CÔng đOÀn giáo dục số: 10/kh-cđgd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 21.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích21.37 Kb.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẮC MÊ

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC


Số: 10/KH-CĐGDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Mê, ngày 22 tháng 9 năm 2015


KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11/2015)


Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-CĐN ngày 15/9/2015 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hà Giang, về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11/2015).

Công đoàn Giáo dục Bắc Mê xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11/2015) đến các Công đoàn cơ sở và CNVCLĐ, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; khẳng định vị trí vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; giáo dục ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong CNVCLĐ.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với công tác tham gia xây dựng luật, kiểm tra việc thực hiến chế độ chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

- Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Luật Việc làm năm 2013, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và những quy định pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

- Đảm bảo tổ chức Ngày Pháp luật thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, nội dung trọng tâm, hình thức đa dạng, lồng ghép với kỷ niệm các ngày Lễ, kỷ niệm của đất nước và gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn.

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề Ngày Pháp luật 09/11/2015:

CNVCLĐ thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công nhân”.2. Nội dung triển khai:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến trong các cấp Công đoàn và CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam hàng năm theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2013;

- Tiếp tục triển khai và quán triệt sâu rộng trong các cấp Công đoàn và CNVCLĐ về Nghị quyết 04b/NQ- TLĐ ngày 15/7/2014 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới; Chương trình số 03/CTr-LĐLĐ ngày 09/7/2013 của Liên đoàn Lao động tỉnh, về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, giai đoạn 2013 – 2018.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Hiến pháp năm 2013 và Điều 10 Hiến pháp về Tổ chức Công đoàn; Bộ Luật lao động 2012, Luật công đoàn 2012, Điều lệ công đoàn 2013, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và những quy định pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.3. Hình thức:

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp thông qua các hình thức như: tổ chức hội thảo, tạo đàm, hội nghị triển khai, sinh hoạt công đoàn… về chuyên đề pháp luật gắn với việc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền cổ động trực quan về ý nghĩa Ngày Pháp luật như: pano, áp phích, tài liệu, khẩu hiệu tại đơn vị, trường học…; lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) để tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ.

- Xây dựng, phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả, gắn với biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, CNVCLĐ.

4. Thời gian triển khai:

Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2015 bắt đầu từ ngày 01/10/2015 đến hết ngày 25/11/2015, trong đó tâp trung cao điểm trong Tuần lễ từ ngày 02/11 đến ngày 09/11/2015.5. Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tìm hiểu, học tập, chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động”;

- “CNVCLĐ tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – 09/11/2015;

- “CNVCLĐ chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;

- “CNVCLĐ gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

- “Học tập và tìm hiểu pháp luật là biết tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động” .

Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật và tình hình địa phương, cơ sở, trường học và gắn với hoạt động của công đoàn.III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Công đoàn cơ sở chủ động đề xuất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trường học có trách nhiệm thực hiện bố trí thời gian, bảo đảm các điều kiện cần thiết để phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động theo các nội dung và hình thức nêu trên.

- Kết thúc thời gian tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật, đề nghị công đoàn cơ sở trực thuộc gửi báo cáo về công đoàn Giáo dục xong trước ngày 26/11/2015.

Yêu cầu các Công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- CĐCS trực thuộc;- Lưu: VT;

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hứa Văn Quyến


: uploads -> laws
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
laws -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> 1. Mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia bhtn
laws -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
laws -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
laws -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
laws -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương