CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cục thuế TỈnh tây ninh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 20.83 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích20.83 Kb.


TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THUẾ TNH TÂY NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3896 /CT-TTHT Tây Ninh, ngày 02 tháng 10 năm 2013

V/v phương thức thanh toán

bù trừ và mã số thuế.

Kính gửi: Công ty Cổ phần xi măng FICO Tây Ninh.

(Địa chỉ: Số 433, Đại lộ 30/4, Phường 1, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

Ngày 19/9/2013, Cục Thuế nhận được công văn số 1352/CV-TAFICO ngày 19/9/2013 của Công ty Cổ phần xi măng FICO Tây Ninh, về việc hướng dẫn chính sách thuế. Cục Thuế có ý kiến như sau:

1-Phương thức thanh toán bù trừ:

Tại Điểm d. 1, Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của luật Thuế Giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ:

“d) Các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

d.1) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong hợp đồng thì phải có biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hoá, dịch vụ mua vào với hàng hoá, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba (3) bên làm căn cứ khấu trừ thuế.”

Tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 408 Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH 11 ngày 14/6/2005:


Ðiều 408. Phụ lục hợp đồng


1-Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2-Trong trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.”

Căn cứ quy định nêu trên, Trường hợp Công ty Cổ phần xi măng FICO Tây Ninh có hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra mà phương thức thanh toán này không được quy định cụ thể trong hợp đồng thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. Biên bản cấn trừ công nợ giữa các bên kèm theo biên bản đối chiếu giữa các bên không phải là phụ lục hợp đồng.

2-Mã số thuế:

Tại Điều 2 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính, hướng dẫn Luật Quản lý thuế:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sau:

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, hàng hoá.

2. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức được ủy quyền thu phí, lệ phí.

5. Tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với luật pháp Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

6. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vấn đề về thuế như: các Ban quản lý dự án, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế, hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài.

7. Tổ chức, cá nhân khác có phát sinh khoản phải nộp Ngân sách nhà nước.”

Tại Điểm b, Điểm c, Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính, hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

“b) Mã số thuế 10 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10) được cấp cho:

Tổ chức, cá nhân nêu tại Điều 2, trừ các trường hợp quy định tại điểm c Khoản 3 Điều này.

c) Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13) được cấp cho:

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế;

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổng công ty, trực thuộc doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế.

Các tổ chức, cá nhân được quy định tại điểm này được gọi là “Đơn vị trực thuộc”, đơn vị có “đơn vị trực thuộc” được gọi là “đơn vị chủ quản”. Đơn vị trực thuộc trước khi đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì đơn vị chủ quản phải kê khai các đơn vị này vào “Bảng kê các đơn vị trực thuộc” để cơ quan thuế cấp mã số thuế 13 số.”

Căn cứ quy định nêu trên, việc sử dụng mã số thuế chi nhánh 14 số là không đúng quy định nên các hóa đơn này không được khấu trừ thuế GTGT và phần mềm kê khai thuế không chấp nhận đối với các hóa đơn có ghi mã số thuế 14 số.

Cục Thuế thông báo đến Công ty Cổ phần xi măng FICO Tây Ninh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.
Nơi nhận : KT. CỤC TRƯỞNG

- Tổng cục Thuế (báo cáo); PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Như trên;

- BLĐ Cục Thuế; Đã ký

- Phòng Kiểm tra thuế số 1;

- Phòng KK-KTT;

- Phòng TH-NV-DT; Võ Văn Thanh

- Website Cục Thuế;- Lưu VT,TTHT.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương