CÔng đOÀn giáo dục bình đỊNHtải về 19.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích19.93 Kb.


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC BÌNH ĐỊNH


Số: /KH-CĐNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Định, ngày 30 tháng 3 năm 2015


KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong nữ cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục tỉnh Bình Định


Thực hiện kế hoạch số: 07/KH-LĐLĐ ngày 17/3/2015 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu Đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong nữ công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bình Định, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Đề án 343 trong nữ cán bộ, giáo viên và người lao động ngành Giáo dục tỉnh Bình Định như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến nữ cán bộ, giáo viên và người lao động (CBNGLĐ) về phẩm chất đạo đức, tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước; từ đó mỗi nữ CBNGLĐ có những suy nghĩ và hành động đúng đắn trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng những phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ hội nhập.

2. Thông qua cuộc thi giúp cho nữ CBNGLĐ học tập các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam đã được xây dựng, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ, thời kỳ lịch sử, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước.

3. Cuộc thi đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; vận động toàn thể nữ CBNGLĐ tích cực hưởng ứng tham gia; khuyến khích nam CBNGLĐ cùng tham gia.II. NỘI DUNG CUỘC THI: Bài dự thi phải trả lời đầy đủ 04 câu hỏi sau đây:

Câu 1: Chị hãy trình bày 4 phẩm chất đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Câu 2: Chị hãy cho biết vì sao người Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần có 4 phẩm chất “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang” ?

Câu 3: Theo Chị: Người Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần làm gì để có được sự tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

Câu 4: Chị hãy viết một bài khoảng 1.000 từ đề xuất ý tưởng hoặc mô hình hay để triển khai có hiệu quả Đề án 343 trong nữ CBNGLĐ trong giai đoạn hiện nay hoặc nêu một gương nữ CBNGLĐ tiêu biểu trong việc thực hiện nội dung Đề án trong ngành Giáo dục tỉnh mà chị biết (nêu rõ họ, tên, địa chỉ, việc làm của người được nêu gương; người được nêu gương này chưa được đăng trên các loại báo trung ương và địa phương).

Lưu ý: Nội dung gợi ý đáp án trả lời câu hỏi xem tại website: www.cdgdbinhdinh.edu.vn

III. THỂ LỆ CUỘC THI:

1. Tên cuộc thi: “Tìm hiểu Đề án 343”.

2. Đối tượng dự thi: Nữ cán bộ, giáo viên và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo Bình Định; khuyến khích nam CBNGLĐ tham gia.

3. Cách thức tiến hành cuộc thi:

- Mỗi người chỉ được gửi tham gia 01 bài dự thi tại công đoàn cấp mình. Bài thi viết tay (không chấm bài photocopy hoặc đánh máy vi tính).

- Bài dự thi phải ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị mình đang công tác.

- Các CĐCS tổ chức phát động cuộc thi, thu nhận bài dự thi và tổ chức chấm bài; xét chọn 03 bài tiêu biểu gửi về CĐGD tỉnh.

* Các CĐCS khi chấm bài không được chấm điểm trực tiếp vào bài thi, gửi tất cả bài dự thi của cấp mình và bài được xét chọn theo số lượng quy định, kèm theo phiếu điểm về Công đoàn Giáo dục tỉnh.

- CĐGD tỉnh tổ chức chấm điểm, chọn bài để gửi về LĐLĐ tỉnh.4. Thời gian tiến hành cuộc thi:

+ CĐCS gửi bài về Công đoàn Ngành hạn chậm nhất đến hết ngày 30/6/2015 (theo dấu bưu điện).

+ Công đoàn Ngành sẽ tổ chức chấm điểm, chọn 50 bài gửi dự thi tại LĐLĐ tỉnh trước ngày 30/7/2015.

IV. KHEN THƯỞNG

1. Cơ cấu giải tập thể: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích.

2. Cơ cấu giải cá nhân: 01 giải nhất, 03 giải nhì, 06 giải ba, 20 giải khuyến khích.

3. Điều kiện xét giải tập thể: Chỉ xét đối với những đơn vị có số lượng bài dự thi đạt 100% tổng số nữ cán bộ, giáo viên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ kế hoạch của Công đoàn Giáo dục tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo với cấp ủy và phối hợp với chính quyền đồng cấp để triển khai cuộc thi có hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Đề án 343 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong nữ cán bộ, giáo viên và người lao động ngành Giáo dục tỉnh Bình Định, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh yêu cầu các CĐCS tổ chức triển khai thực hiện và gửi bài dự thi về Công đoàn Ngành đúng thời gian quy định./.


Nơi nhận:

- Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh Bình Định (b/c);

- Ban VSTBPN ngành GD (p/h);

- Các CĐCS;- Lưu: CĐN.


TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH
 
  Nguyễn Thị Thanh: vanban
vanban -> CHỦ TỊch nưỚC
vanban -> Ubnd tỉnh phú thọ Số: 1220/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanban -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> Sè: 90/2003/Q§-ub
vanban -> Bch đOÀn tỉnh thanh hóa số: 381 bc/TĐtn-btg đOÀn tncs hồ chí minh
vanban -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
vanban -> BỘ NÔng nghiệP & phát triển nông thôn cục trồng trọt giới Thiệu
vanban -> 10tcn tiêu chuẩn ngành 10tcn 1011 : 2006 giống cà RỐt-quy phạm khảo nghiệm tính khác biệT, TÍnh đỒng nhấT
vanban -> TIÊu chuẩn ngành 10tcn 683 : 2006 giống dưa chuột-quy phạm khảo nghiệM
vanban -> QuyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số 41/2004/QĐ-bnn ngàY 30 tháng 8 NĂM 2004
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương