CHÍnh phủ Số: 62/bc-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 2008 BÁo cáOtải về 0.56 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu13.07.2016
Kích0.56 Mb.
1   2   3   4

TAI NẠN GIAO THÔNG 2005 - 2007

Năm

Số vụ

So với năm trước (%)

Số người chết

So với năm trước (%)

Số người bị thương

So với năm trước (%)

2005

14711

- 16,7%

11534

- 5,7%

12013

- 22,1%

2006

14727

0,17%

12757

10,72%

11288

-6,1%

2007

14.624

-0,52%

13.150

3,23%

10.546

-6,56%


Tai nạn giao thông đường bộ 2005 - 2007

Năm

Số vụ

So với năm trước (%)

Số người chết

So với năm trước (%)

Số người bị thương

So với năm trước (%)

2005

14.141

- 16,4%

11.184

- 4,7%

11.760

-22,3%

2006

14.161

0,14%

12.373

10,63%

11.097

-5,6%

2007

13.985

-1,24%

12.800

3,45%

10.266

-7,49%

Tai nạn giao thông đường sắt 2005 - 2007


Năm

Số vụ

So với năm trước (%)

Số người chết

So với năm trước (%)

số người bị thương

So với năm trước (%)

2005

273

- 25,6%

159

- 3,6%

231

- 0,4%

2006

292

6,9%

136

- 14,4%

158

-34,4%

2007

379

29,79%

169

20,71%

237

50,0%


Tai nạn giao thông đường thủy nội địa 2005 - 2007

Năm

Số vụ

So với năm trước (%)

Số người chết

So với năm trước (%)

Số người bị thương

So với năm trước (%)

2005

229

-27,3%

164

- 45,8%

22

-26,6 %

2006

215

-5,7%

210

28,0%

18

-14,2%

2007

213

- 0,7%

165

-12,23%

27

68,8%

Phụ lục số 4


(Kèm theo báo cáo số 62/BC-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008

về việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông)

PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 2005 – 2007

NĂM

Ô TÔ

MÔ TÔ

PHƯƠNG TIÊN CƠ GIỚI

2005

891.104

15,1%

16.086.644

20,2%

16.977.748

19,9%

2006

972.912

9,2%

18.615.960

15,7%

19.588.872

15,3%

2007

1.106.617

13,7%,

21.721.282

16,6%

22.827.899

16,5%: content -> vankien -> Lists -> DanhSachVanKien -> Attachments
Attachments -> KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010)
Attachments -> Đa dạng sinh họC Ở việt nam
Attachments -> PHẦn I các bộ, ngàNH, CƠ quan thuộc chính phủ trả LỜi cáC Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
Attachments -> BỘ giao thông vận tảI 1/ Cử tri tỉnh Đắk Lắc kiến nghị
Attachments -> QUỐc hội khóa XI uỷ ban về các vấn đề xã hội
Attachments -> QUỐc hội số: CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> 210/bc-btnmt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> KỲ HỌp thứ TÁm quốc hội khoá XII (20/10/2010 26/11/2010) TẬp hợP Ý kiếN, kiến nghị CỦa cử tri
Attachments -> Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số: 365/bc-ubtvqh12
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn số: 1588


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương