Danh mục tài liệu dùng trong việc giảng dạy khóa Itải về 154.2 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích154.2 Kb.
  1   2   3
DANH MỤC TÀI LIỆU DÙNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY KHÓA I


 1. MÔN CAL 6001: History and Political Philosophy of Human Rights in the World State and Law - Triết học, Chính trị về Quyền con người và sự phát triển của tư tưởng về quyền con người trong lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới


READINGS:

 • Link e-document: http://hr.law.vnu.edu.vn/abipoly_473/268/subject/history-and-political-philosophy-human-rights-world-state-and-law

 • Department of Foreign Affairs and Trade, Human Rights Manual, 1998, Chapter 1.

 • Symonides, Janusz, Human Rights : Concepts and Standards, UNESCO Publishing, 2000, Chapter 1, Chapter 2, Chapter 4-5.

 • Hayden, Patrick, The Philosophy of Human Rights, Paragon House & St.Paul, 2001, Chapters 1-3, Chapter 4.

 • Sen, Amartya, Human Rights and Asian values, 16th Morgenthau memorial lecture on Ethics&Foreign Policy, 1997.

 • De Bary, Theodore and Tu Weiming, (eds.), Confucianism and human rights, Columbia University Press, 1998

 • Leena Evonius and Damien Kingsbury (ed.), Human Rights in Asia, A Reassessment of the Asian values Debate. Palgrave Macmillan, 2008.

 • Jack Donnelly, ‘The relative universality of Human Rights’, Human Rights Quarterly 29, 2007, pp 89-103 (14 pp).

 • Jack Donnelly, ‘Both universal and relative. A reply to Goodhart’, Human Rights Quarterly 30, 2008, pp 194-204 (20 pp).

 • Michael Goodhart, ‘Neither relative nor universal. A response to Donnelly’, Human Rights Quarterly 30, 2008, pp 183-193 (10pp)

 • R. Hustad. What is Law. Draft paper [23p]

 • Dworkin Ronald. Law,, Philosophy and Interpretation’ in Atria, Fernado and Neil D. Mac Cormick. Law and Legal Interpretation, 2002. p3-15

 • Thomas Pogge, World Poverty and Human Rights (Symbosium)

 • Meckled-Garcia, Saladin and Basak Cali, (eds), The Legalization of Human Rights, Routledge, 2006 Introduction, Chapter 1, 2

 • Todd Landman, Studying Human Rights, Routledge, London & New York, 2006. Chapter 3,5,8

 • Montesquieu, Bàn về tinh thần pháp luật (Hoàng Thanh Đạm dịch, NXB Lý luận Chính trị, 2004

 • Jean-Jacques Rousseau, Bàn về Khế ước Xã hội (Hoàng Thanh Đạm dịch), NXB Lý luận Chính trị, 2004.

 • Bard A. Andreassen and Stephen P. Marks (eds) Development as A Human Rights.

 • Legal, Political and Economic Dimensions. Antwerpt: Intersentia. 2010. 2nd Edition - Chapter 14: The role of International Financial Institutions in a Rights Based approach to the process of development

 • Bard A. Andreassen and Stephen P. Marks (eds) Development as A Human Rights. Legal, Political and Economic Dimensions. Antwerpt: Intersentia. 2010. 2nd Edition - Asbojorn Aide. Chapter 11: Human Rights Based Development in the age of economic globalization: Brackground and Process

 • Michelin Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era, Berkeley: University of California Press, 2004. Chapter Introduction, 2,3

 • Human Rights in the Twenty-first Century, Martinus Nijhoff Publishers, 1992.

 • David P. Forsythe, Human rights in International Relations, Cambridge University Press, 2006 (2nd edition)


Other recommended books /Các tài liệu khác đọc thêm

 • Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2009.

 • Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội – Trung tâm nghiên cứu quyền con người và quyền công dân. Luật nhân quyền quốc tế - Những vấn đề cơ bản. NXB Lao động xã hội, 2010.

 • C.Mác – Ph.Ăng-ghen, Về quyền con người, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.

 • Phạm Hồng Thái, Lưu Kiếm Thanh, Lịch sử các học thuyết chính trị trên thế giới, Nxb Văn hóa Thông tin, 2001. (History of political theories in the world)

 • John S.Mill, Bàn về Tự do (Nguyễn Văn Trọng dịch và chú giải), NXB Tri thức, 2006 (On Liberty)

 • John Locke, Khảo luận thứ hai về chính quyền - Chính quyền Dân sự (T.S. Lê Tuấn Huy dịch), NXB Tri thức, 2007

 • James Nickel, Making Sense of Human Rights, Blackwell Publishers, 2007, pp 7-189 (182 pp).Philip Alston, Ryan Goodman và Henry J. Steiner, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals, Oxford University Press, 3rd edition, 2007

 • Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người , NXB CTQG, Hà Nội, 2009.

 • Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội Tư tưởng về Quyền con người . NXB Lao động-Xã hội. 2011


 1. CAL 6002: International human Rights Norms and Standards - Các nguyên tắc và tiêu chuẩn quốc tế về Quyền con người


READINGS

 • Link e-document: http://hr.law.vnu.edu.vn/abipoly_473/441/subject/international-human-rights-norms-and-standards

 • Overview of international (UN) human rights instruments, http://www2.ohchr.org/english/law/index.htm#core

 • General Comments 24, 29,31 ((http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm)

 • Jacobsen, Ch. 2 (39-62)

 • ICCPR, art. 6, 7, 8, 9,10,14,15,16 (http://www2.ohchr.org/english/law/index.htm#core);

 • General Comments 6,7,8,9,14,20,21,32 (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm)

 • Jacobsen, ch. 3 (63-94), 4 (95-138), 5 (139-182), 6 (183-244)11B (403-429)

 • ICCPR art. 17,18,19,20,21,22, 23, 24, 26, 27 (http://www2.ohchr.org/english/law/index.htm#core);

 • General Comments 17, 19, 23 (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm)

 • Jacobsen, ch. 7 (245-281); 8 (283-308); 9 (309-342); 11B (403-430); 13 (491-522); 14 (523-555); 15 (557-603)

 • OHCHR. Economic, Social and Cultural Rights. Handbook for National Human Rights Institutions UNITED NATIONS: New York and Geneva, 2005. Read Chapter 1.B

 • Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Maastrict, (1986)

 • Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights (1997)

 • International Commission of Jurists. Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights Comparative experiences of justiciability. Geneva: International Commission of Jurists, 2008. Read: Chapter 1 – ESC rights before courts: Introduction; Chapter 2 – Defining the content of ESC rights

Food

 • Jonsen, J. & Sollner, S. 2006. “The legal content of the right to adequate food.” University of Mannheim, Germany, and FIAN International.

 • George Kent. “The Hunger Problem: The Human Right to Food.” University of Hawai'i: World Alliance on Nutrition and Human Rights, 2006.

 1. ICESCR General Comment No. 12 The right to adequate food

Water

 1. John Scanlon, Angela Cassar and Naemi Nemes. Water as Human Right? ICUN Environmental Policy Law Paper No. 51ICUN 2004.

 2. Peter H. Gleick. “The human right to water.” Water Policy 1 (1998) 487-503.

 • ICESCR General Comment No. 15 The right to Water

Shelter

 • Centre for Housing Rights and Eviction (COHRE). “The Justiciability of Housing Rights. Introduction: Right to a Remedy” and “Framing The Discussion About Housing Rights: Why take a rights-based approach to housing issues?” COHRE Training Materials,

 • ICESCR General Comment No. 4. The right to adequate housing

Education

 • Katarina Tomashevksi. The State of the Right to Education Worldwide. Free or Fee: 2006 Global Report.

 • Katarina Tomaševski. “Has the Right to Education a Future Within the United Nations? A Behind-the-Scenes Account by the Special Rapporteur on the Right to Education 1998–2004.” Human Rights Law Review 5.2 (2005): 205-237

 • Manisuli Ssenyonjo. 2009. ”Right to Work and Rights in Work: Articles 6 and 7” Economic, Social and Cultural Rights in International Law. Oxford: Hart Publishing

 • ILO. 1998. Characteristics of International Labour Standards. Training Manual No. 4. Turin, ILO. Tuncay Güloğlu. 2009.
  Read: “ILO and Labor Rights as Human Rights in the Contemporary World.”

 • J.G. Ruggie. 2007. “Business and human rights: the evolving international agendaThe American Journal of International Law

 • Manisuli Ssenyonjo. 2009. ”The Right to Health: Article 12” Economic, Social and Cultural Rights in International Law. Oxford: Hart Publishing

 • Paul Farmer, 2088. Challenging orthodoxies: The road ahead for health and human rights.” Health and Human Rights Vol 10, No 1 (2008)


Other recommended books /Các tài liệu khác đọc thêm

 • Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận và Pháp luật về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2009.

 • Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Hỏi-Đáp về quyền con người, NXB CTQG, Hà Nội, 2009.

 • Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội, Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người – Những chuẩn mực chung cần đạt được, NXB CTQG, Hà Nội, 2009.

 • Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội - Trung tâm nghiên cứu quyền con người và quyền công dân Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt nam. NXB Lao động – xã hội. 2011

 • Nowak, “Introduction”, pp. XIX – XXXIX

 • Cassese 2005, ch. 3, 9 and 19 (46-68; 170-82; 375-398)

 • Landman, ch. 1 (8-18)

 • Haas, ch. 4 (72-99), ch. 9 (188-214)

 • Van Ness, ch. 1 (25-31), ch. 3 (56-79)

 • Symonides, ch. 1 (3-30), ch. 2 (31-66)

 • Nickel, ch. 2 (13-35)

 • Nowak, p. 120 – 240, 302-376

 • Cassese 2005, ch. 13 (295-331)

 • Joseph/Schultz/Castan, ch.8 (154-193); 9 (194-293); 11 (303-347);14 (388-461)

 • Haas, ch. 5 (100-114)

 • Symonides, ch. 3 (69-107

 • Nowak, p. 377 – 512; 513 – 562; 597 – 667

 • Joseph/Schultz/Castan, 12 (348-376);16 (476-500); 17 (501-516); 18 (517-567); 19 (568-584); 23 (679-751)

 • Manfred Nowak, U.N Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR Commentary, N.P. Engel Publisher, 2005.,

 • Manisuli Ssenyonjo. 2008. Economic, Social and Cultural Rights in International Law. Oxford: Oxford and Hart. Ch 1.2

 • Dankwa, V., Flinterman, C., and Leckie, S., Commentary to the Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights, 20 HRQ 1998, pp. 705-730.

 • Eide, Asbjorne et al eds. “Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights.” Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook. 2nd ed. Dordrect: Martinus Nijhoff, 2001. 9-28.

 • Audrey Chapman. “A ‘Violations Approach’ for Monitoring the ICESCR.” Human Rights Quarterly 18.1 (1996): 23-66.

 • Michael J. Dennis and David P. Stewart. “Justiciability of Economic, Social, and Cultural Rights: Should There Be an International Complaints Mechanism to Adjudicate the Rights to Food, Water, Housing, and Health?” The American Journal of International Law, Vol. 98, No. 3 (Jul., 2004), pp. 462-515

 • Anand Grover. UN Special Rapporteur on the   enjoyment of the highest attainable standards of physical and mental health, 2008 Report (A/HRC/7/11), focusing on the progress made in reaching the three objectives of the Rapporteur’s mandate and on a human rights-based approach to health indicators 

 • Paul Hunt and Gunilla Backman. 2009. Health Systems and the Right to the Highest Attainable Standard of Health. Essex: Essex Univerity Centre for Human Rights, 2009

 • Anette Faye Jacobsen (ed.), Human Rights Monitoring. Martinus Njihoff/Brill, 2008

 • Manfred Nowak, U.N Convenant on Civil and Political Rights – ICCPR Commentary, N.P. Engel Publisher, 2005,

 • Antonio Cassese, International Law, Second Edition, Oxford University Press, 2005.

 • Antonio Cassese, The Human Dimension of International Law, Oxford University Press, 2008

 • Todd Landman, Studying Human Rights, Routledge, 2006

 • Sarah Joseph, jenny Schultz and Melissa Castan (ed.), The International Covenant on Civil and Political Rights. Cases, Materials, and Commentary, Second Edition, Oxford University Press, 2004

 • Michael Haas, International Human Rights. A Comprehensive Introduction, Routledge, 2008

 • Peter Van Ness (ed.), Debating Human Rights, Routledge, 1999

 • Janusz Symonides (ed.), Human Rights: Concepts and Standards, Ashgate/Dartmouth, UNESCO 2000

 • James W. Nickel, Making Sense of Human Rights, University of California Press, 1987

 • Michelin Ishay, The History of Human Rights: From Ancient Times to the Globalization Era, Berkeley: University of California Press, 2004.


3. CAL 6003: International Human Rights Laws for Vulnerable Groups - Pháp luật quốc tế về quyền con người của các nhóm dễ bị tổn thương
READINGS:

 • Link e-document: http://hr.law.vnu.edu.vn/abipoly_473/442/subject/international-human-rights-law-vulnerable-groups

 • Institute for Human Rights and Peace Studies. “Protecting People Outside their State: Integrative approach to migration and human rights.” Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights. Geneva: Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. 2009

 • Hội Luật gia Việt Nam, Pháp luật quốc tế về bảo vệ quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, NXB ĐHQGHN, 2007

 • Partners for Law in Development.“Foundational Framework of CEDAW.”CEDAW: Restoring Rights to Women. New Delhi: PLD, 2004. pp 13-36

 • Douglas Sanders. “Sexual orientation, gender identity, gender expression, intersexuality.” Routledge Encyclopedia of Human Rights. [2008[

 • UNICEF. 2012. Frequently Asked Question on the Convention of the Rights of the Child.

 • Alston, Philip and John Tobin. “Laying The Foundations for Children’s Rights: An Independent Study of some Key Legal and Institutional Aspects of the Impact of the Convention on the Rights of the Child.” Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 2005. 1-31

 • Quyền trẻ em: Tài liệu phục vụ giảng dạy, tuyên truyền về quyền trẻ em, UNICEF và Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người thuộc Học viện CTQG

 • Committee on the Rights of the Child (CRC) http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

 • Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornographyhttp://www2.ohchr.org/english/issues/children/rapporteur/index.htm

 • OHCHR. 2010. Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Guidance for human rights monitors. Geneva: Professional training series No. 17. 7-32.

 • UN, The Convention in Brief: http://www.un.org/disabilities/convention/convention.shtm

 • Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. 2005. “Chapter 2: Eligibility Criteria – Inclusion under the 1951 Convention.” Self-study module 2. Refugee Status Determination: Identifying who is a refugee. Geneva: UNHCR.

 • People’s Empowerment Foundation. “Refugee protection in ASEAN: National failures, regional responsibilities.” Bangkok, November 2010.

 • UNHCR, Các tư liệu tại website của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR): http://www.unhcr.org/

 • UNHCR, The State of The World's Refugees 2006: Human Displacement in the New Millennium, http://www.unhcr.org/

 • Rosemary Byrne (Editor-in-Chief), The Refugee Law Reader: Cases, Documents and Materials, (5th Edition) 2008://www.refugeelawreader.org/files/syllaby/Syllabus_2008_for_WEB.pdf

 • Indira Goris. “Statelessness: what it is and why it matters.” Forced Migration Review 32. UNHCR, 2009.

 • Mark Manly and Santhosh Persaud. 2009. “UNHCR and responses to statelessness.” Forced Migration Review 32. UNHCR, 2009

 • Paul De Guchteneire And Antoine P ´Ecoud. 2009. “The UN Convention on Migrant Workers’ Rights.” Migration And Human Rights: The United Nations Convention on Migrant Workers’ Rights. Edited by Ryszard Cholewinski, Paul De Guchteneire, and Antoine Pécoud. Cambridge University Press, 2009. –

 • OHCHR. “UN Fact Sheet: The Rights of Migrant Workers.” Fact Sheet 24.rev 1. Geneva: United Nations. [in Vietnamese]

 • Douglas Sanders. 2012. “Minority and Indigenous Rights” and “The Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” Lecture Notes, IHRP.

 • OHCHR. 2010. “Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation.” New York: United Nations.

 • Nigel Rodley. “Conditions of Imprisonment or Detention.” The Treatment of Prisoners Under International Law. Oxford. Oxford UP, 2000.

 • OHCHR. 2005. “Human Rights And Prisons.” Manual on Human Rights Training for Prison Officials.United Nations.New York and Geneva, 2005.


Other recommended books /Các tài liệu khác đọc thêm

 • Kate Darling. “Protection of Stateless Persons in International Asylum and Refugee Law.” Int J Refugee Law (2009) 21 (4): 742-767.

 • Nicola Piper. “Rights of Foreign Workers and the Politics of Migration in South-East and East Asia.” International Migration Vol. 42 (5) 2004: 71-97.

 • Hội Luật gia Việt Nam, Bảo vệ người lao động di trú: Tập hợp văn kiện về quyền của người lao động di trú, NXB Hồng Đức, Hà Nội, 2007

 • Hội Luật gia Việt Nam, Pháp luật quốc gia và quốc tế về bảo vệ quyền của người lao động di trú, NXB Hồng Đức, Hà Nội, 2007.

 • Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW)http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm

 • Special Rapporteur on the human rights of migrants http://www2.ohchr.org/english/issues/migration/rapporteur/

 • Anaya, S. James. 2004. Indigenous peoples in international law. Oxford: OxfordUniversity Press, 2004

 • Thornberry, P. “Minorities and human rights law.” London : Minority Rights Group, 1991

 • Một số vấn đề về người thiểu số trong luật quốc tế, UNICEF và Uỷ ban Dân tộc Miền núi, 2001. Athanasia Spiliopoulou Akermark: Justification of Minority Protection in International Law, Kluwer Law International, Sweden, 1997

 • Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous peopleshttp://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/

 • Working group on indigenous populations http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-01.htm

 • Independent Expert on Minorities Issues http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm

 • Police Academy, Human Rights and Police Investigation – Proceeding Publication, 2010


 1. CAL 6003: International Human Rights Laws for Vulnerable Groups - Pháp luật quốc tế về quyền con người của các nhóm dễ bị tổn thương


READINGS:


 • Link e-document: http://hr.law.vnu.edu.vn/abipoly_473/442/subject/international-human-rights-law-vulnerable-groups

 • Institute for Human Rights and Peace Studies. “Protecting People Outside their State: Integrative approach to migration and human rights.” Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights. Geneva: Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. 2009

 • Hội Luật gia Việt Nam, Pháp luật quốc tế về bảo vệ quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, NXB ĐHQGHN,2007

 • Partners for Law in Development.“Foundational Framework of CEDAW.”CEDAW: Restoring Rights to Women. New Delhi: PLD, 2004. pp 13-36

 • Douglas Sanders. “Sexual orientation, gender identity, gender expression, intersexuality.” Routledge Encyclopedia of Human Rights. (2008)

 • UNICEF. 2012. Frequently Asked Question on the Convention of the Rights of the Child.

 • Alston, Philip and John Tobin. “Laying The Foundations for Children’s Rights: An Independent Study of some Key Legal and Institutional Aspects of the Impact of the Convention on the Rights of the Child.” Florence: UNICEF Innocenti Research Centre, 2005. 1-31

 • Quyền trẻ em: Tài liệu phục vụ giảng dạy, tuyên truyền về quyền trẻ em, UNICEF và Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người thuộc Học viện CTQG

 • Committee on the Rights of the Child (CRC) http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

 • Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography http://www2.ohchr.org/english/issues/children/rapporteur/index.htm

 • OHCHR. 2010. Monitoring the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Guidance for human rights monitors. Geneva: Professional training series No. 17. 7-32.

 • UN, The Convention in Brief: http://www.un.org/disabilities/convention/convention.htm

 • Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. 2005. “Chapter 2: Eligibility Criteria – Inclusion under the 1951 Convention.” Self-study module 2. Refugee Status Determination: Identifying who is a refugee. Geneva: UNHCR.

 • People’s Empowerment Foundation. “Refugee protection in ASEAN: National failures, regional responsibilities.” Bangkok, November 2010.

 • UNHCR, Các tư liệu tại website của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR): http://www.unhcr.org/

 • UNHCR, The State of The World's Refugees 2006: Human Displacement in the New Millennium, http://www.unhcr.org/

 • Rosemary Byrne (Editor-in-Chief), The Refugee Law Reader: Cases, Documents and Materials, (5th Edition) 2008 http://www.refugeelawreader.org/files/syllaby/Syllabus_2008_for_WEB.pdf

 • Indira Goris. “Statelessness: what it is and why it matters.” Forced Migration Review 32. UNHCR, 2009.

 • Mark Manly and Santhosh Persaud. 2009. “UNHCR and responses to statelessness.” Forced Migration Review 32. UNHCR, 2009.

 • Paul De Guchteneire And Antoine P ´Ecoud. 2009. “The UN Convention on Migrant Workers’ Rights.” Migration And Human Rights: The United Nations Convention on Migrant Workers’ Rights. Edited by Ryszard Cholewinski, Paul De Guchteneire, and Antoine Pécoud. Cambridge University Press, 2009.

 • OHCHR. “UN Fact Sheet: The Rights of Migrant Workers.” Fact Sheet 24.rev 1. Geneva: United Nations. [in Vietnamese]

 • Douglas Sanders. 2012. “Minority and Indigenous Rights” and “The Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” Lecture Notes, IHRP.

 • OHCHR. 2010. “Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation.” New York: United Nations.

 • Nigel Rodley. “Conditions of Imprisonment or Detention.” The Treatment of Prisoners Under International Law. Oxford. Oxford UP, 2000.

 • OHCHR. 2005. “Human Rights And Prisons.” Manual on Human Rights Training for Prison Officials.United Nations.New York and Geneva, 2005.

Other recommended books /Các tài liệu khác đọc thêm


 • Nicola Piper. “Rights of Foreign Workers and the Politics of Migration in South-East and East Asia.” International Migration Vol. 42 (5) 2004: 71-97.

 • Kate Darling. “Protection of Stateless Persons in International Asylum and Refugee Law.” Int J Refugee Law (2009) 21 (4): 742-767.

 • Hội Luật gia Việt Nam, Bảo vệ người lao động di trú: Tập hợp văn kiện về quyền của người lao động di trú, NXB Hồng Đức, Hà Nội, 2007

 • Hội Luật gia Việt Nam, Pháp luật quốc gia và quốc tế về bảo vệ quyền của người lao động di trú, NXB Hồng Đức, Hà Nội, 2007.

 • Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW)http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/index.htm

 • Special Rapporteur on the human rights of migrants http://www2.ohchr.org/english/issues/migration/rapporteur/

 • Douglas Sanders. 2012. “Minority and Indigenous Rights” and “The Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.” Lecture Notes, IHRP.

 • OHCHR. 2010. “Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation.” New York: United Nations.

 • Anaya, S. James. 2004. Indigenous peoples in international law. Oxford: OxfordUniversity Press, 2004

 • Thornberry, P. “Minorities and human rights law.” London : Minority Rights Group, 1991

 • Một số vấn đề về người thiểu số trong luật quốc tế, UNICEF và Uỷ ban Dân tộc Miền núi, 2001. Athanasia Spiliopoulou Akermark: Justification of Minority Protection in International Law, Kluwer Law International, Sweden, 1997

 • Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous peopleshttp://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/

 • Working group on indigenous populations http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/groups/groups-01.htm

 • Independent Expert on Minorities Issues http://www2.ohchr.org/english/issues/minorities/expert/index.htm

 • Police Academy, Human Rights and Police Investigation – Proceeding Publication, 2010
 1. : sites -> default -> files
  files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
  files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
  files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
  files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
  files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
  files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương