CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam đỘc lập tự do hạnh phúc hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranhtải về 1.84 Mb.
trang22/22
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích1.84 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Chương XI

MẪU HỢP ĐỒNG

Mẫu số 16

HỢP ĐỒNG22


(Văn bản hợp đồng xây lắp)

____, ngày ____ tháng ____ năm 2016

Hợp đồng số: _________

Gói thầu: ____________ [ghi tên gói thầu]

Thuộc dự án: _________ [ghi tên dự án]
- Căn cứ __ (Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội);

- Căn cứ __ (Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Luật Sửa đổi số 38/2009/QH12 của Quốc hội);

- Căn cứ __ (Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014);

- Căn cứ __ (Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng);

- Căn cứ __ (Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2105 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình);

- Căn cứ __ (Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình);

- Căn cứ Quyết định số __ ngày __ tháng __năm__ của ____ về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số ___ [ghi tên gói thầu] và thông báo trúng thầu số ___ ngày ___ tháng ___ năm ___ của bên mời thầu;

- Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đã được bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu ký ngày ___ tháng ___ năm 2016 ;

Và Các văn bản pháp lý liên quan

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư] ________________________________

Địa chỉ: ______________________________________________________

Điện thoại: ___________________________________________________

Fax: ________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________

Tài khoản: ___________________________________________________

Mã số thuế: ___________________________________________________

Đại diện là Ông: _______________________________________________

Chức vụ: _____________________________________________________


Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu: _________________________________________________

Địa chỉ: ______________________________________________________

Điện thoại: ___________________________________________________

Fax: ________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________

Tài khoản: ___________________________________________________

Mã số thuế: ___________________________________________________

Đại diện là Ông: _______________________________________________

Chức vụ: _____________________________________________________


Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng xây lắp với các nội dung sau:
Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Bên A giao cho bên B thực hiện việc thi công xây dựng, lắp đặt công trình theo đúng thiết kế.Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Biểu giá và các Phụ lục khác);

2. Biên bản thương thảo hoàn thiện hợp đồng ngày ­­___ tháng ­­___ năm ­­2016;

3. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu;

4. Điều kiện Cụ thể của Hợp đồng (ĐKCT);

5. Điều kiện chung của hợp đồng (ĐKC);

6. Hồ sơ dự thầu (HSĐX) và các văn bản làm rõ HSĐX của nhà thầu trúng thầu;

7. Hồ sơ mời thầu (HSYC) và các tài liệu bổ sung HSYC;

8. Biên bản họp triển khai thi công công trình;

9. Các tài liệu kèm theo khác liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu

Nhà thầu cam kết thi công công trình theo thiết kế đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư

Chủ đầu tư (CĐT) cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng nêu tại Điều 5 của hợp đồng này theo phương thức được quy định trong điều kiện cụ thể của hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng.Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá hợp đồng: __________

2. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng (Điều 32 ĐKCT).

3. Giai đoạn thanh toán: Giai đoạn thanh toán theo điều 32 ĐKCT;Điều 6. Hình thức hợp đồng:

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng:

Điều 8. Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực.

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 9 bộ, chủ đầu tư giữ 05 bộ, nhà thầu giữ 04 bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.Đại diện hợp pháp của Nhà thầu

Ghi tên/chức danh/ký tên và đóng dấu

Đại diện hợp pháp của Chủ đầu tư

Ghi tên/chức danh/ký tên và đóng dấu

PHỤ LỤC 1

BIỂU GIÁ


(Kèm theo hợp đồng số _____, ngày ____ tháng ____ năm ____)

(Phụ lục này được lập trên cơ sở yêu cầu của HSYC, HSĐX và những thỏa thuận đã đạt được trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, bao gồm biểu giá cho từng hạng mục, nội dung công việc. Tùy tính chất và quy mô của gói thầu mà biểu giá có thể bao gồm nhiều phần: phần công việc áp dụng hình thức trọn gói, phần công việc áp dụng hình thức theo đơn giá…).

Phụ lục này được hoàn chỉnh trong quá trình thương thảo hoàn thiện hợp đồng.

Mẫu số 17

MẪU BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

TÊN NGÂN HÀNG(Bảo đảm)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
____, ngày ___ tháng ___ năm 2016
Kính gửi: ____________________(ghi tên chủ đầu tư)
Theo đề nghị của ___ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] và đã ký hoặc cam kết sẽ ký kết hợp đồng xây lắp cho gói thầu trên (sau đây gọi là hợp đồng); (2)

Theo quy định trong HSMT (hoặc hợp đồng), nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư bảo lãnh của một ngân hàng với một khoản tiền xác định để bảo đảm nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ___ [ghi tên của ngân hàng] ở ___ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại [ghi địa chỉ của ngân hàng (3)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), xin cam kết bảo lãnh cho việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu với số tiền là ___ [ghi rõ số tiền bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. Chúng tôi cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho chủ đầu tư bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn ___ [ghi số tiền bảo lãnh] như đã nêu trên, khi có văn bản của chủ đầu tư thông báo nhà thầu vi phạm hợp đồng trong thời hạn hiệu lực của bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày ___ tháng ___ năm ___.Đại diện hợp pháp của Ngân hàng

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 18

BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG

TÊN NGÂN HÀNG(Bảo đảm)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢO LÃNH TIỀN TẠM ỨNG

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2016

Kính gửi: _____________[ghi tên chủ đầu tư ]

(sau đây gọi là chủ đầu tư )[ghi tên hợp đồng, số hợp đồng]

Theo điều khoản về tạm ứng nêu trong điều kiện cụ thể của hợp đồng, ___ [ghi tên và địa chỉ của nhà thầu] (sau đây gọi là nhà thầu) phải nộp cho chủ đầu tư một bảo lãnh ngân hàng để bảo đảm nhà thầu sử dụng đúng mục đích khoản tiền tạm ứng ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] cho việc thực hiện hợp đồng;

Chúng tôi, ___ [ghi tên của ngân hàng] ở ___ [ghi tên quốc gia hoặc vùng lãnh thổ] có trụ sở đăng ký tại ___ [ghi địa chỉ của ngân hàng(2)] (sau đây gọi là “ngân hàng”), theo yêu cầu của chủ đầu tư, đồng ý vô điều kiện, không hủy ngang và không yêu cầu nhà thầu phải xem xét trước, thanh toán cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư có yêu cầu với một khoản tiền không vượt quá ___ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng].

Ngoài ra, chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các điều kiện của hợp đồng hoặc của bất kỳ tài liệu nào liên quan tới hợp đồng được ký giữa nhà thầu và chủ đầu tư sẽ không làm thay đổi bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo bảo lãnh này.

Giá trị của bảo lãnh này sẽ được giảm dần tương ứng với số tiền tạm ứng mà chủ đầu tư thu hồi qua các kỳ thanh toán quy định tại Điều __ của Hợp đồng sau khi nhà thầu xuất trình văn bản xác nhận của chủ đầu tư về số tiền đã thu hồi trong các kỳ thanh toán.

Bảo lãnh này có giá trị kể từ ngày nhà thầu nhận được khoản tạm ứng theo hợp đồng cho tới ngày __ tháng __ năm __(3) hoặc khi chủ đầu tư thu hồi hết số tiền tạm ứng, tùy theo ngày nào đến sớm hơn.Đại diện hợp pháp của ngân hàng

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

PHỤ LỤC SỐ 2
BẢNG KÊ NGUỒN GỐC, XUẤT XỨ, THƯƠNG HIỆU VẬT TƯ

SỬ DỤNG CHO GÓI THẦU

STT

TÊN VẬT TƯ

NGUỒN GỐC, THƯƠNG HIỆU

12


1 Trường hợp đại diện theo pháp luật của Nhà thầu uỷ quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy uỷ quyền theo Mẫu số 2 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này(không cần lập Giấy uỷ quyền theo Mẫu số 2 Chương này). Nếu nhà thầu trúng thầu, trước khi ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư bản chụp được chứng thực các văn bản này. Trường hợp phát hiện thông tin kê khai ban đầu là không chính xác thì nhà thầu bị coi là vi phạm khoản 2 Điều 12 Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định tại Mục 39 Chương I của HSMT này.

2 Trường hợp nhà thầu nước ngoài không có con dấu thì phải cung cấp xác nhận của tổ chức có thẩm quyền là chữ ký trong đơn dự thầu và các tài liệu khác trong HSDT là của người đại diện hợp pháp của nhà thầu.

3 Trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 11 Chương I. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu (nếu có) trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền

4 Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.

5 Ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.

6 Đây là thoả thuận mang tính tham khảo, có những sự điều chỉnh cho phù hợp;

7 Phạm vi uỷ quyền có thể bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên

8 Ghi chức danh dự kiến cho gói thầu này: Ví dụ: Giám đốc điều hành

9 Đây là nhân vật không thể thay thế(trừ trường hợp đặc biệt khác theo quy định); vị trí này phải tham gia kể từ khi bắt đầu khởi công xây lắp cho đến khi kết thúc bàn giao và thanh lý hợp đồng thi công xây dựng gói thầu; đính kèm theo đây là bản coppy các bằng cấp chuyên môn và Hợp đồng lao động hợp pháp

10 Trường hợp không sử dụng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật nước ngoài thì không kê khai vào Mẫu này

11 Biểu giá dự thầu được lập trên cơ sở các biểu chi tiết

12 Đơn giá được sử dụng là đơn giá tổng hợp dự thầu

13 Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh ke khai theo mẫu này.

14 Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh ke khai theo mẫu này.Gần nhất so với năm mời thầu

15 Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu

16 Trong trường hợp liên danh, yêu cầu từng thành viên trong liên danh kê khai theo mẫu này

17 Số liệu này phải được ghi đầy đủ theo thông tin của Mẫu. Không đầy đủ được coi là trái với quy định của hồ sơ mời thầu.

18 Trường hợp nhà thầu liên danh dự thầu và các thành viên trong liên danh thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu hoặc một thành viên thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì thay thế quy định này như sau: “ Chúng tôi cam kêt sẽ chuyển ngay cho bên mời thầu khoản tiền nêu trên khi bên mời thầu có văn bản thông báo nhà thầu hoặc bất cứ thành viên nào trong liên danh dự thầu với nhà thầu vi phạm các quy định về đấu thầu nêu trong HSMT”.

19 Ghi theo quy định tại Khoản 1mục 17 của BDL

20 Ghi theo quy định tại Khoản 1mục 21 của BDL

21 Yêu cầu Nhà thầu tham gia phải kê chi tiết tiến độ cho từng hạng mục công trình thuộc gói thầu

22 Căn cứ tính chất và yêu cầu của gói thầu, nội dung hợp đồng theo mẫu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đặc biệt là đối với các nội dung khi thương thảo có sự khác biệt so với ĐKCT.

Trang

: dichvu -> dauthau
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: toàn bộ phần xây lắp của dự ÁN
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05
dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứC
dauthau -> Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 06
dauthau -> Tên gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công trình: Hội trường khu huấn luyện dự bị động viên Bình Thành Phát hành ngày: 10/09/2015
dauthau -> GÓi thầu số 12: TƯ VẤn khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toán hạng mục hệ thống cấp nưỚc mặN


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương