County of Sacramento Department of Health & Human Services Danh sách các Nhà cung cấp Dịch vụ Phòng ngừa và Can thiệp Sớm (pei) và Dịch vụ Chăm sóc Thay thế Sức khỏe Tâm thầntải về 82.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích82.5 Kb.


County of Sacramento

Department of Health & Human Services

Danh sách các Nhà cung cấp Dịch vụ Phòng ngừa và Can thiệp Sớm (PEI) và Dịch vụ Chăm sóc Thay thế Sức khỏe Tâm thần

7/1/2014
Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ. Để biết thêm thông tin về Sacramento County's Mental Health Plan Medi-Cal Provider List, vui lòng liên hệ Member Services theo số (916) 875-6069 hay gọi miễn phí theo số 1-888-881-4881. *Chữ in đậm để chỉ nhà cung cấp với dịch vụ mang tính văn hóa/dân tộc chuyên biệt*

Các Chương trình Phòng ngừa và Can thiệp Sớm


Tên

Địa chỉ

Số điện thoại

Đặc điểm nhà cung cấp

Đối tượng phục vụ

Khả năng Ngôn ngữ/Văn hóa

Dịch vụ

Tiêu biểu

Các tổ chức cung cấp

Dự án Phòng ngừa Tự tử

WellSpace Health

1820 J Street

Sacramento, CA 95811(916) 368-3111

or

(800) 273-8255Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Mọi lứa tuổi

Sử dụng phiên dịch viên đối với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh

Đường dây Phòng ngừa tự tử và khủng hoảng

(916) 368-3118

Dịch vụ tư vấn can thiệp sau

Friends for Survival

2628 El Camino Avenue, Ste. D-1

Sacramento, CA 95821(916) 392-0664

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Mọi lứa tuổi

Sử dụng phiên dịch viên đối với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh

Nhóm hỗ trợ cho người mất người thân do tự tử & dịch vụ vấn an tang gia

Mental Health America of Northern California

1908 O Street

Sacramento, CA 95811(916) 366-4668

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Người lớn

Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Hmong, tiếng Sinhala

Giáo dục phòng ngừa tự tử, hướng tới cộng đồng & tham gia

(916) 855-5444

Tuổi 55+

Giáo dục phòng ngừa tự tử, hướng tới cộng đồng & tham gia

Children’s Receiving Home

3555 Auburn Blvd.

Sacramento, CA 95821

(916) 482-2370

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Thanh thiếu niên tuổi từ 12-25; LGBTQ; thanh thiếu niên vô gia cư và ở nhà tạm trú

Sử dụng phiên dịch viên đối với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh

Giáo dục phòng ngừa tự tử, hướng tới cộng đồng & tham gia

Dịch vụ dành riêng cho thanh niên LGBT

La Familia Counseling Center

5523 34th Street

Sacramento, CA 95820

(916) 452-3601

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha/Latinh,

Mọi lứa tuổi

Tiếng Tây Ban Nha

Giáo dục phòng ngừa tự tử, hướng tới cộng đồng & tham gia

Dịch vụ dành riêng cho nhóm văn hóa Latinh

Slavic Assistance Center

2117 Cottage Way

Sacramento, CA 95825

(916) 925-1071

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Cộng đồng nói tiếng Nga/Slavơ,

Mọi lứa tuổi

Tiếng Nga

Giáo dục phòng ngừa tự tử, hướng tới cộng đồng & tham gia

Dịch vụ dành riêng cho cộng đồng nói tiếng Nga/Slavơ

G.O.A.L.S. For Women

1331 Garden Hwy

Sacramento, CA 95833

(916) 285-1839

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Cộng đồng người Mỹ gốc Phi,
Mọi lứa tuổi


Sử dụng phiên dịch viên đối với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh

Giáo dục phòng ngừa tự tử, hướng tới cộng đồng & tham gia

Dịch vụ dành riêng cho nhóm người Mỹ gốc Phi

California Rural Indian Health Board

4400 Auburn Blvd,2nd Floor

Sacramento, CA 95841

(916) 929-9761

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Cộng đồng người Mỹ Bản xứ,

Mọi lứa tuổi

Tiếng Tây Ban Nha, Hoppa, Yurok, Karuk, Pomo Paiute

Giáo dục phòng ngừa tự tử, hướng tới cộng đồng & tham gia

Dịch vụ dành riêng cho người Mỹ bản xứ /người Anh Điêng

Asian Pacific Community Counseling

7273 14th Ave, Suite 120-B

Sacramento, CA 95820

(916) 383-6784

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Cộng đồng người Hmong, người Việt và người nói tiếng Quảng Đông

Tiếng Hmong, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông


Dịch vụ dành riêng

API (Dịch vụ dành riêng cho cộng đồng nói tiếng Quảng Đông, Hmong, tiếng Việt)

CSU Sacramento

6000 J Street

Sacramento, CA 95819(916) 278-7176

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Sinh viên, Khoa và cán bộ CSU Sacramento

Sử dụng phiên dịch viên đối với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh

Giáo dục phòng ngừa tự tử, hướng tới cộng đồng & tham gia

Community Support Team

3321 Power Inn Road, Suite 110

Sacramento, CA 95826(916) 874-6015

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Mọi lứa tuổi

Tiếng Hmong, tiếng Nga

Can thiệp khủng hoảng, các nguồn lực
& giáo dục

Củng cố Gia đình

Quality Child Care Collaborative

9996 Horn Road Sacramento, CA 95827

(916) 369-0191

Gọi tới Hành động vì trẻ em (Hỏi Phòng Dịch vụ Cộng đồng)

Sơ sinh đến

5 tuổi


Tiếng Hmong, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả rập

Tư vấn sức khỏe tâm thần trong bối cảnh trước khi đi học & chăm sóc ban ngày

HEARTS for Kids

7001-A East Parkway Sacramento, CA 95823

(916) 875-9980

CPS có thư giới thiệu tới DBHS

Trẻ em từ 0-5 tuổi đang ở tại nơi giam giữ phòng ngừa

Sử dụng phiên dịch viên đối với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh

Kiểm tra sức khỏe, dịch vụ sức khỏe tâm thần
& giới thiệu

eVIBE

(Early Violence Intervention Begins with Education)2750 Sutterville Rd

Sacramento, CA 95820(916) 452-3981

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Trẻ em & thanh niên 18 tuổi hoặc nhỏ hơn và gia đình hay người chăm sóc của các em

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha (tài liệu chương trình cũng có bằng tiếng Hmong, tiếng Việt, tiếng Quảng Đông, tiếng Nga)

Giáo dục phòng chống bạo lực & hướng tới cộng đồngILP 2.0 (Independent Living Program)

Nhiều điểm trường

Khu vực Trung tâm:
Gọi tới Sac City USD

(916) 643-7991

Khu vực phía Đông:
Gọi tới San Juan USD

(916) 971-7391

Khu vực phía Bắc:
Gọi tới Twin Rivers USD

(916) 566-1600


máy lẻ64373

Khu vực phíaNam:


Gọi tới Elk Grove USD
(916) 686-7568

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Thanh niên tuổi từ 16-25

Sử dụng phiên dịch viên đối với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh

Giáo dục kĩ năng sống và dịch vụ tư vấn

Bullying Prevention Project

Sacramento County Office of Education (SCOE) và toàn bộ Học khu tại Hạt Sacramento

SCOE

(916) 228-2202Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Trẻ em lớp 4, 5 và 6

Sử dụng phiên dịch viên đối với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh

Giáo dục và đào tạo phòng chống bị bắt nạt

Lồng ghép Sức khỏe và Hạnh phúc

SacEDAPT

(Early Diagnosis and Preventative Treatment of Psychotic Illness)University of California, Davis 2315 Stockton Blvd. #2300

Sacramento, CA 95817(916) 734-3268

Chấp nhận khách hàng thông qua tiếp cận nhóm

Thanh thiếu niên tuổi từ 12-25

Tiếng Tây Ban Nha, Hmong, Hebrew, tiếng Pháp

Đánh giá, phát hiện sớm & điều trị ngay khi bắt đầu chứng rối loạn tâm thầnWellSpace Health

1820 J Street

Sacramento, CA 95811(916) 313-8400

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Mọi lứa tuổi

Sử dụng phiên dịch viên đối với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh

Chương trình Sàng lọc, Đánh giá, và Điều trị Ngắn /

Dịch vụ sức khỏe tâm thần tổng quátSacramento Native American Health Center

2020 J Street

Sacramento, CA 95864

(916) 341-0575

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Mọi lứa tuổi

Tiếng Tây Ban Nha

Chương trình Sàng lọc, Đánh giá, và Điều trị Ngắn /

Dịch vụ sức khỏe tâm thần tổng quát

Dành riêng cho người Mỹ bản xứ /người Anh Điêng

Health and Life Organization (H.A.L.O.)

5524 Assembly Court

Sacramento, CA 95823(916) 642-1869

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Mọi lứa tuổi

Tiếng Tây Ban Nha, Hmong

Chương trình Sàng lọc, Đánh giá, và Điều trị Ngắn /

Dịch vụ sức khỏe tâm thần tổng quátElica Health Centers

3701 J Street, Suite 201

Sacramento, CA 95825(916) 454-2345

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Mọi lứa tuổi

Sử dụng phiên dịch viên đối với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh

Chương trình Sàng lọc, Đánh giá, và Điều trị Ngắn

SeniorLink


El Hogar

3870 Rosin Court, Ste. 130

Sacramento, CA 95834


(916) 363-1553

Gọi trực tiếp cho nhà cung cấp để tiếp cận các dịch vụ

Tuổi 55+

Tiếng Nga

Hướng tới cộng đồng, giáo dục & kết nối với các nguồn lựcDịch vụ Chăm sóc Thay thế Sức khỏe Tâm thần


Tên

Địa chỉ

Số điện thoại

Đặc điểm nhà cung cấp

Đối tượng

phục vụ

Khả năng Ngôn ngữ/Văn hóa

Dịch vụ

Tiêu biểu

Các tổ chức cung cấp

Capital Adoptive Families Alliance

www.capadoptfam.org

(916) 834-3700

Chấp nhận giới thiệu từ các cơ sở về con nuôi, các đơn vị cung cấp, và từ giới thiệu qua điện thoại, thư điện tử và truyền thông xã hội

Cha mẹ của trẻ được nhận nuôi có SED

Sử dụng phiên dịch viên đối với các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh

Trại thay thế gia đình cho cha mẹ nuôi và con họ những người có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần phức tạp

Del Oro Caregiver Resource Center

8421 Auburn Blvd, Ste 120

Citrus Heights, CA 95610(916) 728-9333

Chấp nhận khách hàng thông qua tự giới thiệu qua điện thoại

Người chăm sóc người lớn và người chăm sóc người cao tuổi

Chủ yếu là tiếng Anh, có khả năng hữu hạn với việc dịch thuật thông qua AT&T

Chăm sóc thay thế trong khủng hoảng và tư vấn chăm sóc thay thế dành cho người chăm sóc

Turning Point Community Programs –

Abiding Hope Respite HouseLiên hệ với chương trình để biết thêm thông tin

(916) 287-4860

Chấp nhận khách hàng thông qua giới thiệu từ các phòng cấp cứu, đơn vị thực thi pháp luật, quản lí bệnh nhân ngoại trú, nhà tạm trú, và tự giới thiệu.

Người lớn và người cao tuổi trong hoặc có nguy cơ khủng hoảng sức khỏe tâm thần

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt

Dịch vụ đồng đẳng chăm sóc thay thế trong khủng hoảng

Iu-Mien Community Services

Respite services provided at:

Lemon Hill Community Room

6000 Lemon Hill Ave

Sacramento, CA 95824

(916) 383-3083

Chấp nhận khách hàng thông qua giới thiệu qua điện thoại hoặc thư điện tử, bao gồm cả tự giới thiệu

Từ thanh niên cho tới người cao tuổi.

Tiếng Anh, tiếng Miên

Dịch vụ hỗ trợ chăm sóc thay thế nhiều thế hệ dành riêng cho nhóm người Dao

Saint John’s Program for Real Change

8401 Jackson Road

Sacramento, CA 95826(916) 453-1482

Chấp nhận khách hàng thông qua giới thiệu từ bệnh viện tâm thần, các bệnh viện, WEAVE, các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần khác, và các cơ quan chính phủ

Phụ nữ đang bị khủng hoảng sức khỏe tâm thần, bao gồm phụ nữ và trẻ em

Tiếng Anh, cộng với ngôn ngữ của tình nguyện viên thực tập (hiện có tiếng Hindi, Samoa, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt). Ngôn ngữ không phải là tiếng Anh thay đổi tùy thuộc vào sự thay đổi cán bộ.

Dịch vụ chăm sóc thay thế ngắn hạn và dịch vụ hỗ trợ tại chỗ

TLCS, Inc. – Mental Health Crisis Respite Center

Liên hệ với chương trình để biết thêm thông tin

(916) RESPITE (916) 737-7483

Chấp nhận khách hàng thông qua điện thoại tự giới thiệu và giới thiệu của cộng đồng

Người lớn

Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Hmong, tiếng Miên, tiếng Pháp

Dịch vụ chăm sóc thay thế sức khỏe tâm thần 24 giờ/7 ngày một tuầnCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương