CHẬu hoa mai truyeän ngaén cuûa Mai Böûu Minhtải về 25.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích25.21 Kb.
CHẬU HOA MAI

Truyeän ngaén cuûa Mai Böûu Minh.
-Nhaät ôi, teát ñeán nôi roài maø coøn laøm gì ñoù?

-AØ…Haûo…Khoâ quaù, tranh thuû töôùi qua moät laàn…

Ñang xaùch nöôùc töôùi maáy chaäu hoa kieång tröôùc saân nhaø mình, toâi nghe tieáng Haûo goïi, ngaång leân, ngoù qua saân nhaø Tieåu Vy thaáy Haûo vöøa döïng chieác xe Dylan xong, ñang thaùo daây kieàng chaäu mai vaøng phía sau xe.

Chieàu ba möôi teát maø thaèng naøy ñi ñaâu vaäy ta…AØ, noù mang ñeán cho Tieåu Vy chaäu mai ñoù chaéc. Toâi ngaån ngô nhìn chaäu mai vaøng treân tay Haûo vaø thaáy ñöôïc ñoù laø chaäu mai ñeïp, ñaét giaù. Boâng ñaõ nôû, boâng coøn buùp chi chít treân caønh, ít laù ñaõ ñöôïc uoán thaønh nhöõng chi ñoái nhau nhieàu taàng, to döôùi goác nhoû treân ngoïn taïo thaønh thaùp noùn. Ñuùng laø chaäu bonsai ñaét tieàn chæ coù daân nhaø giaøu nhö Haûo môùi daùm…mua taëng baïn.

Tieåu Vy töø trong nhaø böôùc ra, hôùn hôû ñoùn tieáp Haûo. Toâi nhìn laïi chaäu mai vaøng beù nhoû, khieâm toán cuûa mình vöøa môùi töôùi nöôùc maø thôû daøi xaùch thuøng ñi voâ. Chaäu mai cuûa toâi cuõng coù daùng bonsai, ñöôïc toâi böùng töø nhaø oâng noäi, ñöa voâ chaäu caét tæa, uoán caønh, chaêm soùc caû naêm qua môùi coù daùng hay hay moät chuùt vaø cuõng ñaõ troå boâng ñuùng teát, tuy ít. Thaáy toâi quan taâm,

chaêm soùc chaäu mai khaù ñaëc bieät neân nhoû Nguyeät em gaùi toâi tra gaïn. Toâi ñaõ thoá loä cho noù bieát yù ñònh cuûa mình laøm moät moùn quaø taëng Tieåu Vy trong dòp teát naøy. Tieåu Vy hoïc chung lôùp vôùi toâi nhöng laø baïn thaân cuûa nhoû Nguyeät cho neân toâi cuõng muoán qua em gaùi cuûa mình baøy toû tình caûm cuûa toâi daønh cho coâ beù. ÔÛ lôùp, toâi raát nhuùt nhaùt vaø sôï baïn beø treâu gheïo neân ít troø chuyeän vôùi Tieåu Vy.

Toâi bieát Tieåu Vy troàng raát nhieàu loaøi hoa ñuû ñeå coâ beù mang vaøo lôùp, chöng treân baøn thaày coâ ngaøy ngaøy, nhöng coâ beù chöa coù mai vaøng. Toâi ñònh, saùng mai mang chaäu mai vaøng naøy sang taëng coâ beù. Nhöng baây giôø…toâi thaáy toäi nghieäp cho…chaäu mai cuûa mình voâ cuøng.

Nhö moïi naêm, Tieåu Vy, nhoû Nguyeät vaø toâi cuøng thöùc ñoùn giao thöøa, nhöng ñeâm nay, toâi khoâng böôùc ra khoûi nhaø, maëc cho nhoû Nguyeät ruû reâ, cheâ traùch. Toâi baûo meät, thích naèm moät mình vaø khi cuøng ba meï cuùng xong,toâi veà giöôøng coá gioã giaác nguû nhöng thaät khoâng deã. Haûo laø con oâng “Côùm”, coù chöùc, coù quyeàn xöù naøy, caû Ban Giaùm hieäu, thaày coâ ñeàu neå nang, tuy noù hoïc khoâng xuaát saéc nhöng caû tröôøng ñeàu bieát noù. Haén ñi hoïc baèng xe ñaéc tieàn, khi cao höùng coù theå baùo caên tin mang ñeán lôùp moãi ngöôøi ly cheø trong giôø sinh hoaït taäp theå. Moïi thöù tieàn baûo hieåm, quyõ lôùp, quyõ Ñoaøn v.v…Haûo laø ngöôøi göông maãu thöïc hieän ñaàu tieân, coù khi coøn ñoùng thay cho baïn. Thaày coâ naøo môû cua daïy theâm, Haûo ñeàu ghi teân, ñoùng tieàn tröôùc, coøn hoïc ñeàu hay khoâng, chaúng caàn thieát… Töø ñaàu naêm hoïc lôùp möôøi hai tôùi giôø, Haûo thöôøng xuyeân quaán quyùt beân Tieåu Vy, coâ beù vöøa ñeïp, vöøa duyeân daùng laïi vöøa hoïc gioûi neân khoâng ít ñöùa muoán keát thaân. Coøn toâi, laø baïn thaân cuûa Tieåu Vy töø nhoû, theá nhöng khoâng hieåu sao töø khi voâ caáp ba tôùi giôø, toâi phaùt hieän ra loøng mình khoâng coøn coi Tieåu Vy laø baïn bình thöôøng nöõa. Toâi nghe baïn beø, thaày coâ, cha meï noùi nhieàu veà tình caûm trai gaùi nhö moät ñieàu gì ñoù khoâng neân coù khi coøn ñi hoïc neân toâi sôï… Toâi sôï, coù gì khi thi Ñaïi hoïc toâi khoâng ñaäu cuõng bò ñaùnh giaù taïi vì…Vaø, toâi neù traùnh, deø daët, theâm tính nhuùt nhaùt neân töôûng nhö ngaøy caøng xa laï vôùi Tieåu Vy… Giôø toâi ñang ghen, hay ñang ganh tî vôùi Haûo ñeå eùp mình nguû maø nguû khoâng ñöôïc ñaây…

Saùng muøng moät nhö moïi naêm, ba toâi cuøng nhoû Nguyeät ñaõõ veà thaêm noäi tröôùc, toâi cuøng meï giöõ nhaø chieàu môùi ñi. Ñang loay hoay ôû sau beáp, toâi chôït nghe tieáng Tieåu Vy chaøo hoûi, chuùc teát meï mình. Toâi naán naù laïi, chöa muoán ra thì coâ beù ñaõ hoûi:-Nhaät ñaâu roài baùc?

-AØ…môùi ñaây. Nhaät ôi…coù Tieåu Vy sang chôi neø…

Toâi khoâng coøn caùch naøo hôn laø böôùc ra göôïng cöôøi vôùi coâ beù. Tieåu Vy noùi ngay khi thaáy toâi:-Naêm môùi, Vy taëng Nhaät caùi naøy, caàu mong Nhaät luoân vui veû, may maén…

Vöøa noùi, coâ beù ñöa ra tröôùc maët toâi boù hoa hoàng töôi thaém. Toâi mæm cöôøi nhaän laáy vaø ñeå treân baøn ra veû khaùch saùo:

-Caùm ôn Vy. Môøi Vy ngoài chôi, aên tí baùnh.

-Nhaät sao vaäy? Troâng khoâng bình thöôøng

Vy vöøa noùi vöøa töï nhieân ngoài xuoáng gheá sa loâng. Ñoâi maét ñen troøn môû to nhìn toâi chaêm chuù khieán toâi luùng tuùng. Coù gì phaûi lo laéng cho toâi chôù,

maát nguû sô sô thoâi. Coâ beù böõa nay xinh quaù vôùi caùi quaàn taây maøu loâng chuoät goïn gaøng, caùi aùo maøu höôøng tay lôõ coù theâu ñoaù hoa hoàng tröôùc ngöïc sao…deã nhìn quaù. Meï toâi ñaõ ra sau. Tieåu Vy khoâng laøm khaùch ñöa tay môû boù hoa caém vaøo bình boâng ñeå giöõa baøn voán ñaõ coù saün nhaùnh mai vaøng ñaày hoa. Tieåu Vy khoâng nhìn toâi maø noùi nhö thì thaàm:

-Ñeâm qua, Vy chôø Nhaät sang maø Nhaät khoâng sang. Vy keâu Nguyeät kieám, Nguyeät noùi Nhaät meät, khoâng chòu ñi. Sao vaäy?

-Coù sao ñaâu, thì meät khoâng muoán ñi ñaâu- Toâi luùng tuùng traû lôøi.

Coù leõ toâi quaù toân suøng ngheä thuaät caém hoa cuûa Vy cho neân bình boâng mai vaøng cuûa mình sau khi ñöôïc Vy caém theâm moät taàng hoa hoàng ôû döôùi boãng trôû neân röïc rôõ hôn, noåi baät hôn.ÔÛ lôùp treân baøn giaùo vieân, ngaøy naøo thaày coâ cuõng haøi loøng bôûi bình hoa do Vy caém. Coù khi chæ toaøn laø hoa hoàng, toaøn cuùc, coù khi chæ vaøi ñoaù hoa bình thöôøng nhö sao nhaùi, cuùc phaán, baùch nhaät, hoàng mai… maø Tieåu Vy cuõng caém neân treân baøn thaày coâ moät bình hoa thaät ñeïp.-Bieát ñaâu, sang nhaø Vy chôi, Nhaät seõ heát meät ngay.Ñaàu naêm Nhaät khoâng coù gì taëng Vy sao?

-Coøn maáy traêm leû ñaây, Nhaät lì xì cho Vy,nhöng phaûi ñöùng leân khoanh tay, möøng tuoåi Nhaät…

-Xí…Noùi vaäy chôù quaø cuûa Nhaät, Vy ñaõ laáy roài, bôûi vì Vy bieát Nhaät keo laém, coù khi thay ñoåi yù ñònh neân Vy laáy tröôùc. Nhaät coù muoán laáy laïi cuõng khoâng ñöôïc…Nhaø Nhaät coù khaùch kìa, thoâi Vy veà…Chuùt raûnh, Nhaät sang nhaø Vy chôi nghen…

Noùi xong, coâ beù thaûn nhieân ñöùng daäy, mæm moâi cöôøi, gaät ñaàu chaøo toâi, ñoâi maét tinh ranh nhìn toâi nhö thuùc giuïc khieán toâi deã daøng gaät ñaàu.

Laøm nöôùc böng ra cho meï tieáp khaùch xong, toâi böôùc ra saân vaø nhìn thaáy khoaûng troáng nôi ñeå chaäu mai cuûa mình. Nhoû Nguyeät taøi lanh ñaõ thoâng ñoàng vôùi Vy laáy ñi roài.

Toâi sang nhaø Vy, coâ beù ñoùn toâi voâ nhaø vôùi göông maët töôi vui, nhí nhaûnh:-Sang ñaây, choã ñoù ñeå ba meï Vy tieáp khaùch. Boä Nhaät muoán laøm khaùch sao…

-Baønø tieáp khaùch coù chaäu mai ñeïp quaù…

Toâi buoät mieäng khen khi thaáy chaäu mai ñeå treân baøn tieáp khaùch giöõa nhaø nhöng chöa kòp quan saùt kyõ thì Vy ñaõ keùo tay toâi ñeán beân caùi baøn beân caïnh cöûa soå, nôi coù taám baûng con, maáy keä saùch…Vaø, toâi nhaän ra ngay chaäu mai cuûa toâi thaät xinh xaén naèm treân mieáng vaûi theâu treân baøn. Vy keùo gheá cho toâi ngoài vaø ngoài xuoáng gheá beân caïnh. Coâ beù môû khay baùnh treân baøn ra vaø ñöa tay laáy möùt môøi toâi.

Gioïng Vy nghe thaân thieän:

-Vaäy chaäu mai naøy khoâng ñeïp sao… Chaúng nhöõng noù ñeïp maø coøn laø thöù thieät, höùa heïn nhöõng gì may maén seõ ñeán vôùi Vy laø söï thaät, khoâng phaûi laø thöù hoa ni loâng nhö chaäu kia…Vy quyù laém vaø seõ tieáp tuïc chaêm soùc noù khoâng phuï loøng cuûa Nhaät ñaâu…

Gioïng cuûa coâ beù nhoû daàn, run run nhö lôøi thì thaàm beân tai toâi vaø toâi ñaõ toan thoát leân:-Ñuùng vaäy, hoa thaät duø theá naøo cuõng ñaäm ñaø höông saéc…

Ñoù, toâi ñaõ caûm nhaän muøi höông thoang thoaûng deã chòu khieán loøng laâng laâng khoan khoaùi. Toâi choàm tôùi ñeå thöôûng thöùc höông cuûa hoa mai,chaäu mai quyù giaù cuûa mình. Nhöng, chuùa ôi, toâi nhaän ra ñoù khoâng phaûi laø höông cuûa hoa mai maø laø muøi nöôùc hoa treân ngöôøi Tieåu Vy. OÂi, coøn coù caû phaán hoàng treân maù, chuùt son treân moâi khieán toâi luùng tuùng nhaän ra mình ngoài saùt beân Vy quaù, lieäu coù ai thaáy thì sao…
MAI BÖÛU MINH.

( Hoäi Vaên hoïc ngheä thuaät An Giang

43 Nguyeãn Vaên Cöng, Long Xuyeân, An Giang )1582 tu
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương