Bảng Giá Bán Lẻ Dây & Cáp Điện Số: 01/09. 09. 2014/lkh-rtải về 179.74 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích179.74 Kb.


Bảng Giá Bán Lẻ Dây & Cáp Điện

Số: 01/09.09.2014/LKH-R
Hiệu lực từ ngày phát hành 09.09.2014 cho đến khi có thông báo mới. Giá tính bằng VND/m, bao gồm VAT.


PVC 450/750V

1.5 MM2

4,920

PVC 450/750V

2.5 MM2

7,674

PVC 450/750V

4 MM2

12,066

PVC 450/750V

6 MM2

17,812

PVC 450/750V

10 MM2

29,401

PVC 450/750V

16 MM2

45,828

PVC 450/750V

25 MM2

71,904

PVC 450/750V

35 MM2

98,954

PVC 450/750V

50 MM2

134,495

PVC 450/750V

70 MM2

192,819

PVC 450/750V

95 MM2

266,617

PVC 450/750V

120 MM2

333,516

PVC 450/750V

150 MM2

412,869

PVC 450/750V

185 MM2

517,138

PVC 450/750V

240 MM2

678,795

PVC 450/750V

300 MM2

850,129-

DâyĐơnMềm

0.75 (24/0.2) MM2

3,256

DâyĐơnMềm

1.0 (32/0.2) MM2

4,189

DâyĐơnMềm

1.5 (30/0.25) MM2

5,442

DâyĐơnMềm

2.5 (50/0.25) MM2

8,796

DâyĐơnMềm

4 (80/0.25) MM2

13,489

DâyĐơnMềm

6 (85/0.3) MM2

20,672

DâyĐôiMềm

2x0.75(24/0.20) MM2

8,458

DâyĐôiMềm

2x1.0(32/0.20) MM2

10,559

DâyĐôiMềm

2x1.5(30/0.25) MM2

13,708

DâyĐôiMềm

2x2.5(50/0.25) MM2

20,559

DâyĐôiMềm

2x4.0(80/0.25) MM2

31,274

DâySúpMềm

2x0.5MM2

4,159

DâySúpMềm

2x0.75MM2

6,468

DâySúpMềm

2x1.0MM2

8,057


 

 

1C

2C

3C

4C

PVC/PVC 600/1000V

1.5 MM2

6,978

16,571

21,655

27,195

PVC/PVC 600/1000V

2.5 MM2

9,832

22,916

30,684

38,991

PVC/PVC 600/1000V

4 MM2

14,904

34,749

47,112

60,273

PVC/PVC 600/1000V

6 MM2

20,924

48,066

66,211

85,458

PVC/PVC 600/1000V

10 MM2

32,601

73,427

102,995

133,739

PVC/PVC 600/1000V

16 MM2

49,471

111,325

157,513

204,926

PVC/PVC 600/1000V

25 MM2

76,275

170,310

242,486

316,898

PVC/PVC 600/1000V

35 MM2

103,729

229,783

329,060

431,092

PVC/PVC 600/1000V

50 MM2

139,972

288,744

428,063

568,498

PVC/PVC 600/1000V

70 MM2

198,693

408,735

607,451

808,216

PVC/PVC 600/1000V

95 MM2

273,930

561,987

837,711

1,114,508

PVC/PVC 600/1000V

120 MM2

342,064

701,578

1,045,061

1,391,843

PVC/PVC 600/1000V

150 MM2

423,270
1,292,564

1,722,573

PVC/PVC 600/1000V

185 MM2

528,661
1,619,565

2,154,359

PVC/PVC 600/1000V

240 MM2

693,013
2,122,335

2,826,251

PVC/PVC 600/1000V

300 MM2

866,309
2,654,010

3,534,637 

 

1C

2C

3C

4C

XLPE/PVC 600/1000V

1.5 MM2

7,130

16,358

21,557

27,173

XLPE/PVC 600/1000V

2.5 MM2

9,984

22,658

30,701

38,907

XLPE/PVC 600/1000V

4 MM2

14,703

33,019

45,390

58,402

XLPE/PVC 600/1000V

6 MM2

20,674

46,096

64,201

83,239

XLPE/PVC 600/1000V

10 MM2

32,271

71,347

100,798

131,247

XLPE/PVC 600/1000V

16 MM2

49,290

109,046

155,476

202,649

XLPE/PVC 600/1000V

25 MM2

76,056

168,083

240,443

314,789

XLPE/PVC 600/1000V

35 MM2

103,587

227,349

327,193

429,196

XLPE/PVC 600/1000V

50 MM2

139,421

287,186

427,214

566,041

XLPE/PVC 600/1000V

70 MM2

198,356

406,969

608,288

807,328

XLPE/PVC 600/1000V

95 MM2

272,516

557,200

833,049

1,108,431

XLPE/PVC 600/1000V

120 MM2

341,014

863,997

1,043,425

1,389,571

XLPE/PVC 600/1000V

150 MM2

422,080

1,081,927

1,293,582

1,719,768

XLPE/PVC 600/1000V

185 MM2

527,725
1,621,739

2,154,223

XLPE/PVC 600/1000V

240 MM2

691,097
2,123,275

2,822,490

XLPE/PVC 600/1000V

300 MM2

863,633
2,655,873

3,527,602CápChốngCháy (Fire Resistant Cables)

FR LSZH BS7211/SS299CWZ/IEC60331/IEC60332 600/1000V

1.5 MM2

13,405

FR LSZH BS7211/SS299CWZ/IEC60331/IEC60332 600/1000V

2.5 MM2

17,468

CápTínHiệuChốngCháy (Fire Resistant Instrumentation

 

 

FR XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7/SS299CWZ/BS6387CWZ/IEC60331/IEC60333

1PX1.5MM2

37,707

FR XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7/SS299CWZ/BS6387CWZ/IEC60331/IEC60334

1PX2.5MM2

47,806

FR XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7/SS299CWZ/BS6387CWZ/IEC60331/IEC60336

2PX1.5MM2

78,852

FR XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7/SS299CWZ/BS6387CWZ/IEC60331/IEC60337

2PX2.5MM2

99,642
CápChậmCháy (Flame Retardant Cables

FRT LSZH Non-sheathed IEC332/BS7211 600/1000V

1.5 MM2

6,618

FRT LSZH Non-sheathed IEC332/BS7211 600/1000V

2.5 MM2

9,886

CápTínHiệuChậmCháy (Flame Retardant Instrumentation

 

 

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

1PX0.5MM2

13,737

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

1PX0.75MM2

16,028

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

1PX1.0MM2

18,347

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

1PX1.5MM2

22,778

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

1PX2.5MM2

31,501

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

2PX.05MM2

28,602

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

2PX1.0MM2

38,071

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

2PX1.5MM2

47,127

FRT XLPE/OS/LSZH BS EN50288-7 300/500V

2PX2.5MM2

64,768


CápTínHiệu (Instrumentation Cables)

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

1PX1.5 MM2

19,626

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

1PX2.5 MM2

25,785

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

2PX1.5 MM2

39,332

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

2PX2.5 MM2

57,928

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

3PX1.5 MM2

49,375

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

4PX1.5 MM2

58,638

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

5PX1.5 MM2

72,469

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

6PX1.5 MM2

84,586

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

7PX1.5 MM2

100,044

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

8PX1.5 MM2

111,624

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

10PX1.5 MM2

138,213

PVC/OS/PVC Instrument Cable 300/500V

12PX1.5 MM2

161,345
CápĐiềuKhiển (Control Cables)

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

2x1.5 MM2

15,707

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

2x2.5 MM2

22,791

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

2x4 MM2

34,529

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

3x1.5 MM2

21,087

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

3x2.5 MM2

31,127

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

3x4 MM2

47,763

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

4x1.5 MM2

26,846

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

4x2.5MM2

39,951

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

4x4 MM2

61,686

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

5x1.5 MM2

32,745

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

5x2.5 MM2

49,404

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

5x4 MM2

76,344

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

6x1.5 MM2

38,992

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

6x2.5 MM2

58,859

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

7x1.5 MM2

44,558

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

7x2.5 MM2

67,335

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

8x1.5 MM2

51,259

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

8x2.5 MM2

76,995

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

9x1.5 MM2

59,015

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

9x2.5 MM2

88,239

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

10x1.5 MM2

65,122

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

10x2.5 MM2

97,593

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

11x1.5 MM2

70,596

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

11x2.5 MM2

106,094

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

12x1.5 MM2

76,820

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

12x2.5 MM2

115,409

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

13x1.5 MM2

83,164

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

13x2.5 MM2

124,368

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

14x1.5 MM2

88,639

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

14x2.5 MM2

133,466

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

15x1.5 MM2

94,684

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

15x2.5 MM2

142,657

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

16x1.5 MM2

100,158

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

16x2.5 MM2

151,160

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

17x1.5 MM2

106,718

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

17x2.5 MM2

160,860

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

18x1.5 MM2

112,193

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

18x2.5 MM2

169,363

PVC/PVC Control Cable 600/1000V

20x1.5 MM2

121,810


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương