Độc lập Tự do Hạnh phúc Hải Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2013 quyếT ĐỊNHtải về 14.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích14.12 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNGSố: 1790 /QĐ-UBND


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHải Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chuyển khối lượng, chủng loại xi măng tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 và Quyết định số 1527/QĐ-UBND

ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh Hải Dương
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính tại Tờ trình số 1327/LN GTVT-TC ngày 09/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 1. Điều chuyển giảm 5.000 (Năm nghìn) tấn xi măng Phúc Sơn trong khối lượng hỗ trợ, xây dựng đường giao thông nông thôn (GTNT) cho Dự án GTNT3-WB3 tại Điều 1 Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh sang khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng đường ra đồng, nội đồng, lô rừng năm 2013 tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh.

2. Điều chuyển 5.000 (Năm nghìn) tấn xi măng Hoàng Thạch PCB30 trong khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng đường ra đồng, nội đồng, lô rừng năm 2013 tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 sang khối lượng hỗ trợ, xây dựng đường giao thông nông thôn (GTNT) cho Dự án GTNT3-WB3 tại Điều 1 Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của UBND tỉnh

* Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 và Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 16/7/2013 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính tổ chức việc thực hiện theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Vicem Hoàng Thạch và Tổng Giám đốc Công ty xi măng Phúc Sơn căn cứ quyết định thi hành./.Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Phó Chánh VPUBND tỉnh: Khuyến;

- Như điều 3;

- T P phòng Chuyên viên: Thư, Khanh;

- Lưu: VP, Thụy.CHỦ TỊCH


Đã ký

Nguyễn Mạnh Hiển
: ChinhQuyen -> hethongvanbanpq -> Documents
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠng số: 141 /bc-ubnd
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hải dưƠng độc lập Tự do Hạnh phúc
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> TỈnh hải dưƠng số: 1018 /ubnd-vp v/v kiểm tra, kiểm điểm tình hình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> Ủy ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Documents -> UỶ ban nhân dân tỉnh hải dưƠNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương