Danh sách bổ nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 7/2016tải về 22.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích22.57 Kb.

  1. Danh sách bổ nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 7/2016:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Số Quyết định

Ngày

Nơi cư trú

TCHNCC

Nam

Nữ

PCC

VPCC

1

Nguyễn Khắc Tĩnh

x
1968

1567/QĐ-BTP

25/7/2016

Bắc Ninh
x

2

Nguyễn Thành Lâm

x
1969

1568/QĐ-BTP

TP. HCM
x
  1. Danh sách miễn nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 7/2016:

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Số Quyết định

Ngày

Nơi cư trú

Nam

Nữ

1

Vũ Quyết Chiến

x
1950

1563/QĐ-BTP

25/7/2016

Tuyên Quang

2

Phạm Hồng Sơn

x
1950

1564/QĐ-BTP

Tuyên Quang

3

Vũ Hồng Ngọc

x
1972

1565/QĐ-BTP

Hà Nội

4

Nguyễn Hữu Khang

x
1980

1566/QĐ-BTP

Hải Dương

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương