DƯỢc sư LƯu ly quang như lai bản nguyện công đỨc kinhtải về 187.73 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2017
Kích187.73 Kb.
  1   2   3   4
DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH.

(THE SUTRA OF LAPIS-AZULI-LIGHT- MEDICINE BUDDHA’S GREAT VOWS & MERITS).


Phần dịch nguyên văn (để tụng niệm)
LƯ HƯƠNG TÁN.
Lư hương sạ nhiệt Pháp giới mông huân.

Chư Phật hải hội tất diêu văn.

Tùy xứ kết tương vân.

Thành ý phương ân.

Chư Phật hiện toàn thân.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.


NAM MÔ TIÊU TAI DUYÊNTHỌ DƯỢC SƯ PHẬT.

(03 lần).


KHAI KINH KỆ.

Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp

Bách Thiên Vạn Kiếp Nan Tao Ngộ

Ngã Kim Kiến Văn Đắc Thụ Trì

Nguyện Giải Như Lai Chân Thật Nghĩa.
Như thị ngã văn. Nhất thời Bạc Già Phạm du hóa chư quốc, chí Quảng Nghiêm thành trụ nhạc âm thụ hạ dữ Đại Bật Sô chúng bát thiên nhân câu, Bồ Tát Ma Ha Tát tam vạn lục thiên cập quốc vương, đại thần, bà la môn, cư sĩ, thiên long bát bộ, nhân, phi nhân đẳng, vô luợng đại chúng cung kính vi nhiễu vi nhi thuyết pháp.

Nhĩ thời Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử thừa Phật uy thần, tòng tòa nhi khởi thiên đản nhất kiên hữu tất trước địa hướng Bạc Già Phạm khúc cung hợp chưởng, bạch ngôn Thế Tôn duy nguyện diễn thuyết như thị tướng loại Chư Phật danh hiệu cập bản nguyện, thù thắng công đức lệnh chư văn giả nghiệp chướng tiêu trừ, vi dục lợi lạc Tượng Pháp chuyển thời chư hữu tình cố.

Nhĩ thời Thế Tôn tán Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử ngôn thiện tai, thiện tai, Văn Thù Sư Lợi, nhữ dĩ đại bi khuyến thỉnh ngã thuyết Chư Phật danh hiệu, bản nguyện công đức vi bạt nghiệp chướng sở triển hữu tình, lợi ích an lạc Tượng Pháp chuyển thời chư hữu tình cố. Nhữ kim đế thính cực thiện tư duy, đương vi nhữ thuyết. Văn Thù Sư Lợi ngôn. Duỵ nhiên, nguyện thuyết, ngã đẳng lạc văn.

Phật cáo Văn Thù Sư Lợi, Đông Phương khứ thử quá thập khắc già sa đẳng Phật Thổ, hữu thế giới danh Tịnh Lưu Ly, Phật hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng, Chính Đẳng Giác, Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngư Trương Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc Già Phạm. Văn Thù Sư Lợi, bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, bản hành Bồ Tát Đạo thời, phát thập nhị đại nguyện, lệnh chư hữu tình sở cầu giai đắc.

Đệ nhất đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc A Nậu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề thời, tự thân quang minh, sí nhiên, chiếu diệu vô lượng, vô số, vô biên thế giới, dĩ tam thập nhị đại trượng phu tướng, bát thập tuỳ hình hảo, trang nghiêm kỳ thân, lệnh nhất thiết hữu tình, như ngã vô dị.

Đệ nhị đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, thân như lưu ly, nội ngoại minh triệt, tịnh vô hà uế, quang minh quảng đại, công đức nguy nguy, thân thiện an trụ, diễm võng trang nghiêm, quá ư nhật nguyệt, u minh chúng sinh tất mông khai hiểu, tùy ý sở thú tác chư sự nghiệp.

Đệ tam đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, dĩ vô lượng, vô biên trí tuệ phương tiện lệnh chư hữu tình giai đắc vô tận sở thụ dụng vật, mạc lệnh chúng sinh hữu sở phạp thiếu.

Đệ tứ đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình hành tà đạo giả tất lệnh an trụ Bồ Đề Đạo trung, nhược hành Thanh Văn Độc Giác Thừa giả giai dĩ Đại Thừa nhi an lập chi.

Đệ ngũ đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược hữu vô lượng vô biên hữu tình ư ngã Pháp trung tu hành Phạm hạnh nhất thiết giai lệnh đắc bất khuyết giới, cụ tam tụ giới, thiết hữu hủy phạm, văn ngã danh dĩ, hoàn đắc thanh tịnh, bất tùy ác thú.

Đệ lục đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình kỳ thân hạ liệt, chư căn bất cụ, xú lậu, ngoan ngu, manh, lung, âm, á, luyên, tích, bối lũ, bạch lại, điên cuồng, chủng chủng bệnh khổ văn ngã danh dĩ, nhất thiết giai đắc đoan chính hiệt tuệ, chư căn hoàn cụ, vô chư tật khổ.

Đệ thất đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình chúng bệnh bức thiết, vô cứu vô qui, vô y vô dược, vô thân vô gia, bần cùng đa khổ, ngã chi danh hiệu nhất kinh kỳ nhĩ, chúng bệnh tất trừ, thân tâm an lạc, gia thuộc tư cụ tất giai phong túc, nãi chí chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề.

Đệ bát đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược hữu nữ nhân, vi nữ bách ác chi sở bức não, cực sinh yếm ly, nguyện xả nữ thân, văn ngã danh dĩ, nhất thiết giai đắc chuyển nữ thành nam, cụ trượng phu tướng, nãi chí chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề.

Đệ cửu đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, lệnh chư hữu tình, xuất ma quyến võng, giải thoát nhất thiết ngoại đạo triền phược, nhược đọa chủng chủng ác kiến trù lâm, giai đương dẫn nhiếp trí ư chính kiến, tiệm lệnh tu tập chư Bồ Tát hạnh, tốc chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.

Đệ thập đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bô Đề thời, nhược chư hữu tình, Vương pháp sở lục thằng phược tiên thát, hệ bế lao ngục hoặc đương hình lục cập dư vô lượng tai nạn, lăng nhục, bi sầu, tiễn bức, thân tâm thụ khổ. Nhược văn danh ngã, dĩ ngã phúc đức uy thần lực cố giai đắc giải thoát nhất thiết ưu khổ.

Đệ thập nhất đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình cơ khát sở não, vi cầu thực cố tạo chư ác nghiệp, đắc văn ngã danh, chuyên niệm thụ trì, ngã đương tiên dĩ thượng diệu ẩm thực bão túc kỳ thân, hậu dĩ pháp vị, tất cánh an lạc nhi kiến lập chi.

Đệ thập nhị đại nguyện, nguyện ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình bần vô y phục, văn manh hàn nhiệt, trú dạ bức não, nhược văn ngã danh chuyên niệm thụ trì, như kỳ sở hiếu, tức đắc chủng chủng thượng diệu y phục, diệc đắc nhất thiết bảo trang nghiêm cụ, hoa man đồ hương, cổ nhạc chúng kĩ, tùy tâm sở ngoạn, giai lệnh mãn túc.

Văn Thù Sư Lợi, thị vi bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chính Đẳng Giác Bồ Đề Đạo thời sở phát thập nhị vi diệu thượng nguyện.

Phục thứ, Văn Thù Sư Lợi, bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai hành Bô Tát Đạo thời sở phát đại nguyện cập bỉ Phật Thổ công đức trang nghiêm, ngã nhược nhất kiếp, nhược nhất kiếp dư thuyết bất năng tận. Nhiến bỉ Phật thổ nhất hướng thanh tịnh, vô hữu nữ nhân diệc vô ác thú cập khổ âm thanh, lưu ly vi địa, kim thằng giới đạo, thành, khuyết cung, các, hiên, song, la võng giai thất bảo thành, diệc như Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, công đức trang nghiêm, đẳng vô sai biệt. Ư kỳ quốc trung hữu nhị Bồ Tát Ma Ha Tát, nhất danh Nhật Quang Biến Chiếu, nhị danh Nguyệt Quang Biến Chiếu, thị bỉ vô lượng vô số Bồ Tát chúng chi Thượng Thủ. Thứ Bổ Phật Xứ tất năng trì bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Chính Pháp bảo tạng. Thị cố, Văn Thù Sư Lợi, chư hữu tín tâm thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng ưng đương nguyện sinh bỉ Phật thế giới.

Nhĩ thời Thế Tôn phục cáo Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử ngôn, Văn Thù Sư Lợi, hữu chư chúng sinh bất thức thiện ác duy hoài tham lận, bất tri bố thí cập thí quả báo, ngu si vô trí, khuyết ư tín căn, đa tụ tài bảo, cần gia thủ hộ, kiến khất giả lai kỳ tâm bất hỷ.

Thiết bất hoạch dĩ nhi hành thí thời như cát thân nhục, thâm sinh thống tích. Phục hữu vô lượng khan tham hữu tình tích tập tư tài ư kỳ tự thân thượng bất thụ dụng, hà huống năng dữ phụ mẫu, thê tử, nô tỳ tác sử cập lai khất giả bỉ chư hữu tình tòng thử mệnh chung sinh ngạ quỷ giới hoặc bàng sinh thú. Do tích nhân gian tằng đắc tạm văn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh cố, kim tại ác thú tạm đắc ức niệm bỉ Như Lai danh, tức ư niệm thời, tong bỉ xứ một hoàn sinh nhân trung, đắc túc mệnh niệm, uý ác thú khổ, bất lạc dục lạc, hảo hành huệ thí, tán thán thí giả, nhất thiết sở hữu tất vô tham tích tiệm thứ thượng năng dĩ đầu mục, thủ túc, huyết nhục thân phân thí lai cầu giả, huống dư tài vật.

Phục thứ, Văn Thù Sư Lợi, nhược chư hữu tình tuy ư Như Lai thụ chư học xứ nhi phá thi la, hữu tuy bất phá thi la nhi phá chấp tác, hữu ư thi la, chấp tắc tuy đắc bất hoại, nhiên huỷ chính kiến, hữu tuy bất hủy chính kiến nhi khí đa văn, ư Phật sở thuyết khế kinh thâm nghĩa bất năng giải liệu. Hữu tuy đa văn nhi tăng thượng mạn. Do tăng thượng mạn phúc tế tâm cố, tự thị phi tha, hiềm báng chánh pháp, vi ma bạn đảng, như thị ngu nhân tự hành tà kiến, phục lệnh vô lượng câu chi hữu tình đọa hiểm khanh. Thử chư hữu tình ứng ư địa ngục, bàng sinh quỷ thú, lưu chuyển vô cùng. Nhược đắc văn thử Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu tiện xả ác hạnh, tu chư thiện pháp, bất đọa ác thú. Thiết hữu bất năng xả chư ác hạnh, tu hành thiện pháp, đọa ác thú giả, dĩ bỉ Như Lai bản nguyện uy lực lệnh kỳ hiện tiền tạm văn danh hiệu, tòng bỉ mệnh chung hoàn sinh nhân thú, đắc chánh kiến tình tấn, thiện điều ý lạc, tiện năng xả gia thú ư phi gia. Như Lai pháp trung thụ trì học xứ, vô hữu huỷ phạm, chính kiến đa văn giải thậm thâm nghĩa, ly tăng thượng mạn, bất báng chánh pháp, bất vi ma bạn, tiệm thứ tu hành chư Bồ Tát hạnh tốc đắc viên mãn.

Phục thứ, Văn Thù Sư Lợi, nhược chư hữu tình khan tham, tật cấu, tự tán, huỷ tha, đương đọa tam ác thú trung vô lượng thiên tuế thụ chư kịch khổ, thụ kịch khổ dĩ, tòng bỉ mệnh chung lai sinh nhân gian tác ngưu, mã, đà, lư, hằng bị tiên that, cơ khát bức não hựu thường phụ trọng tùy lộ nhi hành hoặc đắc vi nhân sinh cư hạ tiện, tác nhân nô tỳ thụ tha khu dịch, hằng bất tự tại. Nhược tích nhân trung tằng văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, do thử thiện nhân, kim phục ức niệm, chí tâm quy y, dĩ Phật thần lực, chúng khổ giải thoát, chư căn thông lợi, trí tuệ đa văn, hằng cầu thắng pháp, thường ngộ thiện hữu, vĩnh đoạn ma quyến, phá vô minh xác, kiệt phiền não hà, giải thoát nhất thiết sinh, lão, bệnh, tử, ưu, bi khổ não.

Phục thứ, Văn Thù Sư Lợi, nhược chư hữu tình hảo hỷ quai ly, canh tương đấu tụng, não loạn tự tha, dĩ thân ngữ ý tạo tác tăng trưởng chủng chủng ác nghiệp, triển chuyển thường vi bất nhiêu ích sự, hỗ tương mưu hại, cáo triệu sơn lâm thụ trủng đẳng thần sát chư chúng sinh, thủ kỳ huyết nhục tế tự dược xoa la sát bà đẳng. Thư oán nhân danh, tác kỳ hình tượng, dĩ ác chú thuật nhi chú trớ chi, yếm mị cổ đạo, chú khởi thi quỷ, lệnh đoạn bỉ mệnh cập hoại kỳ thân. Thị chư hữu tình nhược đắc văn thử Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, bỉ chư ác sự tất bất năng hại. Nhất thiết triển chuyển giai khởi từ tâm, lợi ích an lạc, vô tổn não ý cập hiềm hận tâm các các hoan duyệt, ư tự sở thụ sinh ư hỉ túc, bất tương xâm lăng, hỗ vi nhiêu ích. Phục thứ, Văn Thù Sư Lợi, nhược hữu tú chúng, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ổ Ba Tác Già, Ổ Ba Tư Già, cập dư tịnh tín thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng hữu năng thụ trì bát phân trai giới hoặc kinh nhất niên hoặc phục tam nguyệt thụ trì học xứ, dĩ thử thiện căn nguyện sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vô lượng thọ Phật sở, thính văn Chánh Pháp nhi vị định giả, nhược văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Như Lai danh hiệu, lâm mệnh chung thời hữu bát Đại Bồ Tát, kỳ danh viết Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bô Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, thị bát Đại Bồ Tát thừa không nhi lai thị kỳ đạo lộ, tức ư bỉ giới chủng chủng tạp sắc chúng bảo hoa trung, tự nhiên hóa sinh hoặc hữu nhân thử sinh ư thiên thượng. Tuy sinh thiên thượng nhi bản thiện căn diệc vị cùng tận, bất phục canh sinh chư dư ác thú. Thiên thượng thọ tận hoàn sinh nhân gian, hoặc vi Luân Vương thống nhiếp tứ châu, uy đức tự tại, an lập vô lượng bách thiên hữu tình ư thập thiện đạo hoặc sinh Sát Đế Lợi, Bá La Môn cư sĩ đại gia đa nhiêu tài bảo, thương khố doanh dật, hình tướng đoan nghiêm, quyến thuộc cụ túc, thông minh trí tuệ, dõng kiện uy mãnh như đại lực sĩ. Nhược thị nữ nhân đắc văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu chí tâm thụ trì, ư hậu bất phục canh thụ nữ thân.

Phục thứ, Văn Thù Sư Lợi, bỉ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đắc Bồ Đề thời do bản nguyện lực quán chư hữu tình ngộ chúng bệnh khổ, sấu luyến, can tiêu, hoàng nhiệt đẳng bệnh hoặc bị yếm mị, cổ độc sở trúng hoặc phúc đoản mệnh hoặc thời hoạnh tử. Dục lệnh thị đẳng bệnh khổ tiêu trừ, sở cầu nguyện mãn, thời bỉ Thế Tôn nhập Tam Ma Địa, danh viết trừ diệt nhất thiết chúng sinh khổ não, ký nhập định dĩ, ư nhục kết trung xuất đại quang minh, quang trung diễn thuyết Đại Đà La Ni viết.

Nam Mô Bạc Già Đại Đế, Ti Sát Xã Lũ Lỗ, Bệ Lưu Ly, Bát Lạt Bà, Hát La Đồ Dã, Đát Đà Yết Đa Da, A La Hát Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Da, Đát Điệt Đà. Án. Ti Sát Thệ, Ti Sát Xã, Tam Một Yết Đế Bà Ha.

Quang trung thuyết thử chú dĩ, đại địa chấn động, phóng đại quang minh, nhất thiết chúng sinh bệnh khổ giai trừ, thụ an ổn lạc. Văn Thù Sư Lợi, nhược kiến nam tử, nữ nhân hữu bệnh khổ giả, ứng đương nhất tâm vi bỉ bệnh nhân thường thanh tịnh táo sấu, hoặc thực hoặc lạc hoặc vô trùng thủy, chú nhất bách bát biến dữ bỉ phục thực, sở hữu bệnh khổ tất giai tiêu diệt. Nhược hữu sở cầu, chí tâm niệm tụng giai đắc như thị vô bệnh diên niên. Mệnh chung chi hậu sinh bỉ thế giới, đắc bất thối chuyển, nãi chí Bồ Đề. Thị cố Văn Thù Sư Lợi, nhược hữu nam tử, nữ nhân ư bỉ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai chí tâm ân trọng, cung kính cúng dường giả, thường trì thử chú, vật lệnh phế vong.

Phục thứ, Văn Thù Sư Lợi, nhược hữu tịnh tín Nam Tử nữ nhân đắc văn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác sở hữu danh hiệu, văn dĩ tụng trì, thần tước xỉ mộc, táo sấu thanh tịnh, dĩ chư hương hoa, thiêu hương, đồ hương, tác chúng kỹ nhạc, cúng dường hình tượng. Ư thử kinh điển nhược tự thư, nhược giáo nhân thư nhất tâm thụ trì, thính văn kỳ nghĩa. Ư bỉ Pháp Sư ưng tu cúng dường nhất thiết sở hữu tư thân chi cụ tất giai thí dữ vật lệnh chi thiểu, như thị tiện mông chư Phật hộ niệm, sở cầu nguyện mãn, nãi chí Bồ Đề.

Nhĩ thời, Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử Bạch Phật ngôn, Thế Tôn, ngã đương thệ ư Tượng Pháp chuyển thời dĩ chủng chủng phương tiện lệnh chư tịnh tín thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng đắc văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, nãi chí thụy trung diệc dĩ Phật danh giác ngộ kỳ nhĩ. Thế Tôn, nhược ư thử kinh thụ trì độc tụng hoặc phục vi tha diễn thuyết khai thị, nhược tự thư, giáo nhân thư, cung kính tôn trọng, dĩ chủng chủng hoa hương, đồ hương, mạt hương, thiêu hương, hoa man, anh lạc, phiên cái, kỹ nhạc nhi vi cúng dường, dĩ ngũ sắc thải, tác nang thịnh chi, tảo sái tịnh xứ, phu thiết cao tọa nhi dụng an xứ. Nhĩ thời Tứ Đại Thiên Vương dữ kỳ quyến thuộc cập dư vô lượng bách thiên thiên chúng giai nghệ kỳ sở cúng dường thủ hộ. Thế Tôn, nhược thử kinh bảo lưu hành chi xứ, hữu năng thụ trì, dĩ bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bản nguyện, công đức cập văn danh hiệu, đương tri thị xứ vô phục hoạnh tử, diệc phục bất vi chư ác quỷ thần đoạt kỳ tinh khí, thiết dĩ đoạt giả hoàn đắc như cố, thân tâm an lạc.

Phật cáo Văn Thù Sư Lợi như thị, như thị, như nhữ sở thuyết, Văn Thù Sư Lợi, nhược hữu tịnh tín thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng dục cúng dường bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai giả, ưng tiên tạo lập bỉ Phật hình tượng, phu thanh tịnh tọa nhi an xứ chi, tán chủng chủng hoa, thiêu chủng chủng hương, dĩ chủng chủng tràng phiên trang nghiêm kỳ xứ, thất nhật thất dạ thụ bát phân trai giới, thực thanh tịnh thực, táo dục hương khiết, trước thanh tịnh y, ưng sinh vô cấu, trọc tâm, vô nộ hại tâm, ư nhất thiết hữu tình khởi lợi ích an lạc, từ, bi, hỉ, xả bình đẳng chi tâm, cổ nhạc, ca tán, hữu nhiễu Phật tượng. Phục ưng niệm bỉ Như Lai bản nguyện, công đức, độc tụng thử kinh, tư duy kỳ nghĩa, diễn thuyết khai thị, tùy sở lạc cầu nhất thiết giai toại. Cầu trường thọ, đắc trường thọ; cầu phú nhiêu, đắc phú nhiêu; cầu quan vị, đắc quan vị; cầu nam nữ, đắc nam nữ. Nhược phục hữu nhân, hốt đắc ác mộng, kiến chư ác tướng hoặc quái điểu lai tập, hoặc ư trụ xứ bách quái xuất hiện. Thử nhân, nhược dĩ chúng diệu tư cụ cung kính cúng dường bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai giả, ác mộng, ác tướng bất chư cát tường giai tất ẩn một, bất năng vi hoạn. Hoặc hữu thủy, hỏa, đao, độc, huyền hiểm, ác tượng, sư tử, hổ, lang, hùng, bi, độc xà, ác hiết, ngô công, du diên, văn manh đẳng bố, nhược năng chí tâm ức niệm bỉ Phật, cung kính cúng dường, nhất thiết bố uý giai đắc giải thoát. Nhược tha quốc xâm nhiễu, đạo tặc, phản loạn, ức niệm cung kính bỉ Như Lai giả, diệc giai giải thoát.

Phục thứ, Văn Thù Sư Lợi, nhược hữu tịnh tín thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, nãi chí tận hình bất sự dư thiên, duy đương tâm quy Phật, Pháp, Tăng, thụ trì cấm giới, nhược ngũ giới, thập giới, Bồ Tát tứ bách giới, Bật Sô nhị bách ngũ thập giới, Bật Sô Ni ngũ bách giới, ư sở thụ trung hoặc hữu hủy phạm, bố đọa ác thú, nhược năng chuyên niệm bỉ Phật danh hiệu, cung kính cúng dường giả, tất định bất thụ tam ác thú sinh, hoặc hữu nữ nhân lâm đương sản thời, thụ ư cực khổ, nhược năng chí tâm xưng danh lễ tán, cung kính cúng dường bỉ Như Lai giả, chúng khổ giai trừ, sở sinh chi tử thân phận cụ túc, hình sắc đoan chính, kiến giả hoan hỉ, lợi căn thông minh, an ổn thiểu bệnh, vô hữu phi nhân đoạt kỳ tinh khí.

Nhĩ thời Thế Tôn cáo A Nan ngôn, như ngã xưng dương bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai sở hữu công đức, thử thị chư Phật thậm thâm hành xử, nan khả giải liệu, nhữ vi tín phủ. A Nan bạch ngôn, đại đức Thế Tôn, ngã ư Như Lai sở thuyết khế kinh, bất sinh nghi hoặc. Thử nhật nguyệt luân khả lệnh đọa lạc, diệu cao sơn vương khả xử khuynh động, chư Phật sở ngôn, vô hữu dị dã. Thế Tôn, hữu chư chúng sinh tín căn bất cụ văn thuyết chư Phật thậm thâm hành xử tác thị tư duy, vân hà đãn niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhất Phật danh hiệu tiện hoạch nhĩ sở công đức thắng lợi, do thử bất tín, phản sinh phỉ báng, bỉ ư trường dạ, thất đại lợi lạc, đọa chư ác thú, lưu chuyển vô cùng. Phật cáo A Nan, thị chư hữu tình nhược văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, chí tâm thụ trì, bất sinh nghi hoặc, đọa ác thú giả vô hữu thị xứ. A Nan, thử thị chư Phật thậm thâm sở hành, nan khả tín giải, nhữ kim năng thụ, đương tri giai thị Như Lai uy lực. A Nan, nhất thiết Thanh Văn, Độc Giác cập vị đăng địa chư Bồ Tát đẳng, giai tất bất năng như thực tín giải, duy trừ nhất sinh sở hệ Bồ Tát. A Nan, nhân thân nan đắc, ư Tam Bảo trung tín kính tôn trọng diệc nan khả đắc, văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu phục nan ư thị. A Nan, bỉ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai vô lượng Bồ Tát hạnh, vô lượng thiện xảo phương tiện, vô lượng quảng đại nguyện, ngã nhược nhất kiếp, nhược nhất kiếp dư nhi quảng thuyết giả, kiếp khả tốc tận, bỉ Phật hạnh nguyện, thiện xảo phương tiện vô hữu tạn dã.

Nhĩ thời, chúng trung hữu nhất vị Bồ Tát Ma Ha Tát, danh viết Cứu Thoát, tức tòng tòa khởi, thiên đản nhất kiên, hữu tất trước địa, khúc cung hợp chưởng nhi bạch Phật ngôn, đại đức Thế Tôn, tượng Pháp chuyển thời, hữu chư chúng sinh vi chủng chủng hoạn chi sở khốn ách, trường bệnh luy sấu, bất năng ẩm thực, hầu thần can táo, kiến chư phương ám, tử tướng hiện tiền, phụ mẫu, thân thuộc, bằng hữu tri thức đề khấp vi nhiễu, nhiên bỉ tự thân ngọa tại bản xứ kiến Diễm Ma sứ dẫn kỳ thần thức chí ư Diễm Ma Pháp Vương chi tiền. Nhiên chư hữu tình hữu Câu Sinh Thần tuỳ kỳ sở tác, nhược tội nhược phúc giai kỳ thư chi, tận trì thụ Diễm Ma Pháp Vương. Nhĩ thời bỉ Vương thôi vấn kỳ nhân, kế toán sở tác, tùy kỳ tội phúc nhi xử đoán chi.Thời bỉ bệnh nhân thân thuộc, tri thức nhược năng vi bỉ quy y Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thỉnh chư chúng tăng chuyển độc thử kinh, nhiên thất tằng chi đăng, huyền ngũ sắc tục mệnh thần phiên hoặc hữu thị xử bỉ thức đắc hoàn như tại mộng trung minh liệu tự kiến, hoặc kinh thất nhật hoặc nhị thập nhất nhật hoặc tam thập ngũ nhật hoặc tứ thập cửu nhật, bỉ thức hoàn thời như từ mộng giác, giai tự ức tri thiện bất thiện nghiệp sở đắc quả báo. Do tự chứng kiến nghiệp quả báo cố nãi chí mệnh nan, diệc bất tạo tác chư ác chi nghiệp. Thị cố tịnh tín thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng giai ưng thụ trì Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, tùy lực sở năng cung kính cúng dường.

Nhĩ thời, A Nan vấn Cứu Thoát Bồ Tát viết, thiện nam tử ưng vân hà cung kính cúng dường bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, tục mệnh phiên đăng phục vân hà tạo, Cứu Thoát Bồ Tát ngôn, Đại Đức nhược hữu bệnh nhân dục thoát bệnh khổ, đương vi kỳ nhân thất nhật, thất dạ, thụ trì bát phân trai giới, ưng dĩ ẩm thực cập dư tư cụ, tùy lực sở biện, cúng dường Bật Sô Tăng, trú dạ lục thời, lễ bái hành đạo, cúng dường bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, độc tụng thử kinh tứ thập cửu biến, nhiên tứ thập cửu đăng, tạo bỉ Như Lai hình tượng, thất khu nhất nhất tượng tiền các trí đăng, nhất nhất đăng lượng đại như xa luân, nãi chí tứ thập cửu nhật quang minh bất tuyệt, tạo ngũ sắc thải phiên, trường tứ thập cửu thiết (?) thủ, ưng phóng tạp loại chúng sinh, chí tứ thập cửu, khả đắc quá độ nguy ách chi nan, bất vi chư hoạnh ác quỷ sở trì.

Phục thứ, A Nan, nhược Sát Đế Lợi, Quán Đỉnh Vương đẳng, tai nạn khởi thời, sở vị nhân chúng tật dịch nạn, tha quốc xâm bức nạn, tự giới phản nghịch nạn, tinh tú biến quái nạn, nhật nguyệt bạc thự nạn, phi thời phong vũ nạn, quá thời bất vũ nạn, bỉ Sát Đế Lợi, Quán Đỉnh Vương đẳng, nhĩ thời ưng ư nhất thiết hữu tình, khởi từ bi tâm, xá chư hệ bế, y tiền sở thuyết cúng dường chi pháp, cúng dường bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Do thử thiện căn cập bỉ Như Lai bản nguyện lực cố, lệnh kỳ quốc giới tức đắc an ổn, phong vũ thuận thời, cốc giá thành thục, nhất thiết hữu tình vô bệnh, hoan lạc, ư kỳ quốc trung vô hữu bạo ác dược xoa đẳng thần, não hữu tình giả, nhất thiết ác tướng giai tất ẩn một nhi Sát Đế Lợi , Quán Đỉnh Vương đẳng, thọ mệnh, sắc lực vô bệnh, tự tại, giai đắc tăng ích. A Nan, nhược Đế Hậu, Phi, Chúa, Trừ Quân, vương Tử, Đại Thần, Phụ Tướng, Trung Thần, thải nữ, bách quan, lê thứ, vi bệnh sở khổ cập dư ách nạn, diệc ưng tạo lập ngũ sắc thần phiên, nhiên đăng tục minh, phóng chư sinh mệnh, tán tạp sắc hoa, thiêu chúng danh hương, bệnh đắc trừ dũ, chúng nạn giải thoát.

Nhĩ thời, A Nan vấn Cứu Thoát Bồ Tát ngôn, vân hà dĩ tận chi mệnh nhi khả tăng ích. Cứu Thoát Bồ Tát ngôn, Đại Đức, nhữ khởi bất văn Như Lai thuyết hữu cửu hoạnh tử da, thị cố khuyến cáo tục mệnh phiên đăng, tu chư phúc đức, dĩ tu phúc cố, tận kỳ thọ mệnh bất kinh khổ hoạn. A Nan vấn ngôn, cửu hoạnh vân hà. Cứu Thoát Bồ Tát ngôn, nhược chư hữu tình đắc bệnh tuy khinh, nhiên vô y dược cập khán bệnh giả, thiết phục ngộ y, thụ dĩ phi dược, thực bất ưng tử nhi tiện hoạnh tử, hựu tín thế gian tà ma, ngoại đạo, yêu nghiệt chi sư, vọng thuyết họa phúc, tiện sinh khủng động, tâm bất tự chính, bốc vấn mịch họa, sát chủng chủng chúng sanh giải tấu thần minh, hô chư võng lượng, thỉnh khất phúc hữu, dục kí diên niên, chung bất năng đắc, ngu si mê hoặc, tín tà đảo kiến, toại lệnh hoạnh tử, nhập ư địa ngục, vô hữu xuất kỳ, thị danh sơ hoạnh; nhị giả, hoạnh bị Vương Pháp chi sở tru lục; tam giả điền liệp hi hí, đam dâm thị tửu, phóng dật vô độ, hoạnh vi phi nhân đoạt kỳ tinh khí; tứ giả, hoạnh vi hỏa phần; ngũ giả, hoạnh vi thủy nịch; lục giả, hoạnh vi chủng chủng ác thú sở khám; thất giả, hoạnh đọa sơn nhai; bát giả, hoạnh vi độc dược, yếm đảo, chú chớ khởi thi quỷ đẳng chi sở trung hại; cửu giả, cơ

khát sở khốn, bất đắc ẩm thực nhi tiện hoạnh tử. Thị vi Như Lai lược thuyết hoạnh tử, hữu thử cửu chủng, kỳ dư phục hữu vô lượng chư hoạnh nan khả kỳ thuyết.

Phục thứ, A Nan bỉ Diễm Ma Vương chủ lãnh thế gian danh tịch chi ký. Nhược chư hữu tình bất hiếu ngũ nghịch, phá, phá nhục Tam Bảo, hoại quân thần pháp, huỷ ư tính giới, Diễm Ma Pháp Vương tùy tội khinh trọng, khảo nhi phạt chi. Thị cố ngã kim khuyến chư hữu tình nhiên đăng tạo phiên, phóng sinh tu phúc, lệnh độ khổ ách, bất tao chúng nạn.

Nhĩ thời, chúng trung hữu thập nhị dược xoa đại tướng, câu tại hội tọa, sở vị Cung Bì La Đại Tướng, Phạt Chiết La Đại Tướng, Mê Xí La Đại Tướng, An Để La Đại Tướng, Át Nhi La Đại Tướng, San Để La Đại Tướng, Nhân Đạt La Đại Tướng, Ba Di La Đại Tướng, Ma Hổ La Đại Tướng, Chân Đạt La Đại Tướng, Chiêu Đỗ La Đại Tướng, Bì Yết La Đại Tướng. Thử thập nhị Dược Xoa Đại Tướng, nhất nhất các hữu dược xoa dĩ vi quyến thuộc, đồng thời cử thanh bạch Phật ngôn, Thế Tôn, ngã đẳng kim giả mông Phật uy lực đắc văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, bất phục canh hữu ác thú chi bố. Ngã đẳng tướng suất giai đồng nhất tâm nãi chí tận hình quy Phật Pháp Tăng, thệ đương hà phụ nhất thiết hữu tình, vi tác nghĩa lợi, nhiêu ích an lạc. Tùy ư hà đẳng thôn thành ấp, không nhàn lâm trung.Nhược hữu lưu bố thử kinh hoặc phục thụ trì Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, cung kính cúng dường giả, ngã đẳng quyến thuộc vệ hô thị nhân, giai sử giải thoát nhất thiết khổ nạn, chư hữu nguyện cầu tất lệnh mãn túc, hoặc hữu tất ách cầu độ thoát giả, diệc ưng độc tụng thử kinh, dĩ ngũ sắc lũ kết ngã danh tự, đắc như nguyện dĩ, nguyên hậu giải kết

Nhĩ thời, Thế Tôn tán chư Dược Xoa Đại Tướng ngôn, thiện tai, thiện tai Đại Dược Xoa Tướng, nhữ đẳng niệm báo Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai ân đức giả thường ưng như thị lợi ích an lạc nhất thiết hữu tình.

  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương