Các Tổng cục, Cục, Vụ, Ban Đổi mới và qldnnn, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộtải về 87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích87 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 3496 /BNN-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011

V/v hướng dẫn thi đua, khen thưởng

xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2008
Kính gửi:


- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Ban Đổi mới và QLDNNN, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;

- Các BQL dự án: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi;

- Các Trung tâm: Khuyến nông Quốc gia, Tin học và TK,

Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.Thực hiện Quyết định số 1889/QĐ-VP ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua «Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN - ISO 9001:2009 vào hoạt động tại các đơn vị trực thuộc Bộ» giai đoạn xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1889/QĐ-VP ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của Cấp uỷ, Lãnh đạo đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phát huy trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện việc quản lý chất lượng công việc, góp phần hoàn thành suất sắc nhiệm vụ của đơn vị và của Bộ.

b) Tạo được khí thế thi đua sôi nổi, tăng cường sự phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị, là động lực quan trọng để thúc đẩy tiến độ triển khai, phát huy sáng kiến, đảm bảo chất lượng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động tại các đơn vị, áp dụng thực hiện có hiệu quả và được cấp giấy chúng nhận theo quy định.

c) Phát hiện và lựa chọn kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có sáng kiến, thực sự tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng kịp thời, nhân rộng điển hình tiên tiến.2. Yêu cầu:

a) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, huy động sự tham gia của tổ chức đoàn thể trong các đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN-ISO 9001 :2008 (sau đây gọi chung là xây dựng ISO).

b) Tổ chức phong trào thi đua cần bám sát các nhiệm vụ của Kế hoạch xây dựng ISO của Bộ và của đơn vị.

c) Tổ chức phong trào để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng tham gia; tổ chức những hoạt động thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; gắn việc thực hiện phong trào thi đua ISO với thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

d) Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, huy động sự tham gia của tổ chức đoàn thể trong các đơn vị, phổ biến quán triệt các Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006; Quyết định số 1889/QĐ-VP ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bố trí đủ nhân lực để thực hiện chương trình theo yêu cầu của đơn vị và theo quy định của Bộ.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của các bước theo quy định tại Quyết định số 1889/QĐ-VP ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng, đảm bào chất lượng, tiến độ và phấn đấu vượt tiến độ đối với từng nội dung và toàn bộ chương trình.

4. Bố trí đủ kinh phí và sử dụng kinh phí có hiệu quả, đúng quy định, phấn đấu thực hành tiết kiệm trong sử dụng kinh phí.

5. Thực hiện tốt quan hệ phối hợp trong công tác (tham dự đầy đủ các cuộc họp triển khai, giao ban… của chương trình; phối hợp tốt với Tổ chức tư vấn, đơn vị chủ trì, thường trực chương trình của Bộ, của đơn vị).

6. Thực hiện tốt các nội dung công tác thông tin, tuyên truyền bằng những hình thức cụ thể, thiết thực như: Pa-nô, khẩu hiệu, biểu bảng tuyên truyền, phổ biến về ISO tại đơn vị; chỉnh trang phòng làm việc, bàn làm việc, sắp xếp tài liệu… ; tuyên truyền trên trang tin điện tử của đơn vị…

7. Từng đơn vị chủ động xây dựng nội dung cụ thể của phong trào thi đua ISO, xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị ; có sơ kết, tổng kết kịp thời

8. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

III. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tên phong trào thi đua:

«Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN - ISO 9001:2009 vào hoạt động tại các đơn vị trực thuộc Bộ»2. Thời gian: từ tháng 8/2011 đến tháng 12/2012 (giai đoạn xây dựng ISO theo Quyết định só 1889/QĐ-BNN ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng đến khi được cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn).

3. Đối tượng:

Nội dung phong trào thi đua này thực hiện đối với tập thể, cá nhân các đơn vị trực thuộc Bộ, thuộc diện bắt buộc xây dựng, áp dụng ISO theo quy định tại Quyết định só 1889/QĐ-BNN ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng.

Đối với Các đơn vị sự nghiệp thuộc diện khuyến khích xây dựng, áp dụng ISO 9001:2008, đơn vị có triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo kế hoạch của Bộ, cần đăng ký với Văn phòng Bộ để được tham gia phòng trào thi đua này.

2. Tiêu chuẩn thi đua

a) Đối với tập thể :

- Tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của phong trào; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành trước tiến độ các nội dung theo quy định về Kế hoạch của Bộ về xây dựng ISO tại đơn vị.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng trong và sau quá trình xây dựng, áp dụng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

b) Đối với cá nhân: Tham gia tích cực phong trào; có sáng kiến đề xuất cải tiến trong quá trình xây dựng và thực hiện hệ thống ISO, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

3. Hình thức khen thưởng:

1. Bằng khen Bộ trưởng: xét tặng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng ISO:

a) Đối với tập thể đơn vị trực thuộc Bộ: sẽ xem xét, lựa chọn từ 3 - 5 đơn vị xuất sắc nhất.

b) Đối với các tập thể thuộc đơn vị:

- Các Cục, Vụ, thanh tra, Ban Đổi mới và QLDNNN, các Ban QL Dự án thuộc Bộ, các Trung tâm: mỗi đơn vị xét chọn không quá 01 tập thể xuất sắc nhất.

- Các Tổng cục, Văn phòng Bộ: chọn không quá 02 đơn vị xuất sắc nhất.

Việc đánh giá kết quả thi đua đối với tập thể trực thuộc Bộ và các Cục thuộc Tổng Cục được tổng hợp theo các tiêu chí của Nội dung thi đua. Phương pháp đánh giá thực hiện theo Phụ lục kèm theo văn bản này.

c) Đối với cá nhân: Mỗi đơn vị trực thuộc Bộ, mỗi Cục trực thuộc Tổng cục xem xét lựa chọn không quá 02 cá nhân xuất sắc nhất.

Việc xem xét, lựa chọn tập thể, cá nhân từ đơn vị đề xuất do Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với cán bộ đầu mối xây dựng ISO của các đơn vị xét đề nghị qua Thường trực Hội dồng thi đua khen thưởng của Bộ để trình Bộ trưởng.2. Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị (đối với đơn vị có giấy khen): đơn vị chủ động xem xét tặng giấy khen đối với tập thể, cá nhân có thành tích tham gia phong trào.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Đối với các cá nhân được đơn vị cử tham gia Tổ công tác ISO, tích cực tham gia hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong chương trình, đề nghị Thủ trưởng đơn vị công nhận là cá nhân có sáng kiến cải tiến trong công tác, là một trong các tiêu chuẩn để được xét danh hiệu «Chiến sỹ thi đua cơ sở».

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với năm 2011, các đơn vị chủ động đánh giá tình hình thực hiện theo chương trình, kế hoạch. Văn phòng Bộ tổng hợp, thống nhất đánh giá chung, sơ kết tình hình thực hiện đến hết tháng 12/2011.

2. Triển khai trong năm 2012:

- Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể, kế hoạch của Bộ và kế hoạch của đơn vị, phát động phong trào thi đua xây dựng, áp dụng ISO hoặc đưa vào nội dung thi đua trong năm 2012 của đơn vị.

- Văn phòng Bộ (Văn phòng thường trực CCHC) chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan đôn đốc việc tổ chức thực hiện phong trào. Tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá kết quả, tiến độ từng tháng, thông báo cho các đơn vị và báo cáo Bộ trưởng.

3. Kết quả thực hiện năm 2011 sẽ được xem xét, kết hợp với kết quả thực hiện năm 2012 để xét khen thưởng khi tổng kết phong trào.

4. Kết quả thực hiện phong trào đến năm 2012 sẽ là một trong các tiêu chuẩn để xem xét, đề nghị thi đua khen thưởng công tác năm 2012 của đơn vị.

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua này; trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Văn phòng Bộ để phối hợp xử lý./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Đ/c Thứ trưởng;

- Đảng ủy Bộ;

- Công đoàn Cơ quan Bộ; Đoàn TNCS HCM Bộ (để p/h);- Lưu: VT, VPCCHC.TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG


Nguyễn Minh Nhạn

Phụ lục: TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THI ĐUA XÂY DỰNG ISO


(Kèm theo công văn số /BNN-VP ngày /11/2011)


STT

Nội dung tiêu chí đánh giá

Điểm
tối đa


Đơn vị tự
đánh giá


Thường trực
đánh giá


1

Công tác Lãnh đạo, Chỉ đạo

10

 

 

 

Có Văn bản Chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền,

5

 

 

 

Có sự Tham gia của tổ chức đoàn thể

3

 

 

 

Tổ chức Phổ biến quán triệt các Quyết định

2

 

 

2

Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bố trí đủ nhân lực

5

 

 

 

Có sự tham gia trực tiếp của LĐ đơn vị

2

 

 

 

Thành lập Tổ công tác Bố trí đủ nhân lực

3

 

 

3

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung, đảm bào chất lượng, tiến độ

35

 

 

 

Có Xây dựng kế hoạch

5

 

 

 

Thực hiện đầy đủ các nội dung

10

 

 

 

Đảm bào chất lượng

10

 

 

 

Đảm bảo đúng tiến độ

5

 

 

 

Vượt tiến độ

5

 

 

4

Bố trí đủ kinh phí và sử dụng kinh phí có hiệu quả, tiết kiệm

10

 

 

 

Bố trí đủ kinh phí

7

 

 

 

sử dụng kinh phí có hiệu quả, tiết kiệm

3

 

 

5

Phối hợp trong công tác

10

 

 

 

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của chương trình

7

 

 

 

Phối hợp tốt với Tổ chức tư vấn, đơn vị thường trực chương trình của Bộ

3

 

 

6

Công tác thông tin, tuyên truyền

10

 

 

 

Có Pa-nô, khẩu hiệu, biểu bảng tuyên truyền, phổ biến về ISO tại đơn vị

4

 

 

 

Chỉnh trang phòng làm việc, bàn làm việc, sắp xếp tài liệu… 

3

 

 

 

Có bài viết Tuyên truyền trên trang tin điện tử của đơn vị…

3

 

 

7

Tổ chức của phong trào thi đua ISO

5

 

 

 

Có xây dựng nội dung thi đua

3

 

 

 

Có Phát động phong trào, Có Sơ kết, Tổng kết

2

 

 

8

Thực hiện chế độ báo cáo

10

 

 

9

Điểm khuyến khích đối với đơn vị xây dựng trên 20 quy trình công việc

5

 

 

 

Tổng số

100

 

 
Đánh giá chung: - Loại Xuất sắc: trên 90 điểm/ - Loại khá: 75 đến 90 điểm/
- Loại Trung bình: 50 - 74 điểm/ - Loại yếu: dưới 50 điểm
: Media -> AuflaNews -> Attachment
Attachment -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Attachment -> Trung tâm thông tin công nghiệp và thưƠng mạI
Attachment -> Bản dự thảo để các đơn vị góp ý trước ngày 20/9/2011 B…BỘ NÔng nghiệP
Attachment -> THỦ TƯỚng chính phủ ­­­­­­­­­ Số: /QĐ-ttg DỰ thảO
Attachment -> HIỆP ĐỊnh về quy tắc thanh toán trong liên vận hành khách và HÀng hóA ĐƯỜng sắt quốc tế do Ủy ban osjd tái bản
Attachment -> HỒ SƠ thị trưỜng vưƠng quốc hà lan mục lụC
Attachment -> TỔng cục lâm nghiệp số: 287 /QĐ – tcln-vp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachment -> Bé n ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n ng th n
Attachment -> CỤC ĐƯỜng sắt việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương