BÀi tập ajax về BẢN ĐỒ thành phố Trước tiên chúng ta tạo csdltải về 35.61 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích35.61 Kb.
BÀI TẬP AJAX VỀ BẢN ĐỒ THÀNH PHỐ
Trước tiên chúng ta tạo CSDL:

thanhpho(idthanhpho,tenTP,bando,danso,dientich)


Mã SQL:

CREATE TABLE `thanhpho` (

`idthanhpho` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,

`tenTP` varchar(45) default NULL,

`danso` varchar(45) default NULL,

`dientich` varchar(45) default NULL,

`bando` varchar(45) default NULL,

PRIMARY KEY (`idthanhpho`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
Code:


  1. Tạo file kết nối với tên: ketnoi.php


$host = 'localhost';

$user = 'root';

$pass = 'test';

$dbName = 'ajax';
$ketnoi = mysql_pconnect($host,$user,$pass) or die("Khong the ket noi");

mysql_select_db($dbName) or die(mysql_error());?>


  1. Tạo file xử lý dữ liệu để hiện thị kết quả với tên: process.php


$idTP = $_GET['iTP'];

$idTP = mysql_real_escape_string($idTP); //chống lỗi Inject sql
$sql = "SELECT * FROM thanhpho WHERE idthanhpho = $idTP";

$query = mysql_query($sql,$ketnoi) or die(mysql_error());

//Tạo bảng chứa dữ liệu truy vấn từ csdl khi gọi

$hienthi_chuoi = "";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";


while($dong = mysql_fetch_assoc($query))

{

$hienthi_chuoi .= "

";$hienthi_chuoi .= "";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";

$hienthi_chuoi .= "

";

}

$hienthi_chuoi .= "

Tên Thành Phố Bản đồ Dân số Diện tích
$dong[tenTP] $dong[danso] $dong[dientich]
";//Hiển thị kết quả truy vấn

echo $hienthi_chuoi;?>


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương