BÀi tập microsoft wordtải về 1.32 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu19.01.2018
Kích1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6

Bài 2: Thực hành định dạng đoạn vãn bản Paragraph

Nhập định dạng các đoạn văn bàn bài thơ như sau:

Què hương li chùm khè ngọt Cho con trèo hái moi ngiv Quê hưcmg là đường đi học Con ve rợp bóng bay.

Ouê hương là con diêu biêt Tuôi thơ con thà trên đông Qué hương ìà con đò nhỏ Em đém khua nước ven sông.

Quê hương là câu tre nhỏ Mẹ nón ¡ú nghiêng che Quê hương là đêm trăng tỏ

Trang 1 18

Bài 27: Tạo mục lục tự động

Tạo mục lục tự động cho các bài tập về Style tại Chương 2.
Chương 6: Trộn văn bản (Mail Merge)

Bài 28: Dùng chức năng trộn văn bản để in giấy báo nhập học cho sinh viên
Hoten

GT

ns

sbd

KV

Toan

Ly

Hoa

Tong

Nganh

Trần Ngọc Anh

Nữ

30/09/92

A26

2NT

8.00

6.75

8.50

24

404 - Tài chính

Phạm Ngọc Bích

Nữ

28/10/92

A152

1

7.00

6.75

4.50

19

401 - Kế toán

NguyễnLinh Chi

Nữ

06/04/91

A181

1

6.00

7.75

6.50

21.5

104 - Khoa học máy tính

Nguyễn Chiến

Nam

12/08/92

A205

2NT

7.00

7.00

5.25

20

404 - Tài chính

Nguyễn Chính

Nam

27/09/91

A213

2NT

6.50

7.00

7.00

21

400 - Quản trí Kinh doanh

Nguyễn Chung

Nữ

04/11/91

A216

2

6.00

4.50

6.50

18

404 - Tài chính

Nguyễn Chưởng

Nam

22/07/92

A222

2NT

7.50

7.75

6.50

22

404 - Tài chính

Đoàn Cao Cường

Nam

01/01/93

A243

2

7.50

5.50

5.75

19.5

104 - Khoa học máy tính

Đào Văn Dính

Nam

06/04/92

A258

2

6.75

3.75

3.75

15.5

401 - Kế toán

Đỗ Thuỳ Dương

Nữ

15/03/92

A330

2NT

6.00

7.25

6.25

20.5

400 - Quản trí Kinh doanh

Hoàng Thí Giang

Nữ

11/05/91

A389

1

7.25

8.75

9.00

25

104 - Khoa học máy tính

Lê Hồng Hảo

Nữ

08/05/88

A473

2NT

6.00

7.50

7.00

21.5

104 - Khoa học máy tính

b) Soạn mẫu như sau và thực hiện trộn Giấy báo nhập học tự động cho các học sinh trên.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT sắc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2011


GIẤY BÁO NHẬP HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC THÔNG BÁO


Số báo danh:

Họ và tên:

Khu vực:

Kết quả: Toán: điểm

Tổng cộng: điểm

Sinh ngày: Ngành:

Lý: điểm

Hóa: điểmĐạt điểm trúng tuyển vào Trường. Mời anh/chị đến làm thủ tục nhập học theo lịch sau đây:

Khi đến Trường, anh/chị cần mang theo 01 túi hồ sơ nhập học gồm:


1.

2.

3.

4.

5.

6.
Giấy báo nhập học này Thẻ dự thi đại học

Hồ sơ trúng tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời Bản sao công chứng học bạ THPT Tất cả sinh viên đều phải đóng học phí 1. Học phí cả năm 1.500.000 đ

 2. Tiền khám sức khoẻ nhập học: 40.000 đ/thí sinh.

 3. Phí phát hành thẻ sinh viên: 25.000 đ/ thí sinh.

Ghi chú: Các giấy tờ ở mục 4, 5, 6 Nhà trường kiểm tra bản chính và chỉ thu bản sao công chứng.

HIỆU TRƯỞNGĐã ký

Bài 29: Dùng chức năng trộn văn bản để in giấy quyết định lương

 1. Soạn danh sách cán bộ được nâng lương và lưu vào file có tên “DSNangLuong”


stt

Ho tên

Tên ngạch

Mã ngạch

Từ hê số

Từ ngày

Lên HS

Tên đơn vi

1

Đào Thí Mai

Chuyên viên

1003

3.99

01/10/11

4.32

Phòng Hành chính

2

Ngô Văn Nhu

Chuyên viên chính

1002

3.99

11/12/11

4.32

Phòng Hành chính

3

Nguyễn Hương

Chuyên viên cao cấp

1001

5.08

14/10/11

5.42

Phòng QLCL

4

Quốc Khánh

Chuyên viên

1003

4.98

21/09/11

4.98

Phòng Khoa học

5

Phạm Thành

Chuyên viên chính

1002

5.08

12/11/11

5.42

Phòng Quản trí

6

Trần Thuỷ

Kỹ sư

6033

3.33

11/10/11

3.33

Phòng Tài chính

7

Nguyễn Hương

Chuyên viên

1003

3.66

11/10/11

3.99

Phòng Thiết bí

8

Lê Dung

Chuyên viên

1003

4.65

12/10/11

4.98

Phòng Kinh doanh 1. Soạn mẫu như sau và thực hiện trộn QĐ nâng lương tự động cho các cán bộ trên.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO tạo Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Trường Đh xuất SắC ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ’

Số : 1234/TCCB-QĐNL Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG

V/v nâng bậc lương cho cán bộ năm 2011

HIỆU TRƯỞNG • Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ ban hành tạm thời chế độ tiền lương của Công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp;

 • Căn Thông tư số 04/1999/TT-TCCP ngày 20/03/1999 của Ban Tổ chức ^ Cán bộ Chính phủ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/1998/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

 • Theo đề nghị của Ông/Bà Trưởng phòng TCCB.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nâng bậc lương cho Ông (Bà):

Đơn vị :


Ngạch : Mã số:

Từ hệ số :

Lên hệ số: kể từ ngày

Điều 2: Ông (Bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

HIỆU TRƯỞNGNơi nhận:

 • Như điều 2.

 • Lưu VT, TCCB

Bài 30: Dùng chức năng trộn văn bản để in giấy mời

a) Soạn danh sách lớp như sau và lưu vào file có tên “DSLop”
STT

Họ và tên

Nơi công tác

Điện thoại

Email

1

Mai Hoa

Trung cấp kinh tế tài chính

09326 572

dtnha.TY12@abc.com.vn

2

Lê Thu Hà

Cao đẳng Sư phạm

12537 493

hanhanabc12@abc.com.vn

3

Nguyễn Hà

Dự án Đại học II

09268266

ntnhanabc12@abc.com .vn

4

Nguyễn Hà

Dự án Đại học II

09499962

ntynhiabc12@abc.com.vn

5

Vũ Thúy Hà

THPT Hồng Bàng

0904 5170

vthnhiabc12@abc.com.vn

6

Vũ Thu Hằng

THPT Hưng Yên

095 471 8

ktnuongabc12@abc.com.vn

7

Vũ Đình Hạnh

CTy CP CN Tin học

0975 2250

ntphongabc12@abc.com.vn

8

Phạm Lan

Phòng GD&ĐT Bình Giang

0933 5981

dvphucabc12@abc.com.vn

9

Đào Oanh

THCS Thanh Hà, Hà Nam

0906 0821

btphuongabc 12@abc.com.vn

10

Lương Oanh

THPT B, Phủ Lý, Hà Nam

0906 5868

dcphuongabc 12@abc.com .vn
b) Soạn mẫu như sau và thực hiện trộn Giấy báo nhập học tự động cho các học sinh trên.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC XUẤT SẮC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2011

GIẤY MỜI
Kính gửi : Ông/Bà ....
Ông/Bà: .... Số điện thoại: ... Email: ....
Nơi công tác:
Thừa lệnh Hiệu trưởng Trường Đại học Xuất Sắc
Kính mời Ông/bà ... đến dự họp về vấn đề việc chuẩn bị tổ chức 1000 năm thành lập trường.

Thời gian : 26/03/2050
Địa điểm : Hội trường
Đề nghị ông/bà .... có mặt đầy đủ, đúng giờ và nhớ đóng góp cho nhà trường.

Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu VTHC.

TL.HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG pHÒNG tổng hợp

(Ký tên, đóng dấu)
Môt số meo văt trong MS Word• • • o

Khi đang thao tác Word bạn thường gặp nhiều lỗi về font, mất nhiều thời gian để copy tài liệu từ trên mạng về, lộ thông tin lưu trong file, định dạng “nhảy lung tung”... Dưới đây là những tình huống thường gặp khi dùng Word mà người sử dụng nên tham khảo (Chi tiết xem tài liệu Mẹo vặt trong MS Word hoặc người sử dụng tự tìm kiếm trên internet)
1.

Vẽ một đường thẳng

2.

Máy tính có sẵn trong Word

3.

Status Bar có gì cho bạn? Đánh chữ mà cứ mất dần các chữ bên phải thì tại làm sao

4.

Tuỳ biến AutoText

5.

Truy cập nhanh đến các văn bản thường sử dụng

6.

Muốn mở văn bản được sử dụng lần cuối cùng thì làm sao cho nhanh

7.

Sử dụng lệnh Paste Special

8.

Sắp xếp lại các đoạn nhanh chóng

9.

Xoá thông tin cá nhân

10.

Định dạng nhanh chóng- Biểu tượng cái chổi sơn thì dùng làm sao?

11.

Thêm nhiều lựa chọn hơn

12.

Xuống dòng không tạo chỉ mục

13.

Các Smart Tags

14.

Tắt máy tính sau mấy phút là tuỳ ở bạn. Vậy làm thế nào?

15.

Đổi chữ thường thành chữ hoa và ngược lại

16.

Muốn mở nhiều file cùng một thao tác

17.

Quay trở lại điểm xử lý cuối cùng

18.

Chuyển trang nhanh trong word

19.

Chức năng zoom in/out với chuột có chức năng lật trang

20.

Chữa lỗi cách trong word.

21.

Copy văn bản và ảnh nhanh từ mạng vào word.

22.

Bảo mật thông tin trong Word.

23.

Format chữ trong AutoCorrect

24.

Phím tắt để gạch chân

25.

Format toàn văn bản

26.

Tạo lập template yêu thích

27.

Phím Tắt trong MICROSOFT WORD

28.

Hướng dẫn chuyển đổi font chữON TẬP

Phần 1: Làm quen với MS Word 1. Thanh công cụ và hệ thống menu; Các thao tác với tệp

 2. Cách hiển thị, di chuyển tài liệu

Phần 2: Soạn thảo và trình bày thông tin

 1. Soạn thảo văn bản, tìm kiếm, thay thế

 2. Bullets, Numbering, Multilevel List, Style

 3. Cách sử d ụ ng Tab; Track Changes và Comments

Phần 3: Trình bày thông tin trong cột và bảng

 1. Chia cột dữ liệu

 2. Sử dụng Tab để trình bày dữ liệu dạng bảng đơn giản

 3. Bảng: tạo, chỉnh sửa, định dạng, sắp xếp

Phần 4: Đồ họa và ký tự đặc biệt

 1. Biết cách chèn, sửa ảnh, chữ nghệ thuật

 2. Vẽ sơ đồ; Chèn ký tự đặc biệt

Phần 5: Hoàn tất tài liệu

 1. Biết cách cách thiết lập Header, Footer; Tạo mục lục tự động

Phần 6: Mail Merge

 1. Các bước và cách thực hiện trộn văn bản


Trang /26


1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương