Các nét cơ bản của chữ Hán 漢字筆畫名稱



tải về 35.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích35.51 Kb.


Các nét cơ bản của chữ Hán
漢字筆畫名稱

Đối với người mới học chữ Hán, sẽ cảm thấy chữ Hán có nhiều nét, rất phức tạp, rất khó học. Nhưng nếu chúng ta đem so sánh chữ Hán với các từ trong những ngôn ngữ sử dụng bảng chữ cái a, b, c thì sẽ thấy các nét bút trong chữ Hán sẽ giống như các mẫu tự. Phân tích các nét chữ Hán, ta có thể thấy chúng được tạo thành từ những nét bút rất đơn giản, gồm 8 nét cơ bản, mỗi nét có một tên riêng và được viết theo một quy định cho từng nét. Ngoài 8 nét cơ bản, còn một số nét viết riêng có quy định. Nhập môn học chữ Hán, học các nét căn bản là bài học đầu tiên rất quan trọng, vì sẽ giúp chúng ta viết đúng các nét và theo thứ tự bút thuận, giúp cho việc viết chính xác chữ Hán, và đếm chính xác số lượng nét viết của một chữ và từ đó giúp việc tra cứu từ điển chính xác và nhanh chóng hơn.



Các nét viết của chữ Hán như sau:

1. NGANG (HOÀNH) viết từ trái sang phải

 • 一二三十大干

2. SỔ (THỤ)viết từ trên xuống dưới

 • 中川十

3. PHẨY (PHIẾT)viết từ trên phải xuống trái dưới

 • 人八入大又水

4. MÁC (NẠI) viết từ trên-trái xuống phải-dưới

 • 八入木

5. CHẤM (ĐIỂM) viết từ trên xuống dưới phải hoặc trái

 • 灬 (火) 主六之不

6. HẤT (THIÊU) viết từ dưới-trái lên trên-phải

 • 扌地

 • Phân biệt thủ 扌(手) và tài才

 • Phân biệt chữ thổ土và chữ có bộ土: 地土寺

 • Sổ hất nét sổ với nét hất衣艮

 • Ngang gập hất 计

7. MÓC (CÂU)

 • Nét sổ có móc (sổ câu)小

 • Nét ngang móc (hoành câu) 字

 • Nét mác với móc (tà câu) 戈我

 • Nét cong đối xứng với móc (bình câu) 心

 • Nét cong với móc (loan câu)狗家

 • Sổ bình câu (sổ ngang móc) nét đứng kết hợp với bình câu 也

 • Sổ gập móc:nét sổ, ngang với nét gập và móc馬/马

 • Ngang gập móc門/门

8. GẬP(CHIẾT)

 • Nét ngang kết hợp nét gập đứng口

 • Nét sổ đứng kết hợp nét gập phải /醫

 • Sổ ngang母

 • Phẩy chấm (Phiệt điểm):nét phẩy về trái kết thúc bởi chấm女



Phần từ vựng

  1. 一寺 nhất tự

  2. 一字 nhất tự

  3. 一女 nhất nữ

  4. 一門 nhất môn

  5. 主人 chủ nhân

  6. 六人 lục nhân

  7. 一心 nhất tâm

  8. 二心 nhị tâm

  9. 一口 nhất khẩu

  10. 不一 bất nhất

  11. 一家 nhất gia

  12. 六字 lục tự

  13. 六家 lục gia

  14. 六馬 lục mã

  15. 六門 lục môn

  16. 六女 lục nữ

  17. 土地 thổ địa

  18. 口中 khẩu trung

  19. 手中 thủ trung

  20. 寺中 tự trung

  21. 心中 tâm trung

  22. 衣中 y trung

  23. 山中 sơn trung

  24. 山水 sơn thuỷ

  25. 水土 thuỷ thổ

  26. 火山 hỏa san/sơn

  27. 山口 sơn khẩu

  28. 門中 môn trung

  29. 家中 gia trung

  30. 我心 ngã tâm

  31. 人心 nhân tâm

  32. 入心 nhập tâm

  33. 入門 nhập môn

  34. 入家 nhập gia

  35. 入口 nhập khẩu

  36. 人我 nhân ngã

  37. 人口 nhân khẩu

  38. 家人 gia nhân

  39. 女人 nữ nhân

  40. 女子 nữ tử

  41. 心地 tâm địa

  42. 地心 địa tâm

  43. 中心 trung tâm

  44. 中医/醫trung y

  45. 人中 nhân trung

  46. 人才 nhân tài

  47. 山門 sơn môn

  48. 家主 gia chủ

  49. 小人 tiểu nhân

  50. 大人 đại nhân

  51. 大字 đại tự

  52. 大地 đại địa

  53. 不才 bất tài

  54. 口才 khẩu tài

  55. 大家 đại gia

  56. 干戈 can qua

  57. 地主 địa chủ

  58. 十地 thập địa

  1. 女主人 nữ chủ nhân

  2. 大小不一 đại tiểu bất nhất






Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương