CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 26.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích26.37 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 2153 /QĐ-UBNDCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hải Dương, ngày 03 tháng 9 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Công tác Khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500

Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành khác có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Về việc phê duyệt Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình và Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng Hải Dương tại Tờ trình số 94/TTr-SXD ngày 13/8/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Công tác Khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ lập quy hoạch Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500 (Hồ sơ do Công ty cổ phần Tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam lập, Sở Xây dựng Hải Dương thẩm định trình phê duyệt) với các nội dung chủ yếu sau:

I. Tên hồ sơ: Công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.

- Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương.

- Nhà thầu khảo sát: Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam.

- Hồ sơ gồm: Bản vẽ, Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng thành lập bản đồ địa hình và các văn bản liên quan.II. Các nội dung chính

1. Địa điểm, phạm vi khảo sát

Khu vực khảo sát đo đạc thuộc phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, có ranh giới tiếp giáp các phía như sau:

- Phía Bắc giáp đường và khu dân cư phía sau phố Chương Dương;

- Phía Nam giáp đường Tôn Đức Thắng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Khu đô thị mới phía Đông thành phố Hải Dương;

- Phía Đông giáp đường Thanh Niên và Khu đô thị mới phía Đông thành phố Hải Dương;

- Phía Tây giáp đường quy hoạch phía sau Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Thư viện tỉnh.

Quy mô diện tích khảo sát đo đạc 21,06 ha.

2. Về nội dung hồ sơ và kết quả khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình

Công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương đã được thực hiện theo quy định hiện hành, phù hợp theo nội dung Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương đã được phê duyệt.

2.1. Phương pháp khảo sát:

- Thành lập bản đồ địa hình bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp tại thực địa, sử dụng máy toàn đạc điện tử.

- Mạng lưới khống chế tọa độ đo bằng máy định vị toàn cầu GPS X20 – Huace Nave và máy toàn đạc điện tử NIKON số 036755.

- Mạng lưới độ cao được đo bằng máy thủy bình NIKON AE-7C số 2777443, máy GPS và máy toàn đạc điện tử.

- Tính toán bình sai và vẽ bản đồ bằng các phần mềm chuyên dụng.

2.2. Phương pháp kỹ thuật thực hiện:

- Thành lập mạng lưới tọa độ: Đường chuyền cấp I phát triển từ 2 điểm địa chính cơ sở HDI-04 và HDI-06 thiết lập lưới đường chuyền cấp I gồm 4 điểm; Đường chuyền cấp II phát triển từ 4 điểm đường chuyền cấp I thiết lập lưới đường chuyền cấp II gồm 11 điểm.

- Thành lập lưới thủy chuẩn kỹ thuật: Phát triển từ các điểm thủy chuẩn hạng IV, dẫn lên các điểm đường chuyền cấp I, cấp II theo bản đồ khép kín chiều dài đoạn tuyến 8,162km.

- Công tác thành lập bản đồ địa hình: Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 thành lập bằng phương pháp toàn đạc, công nghệ bản đồ số, đường bình đồ 0,5m. Mảng bản đồ chia theo tọa độ vuông góc. Toàn khu đo chia thành 5 mảnh bản đồ trình bày theo quy định.

2.3. Yêu cầu kỹ thuật:

- Bản đồ địa hình lập trên hệ tọa độ và cao độ Nhà nước VN-2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105030 (đối với tỉnh Hải Dương).

- Công tác khống chế mặt bằng: Bản đồ địa hình được lập với lưới đường chuyền cấp I, cấp II; địa hình cấp II.

- Công tác đo khống chế độ cao: Lập thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp II.

- Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m, địa hình cấp II.

- Nội dung bản đồ thể hiện đầy đủ các yếu tố: Điểm khống chế trắc địa; Cao độ hiện trạng; Địa vật kinh tế, xã hội; Đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác; Thủy hệ (sông hồ, mương máng); Ranh giới khu vực quy hoạch; Địa danh và ghi chú kèm theo.

- Quá trình thực hiện công tác lập bản đồ hiện trạng tuân thủ theo Tiêu chuẩn ngành: 96 TCN 43-90 (phần ngoài trời); 96 TCN 42-90 (phần trong nhà).(Nội dung chi tiết tại hồ sơ Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500 kèm theo).
Điều 2. Chủ đầu tư - Văn phòng UBND tỉnh, Đơn vị tư vấn lập quy hoạch - Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam xác định cụ thể quy mô, ranh giới phạm vi lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương, đảm bảo phù hợp theo Bản đồ hiện trạng khu đất dự án Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương đã được UBND thành phố Hải Dương xác nhận.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, Chủ tịch UBND phường Hải Tân (thành phố Hải Dương); Công ty cổ phần tư vấn và thiết kế kiến trúc Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- PCT UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương;

- LĐVP UBND tỉnh Vũ Đức Chén;

- Lưu: VT, Trọng Hải, Minh.
CHỦ TỊCH


Đã ký

Nguyễn Mạnh Hiển: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương