CÔng ty tnhh kiểm toán và KẾ toán aactải về 15.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích15.87 Kb.

C
ÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN - AAC

Trụ sở chính: 217 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: +84 (511) 3655886  Fax: +84 (511) 3655887  E-mail: aac@dng.vnn.vn  Website: www.aac.com.vn

PHIẾU ĐẶT MUA VĂN BẢN

Đơn vị mua:…………………………………………………………………………………………………

Người đại diện: Ông (Bà)…………………………………………………………………………………...

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………....

Điện thoại: …………. ………………………...….Fax:……………………….……………………………

Mã số thuế:……………………………..…………Email:………………………………………………….

Chúng tôi có nhu cầu sử dụng VĂN BẢN của AAC theo các nội dung:

LOẠI VĂN BẢN: Tiếng Việt Tiếng Anh • Bản tin hàng tháng  

 • Ấn phẩm  

 • Văn bản pháp luật  

PHƯƠNG THỨC:

 • Cả năm 

 • Không thường xuyên  (ghi rõ Bản tin tháng …..…năm ………bằng tiếng Việt/Anh, Ấn phẩm tên……………………..bằng tiếng Việt/Anh, Văn bản pháp luật tên………………….bằng tiếng Việt/Anh)

Theo những điều kiện dưới đây:

 LIÊN HỆ


Cô Trần Thị Nở

Phòng Tư vấn – Đào tạo

Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán - AAC

Điện thoại: 0511 - 3655886 (106)

Email: no@aac.com.vn

 PHÍ DỊCH V­Ụ (tính cho một ngôn ngữ)


 • Bản tin hàng tháng

 35.000 đồng/tháng (đối với trường hợp đặt mua không thường xuyên);

 350.000 đ/năm (đối với trường hợp đặt mua cả năm). • Ấn phẩm

 • 70.000 đồng/số (đối với trường hợp đặt mua không thường xuyên)

 • 150.000 đồng/năm (đối với trường hợp đặt mua cả năm)

 • Văn bản pháp luật

 • 1.000 đồng/trang (đối với trường hợp đặt mua không thường xuyên)

 • 1.500.000 đồng/năm (đối với trường hợp đặt mua cả năm)


 HÌNH TH­ỨC GIAO NHẬN


 • Bưu điện 

 • Fax 

 • Email 

 Lưu ý: - Phí dịch vụ + 1.000 đ/tháng nếu giao nhận qua bưu điện

- Phí dịch vụ + 1.500 đ/trang nếu giao nhận qua fax


 PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: Thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt mua


 • bằng Tiền mặt hoặc Séc theo địa chỉ:

   • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN - AAC

   • 217 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

 • hoặc chuyển tiền qua Bưu điện tới:

   • Người nhận: Cô Trần Hoàng Mai

   • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN - AAC

   • 217 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

 • hoặc bằng chuyển khoản vào:

   • CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN - AAC

   • Tài khoản số: 0041000001431- Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh Đà Nẵng
----------------Ngày…….tháng ………năm ….

Đại diện đặt mua

(ký tên, đóng dấu)

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương