BOÄ VI xöÛ lyù intel 8088tải về 0.51 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích0.51 Mb.
1   2   3   4

JAE NHAN

JNB NHAN

JNC NHAN


Mä taí :

IP IP  Dëchchuyãøn

Ba lãûnh trãn âãöu thæûc hiãûn cuìng mäüt thao taïc : nhaíy coï âiãöu kiãûn tåïi NHAN nãúu CF = 0 . Quan hãû “trãn “ (above),” cao hån “ vaì quan hãû “dæåïi “ , “ tháúp hån” (below) laì caïc quan hãû daình cho viãûc so saïnh (do lãûnh CMP thæûc hiãûn ) âäü låïn cuía hai säú khäng dáúu .Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch chuyãøn mäüt khoaíng )-128. . +127byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh A:/INBE .Chæång trçnh seî càn cæï vaìo giaï trë chuyãøn âãø xaïc âënh caïc giaï trë chuyãøn

Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì .

Vê duû : Nãúu näüi dung thanh AL cao hån hoàûc bàòng 10H thç nhaíy âãún nhaîn THOI

CMP AL ,10H ; So saïnh AL våïi 10H

JAE .THOI ; nhaíy âãún THOI nãúu Al cao hån hoàûc bàòng 10H

JB/JC/JNAE - jump if Below/ Jump if Carry /Jump ç Not Above or Equal ( Nhaíy tháúp hån / nhaíy nãúu coï / nhaíy nãúu khäng cao hån hoàûc bàòng )

Viãút lãûnh

JB NHAN

JC NHAN

JNAE NHAN

Ba lãûnh trãn âãöu thæûc hiãûn cuìng mäüt thao taïc : nhaíy coï âiãöu kiãûn tåïi NHAN nãúu CF = 0 . Quan hãû “trãn “ (above),” cao hån “ vaì quan hãû “dæåïi “ , “ tháúp hån” (below) laì caïc quan hãû daình cho viãûc so saïnh (do lãûnh CMP thæûc hiãûn ) âäü låïn cuía hai säú khäng dáúu .Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch chuyãøn mäüt khoaíng )-128. . +127byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh A:/INBE .Chæång trçnh seî càn cæï vaìo giaï trë chuyãøn âãø xaïc âënh caïc giaï trë chuyãøn

Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì .

Vê duû : Nãúu näüi dung thanh AL tháúp hån hoàûc bàòng 10H thç nhaíy âãún nhaîn THOI

CMP AL ,10H ; So saïnh AL våïi 10H

JB THOI ; nhaíy âãún THOI nãúu Al tháúp hån hoàûc bàòng 10HJBE/JNA- jump if Below/ Jump if Carry /Jump ç Not Above or Equal ( Nhaíy tháúp hån / nhaíy nãúu coï / nhaíy nãúu khäng cao hån hoàûc bàòng )

Viãút lãûnh : JBENHAN

IBA NHAN

Mä taí :


IP IP  Dëchchuyãøn

Hai lãûnh trãn âãöu thæûc hiãûn cuìng mäüt thao taïc : nhaíy coï âiãöu kiãûn tåïi NHAN nãúu CF+ZF=1 . Quan hãû “trãn “ (above),” cao hån “ vaì quan hãû “dæåïi “ , “ tháúp hån” (below) laì caïc quan hãû daình cho viãûc so saïnh (do lãûnh CMP thæûc hiãûn ) âäü låïn cuía hai säú khäng dáúu .Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch chuyãøn mäüt khoaíng )-128. . +127byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh A:/INBE .Chæång trçnh seî càn cæï vaìo giaï trë chuyãøn âãø xaïc âënh caïc giaï trë chuyãøn

Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì .

Vê duû : Nãúu näüi dung thanh AL tháúp hån hoàûc bàòng 10H thç nhaíy âãún nhaîn THOI

CMP AL ,10H ; So saïnh AL våïi 10H

JBE THOI ; nhaíy âãún THOI nãúu Al tháúp hån hoàûc bàòng 10HJBE/JNA- jump if Below/ Jump if Carry /Jump ç Not Above or Equal ( Nhaíy tháúp hån / nhaíy nãúu coï / nhaíy nãúu khäng cao hån hoàûc bàòng )

Viãút lãûnh : JCXZ NHAN

Mä taí :

IP IP + Dëchchuyãøn

Âáy laì lãûnh nhaíy âiãöu kiãûn tåïi NHAN nãúu CX =0 vaì khäng coï liãûn hãû gç våïi cåì ZF . Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (di chuyãøn mäüt khoaíng ) -128. . +127byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh A:/INBE .Chæång trçnh seî càn cæï vaìo giaï trë chuyãøn âãø xaïc âënh caïc giaï trë chuyãøn

Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì .

Vê duû : Nãúu thanh CX räùng thç nhaíy âãún lãûnh THOI

:

JCXZ THOI:

THOI :RET ; Troí vãö CTC nãúu CX = 0

JE/JZ - Jump ç Equal /jump if Zero ( Nhaíy nãúu bàòng nhau /Nhaíy nãúu kãút quaí bàòng khäng )

Viãút lãûnh : JE NHANJZ NHAN

Mä taí IP IP + Dëchchuyãøn

Hai lãûnh trãn âãöu thæûc hiãûn cuìng mäüt thao taïc : nhaíy (coï âiãöu kiãûn ) tåïi NHAN nãúu ZF=1.Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch chuyãøn mäüt khoaíng )-128. . +127byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JE/JZ .Chæång trçnh seî càn cæï vaìo giaï trë chuyãøn âãø xaïc âënh caïc giaï trë chuyãøn

Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì .

Vê duû : Nãúu näüi dung thanh AL bàòng 10H thç nhaíy âãún nhaîn THOI

SUB AL ,10H ; AL træì giaï trë cáön quan tám

JE THOI ; Nhaíy âãún THOI nãúu AL bàòng 10H

Viãút lãûnh : JGNHANJNLENHAN

Mä taí IP IP + Dëchchuyãøn

Hai lãûnh trãn âãöu thæûc hiãûn cuìng mäüt thao taïc : nhaíy (coï âiãöu kiãûn ) tåïi NHAN nãúu (SFOF)+ZF =0 . Quan hãû “låïn hån “ (greater than ),” beï hån “(less than) vaìì caïc quan hãû daình cho viãûc so saïnh (do lãûnh CMP thæûc hiãûn ) âäü låïn cuía hai säú khäng dáúu .Låïn hån coï nghéa laì dæång hån .Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch chuyãøn mäüt khoaíng )-128. . +127byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JG/JNLE .Chæång trçnh seî càn cæï vaìo giaï trë chuyãøn âãø xaïc âënh caïc giaï trë chuyãøn

Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì

Vê duû : Näüi dung caïc thanh AL låïn hån 10H thç nhaíy âãún nhaín THOI

CMP AL , 10H ; So saïnh AL våïi 10H

JG THOI ; Nhaíy âãún THOI nãúu AL låïn hån 10H

JGE/JNL - Jump if Greater than or Equal /Jump if Not Less than (Nhaíy nãúu låïn hån hoàûc bàòng / Nhaíy nãúu khäng beï håïn )

Viãút lãûnh

JGE NHAN

JNL NHAN

Mä taí IP IP + Dëchchuyãøn

Hai lãûnh trãn âãöu thæûc hiãûn cuìng mäüt thao taïc : nhaíy (coï âiãöu kiãûn ) tåïi NHAN nãúu (SFOF =0 . Quan hãû “låïn hån “ (greater than ),” beï hån “(less than) vaìì caïc quan hãû daình cho viãûc so saïnh (do lãûnh CMP thæûc hiãûn ) âäü låïn cuía hai säú khäng dáúu .Låïn hån coï nghéa laì dæång hån .Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch chuyãøn mäüt khoaíng )-128. . +127byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JG/JNLE .Chæång trçnh seî càn cæï vaìo giaï trë chuyãøn âãø xaïc âënh caïc giaï trë chuyãøn

Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì

Vê duû : Nãúu näüi dung thanh AL låïn hån hoàûc bàòng 10H thç nhaíy âãún nhaîn THOI :

CMP AL , 10H ; So saïnh AL våïi 10H


Viãút lãûnh : JG NHAN

JNLE NHAN


Mä taí : IP  IP + Dëchchuyãøn.
Hai lãûnh trãn biãøu diãùn cuìng mäüt thao taïc : nhaíy (coï âiãöu kiãûn) tåïi NHAN nãúu (SFOF)+ZF=0. Quan hãû “låïn hån” (greater than) vaì “beï hån “ (less than) laì caïc quan hãû daình cho viãûc so saïnh (do lãûnh CMP thæûc hiãûn) cuía 2 säú coï dáúu. Låïn hån coï nghéa laì dæång hån. Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch âi mäüt khoaíng) - 128 .. + 127 byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JG/JNLE . chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo vë trê NHAN âãø xaïc âënh giaï trë dëch chuyãøn.
Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì :

Vê duû : Nãúu näüi dung thanh AL låïn hån 10H thç nhaîy âãún nhaîn THOI :

CMP AL, 10H ; so saïnh AL våïi 10H

JG THOI ; nhaíy âãún THOI nãúu AL låïn hån 10H.

JGE/JNL - Jump if Greater than or Equal/jump if not less than

(Nhaíy nãúu låïn hån hoàûc bàòng /Nhaíy nãúu khäng beï hån)


Viãút lãûnh : JG NHAN

JNLE NHAN


Mä taí : IP  IP + Dëchchuyãøn.
Hai lãûnh trãn biãøu diãùn cuìng mäüt thao taïc: nhaíy (coï âiãöu kiãûn) tåïi NHAN nãúu (SFOF)=0. Quan hãû “låïn hån” (greater than) vaì “beï hån “ (less than) laì caïc quan hãû daình cho viãûc so saïnh (do lãûnh CMP thæûc hiãûn) cuía 2 säú coï dáúu. Låïn hån coï nghéa laì dæång hån. Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch âi mäüt khoaíng) - 128 .. + 127 byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JGE/JNL. Chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo vë trê NHAN âãø xaïc âënh giaï trë dëch chuyãøn.
Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì :
Vê duû : Nãúu näüi dung thanh AL låïn hån hoàûc bàòng 10 H thç nhaíy âãún nhaîn THOI :
CMP AL, 10H ; so saïnh AL våïi 10H

JGE THOI ; nhaíy âãún THOI nãúu AL låïn hån hoàûc

; bàòng 10H.
JL/JNGE - Jump if Less than/Jump if Not Greater than or Equal

(Nhaíy nãúu beï/Nhaíy nãúu khäng låïn hån hoàûc bàòng)


Viãút lãûnh : JG NHAN

JNGE NHAN


Mä taí : IP  IP + Dëchchuyãøn.
Hai lãûnh trãn biãøu diãùn cuìng mäüt thao taïc : nhaíy (coï âiãöu kiãûn) tåïi NHAN nãúu (SFOF)=1. Quan hãû “låïn hån” (greater than) vaì “beï hån “ (less than) laì caïc quan hãû daình cho viãûc so saïnh (do lãûnh CMP thæûc hiãûn) cuía 2 säú coï dáúu. Låïn hån coï nghéa laì dæång hån. Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch âi mäüt khoaíng) - 128 .. + 127 byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JL/JNGE. Chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo vë trê NHAN âãø xaïc âënh giaï trë dëch chuyãøn.
Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì :
Vê duû : Nãúu näüi dung thanh AL nhoí hån 10 H thç nhaíy âãún nhaîn THOI :
CMP AL, 10H ; so saïnh AL våïi 10H

JL THOI ; nhaíy âãún THOI nãúu AL nhoí hån 10H.


JLE/JNG - Jump if Less than or Equal/Jump if Not Greater than

(Nhaíy nãúu beï hån hoàûc bàòng/Nhaíy nãúu khäng låïn hån)


Viãút lãûnh : JLE NHAN

JNG NHAN
Mä taí : IP  IP + Dëchchuyãøn.


Hai lãûnh trãn biãøu diãùn cuìng mäüt thao taïc : nhaíy (coï âiãöu kiãûn) tåïi NHAN nãúu (SFOF)+2Z=1. Quan hãû “låïn hån” (greater than) vaì “beï hån “ (less than) laì caïc quan hãû daình cho viãûc so saïnh (do lãûnh CMP thæûc hiãûn) cuía 2 säú coï dáúu. Låïn hån coï nghéa laì dæång hån. Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch âi mäüt khoaíng) - 128 .. + 127 byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JLE/JNG. Chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo vë trê NHAN âãø xaïc âënh giaï trë dëch chuyãøn.

Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì :


Vê duû : Nãúu näüi dung thanh AL khäng låïn hån 10H thç nhaíy âãún nhaîn THOI :
CMP AL, 10H ; so saïnh AL våïi 10H

JL THOI ; nhaíy âãún THOI nãúu AL khäng låïn hån

; 10H.
JMP - Unconditinal Jump to specified Destination (Nhaíy (vä âiãöu kiãûn ) âãún mäüt âêch naìo âoï).
Lãûnh naìy khiãún cho bäü vi xæí lyï 8088 bàõt âáöu thæûc hiãûn mäüt lãûnh måïi taûi âëa chè âæåüc mä taí trong lãûnh. Lãûnh naìy coï caïc chãú âäü âëa chè giäúng nhæ lãûnh Call vaì noï cuîng phán biãût nhaíy xa vaì nhaíy gáön. Tuyì thuäüc vaìo âäü daìi cuía bæåïc nhaíy chuïnh ta phán biãût 5 kiãøu lãûnh nhaíy khaïc nhau : 3 kiãøu nhaíy gáön vaì 2 kiãøu nhaíy xa våïi âäü daìi lãûnh khaïc nhau (hçnh 3.8). Mäùi ä trãn caïc lãûnh tæång æïng mäüt byte duìng âãø ghi lãûnh. Nhæ váûy lãûnh nhaíy coï âäü daìi tæì 2 âãún 5 byte.
Viãút lãûnh : sau âáy laì caïc daûng lãûnh nhaíy khäng âiãöu kiãûn :

JMP NHAN


Lãûnh måïi bàõt âáöu taûi âëa chè æïng våïi nhaîn NHAN. Chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo khoaíng dëch giæîa nhaîn vaì lãûnh nhaíy âãø xaïc âënh xem âoï laì :
+ nhaíy ngàõn (short jump) æïng våïi træåìng håüp a) hçnh 3.8.

Trong træåìng håüp naìy nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch âi mäüt khoaíng nhiãöu nháút laì -128 .. + 127 byte so våïi lãûnh tiãúp theosau lãûnh JMP. Chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo vë trê NHAN âãø xaïc âënh giaï trë dëch chuyãøn måí räüng dáúu cho noï. Sau âoï


IP  IP + Dëchchuyãøn
Âáy laì lãûnh nhaíy tråüc tiãúp vç dëch chuyãøn âæåüc âãø træûc tiãúp trong maî lãûnh.

Âãø âënh hæåïng cho chæång trçnh dëch laìm viãûc nãn viãút lãûnh dæåïi daûng :


JMP SHORT NHAN
+ nhaíy gáön (near jump) æïng våïi træåìng håüp c) hçnh 3.8

Trong træåìng håüp naìy nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch âi mäüt khoaíng nhiãöu nháút laì -32768 .. + 32767 byte so våïi lãûnh tiãúp theosau lãûnh JMP. Chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo vë trê NHAN âãø xaïc âënh giaï trë dëch chuyãøn måí räüng dáúu cho noï. Sau âoï


IP  IP + Dëchchuyãøn
Âáy laì lãûnh nhaíy tråüc tiãúp vç dëch chuyãøn âæåüc âãø træûc tiãúp trong maî lãûnh.

Âãø âënh hæåïng cho chæång trçnh dëch laìm viãûc nãn viãút lãûnh dæåïi daûng :


JMP NEAR NHAN
+ nhaíy xa (far jump) æïng våïi træåìng håüp d) hçnh 3.8.
Trong træåìng håüp naìy NHAN nàòm åí âoaûn maî khaïc so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JMP. Chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo vë trê NHAN âãø xaïc âënh giaï trë âëa chè nhaíy âãún (CS:IP cuía NHAN). Sau âoï

Nhaíy ngàõn :

IP  IP cuía NHAN

CS  CS cuía NHAN


Âáy laì lãûnh nhaíy træûc tiãúp vç âëa chè nhaíy âãún âæåüc âãø træûc tiãúp trong maî lãûnh.

Âãø âënh hæåïng cho chæång trçnh dëch laìm viãûc nãn viãút lãûnh dæåïi daûng :


JMP FAR NHAN
NHAN trong træåìng håüp naìy phaíi âæåüc khai laì
NHAN LABEL FAR
JMP BX

Âáy laì lãûnh nhaíy gáön æïng våïi træåìng håüp b) hçnh 3.8, træåïc âoï BX phaíi chæïa âëa chè lãûch cuía lãûnh âënh nhaíy âãún trong âoaûn CS. Khi thæûc hiãûn lãûnh naìy :


IP  BX

Âáy cuîng laì lãûnh nhaíy giaïn tiãúp vç âëa chè lãûch nàòm trong thanh ghi.

Âãø âënh hæåïng cho chæång trçnh dëch laìm viãûc nãn viãút lãûnh dæåïi daûng :

JMP NEAR PTR BX

JMP [BX]

Âáy laì lãûnh nhaíy gáön æïng våïi træåìng håüp e) hçnh 3.8, IP måïi âæåüc láúy tæì näüi dung 2 ä nhåï do BX vaì BX+1 chè ra trong âoaûn DS

(SI,DI coï thãø duìng thay chäù cuía BX).

Âáy cuîng laì lãûnh nhaíy giaïn tiãúp vç âëa chè lãûch nàòm trong ä nhåï.

Âãø âënh hæåïng cho chæång trçnh dëch laìm viãûc nãn viãút lãûnh dæåïi daûng :

JMP WORD PTR [BX]
a)
8000H


NhaíytræûctiãúpLãûnh hiãûn taûi

Dëchchuyãøn8
-128

-
+


Nhaíy gáön :
+127

Nhaíygiaïntiãúp

Mätaíthanhghi

b)
7FFFH
Nhaíytræûctiãúp

DëchchuyãønLo

DëchchuyãønHi

c)


Nhaíy xa :

0000H

oooo h


Âoaûn 64

Kbyte


d)
NhaíytræûctiãúpNHANIPLo

NHANIPHi

NHANCSLo

NHANCSHi

Nhaíygiaïntiãúp


Mätaíthanhghi


Hçnh 3.8. caïc kiãøu lãûnh nhaíy khäng âiãöu kiãûn (JUMP).


Mäüt biãún daûng khaïc cuía lãûnh trãn thu âæåüc khi ta viãút lãûnh dæåïi daûng :
JMP DWORD PTR [BX]
Âáy laì lãûnh nhaíy xa æïng våïi træåìng håüp e) hçnh 3.8. Âëa chè nhaíy âãún æïng våïi CS:IP. Giaï trë gaïn choIP vaì CS âæåüc chæïa trong 4 ä nhåï do BX vaì BX+1 (cho IP) vaì BX+2 vaì BX+3 (cho CS) chè ra trong âoaûn DS(SI,DI coï thãø duìng thay chäù cuía BX).

Âáy cuîng laì lãûnh nhaíy giaïn tiãúp vç âëa chè cå såí nàòm trong ä nhåï.


Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì.
JNA - Xem JBE

JNAE - Xem JB

JNB - Xem JAE

JNBE - Xem JA

JNC - Xem JAE
JNE/JNZ - jump if Not Equal/jump if Not Zero (nhaíy nãúu khäng bàòng nhau/Nhaíy nãúu kãút quaí khäng räùng)

Viãút lãûnh : JNE NHAN

JNZ NHAN
Mä taí : IP  IP + Dëchchuyãøn.
Hai lãûnh trãn biãøu diãùn cuìng mäüt thao taïc : nhaíy (coï âiãöu kiãûn) tåïi NHAN nãúu ZF=0. Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch âi mäüt khoaíng) - 128 .. + 127 byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JNE/JNZ. Chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo vë trê NHAN âãø xaïc âënh giaï trë dëch chuyãøn.
Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì.
Vê duû : Nãúu näüi dung thanh AL khaïc 10H thç nhaíy âãún nhaîn THOI :
CMP AL, 10H ; so saïnh AL våïi 10H

JNE THOI ; nhaíy âãún THOI nãúu AL khaïc 16.


JNG - Xem JLE

JNGE - Xem JL

JNL - Xem JGE

JNLE - Xem JG


JNO - Jump if No Overflow (nhaíy nãúu khäng traìn)
Viãút lãûnh : JNO NHAN
Mä taí : IP  IP + Dëchchuyãøn.
Âáy laì lãûnh nhaíy (coï âiãöu kiãûn) tåïi NHAN nãúu OF=0, tæïc khäng saíy ra sau khi thæûc hiãûn caïc pheïp toaïn våïi caïc säú coï dáúu. Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch âi mäüt khoaíng) - 128 .. + 127 byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JNO. Chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo vë trê NHAN âãø xaïc âënh giaï trë dëch chuyãøn.
Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì.
Vê duû : Nãúu sau pheïp cäüng maì khäng coï traìn thç nhaíy âãún nhaîn THOI :
ADD AL, AH ; tênh täøng 2 säú coï dáúu trong AL vaì AH

JNO THOI ; nhaíy âãún THOI nãúu khäng traìn.


JNP/JPO - Jump if No Parity/Jump if Parity Odd (nhaíy nãúu Parity leí)
Viãút lãûnh : JNO NHAN

JPO NHAN
Mä taí : IP  IP + Dëchchuyãøn.


Hai lãûnh trãn biãøu diãùn cuìng mäüt thao taïc : nhaíy (coï âiãöu kiãûn) tåïi NHAN nãúu PF=0. Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch âi mäüt khoaíng) - 128 .. + 127 byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JNP/JPO. Chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo vë trê NHAN âãø xaïc âënh giaï trë dëch chuyãøn.
Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì.
Vê duû : Nãúu ta truyãön âi mäüt kyï tæû våïi parity chàòn maì khi nháûn laûi âæåüc kyï tæû parity leí thç nhaíy âãún nhaîn THOI :
IN AL, 99H ; âoüc kyï tæû tæì cäøng,

OR AL,AL ; taûo cåì,

JNP THOI ; nhaíy âãún THOI nãúu parity leí.
JNS - Jump if Not Signed (Jump if Positive) (nhaíy nãúu kãút quaí dæång)
Viãút lãûnh : JNS NHAN
Mä taí : IP  IP + Dëchchuyãøn.
Âáy laì lãûnh nhaíy (coï âiãöu kiãûn) tåïi NHAN nãúu SF=0, tæïc kãút quaí laì dæång sau khi thæûc hiãûn caïc pheïp toaïn våïi caïc säú coï dáúu. Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch âi mäüt khoaíng) - 128 .. + 127 byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JNS. Chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo vë trê NHAN âãø xaïc âënh giaï trë dëch chuyãøn.
Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì.
Vê duû : Nãúu sau pheïp cäüng maì kãút quaí dæång thç nhaíy âãún nhaîn THOI :
ADD AL, AH ; tênh täøng 2 säú coï dáúu trong AL vaì AH

JNS THOI ; nhaíy âãún THOI nãúu kãút quaí dæång.


JNZ - Xem JNE
JO - Jump if Overflow (nhaíy nãúu traìn)
Viãút lãûnh : JO NHAN
Mä taí : IP  IP + Dëchchuyãøn.
Âáy laì lãûnh nhaíy (coï âiãöu kiãûn) tåïi NHAN nãúu OF=1, tæïc saíy ra traìn sau khi thæûc hiãûn caïc pheïp toaïn våïi caïc säú coï dáúu. Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch âi mäüt khoaíng) - 128 .. + 127 byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JO. Chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo vë trê NHAN âãø xaïc âënh giaï trë dëch chuyãøn.
Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì.
Vê duû : Nãúu sau pheïp cäüng maì coï traìn thç nhaíy âãún nhaîn THOI :
ADD AL, AH ; tênh täøng 2 säú coï dáúu trong AL vaì AH

JO THOI ; nhaíy âãún THOI nãúu coï traìn.


JP/JPE - Jump if Parity/jump if Parity Even (nhaíy nãúu parity chàôn)
Viãút lãûnh : JP NHAN

JPE NHAN
Mä taí : IP  IP + Dëchchuyãøn.


Hai lãûnh trãn biãøu diãùn cuìng mäüt thao taïc : nhaíy (coï âiãöu kiãûn) tåïi NHAN nãúu PF=1. Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch âi mäüt khoaíng) - 128 .. + 127 byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JP/JPE. Chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo vë trê NHAN âãø xaïc âënh giaï trë dëch chuyãøn.
Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì.
Vê duû : Nãúu ta truyãön âi mäüt kyï tæû våïi parity leí maì khi nháûn laûi âæåüc mäüt kyï tæû parity chàôn thç nhaíy âãún nhaîn THOI :
IN AL, 99H ; âoüc kyï tæû tæì cäøng,

OR AL,AL ; taûo cåì,

JP THOI ; nhaíy âãún THOI nãúu parity chàôn.
JPE - Xem JP

JPO - Xem JNP


JS - Jump if Signed (Jump if Negative) (nhaíy nãúu kãút quaí ám)
Viãút lãûnh : JS NHAN
Mä taí : IP  IP + Dëchchuyãøn.
Âáy laì lãûnh nhaíy (coï âiãöu kiãûn) tåïi NHAN nãúu SF=1, tæïc kãút quaí laì ám sau khi thæûc hiãûn caïc pheïp toaïn våïi caïc säú coï dáúu. Nhaîn NHAN phaíi nàòm caïch xa (dëch âi mäüt khoaíng) - 128 .. + 127 byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh JS. Chæång trçnh dëch seî càn cæï vaìo vë trê NHAN âãø xaïc âënh giaï trë dëch chuyãøn.
Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì.
Vê duû : Nãúu sau pheïp cäüng maì kãút quaí ám thç nhaíy âãún nhaîn THOI :
ADD AL, AH ; tênh täøng 2 säú coï dáúu trong AL vaì AH

JS THOI ; nhaíy âãún THOI nãúu kãút quaí ám.


JZ - Xem JE
LAHF - Load AH with the low byte of the Flag register (Naûp byte tháúp cuía thanh cåì vaìo AH)
Mä taí : AH  FRL

Duìng lãûnh naìy phäúi håüp våïi lãûnh PUSH AX thç coï thãø mä phoíng lãûnh PUSH PSW cuía bäü vi xæí lyï 8085 trãn 8088 (lãûnh PUSH PSW cuía vi xuí lyï 8085 cáút thanh ghi cåì vaì Acc cuía noï vaìo ngàn xãúp).


Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì.
LDS - Load Register and DS with Words from Memory (Naûp mäüt tæì (tæì bäü nhåï) vaìo thanh ghi cho trong lãûnh vaì mäüt tæì tiãúp theo vaìo DS)
Viãút lãûnh : LDS Âêch,Gäúc
Trong âoï :

+ Âêch laì mäüt trong caïc thanh ghi : AX, BX, CX, DX, SP, BP, SI, DI.

+ Gäúc laì ä nhåï trong âoaûn DS âæåüc chè roî trong lãûnh.
Mä taí : Âêch  Gäúc, DS  Gäúc + 2.
Âáy laì lãûnh âãø naûp vaìo thanh ghi âaî choün vaì vaìo DS tæì 4 ä nhåï liãn tiãúp

Mäüt trong nhæîng æïng duûng cuía lãûnh naìy laì laìm sao cho SP vaì DS chè vaìo âëa chè âáöu cuía vuìng nhåï chæïa chuäùi gäúc træåïc khi duìng âãún lãûnh thao taïc chuäùi.


Lãûnh naìy khäng taïc âäüng âãún caïc cåì.
Vê duû : LDS SI,STR_PTR

Thê duû trãn naûp vaìo SI näüi dung 2 ä nhåï STR_PTR vaì STR_PTR+1 vaì naûp vaìp DS näüi dung 2 ä nhåï STR_PTR+2 vaì STR_PTR+3. Caïc ä nhåï naìy âãöu nàòm trong âoaûn dæî liãûu DS vaì chæïa âëa chè cuía chuäùi gäúc. Do váûy sau âoï DS:SI chè vaìo âáöu chuäùi gäúc cáön thao taïc.


LEA - Load Effective Address (Naûp âëa chè hiãûu duûng vaìo thanh ghi)
Viãút lãûnh : LEA Âêch,Gäúc
Trong âoï :

+ Âêch thæåìng laì mäüt trong caïc thanh ghi : BX, CX, DX, BP, SI, DI.

+ Gäúc laì tãn biãún trong âoaûn DS âæåüc chè roî trong lãûnh hoàûc ä nhåï cuû thãø.
Mä taí : Âêch  Âëa chè lãûch cuía Gäúc, hoàûc

Âêch  Âëa chè hiãûu duûng cuía Gäúc


Âáy laì lãûnh âãø tênh âëa chè lãûch cuía biãún hoàûc âëa chè cuía ä nhåï choün laìm gäúc räöi naûp vaìo thanh ghi âaî choün.
1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương