Độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 33/2004/QĐ-btc hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2004 quyếT ĐỊnh của bộ trưỞng bộ TÀi chính về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt


Phụ lục 3 BIỂU PHÍ BẢO HIỂM XÂY DỰNGtải về 1.36 Mb.
trang3/9
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Phụ lục 3

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM XÂY DỰNGI. Phí bảo hiểm thiệt hại vật chất:

1. Đối với các công trình có giá trị dưới 50 triệu Đô la Mỹ:
Mã hiệu

Loại công trình xây dựngPhí cơ bản
(‰ GTCT


theo thời gian xây dựng tiêu chuẩn)Phụ phí (‰ GTCT theo năm)


Mức

khấu trừ

(loại)


Thời gian xây

dựng tiêu chuẩn(tháng)

Rủi ro động đất (tính theo độ nhậy cảm của công trình)


Rủi ro lũ

1000

Nhà ở không có tầng hầm
1010

Nhà tới 2 tầng (cấu trúc xây dựng nhẹ)

2,00

C

0,10

M

9

1011

Nhà tới 2 tầng (cấu trúc xây)

1,60

C

0,10

M

9

1110

Nhà có 1 tầng hầm cao tới 5 tầng

1,90

C

0,15

M

12
từ 6-12 tầng

0,06/1 tầng

E
M

18
từ 13-25 tầng

0,05/1 tầng

F
M

24

1111

Nhà có 2-3 tầng hầm cao 5 tầng

2,20

C

0,25

M

12
Từ 6-12 tầng

0,06/1 tầng

E
M

18
Từ 13-25 tầng

0,05/1 tầng

F
M

24

2000

Trụ sở và hội trường
2100

Trụ sở làm việc
2110

Trụ sở văn phòng và ngân hàng không có hoặc có một tầng hầm cao tới 5 tầng

2,00

C

0,15

M

12
Từ 6-12 tầng

0,08/1 tầng

E
M

18
Từ 13-25 tầng

0,06/1 tầng

F
M

24

2111

Trụ sở văn phòng và ngân hàng có 2-3 tầng hầm cao tới 5 tầng

2,30

C

0,25

M

12
Từ 6-12 tầng

0,08/1 tầng

E
M

18
Từ 13-25 tầng

0,06/1 tầng

F
M

24

2120

Cửa hàng bách hoá cao 3 tầng không có hoặc có 1 tầng hầm

2,40

C

0,15

M

18
Từ 4-12 tầng

0,07/1 tầng

E
M

24

2121

Cửa hàng tổng hợp cao tới 3 tầng có 2-3 tầng hầm

2,50

C

0,25

M

18
Từ 4-12 tầng

0,07/1 tầng

E
M

24

2130

Trường học, ký túc xá, nhà trẻ không có hoặc có 1 tầng hầm cao tới 3 tầng

2,10

C

0,15

M

18
Từ 4-12 tầng

0,07/1 tầng

E
M

24

2131

Trường học, ký túc xá, nhà trẻ với 2-3 tầng hầmcao tới 3 tầng

2,30

C

0,25

M

18
Từ 4-12 tầng

0,07/1 tầng

E
M

24

2140

Trường đại học không hay có một tầng hầm cao 3 tầng

2,30

C

0,15

M

18
Từ 4-12 tầng

0,07/1 tầng

E
M

24
Trường đại học có 2-3 tầng hầm cao tới 3 tầng

2,50

C

0,25

M

18
Từ 4-12 tầng

0,07/1 tầng

E
M

24

2150

Gara không có hay có một tầng hầm cao tới 2 tầng

2,40

C

0,20

M

18
Từ 3-12 tầng

0,07/1 tầng

E
M

24Gara có 2-3 tầng hầm cao tới 2 tầng

2,60

C

0,30

M

18
Từ 3-12 tầng

0,07/1 tầng

E
M

24

2160

Gara ngầm với 2 tầng ngầm

2,60

D

0,30

M

18
Gara ngầm với 3 tầng ngầm

3,12

D

0,50

M

24
Gara ngầm với 4 tầng ngầm

3,70

D

0,50

M

24
Gara ngầm với 5 tầng ngầm

4,50

D

0,50

M

30

2170

Bệnh viện, trạm điều dưỡng không có hay có 1 tầng ngầm cao 3 tầng

2,40

C

0,20

M

24
Từ 4-12 tầng

0,08/1 tầng

E
M

30
Bệnh viện, trạm điều dưỡng có 2-3 tầng ngầm cao 3 tầng

2,70

C

0,30

M

24
Từ 4-12 tầng

0,08/1 tầng

E
M

30

2190

Khách sạn và nhà hàng không hay có 1 tầng hầm cao tới 5 tầng

2,50

D

0,15

M

18
Từ 6-12 tầng

0,08/1 tầng

E
M

24
Từ 13-25 tầng

0,07/1 tầng

F
M

30
Khách sạn và nhà hàng có 2-3 tầng hầm cao tới 5 tầng

2,70

D

0,25

M

18
Từ 6-12 tầng

0,08/1 tầng

E
M

24
Từ 13-25 tầng

0,07/1 tầng

F
M

30

2200

Hội trường
2210

Nhà hát, phòng hoà nhạc, rạp chiếu phim

3,00

E

0,20

M

18

2220

Triển lãm và phòng họp

3,60

E

0,20

M

18

2240

Phòng tập thể dục thể thao cao tới 20 m

2,70

E

0,15

M

18

2250

Bể bơi trong nhà (có mái che) cao 20 m

3,20

E

0,20

M

18

2270

Nhà chứa máy bay cao tới 25 m

4,10

E

0,20

M

18

3000

Công trình công nghiệp
3100

Nhµ m¸y xÝ nghiÖp
3110

XÝ nghiÖp cao tíi 3 tÇng

2,80

C

0,15

M

12
Tõ 4-6 tÇng

0,07/1 tÇng

D
M

18

3120

XÝ nghiÖp víi m¸i h×nh r¨ng c­a cao tíi 20 m

2,70

D

0,02

M

12

3210

Kho l¹nh cao tíi 3 tÇng

2,80

D

0,15

M

18
Tõ 4-6 tÇng

0,80/1 tÇng

D
M

18

3220

Nhµ kho cao tíi 3 tÇng

2,80

C

0,15

M

12
Tõ 4-6 tÇng

0,08/1 tÇng

D
M

18

3550

Nhµ m¸y ®iÖn Diezen

3,20

D

0.20

M

24

4000

Th¸p, thïng chøa
4110

Th¸p n­íc- Søc chøa tíi 200 m3

3,40

E

0,20

M

12
- Søc chøa tíi 500 m3

3,60

F

0,25

M

18
- Søc chøa tíi 1000 m3

3,90

G

0,25

M

24

4200

Thïng chøa- Cao tíi 15m

3,10

E

0,20

M

12
- Cao tíi 30 m

3,40

F

0,20

M

18

5000

C«ng t¸c chuÈn bÞ, lµm ®­êng, s©n bay
5100

C«ng t¸c chuÈn bÞ: san, ®¾p nÒn, ®µo hè, ®ãng cäc

2,00

C

0,20

N

12

5200

§­êng quèc lé, ®­êng liªn tØnh (kh«ng cã c¸c c«ng tr×nh phô)

4,00

C

0,20

N
5201

C¸c s©n b·i (b·i ®ç xe, s©n trong nhµ)

2,00

C

0,15

N

12

5210

§­êng phè (n»m trong c¸c quËn, huyÖn néi, ngo¹i thµnh phè hoÆc c¸c tØnh)

2,00

C

0,15

N

12

5400

S©n bay (kh«ng bao gåm nhµ cöa), chØ ®èi víi ®­êng b¨ng, ®­êng l¨n b¸nh, ®­êng t¾c-xi

2,00

C

0,25

N

12

6000

C«ng tr×nh cung cÊp n­íc: kªnh, hå chøa n­íc, cöa van, cöa cèng

6,5

C

0,30

N
6200

§ª, ®Ëp, kÌ, cÇu c¶ng

10,0

C

0.30

N
8200

CÇu
8210

CÇu bªt«ng cèt s¾t d­íi 50m

5,50

F

0,25

N

24
CÇu bªt«ng cèt s¾t tõ 50 m ®Õn 100m

6,80

F

0,25

N

30
CÇu bªt«ng cèt s¾t trªn 100m

7,80

F

0,25

N

38

9000

HÖ thèng cèng, hÖ thèng tho¸t n­íc, ®­êng èng tr¹m xö lý n­ãc, hÖ thèng cÊp n­íc...
9110

HÖ thèng cèng ph¶i ®µo s©u tíi 3 m

3,50

C

0,30

N

12

9120

§­êng èng ngÇm (khÝ, n­íc, cèng tho¸t n­íc) ph¶i ®µo s©u tíi 3m

3,50

C

0,30

N

12

9200

Tr¹m xö lý n­íc th¶i

3,50

C

0,35

N

12

9300

Tr¹m b¬m (chØ ¸p dông cho tr¹m ph¸t)

2,80

C

0,25

N

12

9400

BÓ chøa n­íc trªn mÆt ®Êt
9410

BÓ chøa n­ícvíi søc chøa tíi 250m3

2,70

C

0,15

N

6
víi søc chøa tõ 250-500m3

2,90

C

0,20

N

9
víi søc chøa tõ 500-1000m3

3,10

D

0,25

N

12
víi søc chøa tõ 1000-2500m3

3,30

E

0,25

N

18

9420

BÓ chøa n­íc ngÇm víi søc chøa tíi 250 m3

2,90

C

0,20

N

6tõ 250- 500m3

3,10

C

0,25

N

9
tõ 500-1000m3

3,30

C

0,30

N

12
tõ 1000-2500m3

3,30

C

0,35

N

18

9500

Tr¹m xö lý n­íc

3,10

C

0,25

N

24


2. §èi víi c¸c c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ tõ 50 triÖu §« la Mü trë lªn:
PhÝ b¶o hiÓm sÏ do doanh nghiÖp b¶o hiÓm vµ bªn mua b¶o hiÓm tho¶ thuËn vµ ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tû lÖ phÝ b¶o hiÓm cña mét c«ng ty ®øng ®Çu nhËn t¸i b¶o hiÓm ®­îc c¸c tæ chøc ®Þnh gi¸ quèc tÕ xÕp h¹ng cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh tèt (Standard & Poor's xÕp h¹ng tõ BBB trë lªn, Moody's xÕp h¹ng tõ A trë lªn .......) cung cÊp.
II. PhÝ b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng­êi thø ba:
PhÝ b¶o hiÓm cña phÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng­êi thø ba ®­îc tÝnh b»ng 5% phÝ b¶o hiÓm cña phÇn b¶o hiÓm thiÖt h¹i vËt chÊt, víi h¹n møc tr¸ch nhiÖm kh«ng v­ît qu¸ 50% gi¸ trÞ c«ng tr×nh ®­îc b¶o hiÓm ë phÇn thiÖt h¹i vËt chÊt vµ tèi ®a kh«ng qu¸ 3 triÖu §« la Mü. Tû lÖ phÝ b¶o hiÓm nµy chØ ¸p dông víi ®iÒu kiÖn bªn mua b¶o hiÓm tham gia b¶o hiÓm thiÖt h¹i vËt chÊt vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng­êi thø ba trong cïng mét hîp ®ång b¶o hiÓm.
Trong tr­êng hîp h¹n møc tr¸ch nhiÖm v­ît qu¸ giíi h¹n trªn hoÆc bªn mua b¶o hiÓm tham gia b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm ®èi víi ng­êi thø ba b»ng mét hîp ®ång b¶o hiÓm riªng biÖt, phÝ b¶o hiÓm sÏ do doanh nghiÖp vµ bªn mua b¶o hiÓm tho¶ thuËn.


: upload -> vanban -> 2012
2012 -> Của Thủ tướng Chính phủ số 276/2005/QĐ-ttg ngày 01 tháng 11 năm 2005 Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề
2012 -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vanban -> TỈnh cao bằng độc lập Tự do Hạnh phúc Số: 1030/QĐ-ubnd cao Bằng, ngày 01 tháng 8 năm 2012 quyếT ĐỊnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2012/nq-hđnd ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành danh mục, mức thu
vanban -> ĐẠi học quốc gia hà NỘI
vanban -> ĐỀ CƯƠng môn họC
2012 -> ® Trung tâm pháp luật tlđ Thông tư số 07-LĐtbxh/tt ngày 11-4-1995
2012 -> BỘ TƯ pháp số: 189/QĐ-btp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2012 -> CHÍnh phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nghị ĐỊNH: chưƠng I quy đỊnh chung


1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương