CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở NÔng nghiệp và ptnttải về 24.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích24.52 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:160 /GM-SNN&PTNT-BVTV

Quảng Nam, ngày 29 tháng 10 năm 2013GIẤY MỜI
Để đánh giá tình hình triển khai thực hiện dự án “Cải thiện an ninh lương thực cho các hộ sản xuất quy mô nhỏ tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam”, Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Tổ chức cứu trợ/Phát triển Quốc tế tại Đà Nẵng (FIDR) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện dự án.

* Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, thứ sáu - ngày 15/11/2013 (Có Chương trình Hội nghị kèm theo).

* Địa điểm: Khách sạn MAGNOLIA - số 06 Lê Lợi, TP Đà Nẵng

* Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam; Phòng Kỹ thuật Sở; Chi cục BVTV Quảng Nam.

- Tổ chức FIDR.

- Ban QLDA, cán bộ kỹ thuật thực hiện dự án (thuộc Phòng Nông nghiệp và Trạm KNKL) các huyện: Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang.

- Lãnh đạo UBND xã, cán bộ nông nghiệp xã thực hiện dự án và đại diện nông dân tại các thôn (1 nông dân điển hình/thôn) tham gia dự án các xã, thị trấn: Jơ Ngây, A Rooi (huyện Đông Giang); A Tiêng, A Nông (huyện Tây Giang); Thạnh Mỹ, Tà Bhing, Chà Vàl (huyện Nam Giang).

Để Hội nghị đạt kết quả, đề nghị các đơn vị tham dự chuẩn bị trước các nội dung sau:

1. Chi cục BVTV Quảng Nam trình bày báo cáo sơ kết giữa kỳ dự án chung trên địa bàn tỉnh.

2. BQL DA huyện Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang trình bày Báo cáo sơ kết giữa kỳ (qua 3 vụ) thực hiện dự án trên địa bàn huyện, chú ý phản ánh rõ tình hình triển khai thực hiện, kết quả đạt được và những kiến nghị, đề xuất. Đồng thời mỗi huyện trình bày Báo cáo tham luận thêm các chuyên đề sau:

- BQL DA huyện Đông Giang: Tham luận nội dung hoạt động giám sát dự án, những thuận lợi, khó khăn trong công tác triển khai giám sát dự án.

- BQL DA huyện Tây Giang: Tham luận nội dung trong công tác vận động nông dân ứng dụng kỹ thuật SRI, thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được.

- BQL DA huyện Nam Giang: Tham luận nội dung trong công tác vận động nông dân làm phân hữu cơ, phân Bokashi, những trở ngại, khó khăn .

3. BQL DA các huyện có trách nhiệm: (i)Gửi báo cáo sơ kết và tham luận về Sở nông nghiệp và PTNT trước ngày 10/11/2013 qua địa chỉ Email: uttamxuan@gmail.com để Ban tổ chức chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị; (ii)Thông báo và gửi giấy mời đến các thành phần liên quan ở cấp huyện, xã và thôn.

4. Tổ chức FIDR chuẩn bị công tác tổ chức hội nghị, liên hệ với các đơn vị mời để xác định số lượng, thành phần đại biểu tham dự, đón tiếp đại biểu, chế độ của đại biểu theo đúng khuôn khổ dự án.

5. Ban tổ chức đón tiếp đại biểu vào chiều thứ năm, ngày 14/11/2013 tại Khách sạn MAGNOLIA (số 06 Lê Lợi, TP Đà Nẵng); mọi nhu cầu cần thông tin và hỗ trợ liên quan đến hội thảo, xin vui lòng liên hệ với ông Đặng Vũ Bảo (FIDR) qua điện thoại 0905290025-0511.3540404, Email: dangvubao@fidr.vn).

Rất mong các đơn vị tham dự đúng giờ, đúng thành phần mời để hội nghị thành công tốt đẹp.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC

- Như thành phần mời tham dự; PHÓ GIÁM ĐỐC- Lưu VT, BVTV. (Đã ký)
Lê Muộn

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA KỲ

Dự án “Cải thiện an ninh lương thực cho các hộ sản xuất quy mô nhỏ tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam” ngày 15/11/2013


Thời gian

Nội dung

Phụ trách

Chiều 14/11/2013

Tiếp đón đại biểu

FIDR

Sáng 15/11/20137:30 – 7:45

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

FIDR

7:45 – 8:05

Phát biểu khai mạc

Ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở

8:05 – 9:30

Báo cáo của Chi cục BVTV, BQL DA huyện: Đông Giang, Tây Giang

Chi cục BVTV, BQL DA huyện: Đông Giang, Tây Giang

9:30 – 9:45

Giải lao
9:45 – 10:10

Báo cáo của BQL DA huyện Nam Giang.

BQL DA huyện Nam Giang

10:10 – 10:45

Thảo luận
10:45 – 11:20

Phát biểu của Lãnh đạo: Sở NN&PTNT, FIDR, Chi cục BVTV11:20 – 11:30

Kết luận Hội nghị

Ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở

11:30 – 13:30

Nghỉ trưa
Chiều 15/11/2013

Mời đại diện Ban QLDA và tất cả cán bộ kỹ thuật thực hiện dự án các huyện: Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang cùng với Chi cục BVTV thảo luận thống nhất nội dung tập huấn nông dân triển khai trong các vụ tiếp theo, liên quan đến các chủ đề sau đây:

  1. Kế hoạch và phương pháp triển khai các nghiên cứu theo dõi đồng ruộng;

  2. Khung chương trình (lịch thời gian triển khai các bước cụ thể tại từng thôn, kể cả các thôn do huyện phụ trách) của vụ đông-xuân 2013-2014;

  3. Kế hoạch giám sát cụ thể cho cán bộ huyện và xã trong vụ Đông-Xuân 2013-2014.

  4. Phân công giảng viên đứng lớp tại các thôn.

Chi cục BVTV
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương