CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích7.5 Kb.
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 3772/TCHQ-TXNK Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2012

V/v thanh khoản hoàn thuế

Kính gửi: Cục Hải quan tinh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 943/HQLA-NV ngày 10/7/2012

của Cục Hải quan tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc sử dụng mẫu dấu nghiệp vụ để đóng dấu thanh khoản tờ khai nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc ghi hoàn thuế, không thu thuế đối với tờ khai nhập khẩu phải thanh khoản nhiều lần.

Nội dung kiến nghị và đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Long An tại gạch đầu

dòng thứ 2 điểm 1 đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 130 Thông tư số

194/2010/TT-BTC.

2. Về việc thanh khoản đối với tờ khai nhập khẩu có thuế suất nhập khẩu 0%

và tờ khai khác.

Đề nghị Cục Hải quan tinh Long An thực hiện đúng theo quy định tại Điều 35 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên; - Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương