CHỦ TỊch nguyễn Tấn Hưngtải về 7.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích7.96 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1272/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 29 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của

Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình PhướcCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 41/2004/CT-TTg ngày 02/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 122/2005/QĐ-UBND ngày 17/10/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 41/2004/CT-TTg ngày 02/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền trong tình hình mới;

Căn cứ Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 07/TTr-CAT(PV11) ngày 04/6/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị và thành viên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương