CỤc hàng hải việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 8.82 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích8.82 Kb.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CHHVN-ATANHH
V/v Báo cáo tình hình tai nạn

hàng hải tháng 11/2015

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia;

- Bộ Giao thông vận tải.

Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo tình hình tai nạn hàng hải trong tháng 11 năm 2015 (từ ngày 16/10/2015 đến ngày 15/11/2015) như sau:

1. Tháng 11/2015 không có tai nạn hàng hải.

* Tai nạn khác: Vào khoảng 19h00 ngày 30/10/2015, tàu hậu cần nghề cá Hoàng Phúc 18 (trọng tải 2000T, trên tàu có 17 thuyền viên) khi đang neo đậu đã bị lật tại khu vực phao số 5 luồng Soài Rạp. Hậu quả: 04 thuyền viên trên tàu Hoàng Phúc 18 tử vong.

2. So với tháng 10/2015 số vụ tai nạn hàng hải xảy ra trong tháng 11/2015 giảm 03 vụ (00/03); số người chết và mất tích không đổi (00/00); số người bị thương không đổi (00/00).

3. So với cùng kỳ năm 2014 số vụ tai nạn hàng hải xảy ra trong tháng 11/2015 giảm 01 vụ (00/01); số người chết và mất tích giảm 08 người (00/08); số người bị thương không đổi (00/00).

4. Tính đến hết tháng 11/2015 đã xảy ra 23 vụ tai nạn hàng hải; so với cùng kỳ năm 2014, số vụ tai nạn hàng hải trong 11 tháng đầu năm tăng 10 vụ (23/13); số người chết và mất tích giảm 8 người (01/09); số người bị thương tăng 03 người (03/00).

Trên đây là báo cáo tình hình tai nạn hàng hải trong tháng 11/2015, Cục Hàng hải Việt Nam kính báo cáo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Giao thông vận tải./.

Nơi nhận: - Như trên;

- Cục trưởng (để b/c);

- BTL Cảnh sát biển (để p/h);

- Phòng HTQT (để đưa lên website);- Lưu: VT, ATANHH (2).


KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn HoàngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương