Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựngtải về 15.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích15.14 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 1783 /UBND-VPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 07 tháng 8 năm 2015

V/v giải quyết vướng mắc GPMB

thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị

Tân Phú Hưng thành phố Hải Dương


Kính gửi:


- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương;

- Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhận được Tờ trình số 670/TTr-STNMT ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ để di chuyển Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án Khu dân cư đô thị Tân Phú Hưng thuộc địa bàn thành phố Hải Dương.


Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 670/TTr-STNMT ngày 29 tháng 7 năm 2015, cụ thể:

- Cho phép điều chỉnh diện tích hỗ trợ cho Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt Miền Bắc tại Công văn số 1863/UBND-VP ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh từ 88.125m2 thành 118.448m2;

- Cho phép điều chỉnh mức hỗ trợ theo chính sách và đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại địa bàn xã Thạch Khôi, thành phố Hải Dương tại Công văn số 1863/UBND-VP ngày 11 tháng 10 năm 2013 thành mức hỗ trợ bằng mức bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại địa bàn phường Văn An và xã Tân Dân, thị xã Chí Linh;

- Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Công văn số 1863/UBND-VP ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương có trách nhiệm tổ chức việc thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương trong quá trình thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh: Ô. Q. Hải;

- UBND phường Văn An và xã Tân Dân - thị xã Chí Linh;

- Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc;- Lưu: VP, Thụy.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Anh Cương
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương