Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-ubnd ngày 19/4/2007 của ubnd tỉnh về việc chi chuyển nguồn các nguồn vốn chương trình mục tiêu, hỗ trợ có mục tiêu năm 2006 sang năm 2007tải về 99.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích99.82 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH


Số: 544/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quy Nhơn, ngày 10 tháng 9 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 của UBND tỉnh về việc chi chuyển nguồn các nguồn vốn chương trình mục tiêu, hỗ trợ có mục tiêu năm 2006 sang năm 2007; Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 26/02/2007 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007;

Xét Tờ trình số 332/TTr-SKHĐT ngày 05/9/2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007 từ nguồn vốn chương trình mục tiêu, hỗ trợ có mục tiêu còn lại chuyển sang năm 2007 và nguồn vốn cấp Quyền sử dụng đất như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 18/12/2006; Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 14/02/2007; Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 26/02/2007; Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thiện


Phụ lục

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2007

(Ban hành kèm theo Quyết định số 544/QĐ-UBND

ngày 10/9/2007 của UBND tỉnh Bình Định)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Danh mục công trình

KH giao

Tăng (+), giảm (-)

KH sau khi điều chỉnh

Ghi chú

I

NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

 

 

 

 
Hạ tầng giống và nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 
Trung tâm giống thủy sản cấp I Mỹ Châu

435,077

- 9

426,077

 

II

NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

 

 

 

 
Nguồn CTMT quốc gia giáo dục - đào tạo

 

 

 

 
Công trình giảm vốn

 

 

 

 

1

Trường PT dân tộc bán trú Đinh Rúi (nhà hiệu bộ)

308

- 43

265

 

2

Trường THCS An Tân (nhà hiệu bộ)

343

- 75

268

 
Công trình tăng vốn

 

 

 

 

3

Trường THPT Tây Sơn (nhà hiệu bộ)

240

108

348

 

4

Trường THPT Nguyễn Trân

58

10

68

 
Chương trình 135

 

 

 

 
Công trình giảm vốn

 

 

 

 

1

Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn

356,192

- 356,192

 

 

2

Trung tâm cụm xã

52,984

- 52,984

 

 

3

Dự án Quy hoạch bố trí lại dân cư

196,172

- 196,172

 

 
Công trình tăng vốn

 

 

 

 

1

Huyện An Lão

 

356,192

356,192

 

2

Trung tâm cụm xã Ân Nghĩa - Bok Tới

 

52,984

52,984

 

3

Quy hoạch bố trí lại dân cư Đồng Nhà mười

 

196,172

196,172

 

III

NGUỒN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 

 

 
Ban quản lý KKT Nhơn Hội làm chủ đầu tư

 

 

 

 

1

Khu kinh tế Nhơn Hội

 

 

 

 
- Quy hoạch khu đô thị Nhơn Hội

840

- 840

 

 
- Quy hoạch khu tái định cư Nhơn Phước

300

- 150

150

 
- Quy hoạch chi tiết khu Cảng Tổng hợp Nhơn Hội

200

180

380

 
- Quy hoạch Khu công nghiệp khu B

200

180

380

 
- Quy hoạch chi tiết khu phi thuế quan

400

340

740

 

2

Quy hoạch chung đô thị Cát Tiến

350

- 350

 

 

3

Quy hoạch chi tiết khu tái định cư Cát Tiến

200

- 75

125

 

4

Dự án cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội (gđI)

46

- 46

 

 

5

Dự án khu cải táng Cát Tiến

150

165

315

 

6

Quy hoạch khu dân cư dịch vụ Nhơn Lý

 

100

100

 

7

Quy hoạch khu tái định cư Nhơn Hải

 

50

50

 

8

Quy hoạch khu nghĩa địa phục vụ KKT Nhơn Hội

 

100

100

 

9

Lập dự án Khu trung tâm KKT Nhơn Hội

 

100

100

 

10

Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn

 

100

100

 

11

Quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền phục vụ TĐC Nhơn Phước

 

100

100

 
Công ty cấp thoát nước Bình Định làm chủ đầu tư

 

 

 

 
Dự án cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội (gđI)

 

46

46

 
Sở Xây dựng làm chủ đầu tư

 

 

 

 

1

Quy hoạch khu dân cư dọc tuyến kho xăng Phú Hòa đến ngã ba Ông Thọ

200

- 200

 

 

2

Dự án quy hoạch Cụm công nghiệp chế biến sâu titan xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ

 

110

110

 
Trung tâm Quỹ đất làm chủ đầu tư

 

 

 

 
San nền mặt bằng khu quy hoạch dân cư D3

 

90

90

 

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương