Danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừA, Ứng phó SỰ CỐ HÓa chấTtải về 2.44 Mb.
trang12/17
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích2.44 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
506-77-4

ClCN

4540

748

Iốt xyanua

Iodocyanide

506-78-5

ICN
749

Guanidine nitrat

Guanidine nitrate

506-93-4

CH6N4O3
750

Brom Acetyl

Acetyl bromide

506-96-7

C2H3BrO
751

Iot Acetyl

Acetyl iodide

507-02-8

C2H3IO
752

Axit thioacetic

Thioacetic acid

507-09-5

C2H4OS
753

Tetranitrometan

Tetranitromethane (Methane, tetranitro-)

509-14-8

CN4O8

4540

754

Trietylenemelamin

Triethylenemelamine

51-18-3

C9H12N6

10

755

2,4-Dinitrophenol và các muối

2,4-dinitrophenol, salts

51-28-5

C6H4N2O5

50000

756

2-Iot butan

Butane, 2-iodo-

513-48-4

C4H9I
757

Isopenten

Isopentene

513-35-9

C5H10
758

Iot metylpropan

Iodomethylpropane

513-38-2

C4H9I
759

Methallyl alcohol

Methallyl alcohol

513-42-8

C4H8O
760

Acetyl metyl carbinol

Acetylmethyl carbinol (3-Hydroxybutanone)

513-86-0

C4H8O2
761

Ethyl carbany

Ethyl carbamate

51-79-6

C3H7NO2
762

2-Brom-2-nitro-1,3-propanediol

2-Brom-2-nitro-1,3-propanediol (b-Bromo-b-nitrotrimethyleneglycol)

52-51-7

C3H6BrNO4
763

Dimetylcyclohexylamin

Dimethylcyclohexylamine

526-75-0

C8H10O
764

Dinitrobenzen

1,2-Dinitrobenzene
1,3-Dinitrobenzene

528-29-0,
99-65-0

C6H4N2O4
765

Octyl triclo silan

Octyltrichlorosilane

5283-66-9

C8H17Cl3Si
766

Nonyl triclo silan

Nonyltrichlorosilane

5283-67-0

C9H19Cl3Si
767

Clo acetophenon

Phenacyl chloride

532-27-4

C8H7ClO
768

Axit sulphamic

Sulfamic acid

5329-14-6

H3NO3S
769

1,3-Diclo aceton

1,3-Dichloroacetone

534-07-6

C3H4Cl2O
770

1,1-Dimetoxyetan

1,1-Dimethoxyethane

534-15-6

C4H10O2
771

2-Metylfuran

2-Methylfuran

534-22-5

C5H6O
772

Dinitro-o-cresol

Dinitro-o-cresol

534-52-1

C7H6N2O5
773

Etyl 2-clo propionat

Ethyl 2-chloropropionate

535-13-7

C5H9ClO2
774

Crimidin

Crimidine

535-89-7

C7H10ClN3

100

775

Dibenz(a,h)anthracen

Dibenz(a,h)anthracene

53-70-3

C22H14
776

Indomethacin

Indomethacine

53-86-1

C19H16CNIO4
777

Isobutyl propionat

Isobutyl propionate

540-42-1

C7H14O2
778

1-Clo propan (propyl clorua)

n-Propyl chloride

540-54-5

C3H7Cl
779

1,2-Diclo etylen

1,2-Dicloetylen

540-59-0

C2H2Cl2
780

1,2-Dimetylhydrazin

1,2-Dimetylhydrazine

540-73-8

C2H8N2
781

Axit 2-nitrophenyl Arsonic

2-Nitrophenylarsonic acid

5410-29-7

C6H6AsNO5
782

Nicotin

Nicotine (3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine)

54-11-5

C10H14N2
783

Ethyl Clo format

Ethyl chloroformate

541-41-3

C3H5ClO2
784

Etyl amyl ceton

Ethyl amyl ketone

541-85-5

C8H16O
785

Triisopropyl borat

Triisopropyl borate

5419-55-6

C9H21BO3
786

Isobutyl format

Isobutyl formate

542-55-2

C5H10O2
787

Barium xyanua

Barium cyanide

542-62-1

Ba(CN)2
788

Diclo propen

1,3-Dichloropropene

542-75-6

C3H4Cl2
789

Cadimi xyanua

Cadmium Cyanide

542-83-6

(Cd(CN)2
790

Coban xyanua

Cobalt Cyanide

542-84-7

Co(CN)2
791

Bis(clo metyl) ete

Bis(chloromethyl) ether

542-88-1

C2H4Cl2O

1

792

Amyl clo

n-Amyl chloride

543-59-9

C5H11Cl
793

Butyl nitrit

Butyl nitrite

544-16-1

C4H9NO2
794

Cycloheptatrien

Cycloheptatriene

544-25-2

C7H8
795

Muối đồng-kẽm xyanua

Copper Cyanide, Zinc cyanide

544-92-3,
557-21-1

(Cu(CN),
(Zn(CN)2
796

Dimetyl kẽm

Dimethylzinc

544-97-8

C2H6Zn
797

Tris-(1-aziridinyl) phosphin oxit

Tris-(1-aziridinyl) phosphine oxide

545-55-1

C6H12N3OP
798

Hydroxylamin hydroclorua

Hydroxylamine hydrochloride

5470-11-1

H3NOHCl
799

Fenthion

Fenthion

55-38-9

C10H15O3PS2
800

2,4-Diclo anilin

2,4-Dichloroaniline

554-00-7

C6H5Cl2N
801

Metyl propionat

Methyl propionate

554-12-1

C4H8O2
802

Magiê diphenyl

Magnesium diphenyl

555-54-4

C12H10Mg
803

Metyl isovalerat

Methyl isovalerate

556-24-1

C6H12O2
804

Nitroglyxerin

Nitroglycerine

55-63-0

C3H5N3O9

10000

805

2,3-Epoxy-1-propanol

2,3-Epoxy-1-propanol (Glycidol)

556-52-5

C3H6O2
806

Allyl iot

Allyl iodide

556-56-9

C3H5I

.

807

Metyl isothiocyanat

Methyl isothiocyanate

556-61-6

C2H3NS
808

Metyl thioxyanat

Methyl thiocyanate (Thiocyanic acid, methyl ester)

556-64-9

C2H3NS

9080

809

Thủy ngân phenyl nitat

Phenylmercuric nitate

55-68-5

C6H5HgNO3
810

Metyl propyl ete

Methyl propyl ether (Methoxypropane)

557-17-5

C4H10O
811

Nickel (II) xyanua

Nickel (II) xyanide

557-19-7

C2N2Ni
812

Dietyl kẽm

Diethylzinc

557-20-0

C4H10Zn
813

Kẽm xyanua

Zinc Cyanide

557-21-1

C2N2Zn
814

Allyl etyl ete

Allyl ethyl ether

557-31-3

C5H10O
815

Diallyl ete

Diallylether

557-40-4

C6H10O
816

2-Clo propylen (1-Propene, 2-chloro-)

2-Chloropropylene (1-Propene, 2-chloro-)

557-98-2

C3H5CI

4540

817

Cacbon tetrabrom

Carbon tetrabromide (Tetrabromomethane)

558-13-4

CBr4
818

3,3-iminodipropylamin

3,3’-Iminodipropylamine

56-18-8

C6H17N3
819

Carbon tetraclo

Carbon tetrachloride

56-23-5

CCl4
820

Ethion

Ethione

563-12-2

C9H22O4P2S4

100

821

3-Metyl buten 1

3-Methyl-1-butene

563-45-1

C5H10

4540

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương