DỰ Án quy hoạch cơ SỞ DỮ liệu và HẠ TẦng công nghệ thông tin tỉnh khánh hòAtải về 272.71 Kb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích272.71 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Chương 4 GIẢI PHÁP SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU


Hệ thống được thiết kế bảo đảm khắc phục các sự cố về dữ liệu của ứng dụng cũng như hệ điều hành. Khi dữ liệu của ứng dụng bị hỏng hoặc hệ điều hành bị sụp đổ, hệ thống bảo đảm các dữ liệu sao lưu cho việc phục hồi trạng thái làm việc ổn định. Dưới đây là 3 phương pháp sao lưu của hệ thống được thực hiện theo các chu kỳ: Ngày, tuần và tháng. Các thao tác sao lưu và phục hồi đều có thể dễ dàng thực hiện tại chỗ (local) hoặc từ xa (remote) nếu sử dụng các công cụ hỗ trợ như Terminal Service.

4.1CÁC GIẢI PHÁP SAO LƯU


Hệ thống CSDL dùng chung đảm bảo an toàn dữ liệu theo 3 phương thức cơ bản: Sao lưu đầy đủ, sao lưu gia tăng và sao lưu khác biệt.

4.1.1Sao lưu đầy đủ


Dùng để sao lưu tất cả các thông tin được chọn, không quan tâm đến việc thông tin đó được lưu trữ vào thời điểm nào và các lần sao lưu trước đó. Phương pháp này cho phép sao lưu đầy đủ nhất, nhưng tốn kém về thời gian và phương tiện sao lưu. Sao lưu đầy đủ chỉ thực hiện được khi ngừng toàn bộ hoạt động của hệ thống

4.1.2Sao lưu gia tăng


Dùng để sao lưu tất cả các thông tin được chọn mà có sự thay đổi hoặc cập nhật so với lần sao lưu gần nhất trước đó. Phương thức này cho phép tiết kiệm tối đa thời gian, đồng thời cho phép thực hiện sao lưu trực tuyến trong khi hệ thống vẫn đang hoạt động, tuy nhiên khá phức tạp và sẽ tốn nhiều dung lượng lưu trữ trong trường hợp dùng cơ chế Logs của hệ thống.

4.1.3Sao lưu khác biệt


Dùng để sao lưu tất cả các thông tin được chọn mà có sự thay đổi hoặc cập nhật so với lần sao lưu khác biệt hoặc đầy đủ gần nhất trước đó.

4.2CHIẾN LƯỢC SAO LƯU


Chiến lược sao lưu là lựa chọn phương thức sao lưu, tần suất sao lưu dữ liệu của hệ thống. Việc hoạch định chiến lược sao lưu tối ưu phải phụ thuộc vào qui mô, tầm cỡ của hệ thống, độ quan trọng của dữ liệu và tính chất nghiệp vụ của hệ thống. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chiến lược sao lưu:

 • Quy mô, tầm cỡ của hệ thống: Hệ thống càng lớn, việc phục hồi dữ liệu càng khó khăn và hầu như không thể thực hiện được nếu không có sao lưu. Chi phí và thời gian dành cho việc sao lưu cũng sẽ tỷ lệ với độ lớn dữ liệu.

 • Độ quan trọng của dữ liệu: Dữ liệu càng quan trọng thì việc sao lưu càng phải được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ các quy định và quy trình sao lưu dữ liệu.

 • Tính trực tuyến của hệ thống: Thời gian làm việc của hệ thống, số giờ trong 1 ngày, số ngày trong 1 tuần. Tính trực tuyến của hệ thống ảnh hưởng trực tiếp đến việc quyết định thời gian và tần suất sao lưu dữ liệu.

 • Tính trực tuyến của dữ liệu: Tính trực tuyến của dữ liệu ảnh hưởng đến việc quyết định tần suất và phương thức sao lưu dữ liệu. Đối với những dữ liệu có tính trực tuyến cao, luôn luôn thay đổi, tần suất sao lưu dữ liệu cũng phải cao và việc sao lưu dữ liệu cũng phải hoạt động trực tuyến (có khả năng sao lưu dữ liệu mà không làm ngừng hoạt động của hệ thống).

 • Khả năng phục hồi dữ liệu: Là khả năng phục hồi lại dữ liệu khi không có sao lưu. Khả năng này phụ thuộc vào tính sẵn có của dữ liệu đầu vào, và phương thức cũng như thời gian nhận/nhập dữ liệu vào hệ thống.

4.3SAO LƯU DỮ LIỆU

4.3.1Theo ngày


Chúng ta sử dụng backup on-line, cho phép thực hiện việc backup dữ liệu của hệ thống trong khi hệ thống vẫn đang hoạt động (người sử dụng vẫn có thể truy nhập bình thường trong quá trình backup).

Dữ liệu sẽ được lưu trữ ở file backup. Thông tin được lưu trữ bao gồm tất cả các object (bảng dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, triggers, packages,...) của CSDL. Phương án này backup phần dữ liệu thay đổi trong ngày của CSDL.

Phương pháp backup này sử dụng công cụ Backup/Restore sẵn có của các hệ quản trị CSDL.

4.3.1.1Chu kỳ


Đối với dữ liệu hệ thống CSDL dùng chung thì: Mỗi ngày định kỳ một lần vào cuối ngày.

4.3.1.2Lưu trữ file backup


Chúng ta sử dụng 7 files khác nhau được gán tên có đánh số từ 1 đến 7, như vậy chúng ta sẽ có số liệu của 7 ngày làm việc gần nhất của hệ thống.

4.3.1.3Theo tuần


Chúng ta cũng lựa chọn giải pháp backup on-line. Backup toàn bộ hệ thống CSDL dùng chung. Dùng phương án này chúng ta có được số liệu của toàn bộ cơ sở dữ liệu hàng tuần.

Phương pháp backup này sử dụng công cụ Backup/Restore sẵn có của các hệ quản trị CSDL.


4.3.1.4Chu kỳ


Mỗi tuần một lần vào cuối giờ làm việc của ngày thứ sáu, chúng ta thực hiện phương án backup này.

4.3.1.5Lưu trữ file backup


Chúng ta cũng sử dụng 4 files khác nhau được gán tên có đánh số từ 1 đến 4 để backup các datafiles.

4.3.1.6Theo tháng


Đây là phương án backup toàn bộ hệ điều hành, chương trình ứng dụng và các CSDL dùng chung. Đây là giải pháp backup off-line, đòi hỏi hệ thống không còn các giao dịch kết nối, các CSDL dùng chung phải được shutdown.

Phương pháp backup này sử dụng công cụ System Tools/Backup của Windows Server.


4.3.1.7Chu kỳ


Mỗi tháng một lần vào cuối giờ làm việc của ngày thứ sáu tuần cuối cùng của tháng, chúng ta thực hiện phương án backup này.

4.3.1.8Lưu trữ file backup


Chúng ta cũng sử dụng 12 files khác nhau được gán tên có đánh số từ 01 đến 12 để backup toàn bộ thông số của hệ điều hành.

4.4PHỤC HỒI DỮ LIỆU KHI GẶP SỰ CỐ

4.4.1Trường hợp sự cố dữ liệu ứng dụng


Đối với sự cố khi toàn bộ các file và cơ sở dữ liệu hệ thống của hệ quản trị CSDL vẫn an toàn, chỉ có số liệu của CSDL dùng chung vì lý do gì đó bị hỏng, chúng sử dụng dữ liệu được backup ở các file lưu trữ số liệu hàng tuần và hàng ngày để thực hiện khôi phục. Các bước khôi phục cụ thể như sau:

 • Khôi phục lại cơ sở dữ liệu sử dụng các file backup dữ liệu tuần (dùng công cụ Backup/Restore của hệ quản trị CSDL).

 • Sử dụng file backup dữ liệu ngày mới nhất để khôi phục phần dữ liệu mới nhất đến trước khi xảy ra sự cố.

4.4.2Trường hợp sự cố CSDL


Trong trường hợp này có thể sẽ phải cài lại hệ quản trị CSDL. Trước khi cài lại hệ quản trị CSDL, cần lưu lại các file database của CSDL dùng chung để cố gắng sử dụng lại do các file này đang chứa dữ liệu mới nhất. Trong trường hợp không thể dùng được các file database chúng ta sẽ sử dụng các files lưu trữ số liệu hàng tuần và hàng ngày để khôi phục tuỳ thuộc dữ liệu nào được backup gần đây nhất. Các bước khôi phục dữ liệu như sau:

 • Lưu lại các file cơ sở dữ liệu của ứng dụng và tiến hành cài đặt lại hệ quản trị CSDL (nếu cần thiết)

 • Dùng lệnh attach database của hệ quản trị CSDL để dùng lại các file cơ sở dữ liệu đã lưu lại ở bước trên.

 • Sử dụng các file backup số liệu tuần và ngày để khôi phục lại cơ sở dữ liệu trong trường hợp không dùng lại được các file cơ sở dữ liệu.

4.4.3Trường hợp sự cố hệ điều hành


Trong trường hợp máy chủ bị sự cố do một lý do bất khả kháng (hỏng hóc thiết bị, động đất, hoả hoạn, v.v...) không có thể tiếp tục hoạt động ngay được, cần có một quy trình phục hồi hoạt động của điểm này trong thời gian ngắn nhất. Quy trình phục hồi hoạt động như sau:

4.4.3.1Dùng hệ thống máy chủ cluster


Một Cluster là một tập hợp tổng thể các máy tính được kết nối về mặt vật lý với nhau, mỗi máy có bộ xử lý, bộ nhớ động, hệ thống I/O và địa chỉ mạng riêng. những máy tính này có thể chia sẻ một tập hợp các tài nguyên như đĩa, ứng dụng, dữ liệu, địa chỉ mạng logic, password bảo vệ và tất cả được quản lý bởi một tầng quản lý riêng. Tầng quản lý này được gọi là Cluster Manager, chuyên monitor and reacts các sự kiện hệ thống tập chung hoặc là về mặt phần cứng, hệ điều hành hoặc ứng dụng được phát ra và thực hiện các hoạt động để giữ các ứng dụng và dữ liệu sẵn sàng cho việc liên kết với người dùng. Đó là các server mạnh, có khả năng đáp ứng nhiều loại ứng dụng khác nhau liên kết với nhau thông qua đường Ethernet, cùng sử dụng chung một hệ thống lưu trữ thông tin (shared storage) và hoạt động nhờ vào một software cho phép cluster (Cluster-enable software).

Một hệ thống máy nối cluster với nhau cho phép: • Tăng tính sẵn sàng và độ tin cậy của hệ thống.

 • Tăng hiệu năng của hệ thống.

4.4.3.2Dùng máy chủ dự phòng


Nguyên tắc chung: Dùng hệ thống máy chủ dự phòng tiếp tục thực hiện các giao dịch. Sau khi máy chủ được phục hồi xong, các giao dịch này sẽ được tự động cập nhật vào CSDL chính bằng cơ chế đồng bộ hóa. Quá trình phục hồi máy chủ sẽ được thực hiện qua các bước

 • Bước 1: Khắc phục sự cố

 • Khắc phục sự cố phần cứng (nếu có)

 • Dựng lại máy chủ hệ thống CSDL dùng chung

 • Bước 2: Khôi phục lại toàn bộ hệ thống đến thời điểm bị hỏng hóc theo quy trình được nêu ở phần trên

 • Bước 3: Kiểm tra hệ thống đã hoạt động trở lại

 • Bước 4: Thực hiện đồng bộ hóa hai cơ sở dữ liệu qua cơ chế của hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Như vậy, đối với trường hợp sự cố trên 1 máy chủ Cluster, hệ thống sẽ được vận hành trên máy chủ Custer còn lại, thực hiện khắc phục sự cố trên máy chủ bị hỏng.

Trường hợp toàn bộ máy chủ Cluster gặp sự cố, chuyển hướng sử dụng của toàn bộ hệ thống lên máy chủ dự phòng, khắc phục sự cố trên máy chủ chính.

Trường hợp toàn bộ máy chủ Cluster và máy chủ dự phòng gặp sự cố, sử dụng các file backup dữ liệu của tháng gần nhất với tháng xảy ra sự cố để phục hồi lại toàn bộ hệ thống. Sau đó sử dụng các files lưu trữ số liệu hàng tuần và hàng ngày để phục hồi lại cơ sở dữ liệu.

1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương