Danh mục nguyên liệu và thuốc thành phẩm cấm nhập khẩU ĐỂ LÀM thuốc dùng cho ngưỜItải về 208.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích208.16 Kb.
DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU VÀ THUỐC THÀNH PHẨM CẤM NHẬP KHẨU

ĐỂ LÀM THUỐC DÙNG CHO NGƯỜI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Y tế)


TT

Tên hoạt chất

Tên khoa học(+) - Lysergide(LSD, LSD-25)

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8b-carboxamide1-Phenyl-2-propanone

1-phenyl-2-propanone;2C-B

4-bromo-2,5dimethoxyphenyl-ethylamine3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone

(2-propanone,1-[3,4(methylenedioxy)phenyl]-);3-methylfentanyl

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide3-methylthiofentanyl

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide4-methylaminorex

(+)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline4-MTA

α-methyl-4-methylthiophenethlamineAcetic anhydride

acetic oxideAcetone

2-propanoneAcetorphine

3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavineAcetyl-alpha-methylfentanyl

N-[1 α -methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilideAcetylmethadol

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptaneAlphacetylmethadol

α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptaneAlphameprodine

α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineAlphamethadol

α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanolAlpha-methylfentanyl

N-[1-( α-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilideAlpha-methylthiofentanyl

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilideAlphaprodine

α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineAmfetamine (Amphetamine)

(+)-α-methylphenethylamineAmineptine

7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acidAmpletamine


Analgin (metamizol; Dipyrone)


Anileridine

4-Piperidinecarboxylic acid, 1--[2-(4-aminophenyl)ethyl]-4-phenyl-, ethyl esterAnthranilic acid

2-aminobenzoic acid;Aprotinin


Astemizole

1-[(4-fluorophenyl)methyl]-N-[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidyl]-benzoimidazol-2-amineBenzaldehyde

Benzoic Aldehyde; BenzenecarbonalBenzethidine

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterBenzylmorphine 3-benzylmorphineBenzyl Cyanide

2-PhenylacetonenitrileBetacetylmethadol

β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptaneBeta-hydroxy-3-methylfentanyl

N-[1-(β--hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilideBeta-hydroxyfentanyl

N-[1-( β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilideBetameprodine

β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineBetamethadol

β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanolBetaprodine

β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineBrolamfetamine (DOB)

(+)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamineCannabis and Cannabis resin

Cây cần sa và các sản phẩm chiết xuất từ cây cần saCathinone

(-)-(S)-2-aminopropiophenoneCerivastatine

acide (6E)-(3R,5S)-7-[4-(4-fluorophényl)-5-(méthoxyméthyl)-2,6-bis(1-méthyléthyl)-3-pyridyl]-3,5-dihydroxyhept-6-énoïqueChlormezanone


Clonitazene

2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazoleCoca leaf

lá cây CocaCodoxime

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloximeCYCLOBARBITAL

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acidDesomorphine

dihydrodeoxymorphineDesomorphine

dihydrodeoxymorphineDET

3-[2-(diethylamino)ethyl]indoleDexamfetamine (Dexamphetamine)

(+)-α-methyphenethylamineDexfenfluramine


Dextropropoxyphen

- (+)- 4- dimethylamino- 1,2- diphenyl- 3- methyl- 2 - butanol propionateDiampromide

N-[2-(methylphenethylamino)propyl]propionanilideDiethylamine

N-EthylethanamineDiethylthiambutene

3-diethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-buteneDihydroetorphine

7,8-dihydro-7 α-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavineDihydromorphine

 Dimenoxadol

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetateDimepheptanol

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanolDimethylthiambutene

3-dimethylamino-1,1-di(2'-thienyl)-1-buteneDioxaphetyl butyrate

Ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrateDMA

(+)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine
DMHP

3-(1,2dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1DMT

3-[2(dimethylamino)ethyl]lindoleDOET

(+)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-phenethylamineDronabinol

(6αR,10αR)-6α,7,8,10α-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1Ecgonine

its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaineErythromycine d¹ng muèi Estolate

 Ethyl ether

1,1'-oxybis[ethane]Ethylene Diacetate

1,1-Ethanediol DiacetateEthylmethylthiambutene

3-ethylmethylamino-1,1-di(2’-thienyl)-1-buteneEticyclidine (PCE)

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamineEtonitazene

1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazoleEtorphine

tetrahydro-7 α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavineEtoxeridine

1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterEtryptamine

3-(2-aminobutyl)indoleFenetylline

7-[2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl]-theophyllineFenfluramine


Formamide

Methanamide; CarbamaldehydeFurethidine

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterGatifloxacin


GHB

γ-hydroxybutyric acidGlafenine


Heroin

DiacetylmorphineHydrocodone

DihydrocodeinoneHydromorphinol

14-hydroxydihydromorphineHydroxypethidine

4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterIsomethadone

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanoneIsosafrole

(1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)-)Ketobemidone

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidineLevamfetamine (Levamphetamine)

(-)-(R)-α-methylphenethylaminLevamisole

(6S)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo [2,1-b] thiazoleLevomethamphetamine

(-)-N,α-dimethylphenethylamineLevomethorphan*

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinanLevomoramide

(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholineLevophenacylmorphan

(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinanLysergic acid

((8ß)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic;MDE, N-ethyl MDA

(+)-N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamineMDMA

(+)-N,α-dimethyl-3,4-(methylene-dioxy) phenethylamineMecloqualone

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinoneMescaline

3,4,5-trimethoxyphenethylamineMescathinone

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-oneMetamfetamine (Metamphetamine)

(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamineMetamfetamine racemate

(+)-N,α-dimethylphenethylamineMetazocine

2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphanMethadone intermediate

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutaneMethaqualone

2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinoneMethyl ethyl ketone

2-butanoneMethylamine

Monomethylamine; AminomethaneMethyldesorphine

6-methyl-.6-deoxymorphineMethyldihydromorphine

6-methyldihydromorphineMetopon

5-methyldihydromorphinoneMMDA

5-methoxy-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamineMoramide intermediate

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acidMorpheridine

1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterMPPP

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)N-Acetylanthranilic acid

benzoic acid, 2-(acetylamino)-N-hydroxy MDA

(+)-N-[α-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethyl]hydroxylamineNimesulide (trừ thuốc thành phẩm dạng dùng ngoài da, nguyên liệu để sản xuất thuốc dùng ngoài da)


Nitroethane

 N-Methylpseudoephedrine

 Noracymethadol

(±.)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptaneNorlevorphanol

(-)-3-hydroxymorphinanNormethadone

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanoneNormorphine

DemethylmorphineNorpipanone

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanonePara-fluorofentanyl

4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilideParahexyl

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-o1PEMOLINE

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-onePEPAP

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)Pethidine intermediate A

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidinePethidine intermediate B

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterPethidine intermediate C

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acidPhenacetine

N-(4-Ethoxyphenyl) acetamide; p-acetophenetididePhenadoxone

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanonePhenampromide

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilidePhencyclidine (PCP)

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidinePhenmetrazine

3-methyl-2-phenylmorpholinePhenolphtalein

3,3-bis (4-hydroxyphenyl)-1-(3H)-isobenzofuranonePhenomorphan

3-hydroxy-N-phenethylmorphinanPhenoperidine

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterPhenylacetic acid

benzeneacetic acidPhenylpropanolamin

(Norephedrin)Benzenemethanol,  - (1- aminoethyl)- (+)-Piminodine

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl esterPiperidine

PiperidinePiperonal

1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde;Piperonyl Methyl Cetone

 PIPRADROL

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanolPiritramide

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amidePMA

p-methoxy-α-methylphenethylaminePratolol


Proheptazine

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptaneProperidine

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl esterPsilocine, psilotsin

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole-4-o1Psilocybine

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole-4-yl dihydrogen phosphatePyramidon (Aminophenazone)

4-diméthylamino-2,3-diméthyl-1-phényl-3-pyrazolin-5-oneRacemethorphan

(±)-3-methoxy-N-methylmorphinanRacemoramide

(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholineRacemorphan

(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinanRemifentanil

1-(2-methoxy carbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)piperidine-4-carboxylic acid methyl esterRolicyclidine (PHP, PCPY)

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidineSafrole

(1,3-benzodioxole,5-(2-propenyl)-); HS code: 2932.94 CAS number: 94-59-7Santonin

[3s-(3 α, 3aα, 5aβ, 9bβ]-3a,5,5a,9b - Tetrahydro - 3 5a, 9 - trimethylnaphtho [1,2-b] furan-2, 8 (3H,4H)- dioneSecobarbital

5-ally-5-(1-methylbutyl)barbituric acidSibutramine

(±)-dimethyl-1-[1-(4- chlorophenyl) cyclobutyl]-N,N,3-trimethylbutan- 1-amineSTP, DOM

2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamineSulphuric acid 1

sulfuric acidTenamfetamine (MDA)

α-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamineTenocyclidine (TCP)

1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidineTerfenadine


Tetrahydrocannabinol

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d] pyran-1-o1;

(9R,10αR)-8,9,10,10α-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1;

(6αR,9R,10αR)-6α,9,10,10α-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1;

(6αR,10αR)-6α,7,10,10α-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1;

6α,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1;

(6αR,10αR)-6α,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1

 
Thebaine

6,7,8,14-Tetradehydro-4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-17-methylmorphinan; paramorphineThiofentanyl

N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilideTilidine

(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylateTMA

(+)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamineToluene

benzene, methyl-Trimeperidine

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineZiperol

α-(α-methoxybenzy)-4-(β-methoxyphenethyl)-1-piperazineethanolZomepirac

5-(4-Chlorobenzoyl)-1, 4-dimethyl-H-pyrrole-2-acetic acid

* Danh mục sẽ bao gồm cả các hoạt chất thuộc Danh mục các chất ma túy và tiền chất do Chính phủ ban hành nhưng không thuộc danh mục thuốc gây nghiện, danh mục thuốc hướng tâm thần và danh mục tiền chất dùng làm thuốc do Bộ Y tế quy định.: LegalDoc -> Lists -> Document -> Attachments -> 142
Attachments -> TỈnh hà giang số: 02/2016/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh hà giang
Attachments -> TỈnh hà giang số: 04/2016/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh hà giang số: 22/2015/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> BỘ y tế BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam bộ TÀi chính độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> TÊn tổ chức giáM ĐỊnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TÊn tổ chức giáM ĐỊnh cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà giang số: 1402/2011/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương