Dự án Tăng cường Khả năng Chống chịu Khí hậu cho Cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắctải về 3.82 Mb.
trang4/28
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích3.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Mục đích của tài liệu hướng dẫn


 • Tài liệu hướng dẫn cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương tầm quan trọng của việc lồng ghép nội dung thích ứng BĐKH vào thiết kế, thi công và duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi ở miền núi phía Bắc và coi đó là một điều kiện cần khi xem xét phê duyệt thiết kế, thi công và duy tu bảo dưỡng các công trình này;

 • Hướng dẫn các nhà quy hoạch, thiết kế, thi công và duy tu bảo dưỡng và các cán bộ liên quan thực hiện nhiệm vụ lồng ghép thích ứng BĐKH vào thiết kế, thi công và duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi ở miền núi phía Bắc.

 • Nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng nông thôn trước những tác động của BĐKH, hướng tới sự phát triển bền vững.
  1. Cơ sở pháp lý biên soạn tài liệu


 1. Chỉ thị 809/CT-BNN-KHCN ngày 28 tháng 3 năm 2011 về việc lồng ghép biến đổi khí hậu vào xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2011 – 2015.

 2. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng của Việt Nam. 2012.

 3. Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2009.

 4. Công văn số 4270/BNN-ĐĐ ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch quốc gia thực hiện đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

 5. Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

 6. Quyết định số 2730/QĐ-BNN-KHCN ngày 05 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Khung chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và PTNTgiai đoạn 2008-2020

 7. Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến 2010 và định hướng đến 2020.

 8. Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 05-08-2008 về nông dân, nông thôn của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa X

 9. Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu.

 10. Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai đến năm 2020 (Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ).

 11. Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam (Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam).

 12. Hướng dẫn lồng ghép các vấn đề BĐKH vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp quốc gia/ngành và địa phương do IMHEN xây dựng và được bộ TNMT ban hành năm 2012.

 13. Khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu trong lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành năm 2013.

 14. QCVN 04-05: 2012/BNNPTNT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế (Kèm theo Thông tư số 27 /2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 6 năm 2012).

 15. Tiêu chuẩn C6-77, Quy phạm tính toán đặc trưng thủy văn thiết kế, Bộ Thủy lợi, Hà Nội, ngày 20/9/1977.
  1. Phạm vi của tài liệu hướng dẫn


Tài liệu hướng dẫn này chỉ đề cập tới các hình thái thời tiết cực đoan do BĐKH gây ra, cụ thể là bão, tố lốc, lũ quét, lũ ống v.v, hay nói khác đi chỉ đề cập tới thiên tai liên quan đến khí tượng, thủy văn (tập trung chủ yếu vào các yếu tố cực đoan).

Tài liệu hướng dẫn này cũng chỉ giới hạn đối với các tỉnh miền núi phía Bắc và đối với các công trình thủy lợi như: hồ chứa, đập dâng, công trình điều tiết, công trình dẫn dòng, công trình kênh, trạm bơm và kè bảo vệ bờ sông, suối.

Hướng dẫn lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu được giới thiệu đối với thiết kế, thi công và duy tu bảo dưỡng các công trình nói trên.

  1. Đối tượng sử dụng tài liệu hướng dẫn


Đối tượng sử dụng trực tiếp tài liệu hướng dẫn là các cán bộ quy hoạch, thiết kế, thi công và duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi ở cả các cơ quan trung ương và địa phương thuộc miền núi phía Bắc; và các cơ quan, đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm phê duyệt thiết kế, thi công và duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi và kè bảo vệ sông ở miền núi phía Bắc. Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng có thể tham khảo Tài liệu hướng dẫn này trong quá trình xây dựng dự án thủy lợi, chống xói lở bờ sông, biên soạn giáo trình giảng dạy cho các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn cũng như trong nghiên cứu khoa học.
  1. Cách sử dụng tài liệu

Các đối tượng sử dụng có thể sử dụng Tài liệu hướng dẫn theo cách thức sau: • Nghiên cứu phần giới thiệu tổng quan về lồng ghép thích ứng BĐKH để có hiểu biết chung về công việc lồng ghép;

 • Phải nghiên cứu và biết được cách đánh giá tác động của một số hình thế thời tiết cực đoan do BĐKH gây ra ảnh hưởng đến công trình thủy lợi và kè bảo vệ sông.

 • Phải nghiên cứu và biết được cách đánh giá khả năng chống chịu của công trình thủy lợi, kè bảo vệ sông đối với hình thế thời tiết cực đoan do BĐKH gây ra.

 • Tiến hành lồng ghép các vấn đề thích ứng BĐKH vào quy hoạch, thiết kế, thi công và duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi dựa trên các bước chính đề ra trong hoạt động tùy theo tình hình thực tế; 1. LỒNG GHÉP THÍCH ỨNG BĐKH VÀO THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ DUY TU BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ KÈ BẢO VỆ BỜ SÔNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC


Lồng ghép yếu tố biến đổi khí hậu (BĐKH) từ lâu đã là vấn đề quan trọng, cấp thiết được đề cập tới trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là với việc lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững. Song song với đó là các bước lồng ghép tới các hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động cụ thể dưới các cấp của các Ban ngành địa phương để thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với vấn đề thiết kế, thi công và duy tuy bảo dưỡng công trình thủy lợi và kè bảo vệ bờ sông, việc lồng ghép yếu tố BĐKH mới được tiến hành và cũng mới chỉ dừng lại ở mức đánh giá rủi ro thiên tai, chưa có nhiều hướng đi cụ thể trong từng khâu của quá trình thiết kế, thi công và duy tu bảo dưỡng công trình.

  1. : data
   data -> HƯỚng dẫn càI ĐẶt và SỬ DỤng phần mềm tạo bài giảng e-learning
   data -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
   data -> Qcvn 81: 2014/bgtvt
   data -> Trung taâm tin hoïC Ñhsp ñEÀ thi hoïc phaàn access
   data -> PHỤ LỤC 2 TỔng hợp danh mục tài liệu tham khảO
   data -> Công ty cổ phần Xây dựng Điện vneco3
   data -> Nghiên cứu một số đặc điểm
   data -> NHỮng đÓng góp mới của luậN Án tiến sĩ CẤP ĐẠi học huế Họ và tên ncs : Nguyễn Văn Tuấn
   data -> Mẫu 01/hc-sn-dn (Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2007/tt-btc ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính) TỜ khai hiện trạng sử DỤng nhà, ĐẤt thuộc sở HỮu nhà NƯỚc và ĐỀ xuất phưƠng án xử LÝ


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương