CỤc xúc tiến thưƠng mạItải về 16.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích16.94 Kb.
Mẫu KM-6

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC

ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

 


 BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 (SỞ THƯƠNG MẠI ...)

Số: …………

V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

.., ngày … tháng… năm 200… 

Kính gửi: ........................................................................................................

 

            Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;Trả lời công văn số ......... ngày... tháng... năm ... của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện khuyến mại, Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận (tên thương nhân) đăng ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau:

-                                                                                              Tên chương trình khuyến mại: .............................................

-                                                                                              Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: ..........................................

-                                                                                              Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: …………………………

-                                                                                              Thời gian khuyến mại: .............................................................

-                                                                                              Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại:…………-                                                                                              Hình thức khuyến mại: ..........................................................

-                                                                                              Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): .......................................

            Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại kèm theo.

(Tên thương nhân) có trách nhiệm:

-                                                                                              Thông báo công khai nội dung, thể lệ, thời gian khuyến mại và thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

-                                                                                              Thực hiện đúng các quy định về khuyến mại của Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

-                                                                                              Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn trao thưởng của chương trình khuyến mại, (tên thương nhân) có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại về Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại)./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,...


CỤC TRƯỞNG

 (GIÁM ĐỐC)(Ký tên và đóng dấu)


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương