CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam đỘc lập tự do hạnh phúc hồ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranhtải về 1.84 Mb.
trang2/22
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

HSYC

Hồ sơ yêu cầu.

HSĐX

Hồ sơ đề xuất.

NĐ63/CP

Nghị định số 63/2014NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

NĐ59/CP

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

NĐ46/CP

Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

VND

Đồng Việt Nam.


THÔNG BÁO MỜI THẦU


(Nội dung đăng báo đấu thầu)
- Tên Bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân thị trấn Thuận An;

- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Chi phí xây dựng công trình và lán trại, nhà điều hành;

- Tên công trình: Nhà cải cách và phòng làm việc HĐND và UBND thị trấn Thuận An;

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện và ngân sách thị trấn;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh;

- Thời gian bán HSYC: 8 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 4 năm 2016 đến 14 giờ 30, ngày 6 tháng 5 năm 2016 (trong giờ làm việc hành chính);

- Địa điểm bán HSYC: Uỷ ban Nhân dân thị trấn Thuận An, địa chỉ: thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (một triệu đồng Việt nam);

- Địa chỉ nhận HSĐX: Uỷ ban Nhân dân thị trấn Thuận An, địa chỉ: thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 6 tháng 5 năm 2016;

- Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mươi lăm triệu đồng chẵn);

HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 6 tháng 5 năm 2016, tại Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thị trấn Thuận An, địa chỉ: thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Uỷ ban nhân dân thị trấn Thuận An kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


Thuận an, ngày 01 tháng 4 năm 2016


ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

BÊN MỜI THẦU

UBND THỊ TRẤN THUẬN AN

CHỦ TỊCH

PHẦN THỨ NHẤT

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU

CHƯƠNG I

YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU

A. TỔNG QUÁT
Mục1. Nội dung đấu thầu


 1. Bên mời thầu: UBND thị trấn Thuận An.

 2. Bên mời thầu mời nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh gói thầu số 03: Chi phí xây dựng công trình và lán trại, nhà điều hành thuộc công trình: Nhà cải cách và phòng làm việc HĐND và UBND thị trấnn Thuận An;

 3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày;

 4. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: vốn ngân sách nhà nước.

Mục 2. Điều kiện tham gia đấu thầu của nhà thầu

1. Nhà thầu phải là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:


1.1 Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp có chức năng xây dựng công trình dân dụng;

1.2 Hạch toán tài chính độc lập;

1.3 Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoạc nợ không có khả năng chi trả theo qui định của pháp luật;

1.4 Là doanh nghiệp cấp nhỏ hoặc siêu nhỏ theo qui định của pháp luật về doanh nghiệp;

1.5 Đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu theo qui định sau: Nhà thầu tham gia dự thầu:

a) Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với Chủ đầu tư, Bên mời thầu;

b) Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp;

c) Không có cổ phần hoặc vốn góp với nhà thầu tư vấn sau đây: tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định HSYC; đánh giá HSĐX; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

d) Nhà thầu tham dự thầu và các nhà thầu tư vấn qui định tại điểm c khoản này không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

1.6 Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

2. Nhà thầu chỉ được tham gia trong một HSĐX với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thoả thuận giữa các thành viên theo Mẫu số 03 Chương III, trong đó quy định rõ thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu.

Mục 3. Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu:

1. Nguyên tắc ưu đãi:

a) Trường hợp sau khi tính ưu đãi, nếu các HSĐX xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước cao hơn hoặc sử dụng nhiều lao động địa phương hơn (tính trên giá trị tiền lương, tiền công chi trả).


b) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng được hưởng nhiều hơn một loại ưu đãi thì khi tính ưu đãi chỉ được hưởng một loại ưu đãi cao nhất theo qui định của HSYC.
2. Đối tượng được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nướcddeer thực hiện gói thầu xây lắp bao gồm:

HSĐX của nhà thầu có tổng số lao động là nữ giới hoặc thương binh, người khuyết tật chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên và có hợp đồng lao động tối thiểu 3 tháng ; nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được xếp hạng cao hơn HSĐX của các nhà thầu được đánh giá ngang nhau.

3. Trường hợp sau khi ưu đãi nếu các hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu.

Mục 4. HSYC và giải thích làm rõ HSYC và Sửa đổi HSYC


 1. HSYC bao gồm các nội dung được liệt kê tại Mục lục của HSYC. Việc kiểm tra, nghiên cứu các nội dung của HSYC để chuẩn bị HSĐX thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

 2. HSYC được phát hành cho các nhà thầu có nhu cầu tham gia theo thời gian quy định trong thông báo mời chào hàng. Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danhmua hoặc nhận hồ sơ yêu cầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhận HSYC;

 3. Trường hợp sửa đổi HSYC sau khi phát hành, bên mời thầu phải gửi quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung sửa đổi HSYC đến các nhà thầu đã mua hoặc nhận HSYC;

 4. Trường hợp cần giải thích làm rõ HSYC thì phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 03 (ba) ngày làm việc trước thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Việc làm rõ HSYC được bên mời thầu thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây:

- Gửi văn bản làm rõ cho các nhà thầu đã mua hoặc nhận HSYC;

- Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSYC mà các nhà thầu thấy chưa rõ. Nội dung trao đổi sẽ được bên mời thầu ghi lại thành văn bản làm rõ HSYC gửi cho tất cả nhà thầu nhận HSYC.

- Nội dung làm rõ HSYC không được trái với nội dung của HSYC đã duyệt;

5. Quyết định sửa đổi, văn bản làm rõ HSYC là một phần của HSYC.


Mục 5. Khảo sát hiện trường


 1. Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường phục vụ cho việc lập HSĐX. Bên mời thầu tạo điều kiện, hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường. Chi phí khảo sát hiện trường để phục vụ cho việc lập HSĐX thuộc trách nhiệm của Nhà thầu.

 2. Bên mời thầu không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đối với nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát hiện trường như tai nạn, mất mát tài sản và các rủi ro khác.
 1. : dichvu -> dauthau
  dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu số 3: toàn bộ phần xây lắp của dự ÁN
  dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 05
  dauthau -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỒ SƠ MỜi thầU Áp dụng phưƠng thứC
  dauthau -> Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  dauthau -> HỒ SƠ YÊu cầu chào hàng cạnh tranh
  dauthau -> HỒ SƠ MỜi thầu số hiệu gói thầu: Gói thầu số 06
  dauthau -> Tên gói thầu số 02: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Công trình: Hội trường khu huấn luyện dự bị động viên Bình Thành Phát hành ngày: 10/09/2015
  dauthau -> GÓi thầu số 12: TƯ VẤn khảo sáT, thiết kế BẢn vẽ thi công và DỰ toán hạng mục hệ thống cấp nưỚc mặN


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương