Chñ tÞch ubnd tØnh Thanh Ho¸



tải về 63.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích63.42 Kb.
Uû Ban Nh©n D©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: 3366 /Q§-UBND



Thanh Ho¸, ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2009

QuyÕt ®Þnh


V/v Phª duyÖt KÕ ho¹ch ®Êu thÇu Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh: Tu bæ, kh«i phôc vµ n©ng cÊp ®ª cöa s«ng M· ®o¹n tõ K55+769-K62+676, huyÖn Ho»ng Hãa, tØnh Thanh Hãa.



Chñ tÞch UBND tØnh Thanh Ho¸


C¨n cø LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND ngµy 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều liªn quan đến đầu tư x©y dựng cơ bản số 38/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của ChÝnh phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu x©y dựng theo Luật X©y dựng;

C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 2612/Q§-UBND ngµy 07/8/2009 cña Chñ tÞch UBND tØnh vÒ viÖc phª duyÖt dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh Tu bæ, kh«i phôc vµ n©ng cÊp ®ª cöa s«ng M· ®o¹n tõ K55+769-K62+676, huyÖn Ho»ng Hãa, tØnh Thanh Ho¸;

XÐt Tê tr×nh sè 711/TTr-§§ ngµy 20/8/2009 cña Chi côc §ª ®iÒu vµ Phßng chèng lôt b·o Thanh Hãa vÒ viÖc phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu (KH§T) dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh Tu bæ, kh«i phôc vµ n©ng cÊp ®ª cöa s«ng M· ®o¹n tõ K55+769K62+676, huyÖn Ho»ng Hãa, tØnh Thanh Ho¸ vµ ®Ò nghÞ t¹i v¨n b¶n thÈm ®Þnh sè: 1674/SKH§T-T§ ngµy 16/9/2009 cña Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­,

QuyÕt ®Þnh:


§iÒu 1. Phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu (KH§T) Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng C«ng tr×nh: Tu bæ, kh«i phôc vµ n©ng cÊp ®ª cöa s«ng M· ®o¹n tõ K55+769-K62+676, huyÖn Ho»ng Hãa, tØnh Thanh Ho¸, tØnh Thanh Ho¸ víi néi dung chÝnh nh­ sau:

1. Kh¸i qu¸t vÒ dù ¸n: Dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh Tu bæ, kh«i phôc vµ n©ng cÊp ®ª cöa s«ng M· ®o¹n tõ K55+769K62+676, huyÖn Ho»ng Hãa, tØnh Thanh Ho¸ ®· ®­îc Chñ tÞch UBND tØnh phª duyÖt t¹i QuyÕt ®Þnh sè 2612/Q§-UBND ngµy 07/8/2009, cã tæng møc ®Çu t­ lµ: 107.396 triÖu ®ång, trong ®ã:

+ Chi phÝ x©y dùng: 81.586 triÖu ®ång

+ Chi phÝ QLDA: 1.050 triÖu ®ång

+ Chi phÝ t­ vÊn §TXDCT: 2.974 triÖu ®ång

+ Chi phÝ kh¸c: 2.923 triÖu ®ång

+ Chi phÝ båi th­êng GPMB (t¹m tÝnh): 9.100 triÖu ®ång

+ Chi phÝ dù phßng: 9.763 triÖu ®ång.

2. C¸c c«ng viÖc ®· thùc hiÖn gåm: Kh¶o s¸t, lËp DA; thÈm ®Þnh DA. Tæng gi¸ trÞ c¸c c«ng viÖc lµ: 506,11 triÖu ®ång.

3. C¸c c«ng viÖc kh«ng ¸p dông c¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu: Qu¶n lý dù ¸n; thÈm ®Þnh TKBVTC, tæng DT; thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu; thÈm tra, phª duyÖt quyÕt to¸n c«ng tr×nh; båi th­êng GPMB; dù phßng. Tæng gi¸ trÞ c¸c c«ng viÖc lµ: 20.072,19 triÖu ®ång.

4. PhÇn kÕ ho¹ch ®Êu thÇu bao gåm c¸c c«ng viÖc: Kh¶o s¸t, lËp TKBVTC-DT; thÈm tra TKBVTC-DT; lËp HSMT, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ HSDT thi c«ng x©y dùng; rµ ph¸ bom m×n; x©y dùng c«ng tr×nh; gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng; b¶o hiÓm c«ng tr×nh; kiÓm to¸n c«ng tr×nh.

4.1. Ph©n chia gãi thÇu: C¨n cø vµo tÝnh chÊt kü thuËt, quy m«, gi¸ trÞ c«ng tr×nh, toµn bé c¸c c«ng viÖc trªn ®­îc ph©n chia thµnh 10 gãi thÇu:

+ Kh¶o s¸t, lËp TKBVTC-DT lµ 01 gãi thÇu;

+ ThÈm tra TKBVTC-DT lµ 01 gãi thÇu;

+ LËp HSMT thi c«ng x©y dùng lµ 01 gãi thÇu;

+ Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ HSDT thi c«ng x©y dùng lµ 01 gãi thÇu;

+ Rµ ph¸ bom m×n lµ 01 gãi thÇu;

+ Trång c©y ch¾n sãng lµ 01 gãi thÇu;

+ X©y dùng ®ª, cèng, dèc lªn xuèng ®ª, ®iÕm canh ®ª vµ ®­êng cøu hé, cøu n¹n lµ 01 gãi thÇu;

+ Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng lµ 01 gãi thÇu;

+ B¶o hiÓm c«ng tr×nh lµ 01 gãi thÇu;

+ KiÓm to¸n c«ng tr×nh lµ 01 gãi thÇu.

4.2. Néi dung cña gãi thÇu: Cã phô biÓu chi tiÕt kÌm theo.
§iÒu 2. Yªu cÇu chñ ®Çu t­ tæ chøc ®Êu thÇu theo LuËt §Êu thÇu n¨m 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều liªn quan đến đầu tư x©y dựng cơ bản số 38/2009/QH12; NghÞ ®Þnh sè: 58/2008/N§-CP ngµy 05/5/2008 cña ChÝnh phñ H­íng dÉn thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu x©y dùng theo LuËt X©y dùng.
§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy ký.

Ch¸nh V¨n phßng UBND tØnh Thanh Ho¸, Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, Gi¸m ®èc Së N«ng nghiÖp và Ph¸t triÓn n«ng th«n; Chi côc §ª ®iÒu vµ PCLB Thanh Ho¸, Thñ tr­ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.


N¬i nhËn: KT. chñ tÞch

- Nh­ ®iÒu 3 Q§; Phã Chñ TÞch

- L­u: VT, Dg NN (2).

qd KH DT de song Ma K 55 Hoang Hoa


TrÞnh V¨n ChiÕn (®· ký)



PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tu bổ, khôi phục và nâng cấp đê cửa sông Mã đoạn từ K55+769-K62+676 huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá



(Kèm theo Quyết định số: 3366 /QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch)

























TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói số 01: Tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT công trình

1.362,96

Ngân sách Nhà nước đầu tư theo chương trình củng cố bảo vệ và nâng cấp đê biển của Chính phủ và các nguồn huy động hợp pháp khác

Đấu thầu hạn chế; 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ

Sau khi có KHĐT được duyệt và xác định rõ nguồn vốn

Theo tỷ lệ phần trăm đối với công việc TK; Theo đơn giá đối với công việc khảo sát

02 tháng

2

Gói số 02: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình

109,24

nt

Chỉ định thầu, chủ đầu tư ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu

Giao chủ đầu tư chủ động thực hiện nhưng phải phù hợp với tiến độ thực hiện dự án

Theo tỷ lệ phần trăm

01 tháng

3

Gói số 03: Tư vấn lập HSMT các gói thầu xây dựng công trình

26,42

nt

nt

nt

nt

01 tháng

4

Gói số 04: Phân tích đánh giá HSDT các gói thầu xây dựng công trình

39,62

nt

Tự thực hiện

nt




Đến khi có QĐ phê duyệt KQĐT

5

Gói số 05: Rà phá bom mìn

1.724,10

nt

Chỉ định thầu

nt

Trọn gói

01 tháng

6

Gói số 06: Trồng cây chắn sóng

7.790,00

nt

Đấu thầu hạn chế; 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

nt

Trọn gói

04 tháng

7

Gói số 07: Xây dựng công trình

73.796,00

nt

nt

Sau khi có KHĐT; HSMT được duyệt và có KH vốn

Theo đơn giá

36 tháng (kể từ ngày bên A bàn giao mặt bằng cho bên B)

8

Gói số 08: Giám sát thi công xây dựng công trình

942,76

nt

Tự thực hiện

Giao chủ đầu tư chủ động thực hiện nhưng phải phù hợp với tiến độ thực hiện dự án

Từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng

9

Gói số 09: Bảo hiểm công trình

840,34

nt

Chào hàng cạnh tranh

nt

Trọn gói

Theo thời gian xây dựng công trình + 12 tháng bảo hành theo quy định

10

Gói số 10: Kiểm toán công trình

186,65

nt

Chỉ định thầu

Sau khi công trình hoàn thành

Theo tỷ lệ phần trăm

01 tháng




Cộng

86.818,09






















: vbpq thanhhoa.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Ubnd tØnh Thanh Ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam  §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> TØnh thanh hãa §éc lËp –Tù do – H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> H§nd tØnh Thanh Ho¸. Uû ban Nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương