Căn cứ Nghị định 187/2007/NĐ-cp ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thôngtải về 0.71 Mb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 419 /QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố cập nhật bổ sung, sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thôngBỘ TRƯỞNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Nghị định 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định 1135/QĐ-BTTTT 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định 1699/QĐ-TTg ngày 20/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 Bộ Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 12 thủ tục hành chính (TTHC), sửa đổi 30 TTHC và loại bỏ 02 TTHC trong bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông được công bố kèm theo Quyết định 1135/QĐ-BTTTT ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trường hợp TTHC nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các TTHC mới được ban hành thì áp dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

- Trường hợp TTHC do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ (để b/c);

- VPCP: Btrg CN và cac PCN;

- Tổ CTCT CCTTHC của TTg CP;

- Trung tâm Thông tin (để đưa cập nhật và đưa tin);

- Như điều 4;

- Lưu: VT, VP, T30.


BỘ TRƯỞNG


(Đã ký)

Lê Doãn Hợp


PHỤ LỤC I: DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LOẠI BỎ

(Kèm theo Quyết định số: 419 /BTTTT-VP ngày 30 tháng 03 năm 2010)


STT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện TTHC

Ghi chú
Xác nhận phù hợp tiêu chuẩn tương thích điện từ

Truyền dẫn phát sóng Tần số Vô tuyến điện

Cục Tần số Vô Tuyến ĐiệnPhối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh

Truyền dẫn phát sóng Tần số Vô tuyến điện

Cục Tần số Vô Tuyến Điện

PHỤ LỤC II. DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI

(Kèm theo Quyết định số: 419 /BTTTT-VP ngày 30 tháng 03 năm 2010)

I. Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử


1. Thủ tục

Cấp giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình


- Trình tự thực hiện:

- Đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh truyền hình hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, có văn bản thỏa thuận của Ban Tuyên giáo trung ương . Sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử sẽ trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép

- Đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh truyền hình nhận được phản hồi về việc cấp phép hoạt động phát thanh, truyền hình sau 30 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cách thức thực hiện;

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thông qua hệ thống bưu chính- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản Khai đăng ký xin cấp giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình;

- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản;

- Quyết định thành lập đài phát thanh, truyền hình;

- Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo đài phát thanh, truyền hình;

- Danh sách cán bộ lãnh đạo đài phát thanh, truyền hình (có sơ yếu lý lịch kèm theo);

- Danh sách các cán bộ phụ trách phòng, ban nghiệp vụ của đài phát thanh, truyền hình;

- Bảng tổng hợp đội ngũ phóng viên, biên tập viên của đài;

- Bảng tổng hợp đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên của đài

- Bản tổng hợp khung chương trình phát sóng phát thanh, truyền hình;

- Bản sao Giấy phép sử dụng tần số và máy phát sóng phát thanh, truyền hình.

(Ghi chú:

- Đối với các đài phát thanh, truyền hình địa phương cần có văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí và việc xin phép hoạt động phát thanh, truyền hình phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí của địa phương.

- Riêng đối với các cơ quan xin phép hoạt động phát thanh truyền hình nhưng không thiết lập hệ thống phát sóng độc lập mà phát sóng chương trình trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam thì không cần bản sao Giấy phép sử dụng tần số và máy phát thanh, truyền hình nhưng phải có văn bản xác nhận bố trí khung phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam)

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính, 02 (bộ) bản sao- Thời hạn giải quyết:

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Tuyên giáo Trung ương


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

- Bản Khai đăng ký xin cấp giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình

- Sơ yếu lý lịch Lãnh đạo cơ quan báo chí

-Danh sách các cán bộ phụ trách phòng, ban nghiệp vụ của đài phát thanh, truyền hình;

- Bảng tổng hợp đội ngũ phóng viên, biên tập viên của đài;

- Bảng tổng hợp đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên của đài


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Đối với các đài phát thanh, truyền hình địa phương cần có văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chứng nhận có đủ điều kiện để hoạt động báo chí và việc xin phép hoạt động phát thanh, truyền hình phù hợp với quy hoạch phát triển báo chí của địa phương.

- Riêng đối với các cơ quan xin phép hoạt động phát thanh truyền hình nhưng không thiết lập hệ thống phát sóng độc lập mà phát sóng chương trình trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam thì không cần bản sao Giấy phép sử dụng tần số và máy phát thanh, truyền hình nhưng phải có văn bản xác nhận bố trí khung phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật báo chí ngày 28/12/1989

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999

- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí


: Modules -> CMS -> Upload
Upload -> Giải trình các tiêu chuẩn về ứng dụng cntt dự định cập nhật chỉnh sửa
Upload -> BỘ NÔng nghiệP
Upload -> Nghiên cứu hà lan
Upload -> THẾ NÀo là MỘt nưỚc công nghiệp gs. Đỗ quốc Sam
Upload -> PHỤ LỤc văn kiện chưƠng trìNH
Upload -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viªt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông bộ TÀi chính – BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Upload -> GIẢi thích việC Áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử DỤng cho cổng thông tin đIỆn tử
Upload -> BỘ thông tin và truyềN thông số: 1804/btttt-ưdcntt v/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng cntt năm 2012 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Upload -> CÁc trậN ĐỘng đẤt từ NĂM 1500 ĐẾn năM 2005


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương