CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập -tự do -hạnh phúctải về 10.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích10.86 Kb.

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG

HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN


Số: 01/TB-HĐTLTSCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
Tiên Lãng, ngày 20 tháng 4 năm 2015


THÔNG BÁO

V/v Đấu giá thanh lý xe ô tô cũ biển kiểm soát 16A-1288

do UBND huyện Tiên Lãng quản lý, sử dụng


Thực hiện Quyết định số 2094/QĐ-CT ngày 03/10/2014 của Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng về việc thanh lý xe ô tô do UBND huyện Tiên Lãng quản lý và sử dụng; Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND huyện Tiên Lãng về việc kiện toàn Hội đồng thanh lý tài sản xe tô tô biển kiểm soát 16A-1288;

Thực hiện Quy chế số 01/QC-HĐTLTS ngày 20/4/2015 của Hội đồng thanh lý tài sản về thể thức đấu giá thanh lý tài sản xe ô tô biển kiểm soát 16A-1288;

Hội đồng thanh lý tài sản tổ chức bán đấu giá thanh lý ô tô biển kiểm soát 16A-1288 cụ thể như­ sau:

-Thanh lý 01 chiếc xe ô tô cũ 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu Mercedes, biển kiểm soát 16A-1288 do UBND huyện Tiên Lãng quản lý, sử dụng.

- Hình thức: Bán đấu giá công khai.

- Thời gian đăng ký đấu giá: Từ 8 giờ ngày 20/4/2015 đến 8 giờ ngày 27/4/2015.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Từ 8 giờ, ngày 27/4/2015.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại phòng họp số 1- Trụ sở UBND huyện Tiên Lãng.

- Địa điểm đăng ký đấu giá và tìm hiểu thông tin chi tiết: Tại phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Tiên Lãng; Địa chỉ: Khu 2- Thị trấn Tiên Lãng - huyện Tiên Lãng-Thành phố Hải Phòng; Điện thoại: 0313.883249.

Đề nghị Hội đồng thanh lý tài sản phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan thông báo rộng rãi để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu biết và tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản theo quy định./.


Nơi nhận : TM.HỘI ĐỒNG THANH LÝ TÀI SẢN

- TT Huyện ủy (để BC); CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

- CT-các PCT UBND. H;

- Thành viên HĐLTTS; (Đã ký)

- Đài Phát thanh H (để TB);

- Các ngành, đơn vị LQ;

- Lưu: HĐTLTS.PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Vũ Đức Cảnh


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương