Văn Thù Sư Lợi, con do lòng đại bi yêu cầu ta nói về danh hiệu, lời đại nguyện và công đức to lớn của những vị Phật mà có thể nhổ tận rễ những nghiệp chướng trói buộc giống hữu tình, lại làm lợi ích an lạc cho các thế hệ sau này vào lúc chuyển qua thời kỳ Tượng Pháp, các con hãy nghe lời ta dạy cho kỹ, suy tưởng rất thiện lành, vì các con mà ta nói”. Văn Thù Sư Lợi nói: “Thưa vâng, xin Phật chỉ dạy, chúng con lắng nghe”. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: “Về phương Đông, đi quá 10 trong muôn vạn Phật thổ, có một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly, Phật hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc Già Phạm”. Văn Thù Sư Lợi, Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi còn thực hành Bồ Tát Đạo đã phát 12 đại nguyện để các nguyện cầu của giống hữu tình đều được toại ý.

Đại nguyện thứ nhất: Nguyện sau này khi tôi đắc A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác) thân thể của mình tỏa ánh sáng, ánh quang minh chiếu sáng vô lượng vô biên thế giới, với 32 tướng tốt đại trượng phu và 80 hình đẹp trang nghiêm thân thể, các giống hữu tình cũng được giống như tôi không khác biệt.

Đại nguyện thứ hai: Nguyện sau này khi tôi đắc Đạo Bồ Đề, thân thể như lưu ly, trong ngoài trong suốt, thanh tịnh không tì vết dơ, ánh lưu ly chiếu toả khắp nơi, công đức cao vòi vọi, thân sống trong sự an lành, sáng láng, trang nghiêm, sáng hơn cả mặt trời, mặt trăng, chúng sinh trong cõi u tối đều được hồng ơn khai sáng, tuỳ ý chọn lựa đường đi để làm nên sự nghiệp của chính mình.

Đại nguyện thứ ba: Nguyện sau này khi tôi đắc Đạo Bồ Đề dùng vô lượng vô biên phương tiện trí tuệ, làm cho giống hữu tình đều nhận được không bao giờ hết các vật dụng, làm cho các chúng sinh không hề bị thiếu thốn.

Đại nguyện thứ bốn: Nguyện sau này khi tôi đắc Đạo Bồ Đề nếu kẻ hữu tình nào hành tà đạo tất làm cho họ được an trụ trong Đạo Bồ Đề, nếu hành Thanh Văn (1), Độc Giác Thừa (2) đều được an lập trong Đại Thừa.

Đại nguyện thứ năm: Nguyện sau này khi tôi đắc Đạo Bồ Đề nếu có vô lượng vô biên kẻ hữu tình trong Đạo Pháp của tôi tu hành Phạm hạnh thì tất cả không bị khuyết giới, đầy đủ tam tụ giới (3), giả thử có kẻ nào phạm tội hủy báng nghe được tên của tôi ắt trở lại sự thanh tịnh mà không bị đọa vào đường ác.

Đại nguyện thứ sáu: Nguyện sau này khi tôi đắc Đạo Bồ Đề, nếu kẻ hữu hữu tình nào thân bị liệt, các giác quan không đầy đủ, xấu xí, ương ngu, mù, điếc, câm ngọng, chân tay co quắp, lưng gù, cùi hủi, điên cuồng, chịu đủ các loại bệnh khổ, nghe được tên tôi tất cả được đoan chính, thông suốt trí tuệ, các giác quan đầy đủ trở lại, không còn bệnh tật khổ sở nữa.

Đại nguyện thứ bảy: Nguyện sau này khi tôi đắc Đạo Bồ Đề, nếu kẻ hữu tình nào bệnh tình bức khổ, sống hay chết không được, không thày, không thuốc, không người thân thuộc, không nhà, nghèo túng chịu trăm ngàn thứ khổ, nghe được danh hiệu của tôi qua tai ắt bệnh tật tiêu trừ, thân tâm an lạc, tài sản, đồ đạc dư dùng, giàu sang, ngay cả chứng đắc quả Vô Thượng Bồ Đề.

Đại nguyện thứ tám: Nguyện sau này khi tôi đắc Đạo Bồ Đề, nếu có kẻ nữ nhân, vì người nữ là của trăm chuyện ác, phiền não, nên sinh ra chán ghét, muốn lìa bỏ thân thể nữ của mình, nghe được tên tôi, ắt tất cả đều được chuyển từ nữ thành nam, đầy đủ tướng trượng phu, ngay cả chứng đắc quả Vô Thượng Bồ Đề.

Đại nguyện thứ chín: Nguyện sau này khi tôi đắc Đạo Bồ Đề, làm cho các kẻ hữu tình xuất khỏi cạm bẫy của ma quỷ, giải thoát tất cả những trói buộc của ngoại đạo, nếu họ phải lạc vào khu rừng dày đặc đủ loại những ác kiến, đều được dẫn dắt tới nơi chính kiến, từ từ tu tập Hạnh Bồ Tát, để mau mau chứng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ Đề.

Đại nguyện thứ mười: Nguyện sau này khi tôi đắc Dạo Bồ Đề, có kẻ hữu tình nào vướng luật vua có tội mà bị trói buộc, đánh roi, giam nhốt trong hình ngục, hình lục hoặc bị vô lượng tai nạn, lăng nhục, sầu khổ, bức bách cả thân tâm, nghe được tên của tôi, do phúc đức và uy thần lực của tôi ắt tất cả được giải thoát những âu lo sầu khổ ấy.

Đại nguyện thứ mười một: Nguyện sau này khi tôi đắc Đạo Bồ Đề, nếu có những kẻ hữu tình khổ sở vì đói khát, vì muốn có ăn mà tạo nên những ác nghiệp, nghe được tên của tôi chuyên niệm tên tôi, tôi trước tiên dùng cơm nước ngon lành nuôi cho thân thể họ đầy đủ, sau dùng Pháp vị của Pháp Phật nuôi tinh thần họ phát triển, để cuối cùng họ có thể tạo dựng một cuộc sống an lạc.

Đại nguyện thứ mười hai: Nguyện sau này khi tôi đắc Đạo Bồ Đề, nếu kẻ hữu tình nào nghèo khó, không có quần áo mặc, ruồi muỗi, nóng rét suốt ngày đêm bức bách, nghe được tên tôi, chuyên niệm tên tôi thì như ý thích được mặc các loại quần áo tuyệt đẹp dẽ, lại được các đồ quý trang trọng, vòng hoa, hương thơm xoa người, trống, nhạc và ca kỹ, tuỳ tâm thưởng thức, tất cả đều được thật đầy đủ.

Văn Thù Sư Lợi, ở trên đó là mười hai đại nguyện tuyệt diệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác khi Đức Phật còn thực hành Bồ Tát Đạo.

Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi còn thực hành Bồ Tát Đạo đã phát đại nguyện về Phật Thổ công đức trang nghiêm, ta dù một kiếp hoặc hơn một kiếp nói cũng không thể hết được, tất nhiên Phật thổ rất là thanh tịnh, không có người nữ, cũng không có ác đạo và những âm thanh khổ não, lưu ly là đất, dây bằng vàng làm đường ranh giới, thành trì, cung điện, lầu các, mái hiên, song cửa, lưới võng đều do thất bảo tạo thành, cũng giống như ở Tây Phương Cực Lạc vậy, công đức trang nghiêm không có gì khác biệt. Ở trong Phật Quốc có hai Bồ Tát Ma Ha Tát, vị thứ nhất tên Nhật Quang Biến Chiếu, vị thứ hai tên Nguyệt Quang Biến Chiếu, đó là hai vị lãnh đạo của vô lượng vô biên Bồ Tát, thứ đến là Bổ Phật Xứ (4) tất cả có thể gìn giữ Chánh Pháp và kinh tạng của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Vì thế nên, Văn Thù Sư Lợi, những thiện nam, thiện nữ có lòng tin phải nguyên cầu xin vào thế giới của Phật”

Lúc bấy giờ, Phật lại bảo Văn Thù Sư Lợi: “Văn Thù Sư Lợi, có những chúng sinh không biết thiện ác là gì, chỉ ôm lấy tham lam, gian lận, không biết bố thí hoặc thí quả báo, ngu si, vô trí, thiếu niềm tin, thu góp tiền bạc, của báu, cất kỹ của cải, thấy kẻ ăn xin đến, lòng thấy không vui. Cho chẳng bao nhiêu mà trong lúc cho thì như thân thể bị cắt thịt, trong lòng đau xót tiếc của. Lại có vô lượng kẻ hữu tình gian tham, tích lũy của cải tiền bạc, ngay cả thân mình còn không được xử dụng huống hồ cha mẹ, vợ con, đày tớ, người đến xin ăn. Những kẻ hữu tình này khi họ chết sẽ phải trong giới quỷ đói hoặc sinh làm súc vật. Do trước sống trong nhân gian từng đã nghe được tên hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nay bị rơi trong đường ác thì hãy niệm đọc tên của Như Lai, ngay khi khấn nguyện tức đang chìm ngập trong ác đạo sinh trở lại kiếp con người, nhớ lại được kiếp trước của mình sợ sự cực khổ trong đường ác mà không được hạnh phúc, muốn được sống hạnh phúc hãy thực hành tốt lòng nhân ái, ca tụng người có lòng bố thí, tất cả những gì mình sở hữu không còn tham tiếc gì nữa đem chia hết cho từ trưởng toán cùng các cấp dưới của mình, đến những họ hàng, người xin ăn.

Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, nếu kẻ hữu tình nào đang ở để học Phật, nhưng phá giới, có kẻ tuy không phá giới nhưng lại phá những quy luật, có kẻ giới, quy luật không bị hoại, nhưng lại chế diễu chánh kiến, có kẻ không chê bai chánh kiến nhưng không nghe được nhiều những gì Phật dạy, kinh điển có những ý nghĩa sâu xa mà không hiểu nổi, có kẻ nghe hiểu nhiều lại tăng ngạo mạn, vì tăng ngạo mạn nên ngạo mạn che lấp cả chân tâm, tự ý nói chuyện thị phi người khác, hiềm khích, báng bổ Chánh Pháp, lập đảng với bọn ma quỷ, những kẻ ngu si này tự mình thực hành tà kiến lại làm cho vô số những người khác bị sa xuống hố bẫy nguy hiểm, những kẻ hữu tình này đáng đọa địa ngục, đáng làm súc sinh, ác quỷ, tái đi tái lại vô cùng. Nhưng nếu nghe được danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, lìa bỏ những việc làm ác, tu thiện pháp, sẽ không bị đọa vào đường ác nữa. Ví như có kẻ không thể xả bỏ những việc làm ác để tu thiện pháp, phải đọa vào đường ác, do uy lực từ đại nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, kẻ ấy trước mặt nghe thấy danh hiệu của Đức Phật, nên từ mệnh chung sinh trở lại làm người, đạt được sự tinh tấn chánh kiến, đời cải thiện, ý vui vẻ, bèn có thể xa nhà theo Như Lai học Đạo, không còn phạm lỗi lầm, đạt chánh kiến và nghe thông hiểu những ý nghĩa sâu xa mà không cao ngạo, không báng bổ chánh Pháp, không kết bạn với quỷ ma, kế đến lần lần tu hạnh Bồ Tát, mau được viên mãn.

Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, nếu có kẻ hữu tình nào keo kiệt, tham lam, đố kỵ, khen mình chê mgười, phải đọa vào ba đường ác cả ngàn năm chịu cực khổ, chịu khổ xong, khi mệnh chung lại sinh vào nhân gian làm trâu, ngựa lừa, luôn bị đánh đập bằng roi, đói khát bức bách, lại thường bị vác nặng trên đường lộ, hoặc được làm người thì là người thấp hèn, làm đầy tớ, nô dịch, mãi mãi chẳng lúc nào sống tự tại, tự chủ, nhưng nếu người này xưa kia từng nghe đến danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, do nhân lành này, nay nhớ lại hết lòng xin quy y Phật, do thần lực của Phật, mọi khổ sở được giải thoát, ngũ giác quan được thông suốt, trí tuệ mở mang vì nghe hiểu nhiều Phật Pháp hằng mong. Kẻ hữu tình này gặp được bạn tốt, đoạn tuyệt với mạng lưới quỷ ma, phá tan mạng lưới vô minh, ráo cạn sông phiền não, giải thoát khỏi tất cả sinh, lão, bệnh, tử, âu lo, buồn phiền, khổ não.

Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, nếu kẻ hữu tình nào thích gây bất hoà, đấu tố tụng, gây sự buồn phiền, náo loạn cho người khác, do thân, khẩu ý gây tăng thêm đủ loại ác nghiệp, khai triển đến nhiều người nhiều nơi noi theo, tạo nên những sự việc vô ích, hợp tác nhau gây hại, bá cáo triệu mời các thần núi, rừng, cây, mồ mả, giết nhiều sinh vật lấy máu thịt để tế tự dạ xoa, la sát bà, vân vân, viết tên những người oán thù, vẽ, làm những hình tượng của họ, dùng ác chú thuật để nguyền rủa họ, ếm ma triệt đường, đọc chú làm xác chết khởi dậy cắt đứt mệnh kẻ thù cùng huỷ hoại thân thể người thù. Những kẻ hữu tình bị hại này nếu nghe được danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, những việc làm ác trên tất không thực hiện được, tất cả khai triển đều khởi dậy từ tâm, lợi ích an lạc, không tổn hại não ý, hận trong lòng, mọi người được vui vẻ, được sinh sống trong lành thiện, đầy đủ, không xâm phạm nhau, hỗ tương nhau vì lợi ích.

Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, nếu có bốn loại chúng sinh, Tỉ Kheo, Tỉ Kheo Ni, Ổ Bà Sách Già, Ổ Bà Tư Già và nhiều tịnh tín thiện nam tử, thiện nữ nhân có thể thụ trì tám phần trai giới, hoặc trải qua một năm hoặc trở lại ba tháng học Phật. Do căn duyên lành này, nguyện sinh tại Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Vô Lượng Thọ Phật để được nghe Chánh Pháp mà chưa định, nếu nghe danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, khi lâm mệnh chung, sẽ có tám Đại Bồ Tát tên là: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Tám Đại Bồ Tát này sẽ ngồi trên không trung mà đến mách bảo cho biết đường đi, tức ở trong đủ các loại hoa quý màu sắc, tự nhiên mà hóa sinh hoặc có nhân lành này mà sinh ở trên trời. Tuy sinh tại trời nhưng thiện căn vẫn chưa hết, không phải sinh những nơi ác đạo, Sống ở trên trời hết tuổi thọ, trở lại sinh tại nhân gian, hoặc làm Luân Vương thống trị bốn châu, uy đức tự tại, an cư lập nghiệp cho cả hàng trăm ngàn giống hữu tình sống trong mười đường thiện hoặc sinh làm giai cấp cầm quyền, cư sĩ đại gia, có rất nhiều tiền của, kho thóc đầy tràn, hình tướng trang nghiêm, họ hàng đầy đủ, thong minh trí tuệ, khỏe mạnh uy mãnh như đại lực sĩ. nếu là nữ nhân nghe được danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm tụng niệm danh hiệu thì sau này không còn trở lại làm người nữ nữa

Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, khi Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đắc Đạo Bồ Đề, do nguyện lực, Ngài nhìn thấy giống hữu tình mắc phải nhiều bệnh khổ, như gầy gò, can tiêu, hoàng nhiệt hoặc bị ma ếm, cổ độc, hoặc chết sớm, chết tai ương. Nếu muốn tiêu trừ các bệnh khổ này, các cầu xin được toại nguyện, đợi khi Thế Tôn nhập Tam Ma Địa, tên gọi là Dìệt Trừ Tất Cả Khổ Não Của Chúng Sinh, sau khi đã nhập định thì từ thịt da, tóc phát ra đại quang minh, trong ánh sáng Thế Tôndiễn thuyết về Đại Đà La Ni rằng:

Nam Mô Bạc Già Đại Đế, Ti Sát Xã Lũ Lỗ, Bệ Lưu Ly, Bát Lạt Bà, Hát La Xà Dã, Đát Đà Yết Đa Da, A La Hát Đế Tam Miệu Tam Bột Đà Da, Đát Điệt Đà, Án. Ti Sát Thệ, Ti Sát Xã, Tam Một Yết Đế Bà Ha.

Lúc bấy giờ, trong ánh sáng Thế Tôn nói xong chú thì đại địa chấn động, phóng ra đại quang minh, tất cả những chúng sinh bị bệnh khổ đều tiêu trừ, hưởng an ổn, vui vẻ. Văn Thù Sư Lợi, nếu thấynam tử, nữ nhân nào có bệnh khổ sở, phải hết lòng bệnh nhânphải tắm sạch sẽ, súc miệng sạch, đồ ăn, thuốc, nước sạch vô trùng, đọc chú 108 lần và cho bệnh nhân ăn, bao nhiêu bệnh sẽ bị tiêu diệt, nếu có cầu nguyện điều gì, hãy hết lòng tụng niệm thì được kéo dài nhiều năm không bị bệnh. Sau khi mệnh chung, sẽ được sinh tại Thế Giới Phật, không thối chuyển, đạt đến Bồ Đề. Cho nên Văn Thù Sư Lợi, nếu có nam tử nữ nhân nào, với Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai chí tâm cung kính cúng dường, thường xuyên đọc tụng chú này, sẽ không bị bỏ quên.

Lại nữa Văn Thù Sư Lợi, nếu có tịnh tín nam tử nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác, sau khi nghe bèn tụng niệm. Sáng sớm, đánh răng, tắm rửa thanh tịnh sạch sẽ, dâng hương hoa, thắp hương, xoa sát hương thơm lên người, nhạc cúng, cúng dường hình tượng, còn kinh Phật này hoặc tự mình viết hoặc dạy người khác viết, một lòng tụng đọc, nghe hiểu nghĩa kinh, xin cùng Pháp Sư được tu cúng dường tất cả những của cải, bố thí tài sản không chừa một ai, làm như vậy sẽ được ơn Phật hộ niệm, những cầu nguyện mãn nguyện ngay cả đạt đến Bồ Đề”.

Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Bạch Phật: “Thế Tôn, Con xin thề khi chuyển thời kỳ Tượng Pháp sẽ dùng đủ các phương tiện làm cho các thiện nam tử, thiện nữ nhân tịnh tín được nghe tên hiệu Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ngay cả trong khi ngủ tên của Đức Phật cũng nghe được bên tai, Thế Tôn, nếu kinh này được trì tụng hoặc lại vì người khác khai thị hoặc tự viết hoặc dạy người khác viết, cung kính tôn trọng, dùng đủ loại hoa hương, nước hương xoa da thịt, phấn hương, hương đốt, hoa đẹp, anh lạc, cờ lọng, kỹ nhạc để cúng dường, dùng tơ màu ngũ sắc để thêm đầy đủ, quét dọn vảy nước tịnh, mở rộng thiết lập các chỗ ngồi cao lớn, an bày hình tượng. Lúc bấy giờ, Tứ Đại Thiên Vương và gia quyến cùng với hơn cả trăm ngàn thiên chúng cùng đến nơi cúng dường, thủ hộ, Thế Tôn! Nếu Kinh này được lưu hành khắp xứ, có kẻ nào tụng đọc, do bản nguyện, công đức và nghe được danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì phải biết rằng khắp xứ đó sẽ không bị tai ương, vhết chóc nữa, cũng như không bị các ác quỷ, thần cướp đoạt tinh khí, mà kẻ nào đã bị đoạt rồi sẽ được hoàn trả lại như cũ, thân tâm được an lạc.

Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, như vầy, như vầy, như những điều con đã nói, nếu có những thiện nam tử, thiện nữ nhân tịnh tín nào muốn cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì trước tiên hãy tạo lập hình tượng của Đức Phật, khai mở chỗ ngồi thanh tịnh mà an vị hình tượng, rải các loại hoa đẹp, thắp các loại hương thơm, dủ loại cờ hiệu làm trang nghiêm nơi thờ phượng, trong bảy ngày bảy đêm, thọ tám phần trai giới, ăn cơm thanh tịnh, tắm gội thơm tho trong sạch, mặc quần áo thanh tịnh, sống giữ tâm thanh tịnh, không nghĩ sai trái, không giận giữ hại tâm. Đối với tất cả giống hữu tình khởi tâm làm lợi ích an lạc, từ bi hỉ xả, bình đẳng, ca hát tán dương, đi diễu quanh tượng Đức Phật, lại niệm những bản nguyện, công đức của ức Phật, đọc tụng kinh Dược Sư này, suy tưởng đến ý nghĩa của kinh, diễn thuyết kinh khai thị cho người khác, thì tùy theo sở cầu tất cả đều toại nguyện, cầu sống lậu được sống lâu, cầu giàu sang được giàu sang, cầu quan chức được quan chức, cầu sinh con trai hay gái được trai hay gái. Nếu lại có người đột nhiên bị ác mộng, thấy những hình tướng ác hoặc quái đìểu tụ tập lại hoặc nơi trú ngụ bị quái điểu xuất hiện, người đó nếu dùng những đồ tư cụ cung kính cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì những hình tướng trong ác mộng, những điềm chẳng lành, tất cả đều biến mất, chúng không thể gây tai họa, nếu có nước lửa, đao binh, độc hại nguy hiểm, voi ác, sư tử, hổ sói, beo gấu, rắn độc, bọ cạp, rết, sâu bọ độc, ruồi nhặng đe dọa, hãy thật tâm niệm danh hiệu của Đức Phật, cung kính cúng dường thì tất cả những khủng bố lo sợ được giải thoát. Nếu nước khác xâm lăng quấy nhiễu, trộm cướp, phản loạn, hãy nhớ niệm danh hiệu của Đức Phật cũng được giải thoát.

Lại nữa, Văn Thù Sư Lợi, nếu có tịnh tín thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có tịnh tín thiện nam tử thiện nữ nhân, không phụng thờ ai, duy một lòng quy y Phật, Pháp, Tăng, gìn giữ giới cấm, nếu giữ được năm giới, mười giới, Bồ Tát bốn trăm giới, Tì Kheo hai trăm năm mươi giới, Tì Kheo Ni năm trăm giới, trong khi thụ giới có kẻ phạm tội huỷ báng Phật Pháp, sợ phải đọa vào đường ác đạo, nếu có thể chuyên cần niệm danh hiệu của Đức Phật, cung kính cúng dường, nhất định không phải sinh vào ba đường ác, hoặc có người nữ đương thời kỳ sinh đẻ, phải chịu những sự cực khổ, hãy hết lòng niệm tên Đức Phật, lễ bái, cung kính cúng dường thì mọi sự đau khổ sẽ tiêu trừ, sinh được con trai, thân thể đầy đủ nguyên vẹn, hình sắc đoan chính, mọi người trông thấy đều hoan hỉ, lợi căn thông minh, an ổn không bệnh hoạn, không bao giờ bị tổn hao khí lực.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo A Nan: “Nếu như ta tán dương công đức của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai – đó là công hạnh rất thâm sâu của các Chư Phật – không thế nào hiểu rõ được. A Nan, con có tin hay không? A Nan thưa: “Kinh văn về đại công đức của Dược Sư Phật mà Thế Tôn đã nói, con không hề sinh nghi hoặc, cho nên nghiệp nào trong ba nghiệp do thân khẩu ý của Dược Sư Phật đều thật thanh tịnh, mặt trời mặt trăng kia có thể làm cho rơi xuống, núi cao Sơn Vương kia có thể làm cho chấn động thì lời nói của Phật cũng không khác, có thể làm cho mặt trời, mặt trăng rơi, núi cao chấn động vậy. Có những chúng sinh niềm tin không đủ, nghe công đức của Chư Phật rất sâu xa thì suy nghĩ, những nói làm sao một niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại đạt được những thắng lợi từ công đức của Đức Phật được, từ đó mà không tin, phản sinh ra phỉ báng. Trong đêm đen tối đó họ mất đi một sự thắng lợi thật to lớn, rồi lại phải đọa vào đường ác, luân chuyển vô cùng tận.” Phật bảo A Nan: “Những kẻ hữu tình này nếu nghe được danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hết lòng trì tụng, không sinh tâm nghi hoặc thì không khi nào bị đọa đường ác, A Nan, công đức sâu dày này của Chư Phật thật là khó tin và hiểu được, nay con đã có thể tụng đọc phải biết rằng công đức đó chính là uy lực của Như Lai. A Nan, tất cả các Thanh Văn, Độc Giác cùng các Bồ Tát chưa chứng Thập Địa cũng đều chưa có thể tin hiểu thực như vậy, duy trừ Nhất Sinh Sở Hệ Bồ Tát (5). A Nan, làm người rất khó, trong Tam Bảo tin kính tôn trọng cũng khó đạt được, việc nghe và trì tụng danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng khó như thế. A Nan, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có vô lượng Bồ Tát hạnh, vô lượng thiện xảo phương tiện, vô lượng đại nguyện to lớn, ta nếu muốn dùng một kiếp, hơn một kiếp để nói cho hết hạnh nguyện, phương thiện thiện xảo của Thế Tôn cũng không thể nào hết được”.Lúc bấy giờ có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Cứu Thoát từ chỗ ngồi đứng dậy, áo vai trái để trống, đầu gối phải quỳ dưới đất, cúi mình chắp tay mà bạch với Phật: “Nói về đại đức của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, vào thời kỳ Tượng Pháp nếu có chúng sinh nào gặp đủ loại hoạn nạn làm nguy khốn, bệnh tật lâu ngày, ốm yếu không thể ăn uống, cổ họng, môi khô nóng, trông thấy những bóng đen phương hại, dấu hiệu chết chóc hiện ra, cha mẹ, thân thuộc, bằng hữu, trí thức khóc lóc vây quanh. Tuy nhiên người bệnh nằm tại chỗ trông thấy sứ giả của Diễm Ma Vương đến dẫn thần thức mình tới trước Diễm Ma Pháp Vương. Tất nhiên, giống hữu tình khi sinh ra đều có Câu Sinh Thần (6) đi theo ghi chép những việc họ làm, tội hoặc phúc, giữ và trao bá cáo cho Diễm Ma Pháp Vương. Lúc bấy giờ Pháp Vương tra vấn người này, tính toán những việc đã làm và tùy theo tội phúc mà xử đoán. Trong khi đó thân thuộc của bệnh nhân, tri thức nếu có thể quy y Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thỉnh mời Chư Tăng chuyển đọc kinh này, đốt bảy tầng đèn, treo cờ ngũ sắc tục mệnh hoặc được xử đoán thần thức được trở về, như trong mộng tự thấy mà hiểu được hoặc trải qua 07 ngày, 21 ngày, hoặc 35 ngày, hoặc 49 ngày khi thần thức trở về, như từ trong mộng cảm thấy được đều tự mình nhớ ra các thiện nghiệp, bất thiện nghiệp với quả báo. Do tự chứng kiến các quả báo của nghiệp đã làm, ngay cả mệnh có gặp khó khăn cũng không tạo nên ác nghiệp nữa. Cho nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân đều phải trì tụng danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tùy lực sẵn có mà cung kính cúng dường”. Lúc bấy giờ A Nan hỏi Bồ Tát Cứu Thoát: “Thiện nam tử phải cung kính cúng dường thế nào Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cờ đèn tục mệnh phải làm sao nữa?” Cứu Thoát Bồ Tát nói: “Đại đức, nếu có bệnh nhân muốn thoát bệnh khổ, việc phải làm cho người đó là, 7 ngày bảy đêm phải thụ trì 8 phần trai giới, phải mang các đồ ăn, đồ uống, đồ cúng khác tùy khả năng có thể làm để cúng dường các tì kheo, ngày đêm 6 lần cúng bái hành đạo cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đọc tụng kinh này 49 lần, thắp 49 ngọn đèn, tạo ra hình tượng của Như Lai, mỗi tượng đặt trươc 7 ngọn đèn, mỗi ngọn đèn to như bánh xe, ít nhất 49 ngày đèn phải thắp sáng không được tắt, may cờ 5 sắc, dài 49 gang tay, phóng sinh 49 loại chúng sinh khác, có thể độ qua các gian nan hiểm nguy, không bị những tai nạn, quỷ ác bắt giữ. Lại nữa A Nan, nếu các người thống trị, vua được Phật quán đỉnh, khi có những tai họa xảy đến, kể ra như dân chúng bị tật dịch, bị nước khác xâm lăng, trong nước bị phản nghịch hoặc sao trời biến đổi quái nạn, nạn mặt trời mặt trăng bị ăn, nạn gió mưa bất ngờ, quá thời rồi mà chưa có mưa, thì giai cấp thống trị, vua ấy hãy khởi lòng thương xót cho các giống hữu tình, xá tội cho những tù nhân, y theo phương pháp cúng dường đã nói ở trên cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Do thiện căn này hợp với nguyện lực của Như lai sẽ làm cho đất nước được an ổn, mưa thuận gió hòa, mùa lúa thành công, toàn thể giống hữu tình được sống hoan lạc, không bệnh tật. Ở trong nước không còn những bạo ác dạ xoa làm phiền não giống hữu tình, tất cả những ác tướng đều biến mất. Những giới cầm quyền, vua được quán đỉnh hưởng thọ mệnh, khỏe mạnh, tự tại, không bệnh hoạn, tất cả được hưởng những ích lợi. A Nan, nếu đế hậu, thứ phi, công chúa, thái tử, vương tử, đại thần, phụ tướng, trung thần, thải nữ, bá quan, dân chúng gặp những bệnh khổ sở cùng nhiều nguy nạn, cũng phải làm những cờ thần năm sắc, đốt đèn tục minh, phóng sinh, rải hoa đủ màu sắc, đốt những hương thơm thì bệnh sẽ thuyên giảm, các tai nạn được giải thoát.”

Lúc bấy giờ A Nan hỏi Bồ Tát Cứu Thoát: “Thiện nam tử, làm sao đã chết rồi mà còn được tăng ích gì nữa?” Bồ Tát Cứu Thoát nói: “Đại Đức, há ngài không nghe Như Lai nói có 49 cái chết tai ương sao, đó là lý do để khuyến khích phải thực hiện những cờ, đèn tục mệnh, tu làm phước đức. vì lý do tu phúc nên đến lúc chết không phải trải qua những khổ hoạn.” A Nan nói: “Hoạnh tử là thế nào?” Cứu Thoát Bồ Tát đáp: “Có kẻ hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ, không thuốc thang, người khám bệnh, giả sử lại gặp y sĩ trao cho một thứ không phải là thuốc, thực không phải chết mà lại làm cho chết. Lại tin vào tà ma, ngoại đạo, thày trị yêu quái thế gian nói sằng bậy về họa phúc, từ đó sinh ra sợ sệt, lòng không được an ổn, đi bói toán để tìm ra tai họa, giết đủ loài sinh vật, để dâng lên thần minh, hô hoán yêu quái cầu xin giúp phúc, muốn được kéo dài đời sống, cuối cùng không được, ngu si mê hoặc, tin vào ma tà, đảo kiến nên bị chết thảm, vào địa ngục không biết bao giờ được ra. Đó là thảm họa đầu tiên, thảm họa thứ 2 là bị Vương Pháp tru lục, thảm họa thứ 3 là săn bắn hí kịch, hoang dâm, nhậu nhẹt, phóng túng vô độ, thảm họa bị phi nhân đoạt mất tinh khí, thảm họa thứ 4 là lửa cháy, thảm họa thứ 5 là chết đuối, thảm họa thứ 6 là bị đủ các loài ác thú rình rập, thảm họa thứ 7 là rơi xuống vách núi, thảm họa thứ 8 là bị thuốc độc, bùa yếm tuổi thọ, chú chớ để tử thi khởi ngồi dậy trong mục đích gây hại, thảm họa thứ 9 là rơi vào cảnh đói khát, không có cơm ăn nước uống mà chết, đó là những thảm họa mà Như Lai nói sơ qua là có 9 loại thảm họa, thêm vào đó còn có vô số các thảm họa khác khó mà nói cho hết được.”

1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương